Kanoe.cz

Usnesení Konference ČSK 2015

Zde je zveřejněno Usnesení  a zápis Konference Českého svazu kanoistů ze dne 3.11.2015 s komentářem předsedy ČSK Mgr. Janem Boháčem.

Konference schválila návrh nových stanov ČSK

Dne 3.11.2015 se uskutečnila Konference Českého svazu kanoistů, která jednomyslně schválila návrh nových stanov ČSK a v rámci dalších projednávaných bodů bylo schváleno hospodaření svazu za rok 2014 v podobě účetní uzávěrky.

Co změně stanov předcházelo:

V důsledku novelizace Občanského zákoníku (NOZ) od 1.1.2014 jsou všechny spolky (dříve občanská sdružení) povinné přizpůsobit nové legislativě svoje stanovy nejpozději do 31.12.2016 s tím, že název spolku je nutné upravit podle NOZ nejpozději do 31.12.2015. O vynucených změnách stanov byly vyrozuměny na valných hromadách sekcí všechny členské oddíly a kluby ČSK. Spolku, který změny neučiní, hrozí výmaz ze spolkového rejstříku. Řada spolků, sportovních klubů, tělovýchovných jednot i národních svazů se proto snaží svoje stanovy přizpůsobit nové legislativě již v průběhu roku 2015.

Ke změně stanov letos přistoupil i Český svaz kanoistů. Výbor svazu, složený z předsedů svazových sekcí, projednal na svém zasedání 12.3. a 25.6. 2015 potřebné úpravy stanov. Návrh pro ČSK připravil legislativně právní odbor České unie sportu. Po jednání Výboru ČSK 25.6.2015 byly zapracovány všechny připomínky předsedů sekcí, a bylo rozhodnuto před předložením novelizovaných stanov Konferenci ČSK ke schválení, rozeslat návrh stanov k připomínkám.

Výbor obdržené připomínky projednal, vyhodnotil a zapracoval do konečné verze, která byla projednána ve výborech sekcí a předložena Konferenci ČSK ke schválení.

Schválené stanovy ČSK nabydou účinnosti po zapsání do spolkového rejstříku na místně příslušném soudu.

Mgr. Jan Boháč - Předseda ČSK

- Zde je ke stažení Usnesení Konference ČSK 2015.

 - Zde je ke stažení zápis Konference ČSK 2015.