Zápis z rady raftingu 8/2013

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU SVoČR 8/2013
Praha, 5. listopadu 2013

Přítomni: Martin Procházka, Libor Polák, Libor Peška, Stanislav Hájek, Milan Znamenáček, Jan Vávra, Vratislav Šembera
Nepřítomni: ---
Omluveni: ---
Hosté: Hana Heralová, Lenka Bauerová

1) Rozdělení oblastí činnosti
• Členové rady si rozdělili oblasti činnosti pro následující období. Toto rozdělení bude zveřejněno na internetu spolu s aktualizací seznamu funkcionářů SVoČR.

2) Příspěvky na činnost klubů

• Rada schválila rozdělení příspěvků na činnost klubů SVoČR a příspěvků pro kluby pracující s mládeží pro rok 2013.
• Rada pověřila tajemnici Hanu Heralovou obesláním všech klubů s podrobnými pokyny pro vyúčtování příspěvku.

3) Termínová listina 2014
• Rada projednala předběžné návrhy akcí pro zařazení do termínové listiny na rok 2014.
• Rada vyzývá všechny potenciální pořadatele závodů a jiných akcí v roce 2014, aby své návrhy podali nejdéle do 30. 11. 2013.

4) Zapůjčení svazových člunů pro ME R4 2014
• Rada odsouhlasila zapůjčení člunů Colorado pro ME R4 2014 na Slovensku (Čuňovo) za podmínek definovaných Radou raftingu.

5) Návrh na nominaci na funkci hlavního rozhodčího pro ME 2014 na Slovensku
• Rada se dohodla, že na funkci hlavního rozhodčího pro závody ME R4 2014 příslušným orgánům IRF navrhuje pana Stanislava Hájka, případně paní Petru Plecitou. Podporovat bude i případnou nominaci pana Petera Kreppse z Německa.

6) Komise rozhodčích SVoČR
• Vráťa Šembera předložil radě návrh na složení Komise rozhodčích SVoČR ke schválení Předsednictvem SVoČR.
• Rada navrhuje předsednictvu, aby v nastávajícím období pracovala komise ve složení:
David Kulhan (předseda)
Jan Novák, Miroslav Gernát, Petra Plecitá, Vratislav Šembera (členové)

7) Kongres IRF
• Rada pověřuje Ondřeje Panenku a Petru Plecitou zastupováním SVoČR na celosvětovém kongresu IRF na Novém Zélandě
• Rada raftingu souhlasí s případnou kandidaturou Petry Plecité na asistentku generální tajemnice IRF.
• Rada se dohodla na některých postojích a návrzích, které bude prostřednictvím svého zástupce prosazovat v rámci jednání blížícího se kongresu IRF na Novém Zélandě. Jsou to zejména tato témata:
- návrh na snížení závazné požadované kvality veteránských a juniorských závodů ME a MS na úroveň Level C.
- požadavek na společné konání závodů mistrovství Evropy kategorií R4 a R6 v daném roce
- návrh na zvýšení horního limitu obtížnosti terénů pro konání závodů ME a MS v juniorských kategoriích z obtížnosti WW3 na WW4
- doporučení pro orgány IRF, aby potenciální pořadatele budoucích závodů ME a MS vyzývaly s předstihem nejméně 2 let.

8) Různé
• Materiál SVoČR:
- tajemnice Hana Heralová rozešle členům rady seznam stávající IT techniky v majetku svazu
- Libor Polák zjistí konkrétní umístění některých položek v majetku svazu (stopky apod.)
• Rada pověřila Honzu Vávru a Libora Pešku vypracováním návrhu Směrnic a Organizačního řádu pro závodní období 2014 (do příštího zasedání RR).
• Vráťa Šembera vyzval členy rady k předložení požadavků na změny pravidel
• Rada diskutovala základní téze nového klíče pro rozdělování příspěvků na činnost klubů, který rada předloží do začátku nového závodního období.
• Rada diskutovala návrhy a možnosti nového systému tvorby rozpočtu SVoČR.
• Rada diskutovala téze nového systému tvorby rozpočtu raftingu.
• Rada vyslechla informace o průběhu čerpání rozpočtu pro rok 2013 přednesené Liborem Polákem.

9) Následující jednání Rady raftingu
• Další jednání Rady raftingu proběhne v úterý 17. 12. 2013 od 17:00 v Praze v kanceláři SVoČR.

Dne 8. listopadu 2013 vypracoval:
Vratislav Šembera


docZápis