• 1
  • 2
  • 3

Informace Sportovně technické komise SRK ČSK k závodní sezóně 2022

Termínová listina, informace o hlavních závodech, aktualizovaná pravidla, nová registrační databáze ČSK, možnost startu ukrajinských závodníků

V níže uvedeném materiálu jsou uvedeny základní sportovně – technické informace týkající se závodní sezóny 2022:

  • Pravidla 2022
  • Alternativní registrace v SRK ČSK pro rok 2022, testování přechodu na novou registrační databázi SRK ČSK
  • Postup přechodu na novou registrační databázi ČSK
  • Termínové listiny 2022
  • Hlavní domácí závody – základní informace
  • Možnost startu ukrajinských závodníků (reakce na současnou situaci válečných uprchlíků).

 

Děkujeme, že si tyto informace prostudujete a věříme, že Vám pomohou při plánování celého závodního období.

Jsme samozřejmě připraveni Vám cokoliv upřesnit, nebo zodpovědět Vaše dotazy. Rádi se budeme zabývat i Vašimi případnými podněty a návrhy na řešení sportovně technických záležitostí všeho druhu. Za tímto účelem by se mělo ještě uskutečnit v sobotu 23.4. 2022 po závodním programu I.ČP v Kojetíně setkání – seminář určený pro vedoucí jednotlivých závodních družstev. Tam bychom některé zásadnější novinky (přechod na novou registrační databázi …) ještě jednou vysvětlili a odpověděli na Vaše dotazy všeho druhu.

Předem děkujeme za spolupráci. Přejeme bezproblémovou jarní přípravu a úspěšný vstup do závodní sezóny 2022.

Za STK SRK ČSK Zdeněk Krpata

 

Pravidla 2022 ZDE 

Přílohy pravidel ZDE

Pravidla včetně jejich tabulkové části jsou již několik let koncipována vždy na aktuální sezónu. Zahrnují proto všechny změny týkající se termínů v roce 2022. Zásadní změny uvedené níže v jsou tři a v Pravidlech jsou zvýrazněny červeně.

Článek 5.5.5. na straně 10 řeší problematiku počtu lodí, které budou kontrolovány na váze při jednotlivých jízdách na závodech v Račicích a způsob informace pro závodníky o ukončení výběru a tím možnosti (pokud nejsou označeni k vážení) opustit cílový prostor.

5.5.5.       Lodě jsou kontrolovány po dojetí jízdy. Není-li vrchním rozhodčím na poradě vedoucích družstev stanoveno jinak, musí se všechny lodě po průjezdu cílem zdržovat pod cílovou linií, dokud nejsou lodě z dané jízdy vyzvány rozhodčím ke kontrole. To znamená, že žádná z posádek nesmí do té doby opustit loď a musí být stále v dohledu rozhodčích v cíli. 

Při hlavních domácích závodech (závody ČP mládeže a Nominační závody) budou v každé jízdě kontrolovány maximálně 2 lodě. Jejich čísla budou vyvěšena na informační tabuli v prostoru vážení bezprostředně po ukončení závodu.

Doba, kdy jsou lodě povinné zdržovat se po průjezdu cílem v prostoru pod cílovou linií v dohledu rozhodčích, končí v okamžiku, kdy na informační tabuli budou vyvěšeny dvě čísla.

V případě, že bude ke kontrole vyzván menší počet lodí (jedna nebo žádná), musí být na informační tabuli místo čísel lodí vyvěšeno/vyvěšena čísla X.

Článek 10.3.8. na straně 16 upřesňuje délku tratí při mistrovských maratónských závodech.

10.3.8.    Pro mistrovství ČR v maratónu navíc platí:

              Doporučené tratě pro jednotlivé kategorie:

              30 km na 8 kol se 7 přeběhy pro kajak muže

              26 km na 7 kol se 6 přeběhy pro kajak ženy, kanoe muži a kajak U23 muži

              22 km na 6 kol s 5 přeběhy pro kajak U23 ženy, kanoe U23 muži a kajak junioři

18 km na 5 kol se 4 přeběhy pro kajak juniorky, kanoe junioři a veteráni kajak muži v kategoriích A–F do 64 let

15 km na 4 kola se 3 přeběhy pro kanoe ženy, veteránky a veterány kanoisty v kategoriích A–F do 64 let

15 km na 4 kola bez přeběhů pro veterány i veteránky starší 64 let

12 km na 3 kola se 2 přeběhy pro kanoe juniorky

Tratě se mohou mírně lišit podle dispozic pořadatelské lokality a bude vždy upřesněna v propozicích závodu.

Článek 14.6. na straně 19 upravuje způsob napomínání a diskvalifikací při chybném startu na krátkých tratích.

V minulosti jsme na hlavních závodech používali dvě varianty. Variantu mezinárodní (při nominačních závodech) a variantu domácí (při ostatních závodech). Od letošního roku se bude používat při všech startech jedna (mezinárodní) varianta. Znamená to, že každá loď má možnost jednoho chybného startu. Diskvalifikována bude až po svém druhém chybném startu. Zde pozor, startér může po chybném startu napomenou i více lodí nebo i celé závodní pole.

16.1.1.Při závodech pořádaných ČSK (závody Českého poháru a Nominační závody) bude od 1.4.2022 používáno pouze jedno („mezinárodní“) pravidlo o diskvalifikaci při chybném startu.
16.1.2.V případě druhého chybného startu nebo druhého napomenutí závodníků/posádek ve stejné jízdě bude loď diskvalifikována ze závodu a musí okamžitě opustit prostor startu a závodní dráhy.
16.1.3.Při závodech v maratónu se závodník, který začne pádlovat před povelem „GO“, dopouští chybného startu a bude napomenut. Start se opakuje. Za druhý chybný start bude penalizován 30 sekundami.  Za třetí chybný start bude diskvalifikován

Článek 24 na straně 22 upravuje práva reprezentačního trenéra při nominačních závodech.

 

24.1.1.Reprezentační trenér je osoba zodpovědná za reprezentační družstvo ČR. Pro rok 2022 je reprezentačním trenérem seniorského i juniorského družstva (včetně družstva do 23 let) Mgr. Pavel Hottmar. Reprezentačním trenérem maratónského družstva je Mgr. Tomáš Ježek.
24.1.2.Při hlavních domácích závodech (závody Českého poháru a Nominační závody) je reprezentační trenér oficiálním činovníkem závodu.
24.1.3.V závodech a disciplínách, které se týkají konkrétních nominací na další mezinárodní závody má následující zvláštní pravomoci:

Přihlásit přímo jednotlivce nebo posádku (a to i dodatečně – po uzavření přihlášek). Přihláška reprezentačního trenéra má přednost před přihláškami oddílů/klubů.

Měnit nasazení posádek do jednotlivých drah.

Je-li diskvalifikován (váha, porušení pravidel na trati, chybný start, zvrhnutí atd.) závodník, jehož výkon a výsledek může být podkladem pro nominaci na další, mezinárodní závody, může reprezentační trenér zařadit tohoto závodníka zpět do závodu. Oficiální rozhodnutí rozhodčích nebude zrušeno. Další účast tohoto závodníka bude probíhat „mimo soutěž“ (a to i v případě dalších postupových jízd). Nebude uveden v oficiálních výsledcích (jeho umístění a čas bude zaznamenán pouze v „technických“ výsledcích).  

24.1.4. Všechny výše uvedené kroky musí být předem oznámeny vrchnímu rozhodčímu.

 

Alternativní registrace v SRK ČSK pro rok 2022, testování přechodu na novou registrační databázi SRK ČSK

 Společným úkolem pro rok 2022 je pro nás všechny zajistit postupný plynulý přechod na „novou“ databázi ČSK.  To nám zajistí moderní rychlý přístup ke všem potřebným údajům a propojenost s databázemi jiných subjektů (ČÚS, NSA …).

S přechodem na novou databázi bude možno v roce 2022 přistupovat k některým ustanovením Registračního řádu zjednodušeným alternativním přístupem:

1. Registrace 

Přihlášku nových členů je možno zasílat emailem přímo administrátorovi M. Polanskému (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Povinnost podání přihlášky na příslušném formuláři „Přihláška k registraci“ zůstává v platnosti.

K přihlášce již není třeba přikládat fotografie.

2. Registrační průkaz SRK ČSK

Papírové registrační průkazy pro nově registrované členy již nebudou vydávány.

Dokladem členství v ČSK, v jednotlivých sekcích ČSK a v jednotlivých klubech (oddílech) bude zápis (vytvoření karty člena) v nové registrační databázi.

Stávající registrační průkazy zůstávají v roce 2022 v platnosti.

3. Zrušení registrace člena

Stejně jako přihlášení nových členů je možno ukončení členství oznámit na platném formuláři přímo emailem administrátorovi M. Polanskému (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

7. Přestup

Opět platí možnost zasílat „Žádost o přestup“ na předepsaném, správně vyplněném formuláři emailem přímo administrátorovi M. Polanskému (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

K žádosti již nemusí být přikládán registrační průkaz.

Postup přechodu na novou registrační databázi ČSK

V současné době jsou v nové databázi přetažená základní data všech oddílů a jejich členů. Základními daty je myšleno: jméno – příjmení – datum narození – rodné číslo – registrační číslo

Aktualizace (přihlášky nových členů, odhlášky, změny, přestupy) probíhá již v nové databázi. Na základě písemných (starých) žádostí vše administruje Michal Polanský.  Ve staré databázi se již žádné změny nebudou dělat. Změny jsou do staré databáze přenášeny ručním spuštěním aktualizace (Michal Polanský).

Stará databáze musí být udržována v aktuálním stavu pro potřeby přihlašovacího modulu.

V této podobě by měl být přihlašovací modul funkční.

 

Znamená to, že při funkčnosti nové databáze a aktuálním přihlašovacím modulu, může z pohledu přihlašování na závody vše fungovat „po staru“.

 

Oddíly budou i nadále používat platné formuláře pro přihlášky nových členů, odhlášky, změny, přestupy. Nebudou vyžadovány fotografie.

Budou je stejným způsobem posílat k rukám Michala Polanského (možno i elektronicky)

Michal Polanský všechny tyto změny zaznamená do nové databáze a aktualizuje podle nich starou databázi – přihlašovací modul.

 

Přihláška na závody

Přihlášku na hlavní domácí závody budou oddíly zpracovávat stejným způsobem jako v minulém roce. Na závodech budou odevzdávat originál přihlášky včetně doplňujícího textu uvedeného na přihlášce. 

Do doby, než budou v provozu všechny přístupy pro jednotlivé oddíly a odpovědné osoby nebudou vstupovat do databáze „svého“ oddílu za účelem zaznamenání platnosti zdravotní prohlídky, budou muset mít na závodech s sebou písemná potvrzení o zdravotní způsobilosti jednotlivých závodníků.

Pro rok 2022 platí jako potvrzení razítko ve stávajícím papírovém registračním průkaze nebo papírové potvrzení.

Registrační průkazy už nebudou třeba na závod vozit. S výjimkou těch, které budou v letošním roce sloužit jako doklad o zdravotní způsobilosti.

Takto bychom měli mít zajištěnou sezónu 2022.

 

V průběhu sezóny můžeme postupně dělat další kroky k plnohodnotnému přechodu na novou databázi, aniž bychom nějakým způsobem narušili přihlašovací procesy a rozdělení odpovědnosti.

 

Probíhají konzultace s právním oddělením ČUS, jak vnitřním předpisem ošetřit v registrační databázi odpovědnost vedoucího oddílu a vysílací složky za splnění povinnosti účastníků závodů ČSK absolvování lékařské prohlídky. Po vyjasnění těchto právních záležitostí budou odpovědným zástupcům oddílů předány přístupové údaje a „nová“ databáze začne naplno fungovat.

 

Termínové listiny 2022

 Termíny hlavních domácích a mezinárodních soutěží v roce 2022 ZDE

 Kalendář závodů rychlostní kanoistiky 2022 – je součástí tabulkové části Pravidel

 Disciplíny vypsané v jednotlivých domácích závodech – je součástí tabulkové části Pravidel

 

Hlavní domácí závody – základní informace

 

23.04. – 24.04. 2022       I.ČP mládeže – dlouhá trať         Kojetín  

 Závod se jede pouze v singlových disciplínách.

V závodě bude umožněn start zahraničních závodníků (Slovensko, Polsko). Na bodový zisk českých závodníků nebude mít umístění cizinců vliv.

První den – INTERVALOVÝ START - trať – 1 kolo – 1 obrátka – celková délka 3,5 – 4,0 km

Nasazení – pořadí startu (od nejrychlejších závodníků) podle výsledků MČR na 5 km 2021.   

Druhý den – společný start ve startovních řadách po 10 lodích. Nasazení podle výsledků z prvního dne. Trať trochu zkrácená. 1 kolo cca 3 km.

Počty kol pro jednotlivé věkové kategorie:

Žactvo (mladší a starší – zvlášť) 1 kolo – 1 obrátka = celkem 3 km

Dorost 2 kola – 3 obrátky = celkem 6 km

Junioři 3 kola – 5 obrátek = celkem 9 km

Veteráni – stejně jako junioři

Kanoistky 2 kola – 3 obrátky = celkem 6 km

                      

Benjamínci A, B, C

Vzhledem k termínu a způsobu závodu mohou startovat POUZE BENJAMÍNCI a BENJAMÍNKY A, B, C (ročníky 2010, 2011, 2012). Start mladších závodníků není povolen.

Benjamínci NEPOJEDOU intervalový start, ale po oba dny budou startovat hromadně.

První den: speciální trať - 1 kolo – 1 obrátka – celková délka 2,0 – 2,5 km. Nasazení do jednotlivých startovních řad podle výsledků MČR na 5km 2021.

Benjamínci C nebudou nasazeni – startovní čísla budou vylosována.

Druhý den: Využití společné tratě s ostatními kategoriemi – 1 kolo – 1 obrátka – celková délka kola cca 3km.  Nasazení do jednotlivých startovních řad podle výsledků z prvního dne.

Přihlašujte přes přihlašovací modul do 19.4. 2022

První den – intervalový start přihlašujte jako 3km

Druhý den – přihlašujte jako dlouhá trať

(i u benjamínků)

 

29.04. – 01.05.2022    I.NZ RDS + testy RDJ    Račice

Jedná se akci určenou výhradně pro potřeby reprezentace. Proběhne formou testovací akce tj. plně v kompetenci a režii reprezentačního trenéra.

Po sportovně technické stránce bude vše probíhat jako klasický závod (přihláška, start, měření a zpracování výsledků, kontrola lodí …)

Předběžný časový rozpis ZDE

Při závodu na 300 m se předpokládá start na pětistovce a cíl na dvoustovce.

Ve startovací budce na 200 m bude umístěna kamera, která zajistí záznam a přenos dojezdu závodu včetně časů do věže, kde bude vše vyhodnocováno.

Možnost startu – přihlášení – I.NZ RDS

Startují všichni závodníci zařazení do resortních sportovních center (Dukla, Victorie). Start dalších dospělých závodníků na základě povolení reprezentačního trenéra.

Přihláška přes přihlašovací modul do 25.4.2022

Závody na 300 m přihlašujte jako 200.

Startovné se neplatí.

Možnost startu – přihlášení – testy RDJ

Možnost startu mají všichni junioři (2004 + 2005), případně zájemci z dorostu (2006 + 2007). Všichni startují v jedné kategorii – za juniory.

Přihláška přes přihlašovací modul do 25.4.2022 (pouze singly 500 – kanoistky 200).

Startovné se neplatí.

Postupový klíč testování RDJ

1.den (pátek) startuje se na 500 (200) m klasickým způsobem (rozjížďka – semifinále – finále A, B) podle rozlosování a nasazení.

Do jízd v dalších dnech (sobota + neděle) postupují pouze závodníci, kteří se v pátečním závodě umístili:

K jři  prvních 9 +  z malého finále postup s výkonem do 110% času vítěze FA  (zohlednění změny větru vyhrazeno)

K jky prvních 9 s podmínkou do 110% času vítěze

C jři   prvních 9 s podmínkou do 110% času vítěze

C jky  prvních 9 s podmínkou do 110% času vítěze.

Postupující závodníci mají od páteční večeře ubytování a stravu zajištěnou a hrazenou RDJ. 

 

03.06. – 05.06. 2022    NZ juniorů a 23 + II.ČP mládeže    Račice

Pro závodníky do 23 let a juniory se jedná o nominační závod na MEJ a ME do 23 let.

Pro dorost a žactvo se jedná o závod České poháru mládeže.

Benjamínci a benjamínky nezávodí vůbec!!!

Za dospělé závodí pouze závodníci do 23 let.  

Návrh disciplín v jednotlivých kategoriích mládeže v příloze – tabulkové části Pravidel

Požadavky na časový program nominačních závodů upřesní reprezentační trenér.

 

01.07. – 03.7. 2022     II.NZ RDS + III. ČP mládeže       Račice

 Pro dospělé závodníky se jedná o jeden ze zásadních nominačních závodů na MS a ME. Pro akademické sportovce bude závod nominací na AMS.

Proto bude program plně podřízen potřebám těchto nominací.

Pro ostatní mládežnické kategorie (včetně benjamínků) se jedná o závod Českého poháru mládeže.

Návrh disciplín v jednotlivých kategoriích mládeže v příloze – tabulkové části Pravidel

Požadavky na časový program nominačních závodů upřesní reprezentační trenér.

 

28.07. – 31.07. 2022      MČR krátké tratě + IV. ČP mládeže     Račice

Čtyřdenní závod – všechny kategorie (benjamínci – veteráni).

Vzhledem k termínu MS v Kanadě se nepředpokládá účast nominovaných na MS. V rámci MČR proběhne i Akademické MČR.

Pro juniorské kategorie se jedná o nominační závod na MSJ. I v případě závodníků do 23 let se může jednat o nominaci na MS do 23 let.

Nominace na závody OH nadějí – junioři 1 rok + dorost (2005 – 2006 – 2007)

Nominační disciplíny budou mít samozřejmě přednost v zařazení do časového programu.

Návrh disciplín v jednotlivých kategoriích mládeže v příloze – tabulkové části Pravidel.

Požadavky na časový program nominačních závodů upřesní reprezentační trenér.

Benjamínci budou startovat pouze ve 3 disciplínách v prvních třech dnech (dáme možnost rodičům si je v sobotu po závodech individuálně odvézt.

 

24.09. – 25.09. 2022       MČR 5 km + V. ČP mládeže      Matylda

Klasické Mistrovství ČR na 5 km

Startují všechny kategorie (benjamínci – veteráni, včetně dospělých) na singlech i deblech.

Trať 5 km = 2 kola – 3 obrátky.

Benjamínci trať 2,5 km = 1 kolo – 1 obrátka

 

11.06. – 12.06. 2022     Český pohár benjamínků      Chomutov/Kojetín

 Speciální závody určené primárně pro všechny kategorie benjamínků (všeho věku – včetně těch nejmladších.

Jedná se o dva nezávislé, souběžně běžící závody ve dvou lokalitách (Čechy – Chomutov; Morava – Kojetín).

 

14.08.2022     MČR v maratónu    Lipno

Mistrovství ČR v maratónu je zároveň hlavním nominačním závodem pro MS v maratónu.

Na návrh Maratonské komise se STK rozhodla přidělit pořádání MČR v maratónu oddílu KVS Praha, který závod uspořádá v nové lokalitě na Lipenské přehradě.

 

Možnost startu ukrajinských závodníků (reakce na současnou situaci válečných uprchlíků).

Vysoký počet uprchlíků z Ukrajiny a solidární pomoc sportovního prostředí přivedla v roce 2022 do ČR relativně vysoký počet ukrajinských kanoistů všech věkových skupin, kteří mají v ČR možnost sportovní přípravy v klubech ČSK. Pokud to je možné, chce jim ČSK umožnit i zapojení do našich národních soutěží, protože pobyt v ČR bude pravděpodobně dlouhodobější. Nabízí se proto i možnosti zapojení ukrajinských sportovců v závodech SRK ČSK. 

Osoby ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka (dlouhodobé vízum a vízum za účelem dočasné ochrany, zatím do 31.3.2023) mají přiděleno "rodné číslo". Kluby tak mají možnost takové ukrajinské sportovce přijmout za členy klubu a následně je zaregistrovat v ČSK stejně jako ostatní své členy. Při splnění dalších podmínek, především Potvrzení o zdravotní způsobilosti (= lékařská prohlídka) může takový závodník startovat v soutěži SRK ČSK. Pro tento mimořádný účel nebude pro sportovce ukrajinské národnosti uplatněn odstavec 26.1.2 Pravidel (přihláška), a povinost podle odstavce 26.1.3 Pravidel (startovné) přejde na oddíl, ve kterém bude ukrajinský závodník registrován. 

Při nominačních závodech je povolení startu cizince, zde i včetně sportovců ukrajinské národnosti registrovaných v ČSK, v kompetenci reprezentačního trenéra. Pro státní reprezentaci ČR připadají v úvahu pouze sportovci s českým občanstvím. 

Zohlednění umístění ukrajinských sportovců v pořadí pro bodování Českého poháru a výpočet dalších celoročních žebříčků SRK ČSK pro rok 2022 bude STK teprve projednávat a řešit. Cílem bude bodově hodnotit závodníky české národnosti tak, aby účast dočasných ukrajinských uprchlíků v soutěžích SRK ČSK v roce 2022 zásadně neovlivňovala pořadí jednotlivých žebříčků jednotlivců i klubů.

 

Děkuji všem, kteří dočetli až na konec. Jsem připraven přijímat a řešit jakékoliv otázky, názory, návrhy, diskusi …

Přeji Všem úspěšný start do sezóny a těším se až se potkáme „u vody“  

 

Za STK SRK ČSK   Zdeněk Krpata


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout