Stanovy

Stanovy Českého svazu kanoistů

 

Stanovy ke stažení

pdfStanovy_CSK_2016.pdf

 pdfČSK Organizační struktura

 

Stanovy

Český svaz kanoistů, z.s.

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00

IČ 00537730, DIČ CZ00537730

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 244

 

STANOVY ČESKÉHO SVAZU KANOISTŮ, z.s.

  

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem Český svaz kanoistů, z.s. (dále jen ČSK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou jednak fyzické osoby a dále sportovní oddíly a kluby, jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora kanoistiky, vodní turistiky a dalších kanoistických aktivit (dále kanoistiky) a jsou ustaveny jako samostatné právnické osoby se sídlem v České republice (dále i jen členové či členské oddíly a kluby).
 1. Spolek při své činnosti může užívat zkratku svého názvu ve tvaru ČSK.
 1. ČSK je na území České republiky jediným uznávaným představitelem kanoistických sportovních odvětví  spadající do působnosti Mezinárodní kanoistické federace (International Canoe Federation – I.C.F.). a  tato sportovní odvětví a aktivitu zastupuje i na mezinárodní úrovni jako člen Mezinárodní kanoistické federace (International Canoe Federation – I.C.F.). 
 1. ČSK působí na území celé České republiky.
 1. Sídlem ČSK je Praha.
 1. ČSK  bylo přiděleno IČ: 00537730
 1. ČSK je složen z odborných sekcí ustavených dle jednotlivých odvětví kanoistiky. Sekce jsou základní organizační články ČSK bez právní osobnosti.

Článek 2

 

Účel, hlavní a vedlejší činnost ČSK

 

 

 1. Základním účelem a hlavní činností ČSK je:
 1. všestranná podpora rozvoje kanoistiky na území České republiky a vytváření podmínek pro činnost členů;
 1. plánovitá a soustavná činnost směřující k všestrannému rozvoji člověka a k rozvoji kanoistiky a s ní spojených aktivit v České republice, včetně státní reprezentace;
 1. vytváření všestranných podmínek pro rozvoj kanoistiky v České republice pro všechna odvětví zastřešená Mezinárodní kanoistickou federací (International Canoe Federation, I.C.F.), a to zejména v olympijských disciplínách rychlostní kanoistiky a vodního slalomu, v  maratonové kanoistice, ve sjezdu na divoké vodě, ve vodní turistice a v ostatních kanoistických aktivitách; za tímto účelem jsou ustavovány pro jednotlivá odvětví odborné sekce,
 1. podpora rozvoje a prosperity a ochrany členských kanoistických /vodáckých/ oddílů a klubů;
 1. spolupracovat s Českou unií sportu, Českým olympijským výborem, Mezinárodní kanoistickou federací, Evropskou kanoistickou asociací, s orgány státní správy a místní samosprávy, s ostatními organizacemi při zabezpečování rozvoje kanoistiky;
 1. rozdělovat finanční prostředky získané z dostupných zdrojů, veřejného i soukromého sektoru a také z vlastní vedlejší hospodářské činnosti pro jednotlivá odvětví kanoistiky, členské oddíly /kluby/ a pro práci orgánů ČSK;
 1. uplatňovat potřeby a požadavky při výstavbě a provozu zařízení a staveb sloužících k užívání, provozování a rozvoji všech kanoistických aktivit.
 1. ČSK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.
 2. ČSK rovněž může k podpoře své hlavní činnosti zakládat obchodní korporace, případně nabývat majetkových podílů v těchto korporacích.
 3. ČSK se může sdružovat ve střešních sportovních organizacích

Článek 3

Orgány ČSK

 1. Orgány ČSK jsou:
 1. konference jako orgán nejvyšší,
 2.   předsednictvo jako orgán výkonný,
 3.    předseda jako orgán statutární,
 4.   revizní komise jako orgán kontrolní,
 1. Volební období všech volených orgánů ČSK je čtyřleté.
 1. Konference je nejvyšším orgánem ČSK. Konference je složena z delegátů (zástupců) jednotlivých sekcí, přičemž zastoupení sekcí na konferenci je rovnocenné, a to dle klíče stanoveného předsednictvem při svolání konference.
 1. Konferenci svolává k zasedání předsednictvo nejméně jedenkrát za dva roky. Konference se svolává pozvánkou zaslanou jednotlivým sekcím, a to buď na adresu jejich sídla, nebo na elektronickou adresu, kterou pro účely komunikace sdělí.
 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání konference. Pozvánka musí být zaslána nejméně 20 dní před konáním konference.
 1. Předsednictvo je rovněž povinno svolat konferenci, pokud podnět k jejímu svolání podá společně nejméně 1/3 členských subjektů z každé sekce nebo z podnětu revizní komise. Nesvolá-li v tomto případě předsednictvo konferenci do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání konference sám. Podnět ke svolání konference musí být předložen s konkrétním návrhem programu jednání a musí z něj být jednoznačně patrno, že o svolání žádá požadovaný počet členských subjektů nebo revizní komise.
 1. Zasedání konference může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 1. Do působnosti konference náleží zejména:
  1. rozhodnutí o změně stanov ČSK a stanovení symboliky ČSK,
  2. volba a odvolání předsedy; předseda může být zvolen maximálně ve dvou funkčních obdobích za sebou,
  3. volba a odvolání předsedy revizní komise,
  4. projednání a schválení zprávy o činnosti předsednictva ČSK,
  5. projednání a schválení zprávy o činnosti revizní komise ČSK,
  6. rozhodnutí o ustavení či zrušení sekce,
  7. potvrzení rozdělení dotací ČSK mezi jednotlivé sekce podle zásad pro přidělování těchto dotací,
  8. schvalování výsledků hospodaření ČSK,
  9. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem ČSK,
  10. rozhodování o vstupu, popř. zrušení členství v jiných orgánech a organizacích, včetně organizací střešních,
  11. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
  12. rozhodování o zrušení a likvidaci ČSK,

Konference si může vyhradit rozhodnutí i v dalších věcech.

 1. Konference jako celek je usnášeníschopná v případě, kdy je usnášeníschopná nejméně nadpoloviční většina všech sekcí. Jednotlivá sekce je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny všech delegátů sekce.
 1. V případě, že půl hodiny po zahájení není konference usnášeníschopná dle předchozího odstavce, jsou jednotlivé sekce i konference jako celek usnášeníschopné v počtu přítomných.
 1. Konference přijímá rozhodnutí / usnesení následujícím způsobem:
 • Hlasování o přijetí rozhodnutí / usnesení se koná v jednotlivých sekcích. Rozhodnutí / usnesení je v sekci přijato v případě, kdy pro jeho přijetí hlasovala nejméně nadpoloviční většina přítomných delegátů dané sekce.
 • Pro přijetí rozhodnutí / usnesení konference je třeba, aby bylo přijato nejméně nadpoloviční většinou usnášeníschopných sekcí a současně nadpoloviční většinou sekcí, jejichž odvětví je a bylo opakovaně zařazeno do programu olympijských her.
 • Pro přijetí rozhodnutí / usnesení konference v případě změny stanov, dispozice s nemovitým majetkem a zrušení ČSK je třeba, aby bylo přijato nejméně nadpoloviční většinou usnášeníschopných sekcí a současně všemi sekcemi, jejichž odvětví je a bylo opakovaně zařazeno do programu olympijských her.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání konference, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, kdy s tím souhlasí alespoň 2/3 usnášeníschopných sekcí. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně ČSK nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat se souhlasem alespoň 2/3 usnášeníschopných sekcí při současném splnění podmínky účasti a souhlasu všech sekcí, jejichž odvětví je a bylo opakovaně zařazeno do programu olympijských her.
 1. Zasedání konference řídí až do zvolení předsedajícího konference předseda ČSK nebo pověřený člen předsednictva. Blíže upravuje průběh zasedání konference její jednací řád. V případě volební konference též její volební řád.
 1. Ze zasedání konference je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány konference byly zvoleny a jaká byla přijata rozhodnutí / usnesení. Každý členský oddíl/klub je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle ČSK, a to v určených dnech a hodinách.
 1. Předsednictvo zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti ČSK v období mezi zasedáními konference.
 1. Předsednictvo je tvořeno předsedou ČSK, kterého volí konference ČSK, a předsedy jednotlivých sekcí, kteří jsou voleni valnou hromadou sekce.
 1. Předsednictvo svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen předsednictva, a to podle potřeby.
 1. Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 1. Do působnosti předsednictva náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci konference či jiných orgánů ČSK, a to včetně přijímání příslušných vnitřních předpisů a rozhodování o konkrétní adrese sídla v rámci Prahy. V roce, ve kterém není v souladu s odst. 4 tohoto článku svolána konference, přechází působnost ke schválení rozpočtu, včetně rozpočtu předsednictva a ke schválení výsledků hospodaření na předsednictvo.
 1. Předseda je statutárním orgánem ČSK. Předseda zastupuje samostatně ČSK ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím konference a předsednictva. V případě, že předseda zastupuje ČSK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit ČSK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 1. Předseda podepisuje za ČSK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ČSK připojí svůj podpis.
 1. Revizní komise je kontrolním orgánem, který dohlíží, jsou-li záležitosti ČSK řádně vedeny a vykonává-li ČSK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy ČSK. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsednictvo a následně i konferenci na jejím nejbližším zasedání.
 1. Revizní komise má nejméně 3 členy a je tvořena předsedou revizní komise ČSK, kterého volí konference ČSK, a předsedy revizních komisí jednotlivých sekcí, kteří jsou voleni valnou hromadou sekce. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce předsedy ČSK, člena předsednictva ČSK, předsedy sekce, člena výboru sekce a s výkonem funkce likvidátora.

Článek 4

Sekce

 

 1. Sekce jsou základní organizační články ČSK bez právní osobnosti. Jsou ustavovány konferencí ČSK dle jednotlivých odvětví kanoistiky a vodní turistiky.
 1. Členské oddíly a kluby realizují svá členská práva a plní své členské povinnosti prostřednictvím sekcí.
 1. Hlavní úkoly jednotlivých sekcí:
 • Zajišťovat zpracování metodických materiálů, zajišťovat školení a semináře trenérů, cvičitelů, rozhodčích, vodních záchranářů a ostatních dobrovolných pracovníků v kanoistice.
 • Stanovit strukturu kanoistických soutěží, sestavovat sportovní a turistický kalendář a vydávat k tomu potřebné řády a směrnice.
 • Zodpovídat za kanoistickou reprezentaci České republiky.
 • Hospodařit s finančními prostředky, které byly sportovnímu odvětví či vodácké aktivitě přiděleny.
 1. Orgány sekce:
 • valná hromada sekce
 • výbor sekce
 • předseda sekce
 • revizní komise sekce
 • disciplinární komise.
 1. Volební období všech volených orgánů sekce je čtyřleté.
 1. Valná hromada sekce je nejvyšším orgánem sekce (dále i jen v.h.s.). Je tvořena zástupci členských oddílů a klubů, zařazených do dané sekce dle jejich příslušnosti k odvětví kanoistiky a vodní turistiky. Na v.h.s. vysílá každý členský oddíl a klub po jednom zástupci, a nebo na základě vlastního klíče určujícího počet delegátů.
 1. V.h.s. svolává výbor sekce nejméně jednou za dva roky, a to pozvánkou zaslanou na adresu sídla či elektronickou adresu členského oddílu a klubu.
 1. V.h.s. je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny zástupců členských oddílů a klubů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných zástupců s hlasem rozhodujícím. Blíže upravuje průběh zasedání v.h.s. její jednací řád. V případě volební v.h.s. též její volební řád.
 1. Do působnosti v.h.s. patří zejména:
 • volba a odvolání předsedy sekce, členů výboru sekce, předsedy a členů revizní komise sekce,
 • volba a odvolání členů disciplinární komise a dalších odborných komisí,
 • volba zástupců na zasedání konference ČSK v souladu s klíčem stanoveným předsednictvem ČSK,
 • schválení koncepce činnosti sekce,
 • schválení zásad rozdělování finančních prostředků,
 • schvální zprávy výboru o činnosti a hospodaření,
 • schvální zprávy revizní komise.
 1. Výbor sekce je tvořen předsedou sekce a členy výboru. Počet členů výboru si stanovují sekce samy. Výbor sekce zajišťuje plnění úkolů a činnosti, které jsou v působnosti sekce. Přísluší mu rozhodování ve všech záležitostech, které nejsou svěřeny do výlučné pravomoci jiných orgánů sekce. K zabezpečení plnění úkolů a činnosti sekce může stanovit profesionální pracovníky.
 1. Předseda sekce zastupuje sekci ve vztahu k orgánům ČSK.
 1. Disciplinární komise je příslušná projednávat a rozhodovat disciplinární přestupky. Bližší vymezení disciplinárních přestupků a proces řízení před disciplinární komisí upravuje vnitřní předpis přijatý v.h.s.
 1. O zrušení sekce může rozhodnout konference ČSK z důvodu nečinností sekce, porušování stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů ČSK ze strany sekce, případně z jiného závažného důvodu.

Článek 5

Členství

 1. Členství v ČSK je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 1. Členství se rozlišuje na:
 1. členství sportovních oddílů a klubů
 2. členství fyzických osob
 1. Členství sportovních oddílů a klubů:

Členem ČSK se může stát na základě svého rozhodnutí sportovní oddíl či klub, jejichž účelem a hlavní činností je provozování a podpora kanoistiky a vodní turistiky Sportovní oddíl či klub musí být založeny jako právnická osoba s  právní osobností (originální či odvozenou). 

O přijetí za člena rozhoduje konference na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství, ke které musí být přiloženy jeho stanovy, případně jiný zakladatelský dokument a výpis z veřejného rejstříku. Z přihlášky musí být patrno, že o vstupu do ČSK rozhodl k tomu kompetentní orgán sportovního oddílu či klubu a že tímto rozhodnutím je současně vyjádřena i vůle členů sportovního oddílu či klubu, stát se členem ČSK dle těchto stanov. Předsednictvo ČSK může blíže stanovit obsah přihlášky a způsob jejího podání. Současně s rozhodnutím o přijetí zájemce o členství bude rozhodnuto o jeho zařazení do příslušné sekce, a to dle sportovního odvětví, které zájemce o členství provozuje.

Členství sportovních oddílů a klubů zaniká:

 1. vystoupením člena, které musí být písemně oznámeno předsednictvu ČSK,
 2. vyškrtnutím z důvodu neplacení stanoveného členského příspěvku,
 3. vyloučením člena z důvodu závažného nebo opakovaného porušování členských povinností; o vyloučení rozhoduje předsednictvo ČSK; rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla nebo na jeho elektronickou adresu; člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala konference ČSK; návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě předsednictvu ČSK, které je povinno návrh předložit konferenci; konference rozhodnutí o vyloučení buď potvrdí, nebo zruší,
 4. zánikem člena.

Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v ČSK, je povinen vypořádat své závazky vůči ČSK.

 1. Členství fyzických osob

Členem ČSK se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a stanovami ČSK, a to prostřednictvím členského oddílu či klubu. O přijetí za člena rozhoduje členský oddíl či klub, a to na základě podané dobrovolné přihlášky. Členství v ČSK vzniká následným provedením registrace v ČSK. Podrobnosti registrace upravuje registrační řád.

Fyzická osoba se může stát za zvláštní zásluhy o českou kanoistiku čestným členem. Čestné členství uděluje konference ČSK. Na čestné členy se nevztahují ustanovení těchto stanov upravující členství.

Členství fyzických osoba zaniká:

 1. ukončením členství v členském oddíle či klubu; o této skutečnosti informuje ČSK příslušný oddíl či klub;
 2. vyškrtnutím z důvodu neplacení stanoveného členského příspěvku
 3. vyloučením člena z důvodu závažného nebo opakovaného porušování členských povinností; o vyloučení rozhoduje disciplinární komise příslušné sekce; rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště nebo na jeho elektronickou adresu; člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal výbor sekce; bližší postup vymezuje disciplinární řád
 4. úmrtím člena.
 1. Seznam členů

ČSK vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu odpovídá předsednictvo ČSK. Seznam členů může být veden i elektronicky. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis.

Údaje o členech ČSK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, jejímž je ČSK členem, a to v rámci plnění povinností ČSK vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČSK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny a současně potvrzuje, že s podmínkami vedení seznamu členů ČSK a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od ČSK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 1. členská práva a povinnosti

Členské oddíly a kluby realizují svá členská práva a plní své členské povinnosti prostřednictvím sekcí.

Fyzické osoby realizují svá členská práva a plní své členské povinnosti prostřednictvím svých členských oddílů a klubů.

Členská práva, která přísluší všem členům a povinnosti spojené s každým členstvím:

 1. účastnit se soutěží, školení a seminářů (souhrnně akce) pořádaných, organizovaných či zabezpečovaných ČSK, a to podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce a podle registrace v příslušné sekci,
 2. za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení ČSK,
 3. účastnit se jednání orgánů ČSK, jedná-li se o činnost či jednání daného člena,
 4. ukončit kdykoli své členství,
 5. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČSK,
 6. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy ČSK a základní normy sportovního chování,
 7. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů ČSK, včetně úhrady stanovených členských příspěvků,
 8. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno ČSK.

Členská práva, která přísluší členským oddílům a klubům a povinnosti spojené s tímto členstvím:

 1. účastnit se jednání konference a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to prostřednictvím svého zástupce v příslušné sekci,
 2. podílet se na řízení ČSK,
 3. volit do všech volených orgánů ČSK za podmínek dle těchto stanov a volebního řádu,
 4. být informován o činnosti ČSK,
 5. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti ČSK,
 6. vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom příslušná statistická šetření (výkazy),
 7. poskytovat příslušným orgánům ČSK pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, jsou-li toto údaje nezbytné buď k plnění povinností ČSK, nebo k využívání členských práv.

Článek 6

Majetek

 1. Zdrojem majetku ČSK jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní činnosti,
 4. příspěvky a dotace od střešních či mezinárodních organizací,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary
 1. Majetek ČSK je ve vlastnictví ČSK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předsednictvo ČSK. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje konference ČSK.
 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem ČSK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti
 1. V případě zrušení ČSK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje konference ČSK. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu ČSK. Jestliže ČSK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Členství sportovních oddílů a klubů a fyzických osob vzniklé podle dosavadního znění stanov ČSK zůstává bez dalšího zachováno. Tyto subjekty a osoby jsou nadále členy ČSK.
 1. Členové volených orgánů ČSK, kteří byli do svých funkcí zvoleni volební konferencí ČSK dne 29. 4. 2014 nadále působí ve svých funkcích. Jejich funkční období se řídí podle dosavadních předpisů.
 1. Konference ČSK zmocňuje předsednictvo ČSK provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může předsednictvo ČSK odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 1. Tato změna stanov byla schválen konferencí ČSK dne 3.11.2015.

 

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout