Kvalifikační řád trenérů ČSK

Kvalifikační řád trenérů ČSK stanovuje podmínky pro vzdělávání trenérů v rámci Českého svazu kanoistů a určuje způsob pro získání a udržení příslušné licence jednotlivých sekcí.

Ke stažení:   pdf2021_Kvalifikacni_rad_CSK_final.pdf 

 

Český svaz kanoistů

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov

Praha, prosinec 2020  
Mgr. Jan Boháč
(předseda ČSK)


Kvalifikační řád trenérů ČSK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kvalifikační řád trenérů ČSK stanovuje podmínky pro vzdělávání trenérů v rámci Českého svazu kanoistů a určuje způsob pro získání a udržení příslušné licence jednotlivých sekcí

 

2. CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

2.1.1 Cílem vzdělávacích akcí licencí trenér je zprostředkování a osvojení si teoretických poznatků, znalostí a oborově specifických znalostí i dovedností z oblastí sportovní přípravy v kanoistice.

2.1.2 Vyjádřením dosažení cíle je udělení příslušného osvědčení. Osvědčení je dokument opravňující jejího nositele k provádění činnosti v daném oboru. Osvědčení vydává ČSK.

2.1.3 Na základě „Pověření“ vydaného MŠMT ČR ve smyslu vyhlášky č. 176/2009 Sb. a podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a pozdějších znění je oprávněna vydat osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu v oblasti sportu – „Trenér“ s příslušnou specializací dle názvu vzdělávacího programu.

 

3. Získávání a udělování licencí

Český svaz kanoistů uděluje 4 úrovně trenérských licencí:

 1. trenér kanoistiky licence C
 2. trenér kanoistiky licence B
 3. trenér kanoistiky licence A
 4. trenér kanoistiky licence A+ (diplomovaný trenér)

Licence uvedená v bodě 1. je získána na základě úspěšného absolvování vzdělávací akce dle rozsahu a požadavků daných tímto řádem.
Licence uvedené v bodu 2. – 4. jsou udělovány na základě prokázaní úspěšného absolvování vzdělání dle požadavků uvedených u příslušných kvalifikací.

3.1 Kvalifikace trenér kanoistiky licence C

Školení organizují metodické komise sekcí ČSK DV a RK.
Školení je organizováno zpravidla formou víkendových lekcí, zakončené zkouškami v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto řádu.
Licence může být přiznána studentům min. I ročníku vysoké školy akreditovaného studijního programu v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie, kteří studují specializaci kanoistika

3.2 Kvalifikace trenér licence B

Školení organizují metodické komise ČSK DV  a RK.

Školení se skládá ze dvou částí:

Obecná část - Vědecký základ sportovního tréninku, je zajišťována akreditovanými pracovišti (UK FTVS, UP Olomouc, VOŠ ČUS, apod.) Kurz bývá zpravidla organizován 2 x ročně, vždy po dvou víkendech v únoru nebo v září v rozsahu 50 hodin pro maturanty a 100 hodin pro ty, kteří maturitu nemají.

Speciální část – Kanoistika vodní slalom a sjezd. Organizuje metodická komise ČSK DV. Kurz je organizován pravidelně jednou za 2 – 3 roky o naplnění počtu 10 zájemců v rozsahu cca 100 hodin.

Speciální část – RK. Organizuje metodická komise SRK ČSK. Kurz je organizován pravidelně jednou za 2 roky o naplnění počtu 10 zájemců v rozsahu cca 100 hodin.

Podmínky pro udělení licence:

Trenérskou licenci B obdrží účastníci za účast na obou částech školení, splnění zkušebních požadavků z obecné i speciální části a odevzdání závěrečné práce. Licence trenér licence B plní podmínky pro udělení oprávnění vykonávání živnosti podle Zákona č. 455/1991 sb. a pozdějších znění („Živnostenský zákon).

Licence může být přiznána studentům min. II ročníku vysoké školy akreditovaného studijního programu v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie, kteří studují specializaci kanoistika

3.3 Kvalifikace trenér kanoistiky licence A

Podmínky pro udělení licence:    

 • Ukončené vzdělání na některém akreditovaném pracovišti pro vzdělávání trenérů licence A se specializací kanoistiky.
 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání pedagogického směru se zaměřením na TV se závěrečnými pracemi z kanoistiky a kvalifikace trenéra licence B.

 

3.4 Kvalifikace trenér kanoistiky licence A+ (diplomovaný trenér kanoistiky)

 • Ukončené magisterské vzdělání na VŠ s tělovýchovným zaměřením a s akreditovaným vzděláváním specializace kanoistiky.
 • Ukončené bakalářské vzdělání na VŠ oboru trenér se specializací kanoistika.

 

4. Platnost získaných licencí

Získáním licence není dotčena povinnost jejího držitele udržovat a rozvíjet osvojené znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání.

Platnost licencí je trvalá. Pro vedoucí a smluvní trenéry SCM je povinná účast na seminářích (školeních – speciální část) jednou za čtyři roky.

 

5. Kritéria pro získání a udělení licence TRENÉR

 • dosažení 18ti let,
 • ukončené základní vzdělání,
  pro získání licence A ukončené středoškolské vzdělání, pro získání licence B ukončené středoškolské vzdělání, nebo absolvování kurzu pro nematuranty,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská bezúhonnost.

 

6. doporučený kvalifikační stupeň pro jednotlivé funkce v rámCi ČSK

Sekce DV

 • Zodpovědný trenér RD, RD U23, RDJ slalom a sjezd:  licence A+, licence A
 • Vedoucí trenér SCM slalom a kombinovaná příprava:licence A+, licence A
 • Smluvní trenér DP SCM, SpS slalom a kombinovaná příprava: licence A+, licence A, licence B s nejméně 5letou trenérskou praxí
 • Další smluvní trenéři SCM, SpS: licence B
 • Oddílový trenéři: nejméně licence C

Sekce RK

 • Zodpovědný trenér RD, RD U23, RDJ RK: licence A+, licence A
 • Vedoucí trenér SCM RK: licence A+, licence A
  • Smluvní trenér DP SCM, SpS: licence A+, licence A, licence B s nejméně 5letou trenérskou praxí
  • Další smluvní trenéři SCM, SpS: licence B
  • Oddílový trenéři: nejméně licence C

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tento kvalifikační řád schválil Výkonný výbor České svazu kanoistů.

7.2 Kvalifikační řád nabývá platnosti dnem.

7.3 Případné změny a doplňky Kvalifikačního řádu schvaluje Výkonný výbor ČSK.

7.4 Udělení licence je možné požádat i na základě absolvovaného vzdělání v zahraničí. Žadatel musí doložit všechny doklady o absolvování kurzu zejména Certifikát o absolvování, tematický plán vzdělávání s hodinou předkládá diplom, dodatek diplomu, případně doklad o nostrifikaci.

7.5 ČSK je oprávněna si vyžádat ověřený překlad doložených dokladů o dosaženém vzdělání.

7.6 Udělení licence na základě uznání předchozího vzdělání je možné požádat písemně doporučenou nebo elektronickou poštou na adresu ČSK. Součástí podání žádosti o udělení licence je doložení požadované úrovně dosaženého předchozího vzdělání v rozsahu uvedeném u příslušných licencí v článku 4 tohoto řádu.

7.7 O udělení licence rozhodnou metodické komise ČSK DV a RK a to nejpozději do 30 dní od doručení žádosti.

 

V Praze dne

 

 

Příloha č. 1

 Osnovy pro školení trenérů ČSK licence C

 • Bezpečnostní standardy, první pomoc                                    
 • Základy anatomie, fyziologie zátěže                                     
 • Základy sportovního tréninku
 • Základy specifické sportovní přípravy mládeže
 • Technika pádlování (teorie, praxe)
 • Historie, organizační struktura ČSK
 • Systém sportovní přípravy v kanoistice
 • Pravidla
 • Výživa
 • Regenerace

 

Školení trenérů licence C pořádají sekce DV a RK Českého svazu kanoistů v rozsahu minimálně 30 hodin.
Školení je určeno pro dobrovolné trenéry působících v oddílech registrovaných v ČSK. Školení vypisují a organizují jednotlivé sekce ČSK dle svých potřeb. Vydávají také osvědčení a vedou registraci licencí.

                                              

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout