Deklarace ČSK o ochraně osobních údajů - GDPR

Zde je zveřejněna "Deklarace ČSK" o ochraně osobních údajů členů, zaměstanců, funkcionářů či obchodních partnerů svazu.

 

Deklarace o ochraně osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, zaměstnanců, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že Český svaz kanoistů zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Český svaz kanoistů zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy Český svaz kanoistů doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která směřuje k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom víme, že je kanoistou KK Slavia Praha, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikujeme. Pokud ale známe jeho sportovní výsledky spolu s klubem, za který dotyčný závodí, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná. Jakmile je fyzická osoba identifikována, osobním údajem je jakýkoli údaj o ní (např. počet startů v soutěžích, umístění v soutěžích nebo účast na školeních, seminářích).

Český svaz kanoistů v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR.  Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, dále také Vaše kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a obdobné. U členů-sportovců pak dále zpracováváme jejich zařazení do výkonnostní třídy, oddílovou příslušnost a v závislosti na zařazení do konkrétního vodního sportu zpracováváme i platnost zdravotní prohlídky, fotku a registrační číslo jim přidělené v rámci Registračního výsledkového portálu. U sportovců-reprezentantů navíc zpracováváme číslo jejich občanského průkazu a cestovního pasu spolu s platností, státní příslušnost, jejich zdravotní pojišťovnu, barvu očí, výšku, číslo obuvi, obvod hlavy, barvu vlasů, váhu, číslo obleku a číslo bankovního účtu. U rozhodčích pak také zpracováváme jejich zařazení.

Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, za účelem řádného konání sportovních soutěží, které pořádáme, jakož i kontroly Vaší totožnosti při konání těchto soutěží. Dále vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přihlašování na zahraniční závody a vyřízení všech cestovních nezbytností, jako je například pojištění apod. Dalším účelem je doložení naší členské základny a činnosti Sportovních center mládeže a Sportovních středisek mládeže v rámci struktury ČUS a ČOV a příslušnému orgánu státní správy a samosprávy. Obdobně zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem žádostí o finanční podporu u Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. V neposlední řadě pak pracujeme s osobními údaji za účelem informování veřejnosti o činnosti svazu a snadné komunikace s Vámi. V případě našich zaměstnanců pak zpracováváme jejich osobní údaje za účelem vedení personální agendy a zajištění chodu svazu.

Proč zpracováváme Vaše údaje
Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech našeho sportovního svazu a ČUS, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu. Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese Pověřence ČSK pro ochranu osobních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.  

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty
Český svaz kanoistů tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, se Český svaz kanoistů zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty Mezinárodní kanoistické federaci, organizátorům soutěží a dodavatelům registračních a výsledkových systému na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Pokud jste účastníky sportovních výprav vyslaných do zahraničí, pak jsou Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty pořadatelům těchto soutěží a v případě vízové povinnost pak příslušným úřadům daných zemí. Dále dochází k předání České unii sportu, Českému olympijskému výboru a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Český svaz kanoistů disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu
S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

 

Cookies
Naše webové stránky kanoe.cz (dále také jako ,,web‘‘ nebo ,,webové stránky‘‘) používají soubory cookies.  

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se mohou při návštěvě webu uložit na Vaše zařízení. Informace uložené v souborech cookies mohou být vráceny našim serverům a my s nimi můžeme dále pracovat, pokud nám k tomu udělíte souhlas nebo pokud budeme disponovat jiným právním titulem pro takové zpracování.

Účely využívání souborů cookies
V rámci našeho webu používáme pouze cookies prvních stran. Náš web využívá soubory cookies pro dva účely – zajištění funkčnosti webu a statistické informace o využívání našeho webu. 

Technicky nezbytné cookies
Cookies pro nezbytné technické účely zajišťují funkčnost našich webových stránek. Bez nich bychom nebyli schopni zajistit jejich plynulý chod. Proto můžeme tyto soubory cookies uložit na Vaše zařízení bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu.

Statistické cookies
Statistickým účelem se rozumí především sledování návštěvnosti našeho webu. Díky statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek, které následně můžeme na základě těchto informací optimalizovat. Pro ukládání statistických souborů cookies na Vaše zařízení potřebujeme Váš předem udělený souhlas.
Pro tyto statistické účely využíváme služeb Google Analytics. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics si můžete přečíst zde.

Používané soubory cookies naším webem

 Název Expirace Funkce
_ga  2 roky  počítá a ukládá informace o počtu zobrazení stránky
 _gid 24 hod   počítá a ukládá informace o počtu zobrazení stránky
admintools 3 minuty pomáhá chránit webserver proti botům
cookiesck 20let nastavení cookies

 

Souhlas s používáním souborů cookies
Souhlas s využíváním statistických cookies nám udělujete skrze vyskakovací cookies lištu. Tato lišta by se Vám měla zobrazit při první návštěvě našich webových stránek. Nastavení cookies lišty a tedy i (ne)udělení souhlasu můžete případně kdykoliv změnit zde.

Možnosti nastavení Cookie

Zakázání/odstranění souborů cookies
Ukládání některých souborů cookies na Vaše zařízení můžete předem zakázat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Stejným způsobem pak můžete i veškeré či pouze vybrané soubory cookies odstranit. V případě, že odstraníte i nezbytné soubory cookies uložené naším webem, se Vám při další návštěvě našeho webu opět zobrazí vyskakovací cookies lišta.

 

Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po Český svaz kanoistů požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.

  2. Právo na přesnost osobních údajů. Český svaz kanoistů přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. Český svaz kanoistů má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.

  3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby Český svaz kanoistů vymazal Vaše údaje a nadále je neuchovával, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je Český svaz kanoistů povinen Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.

  4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.

  5. Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky Český svaz kanoistů přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

doc - Zde je deklarace ke stažení ve formátu *.doc.

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Nezbytné
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analyticcké
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout