Směrnice ČSK DV 2015

Předsedkyně Závodní komise ČSK DV paní Hana Kneblová zde zveřejňuje aktualizovanou verzi Směrnic pro závodění ČSK DV v roce 2015 a doplněnou přílohu č.1 těchto směrnic. Směrnice byly schválené Konferencí ČSK DV dne 17.1.2015 v Olomouci. Poslední revize 14.3.2015.

 - Směrnice pro závodění ČSK DV 2015    - Směrnice ČSK DV - Příloha 1    
 - Směrnice - ČSK DV - Příloha 2  - Směrnice - ČSK DV - Příloha 3
 - Směrnice - ČSK DV - Příloha 4  - Směrnice - ČSK DV - Příloha 5

 

 


 SMĚRNICE

pro závodění v České republice pro rok 2015

§1 – systém závodů

Pro rok 2015 se vypisují tyto soutěže:

SLALOM

ČP       -    seriál 8 kontrolních závodů včetně finále 

NKZ-seriál 6 kvalifikačních závodů juniorů

ČPJ-Český pohár juniorů včetně finále

ČPŽ-seriál 7 pohárových závodů žáků včetně finále

Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M a C1Ž. V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

VPZ -veřejné postupové závody

Ve veřejných postupových závodech lze vypsat navíc kategorii C2 mix.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR dospělých,U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránů ve slalomu. 

SJEZD

ČPw     -   seriál 6 kontrolních závodů v klas. sjezdu a 6 ve sprintu, včetně finále

ČPJw   -   vybrané závody ze seriálu ČPw a finále dorostu ve sprintu i klas. sjezdu

ČPŽw-  seriál 7pohárových závodů žáků včetně finále žáků ve sprintu i klas. sjezdu

Uvedené soutěže se vypisují v kategoriích C1M, K1Ž, K1M, C2M, C1Ž a C2Ž. 

V kategorii C2M mohou startovat i ženy.

VPZw-   veřejné postupové závody

Ve veřejných postupových závodech lze vypsat navíc kategorii C2 mix.

Z vybraných závodů se vyhlašují mistři ČR dospělých, U23 (junioři do 23 let), dorostu staršího, dorostu mladšího, žáků starších, žáků mladších a veteránů v obou disciplínách.

Pro rozvoj sportu je při všech sjezdových závodech možno startovat na slalomových lodích.

KOMBINACE 

MČRkd –mistrovství ČR kombinace dorostu mladšího (pro ročníky 1999 – 2004 dohromady)

MČRkž  –mistrovství ČR kombinace žactva (pro ročníky 2001 - 2004 dohromady)

Pořadatel je odpovědný za vydání kompletních výsledků v kombinaci. ( viz. Pravidla článek 2.21.04)

ČP – finále (Český pohár ve slalomu - MČR) 

Tento závod je současně jedním ze závodů ČP a probíhá za stejných podmínek, jako ostatní ČP. Z tohoto závodu budou vyhlášeni mistři ČR v kategorii dospělýcha mistři ČR v kategorii U23 . Právo startu mají pouze účastníci ČP. 

Závod družstev ve slalomu se jede v jedné jízdě.

Popis vyhlášení – VV.

ČPw – finále (Český pohár ve sjezdu – klasickém sjezdu a sprintu – MČR) 

Tyto závody jsou současně jedním z ČPw. Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři ČR v kategorii dospělých a mistři ČR v kategorii U23 v obou disciplínách. Právo startu mají všichni účastníci ČPw. Při závodech družstev v klasickém sjezdu i sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. 

Popis vyhlášení – VV.

ČPJ – finále (Český pohár juniorů ve slalomu – MČR dorostu) 

Právo startu ve finále ČPJ v individuálních kategoriích mají všichni nositelé VT dorosteneckého a žákovského věku. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPJ ve slalomu (pořadateli dodá počtářka žebříčku). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Předjezdce zajistí pořadatel z dospělých závodníků.

Závod družstev dorostu ve slalomu se jede v jedné jízdě.   

Při závodu družstev dorostu se vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.

Z tohoto závodu bude vyhlášeno MČR dorostu mladšího a staršího. 

ČPJw – finále (Český pohár juniorů ve sjezdu – klasickém sjezdu 

a  sprintu - MČR)

Právo startu ve finále ČPJw  není omezeno výkonnostní třídou. Tato finále jsou součástí Českého poháru juniorů ve sjezdu. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. 

Startovní listina pro MČR klasický sjezd se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčků ČPJw (bez kategorie žáků). Pořadateli dodá počtářka žebříčku. Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Kategorie žáků bude losována dle VT na začátku startovní listiny. 

Startovní listina pro MČR sprint se sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčků ČPJw. Pořadateli dodá počtářka žebříčku. Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny. Při závodu družstev dorostu se ve sprintu a sjezdu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky. Při závodu družstev dorostu v klasickém sjezdu a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků.

Z těchto závodů budou vyhlášena MČR dorostu mladšího a staršího. 

Finále Českého poháru žáků ve slalomu a sjezdu – klasickém   

a sprintu (MČR)

Start žáků ve finále Českého poháru žáků ve slalomu a sjezdu - klasickém a sprintu není podmíněn VT. Předjezdce ve slalomu zajistí pořadatel z řad závodníků, kteří v závodě nestartují. 

Startovní listina pro MČR v klasickém sjezdu  - kategorie žáků bude losována dle VT na začátku startovní listiny (bude společná startovní listina s MČR dorostu). 

Startovní listina pro MČR slalom a sprintse sestavuje v obráceném pořadí průběžného pořadí žebříčku ČPŽ (dodá počtářka žebříčků). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny.

Závod družstev žáků ve slalomu a sprintu se jede v jedné jízdě.

Při závodu družstev žáků ve slalomu a sjezdu – klasickém a sprintu sestaví pořadatel startovní listinu v obráceném pořadí loňských výsledků. Při závodu družstev žáků se ve slalomu a sjezdu - klasickém a sprintu vypisují kategorie v souladu s Pravidly a jejich dodatky.  

Z těchto závodů budou vyhlášeni mistři žáků mladších a starších. 

Náklady na technické zajištění a rozhodčí pro všechny výše uvedené závody, hradí v přiměřené výši ČSK DV

MČR veteránů ve slalomu a sjezdu - klasickém a sprintu

MČR veteránů se jede v rámci vybraného veřejného závodu. 

Veteráni budou hodnoceni ve třechvěkových kategoriích:

/

Veteráni mladší(ročník narození 80 – 71) 

Veteráni(ročník narození 70 – 61)

Veteráni starší(ročník narození 60 a starší)

MČR dorostu mladšího a žactva v kombinaci

MČR dorostu mladšího a MČR žáků v kombinaci je součet výsledků MČR ve slalomu a ve sprintu. Do výsledků kombinace se zahrnují výsledky všech závodníků s umístěním v obou disciplínách.

ČP (Český pohár ve slalomu) 

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z osmi závodů ČP. 

Pořad závodů ČP:

Kvalifikace se pojede v jedné jízdě v pořadí kategorií C1M, K1Ž, C2M, K1M a C1ž.  Následuje finále „A“, ve kterém v každé kategorii startuje prvních 10 lodí z kvalifikace v obráceném pořadí. Na závěr se pojede finále „B“ (v pořadí výsledků kvalifikace), které je určeno pro lodě umístěné v kvalifikaci na 11. a dalších místech. V obou finálových jízdách se dodržuje stejné pořadí kategorií.

Konečné pořadí na 1. až 10. místě je určeno výsledkem finálové jízdy. Pokud závodník do finále „A“ nenastoupí nebo jej nedokončí, je hodnocen na 10. místě a obdrží příslušné body. Pokud dojde ke shodnému výsledku ve finále A mají tito závodníci shodné pořadí a také body, medaile či odměny.

O pořadí závodníků na 11. a dalších místech rozhoduje lepší z obou výsledků, při shodě pak výsledek horší z jízd.

Ukázkovou jízdu na všech ČP koordinuje pověřený člen závodní komise. 

Všechny tyto závody jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorie C1m, K1ž, K1m a stupnice B pro kategorie C2 a C1ž). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. Závodníci na 1. až 3. místě (kategorie C1Z na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min. 12, na 3. místě min. 18 s právem startu na ČP) získají pro následující rok mistrovskou výkonností třídu. Závodníci umístění na 4. – 20. místě (v kategorii K1M, C1M), na 4. – 15. (v kategorii K1Z, C2M), prvních 50 % zařazených do žebříčku v kategorii C1Z získávají 1. VT. 

Právo startu na ČP v roce 2015 mají všechny lodě MT a 1. VT v příslušné kategorii a další závodníci, kteří si zajistili účast v NKZ podle kritérií dle Směrnic o závodění pro rok 2014 (včetně schválených výjimek) a jsou uvedeni v Příloze č. 1 Směrnic pro rok 2015. 

Startovní listina pro kvalifikace pro celý seriál ČP se sestavuje na základě žebříčků ČP 2014 a NKZ 2014 v pořadí od nejhorších k nejlepším. Do startovní listiny pořadatel uvádí pevné startovní časy.

Všichni závodníci zařazeni do žebříčku ČP, tj. ti, kteří bodovali minimálně ve dvou závodech, získají pro následující rok 2. VT. Všichni závodníci MT resp. 1. VT, kteří ji neobhájili, získávají pro následující rok 2. VT.

Pořad ČP ve slalomu číslo 1,2,3,4,5,6:

07:45Porada vedoucích na místě uvedeném v rozpisu závodu
Porada rozhodčích na místě uvedeném v rozpisu závodu

08:30Ukázková jízda

09:45Start 1. jízdy – interval 60 sec., 3 intervaly mezi kategoriemi

13:30Start finále A – interval 90 sec., 2 intervaly mezi kategoriemi, 

15:00Start finále B – interval 50 sec., 4 intervaly mezi kategoriemi

Pořad ČP ve slalomu číslo 7, 8:

07:45Porada vedoucích na místě uvedeném v rozpisu závodu
Porada rozhodčích na místě uvedeném v rozpisu závodu

08:30Ukázková jízda

09:30Start 1. jízdy – interval 50 sec., 3 intervaly mezi kategoriemi

12:30Start finále A – interval 60 sec., 2 intervaly mezi kategoriemi, 

13:30Start finále B – interval 50 sec., 3 intervaly mezi kategoriemi

Cca 15:00 konec závodu (po závodě č. 7 navazuje závod ve sjezdu)

Startovní pořadí ve finále A je obráceným pořadím výsledků kvalifikace, startovní pořadí ve finále B je podle výsledků kvalifikace.

Vyhlášení vítězů proběhne dle rozpisu závodu.

Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny neprodleněna webových stránkách rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtářkou budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na www.kanoe.cz.   

Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodin. Ředitel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se záloha na startovné, která už byla zaplacena, nevrací, ale doplatek startovného se už nehradí. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.

Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:

  • omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A

(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí doplatek, a není penalizován částkou 500 Kč)

  • omluven do porady závodu: zkratka DNS-B

(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí doplatek startovného, není penalizován částkou 500 Kč)

  • neomluven – nestartoval: zkratka DNS

(tzn. je uveden ve startovní listině, platí doplatek, a je penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV.

Pořadatel při přijímání přihlášek zahraničních závodníků musí přihlédnout ke stanovisku vedoucích trenérů RD. 

Právo účasti v ČP v roce 2016

  1. Všechny lodě MT a 1. VT v příslušné lodní kategorii
  2. Nejlepší tři lodě 2. VT z oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii.
  3. První dvě třetiny z lodí zařazených do žebříčku NKZ v jednotlivých lodních kategoriích, maximálně však 18 nejlepších lodí v kategorii K1M, 16 v kategoriích K1Z a C1M, 13 v kategorii C2M a 10 v C1Z.
  4. Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud si účast nezajistili jinak.
  5. Vítěz Českého poháru žáků v příslušné kategorii.
  6. Vedení RD juniorů může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro potřeby nominace.
  7. Další výjimky, o které požádají oddíly a závodní komise ČSK DV je schválila.

ČPw (Český pohár ve sjezdu) 

Je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 12 závodů (6klasických sjezdů a 6 sprintů) včetně obou finále. Do konečného pořadí se nezapočítávají 2 nejhorší výsledky z klasických sjezdů a 2 ze sprintů. Účastník musí být  nositel minimálně 3. VT ve sjezdu nebo minimálně 2. VT ve slalomu v příslušné kategorii, u C2 stejné posádky. Pro závody ČPw Čeňkova Pila, Roudnice, Budějovice není VT podmínkou. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky účasti na závodě zpřísnit. Vedení RD juniorů má právo v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí. 

Kromě bodování pro ČPw dle tabulky T 4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorii K1m a stupnice B pro ostatní kategorie) jsou závody hodnoceny do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6. Pokud v kategorii C2M startuje kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti, přináší i získává body do žebříčků obou oblastí.

Závodníci na 1. – 3. místě (kategorie C1Ž a C2Ž na 1. místě pokud je v žebříčku min. 6 klasifikovaných lodí, i na 2. místě min. 12, event. na 3. místě min. 18 s právem startu na ČPw) získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci na 4. – 20. místě (v kategorii K1M), závodníci na 4. - 18. místě (C1M), resp. na 4. – 15. místě (v kategoriích K1Z a C2M) získávají 1. výkonnostní třídu. V kategorii C1Ž a C2Ž závodnice v první polovině klasifikovaných lodí. 

Všichni závodníci MT a 1. VT, kteří ji neobhájí, získají pro následující rok 2. VT.

Startovní listina pro klasické sjezdy a sprinty bude sestavována z průběžného pořadí od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v klasických sjezdech. Podklady pro startovní listinu dodá počtářka sjezdového žebříčku. Startovní listina pro 1. a 2. ČPw bude v obráceném pořadí loňského žebříčku v dlouhém sjezdu.

Pořadí kategorií: C1M, K1Ž, K1M, C2M, C1Ž a C2Ž.

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedkyni ZK a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtářkou budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na www.kanoe.cz

Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat, buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodin. Ředitel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě nebyly uvedeny ve startovní listině. Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu, a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k  závodu, se řádně omluví do porady závodu u vrchního rozhodčího.

Vrchní rozhodčí oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě a jejich seznam předá písemnou formou delegátovi VV. Delegát VV nebo v jeho nepřítomnosti vrchní rozhodčí zajistí, aby všechny omluvy byly uvedeny ve výsledcích následujícím způsobem:

  • omluven do pátku 18 hodin: zkratka DNS-A

(tzn. byl přihlášen, ale není ve startovce, neplatí startovné a není penalizován)

  • omluven do porady závodu: zkratka DNS-B

(tzn. je uveden ve startovní listině ale ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nemůže nastoupit k  závodu, platí startovné, není penalizován částkou 500 Kč)

  • neomluven – nestartoval: zkratka DNS

(tzn. byl přihlášen a je uveden ve startovní listině, platí startovné a jeho oddíl bude penalizován pokutou 500 Kč) Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK DV 

NKZ (národní kvalifikační závod juniorů ve slalomu)

Tato soutěž je určena k postupu do ČP ve slalomu. Skládá se z 6 závodů. Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 

Právo startu mají všichni nositelé VT. 

Závod sestává ze dvou jízd, o konečném pořadí rozhoduje lepší jízda, při shodném výsledku několika závodníků pak další jízda. 

Výsledek závodníků 2. (též 3.) VT je pouze v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel kanoistiky (použije se stupnice A pro kategorieC1m, K1ž, K1m a stupnice B pro kategorie C2 a C1ž). Lodě MT a 1. VT, získávají shodné body jako bodovaná loď 2. nebo 3. VT umístěná za nimi.

Startovní listina bude sestavována následovně:

  1. závodníci MT a 1. VT v příslušné kategorii 
  2. závodníci ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1. a 2. NKZ bude startovní listina sestavena podle loňského žebříčku), na dalších NKZ dle průběžného pořadí v NKZ. Průběžné pořadí na 3. a další NKZ dodá pořadateli počtářka žebříčku.
  3. závodníci 2. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení
  4. závodníci 3. VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení

Závodníci pro ukázkovou jízdu budou losováni pouze ze závodníků ročníků 1996 a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději hodinu před poradou. 

Pořad NKZ:

07:45Porada vedoucích na místě uvedeném v rozpisu závodu
Porada rozhodčích na místě uvedeném v rozpisu závodu

08:30Ukázková jízda

09:15Start závodu

Pořad závodů:1. skupina K1M, C1Z, C2M – obě jízdy

2. skupina C1M a K1Z – obě jízdy.

Povinností pořadatele je vyhlásit celkové pořadí a pořadí juniorů.

Ze čtyř nejlepších výsledků se sestaví žebříčky, z jejichž předních míst si závodníci 2. VT zajistí účast v ČP pro příští rok dle bodu 3 odstavce ČP ve slalomu - Právo účasti v ČP v roce 2016. 

V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě, které získaly v ČP slalom 2015 MT nebo 1. VT v příslušné kategorii.

Závodníci postupující do ČP získávají 2. VT, v  kategoriích K1M, C1M,  K1Z a C1Z s označením „+“ !! 

Výsledky se zasílají do pondělí, do 8 hodiny ranní e-mailem v elektronické podobě předsedkyni ZK a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění. Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtářkou budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na www.kanoe.cz

Náklady na technické zajištění závodu a na delegované rozhodčí hradí pořádající oddíl ze startovného a příspěvku od ČSKDV. 

ČPJ - Český pohár juniorů ve slalomu   

Český pohár juniorů ve slalomu: Pro potřeby stavitelů juniorského RD a pro výběr závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček z výsledků ČPJ - finále a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorieC1m, K1ž, K1m a stupnice B pro kategorie C2 a C1ž). Do konečného pořadí ČPJsl se z celkového počtu 7 závodů se započítává 5 nejlepších výsledků. (Nejlepších pět výsledků se započítává i v případě, že se některý závod neuskuteční).

ČPJw - Český pohár juniorů ve sjezdu 

Český pohár juniorů ve sjezdu: Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček mládeže z finálových závodů ČPJw v klasickém sjezdu a sprintu, ze závodů ČPw ve sjezdu č.3,5,6,7,8,9,12, a závodu, který se pojede současně s finálem ČPŽw..Bodování dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1m, a stupnice B pro ostatní kategorie). Do konečného pořadí ČPJw se z desíti závodů započítává 7 nejlepších výsledků (Nejlepších sedm výsledků se započítává i v případě, že se některý závod neuskuteční).

ČPŽ - Český pohár žáků

Český pohár žáků ve slalomu: Závody ČPž ve slalomu č. 3, 4, 5 a 6 jsou určeny pouze pro žáky a předžáky. Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií budou sestaveny žebříčky všech závodníků ročník 2001 až 2004 ze šesti závodů ČPŽ a finále ČPŽ žactva ve slalomu ve všech kategoriích. Bodování do žebříčku dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorie K1ž, K1m, stupnice B pro kategorie C1m, C2, C1ž). Do konečného pořadí se nezapočítávají dva nejhorší výsledky. Z těchto výsledků se sestaví žebříčky absolutního pořadí a žebříčky žákůstarších a mladších ve všech lodních kategoriích.

Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného absolutníhožebříčku této soutěže, který dodá počtářka žebříčku, pro 1. a 2. závod dle obráceného pořadí v loňském žebříčku ČPŽ (závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT na začátek startovní listiny). Pořadí lodních kategorií bude respektovat pořadí lodních kategorií veřejných závodů, tj. rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci – obě jízdy a C1M a K1Z – obě jízdy. 

Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné obodované výsledky Českého poháru žáků.  

Český pohár žáků ve sjezdu: ČPž ve sjezdu č. 1, 3, 4, 5 a 6 jsou určeny pouze pro žáky. Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorií bude sestaven žebříček žáků ročníků 2001 až 2004 z 5 závodů ČPŽw a finálových závodů ČPŽw v klasickém sjezdu a sprintu. 

Bodování do tohoto žebříčku bude dle tabulky T4 Pravidel (použije se stupnice A pro kategorii K1m, stupnici B pro kategorie C1m, K1ž, C2m, C1ž a C2ž). Do konečného pořadí se z těchto 7 závodů nezapočítávají dva nejhorší výsledky. 

Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle obráceného průběžného žebříčku této soutěže, který dodá počtářka žebříčku (pro 1. a 2. závod dle výkonnostních tříd) a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek, nebo konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků z veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky Českého poháru žáků.

Upozornění:

V závodech Českého poháru žáků smí závodník startovat pouze ve dvou kategoriích ve slalomu, sprintu, nebo dlouhém sjezdu (viz pravidla 2.39.03).

VPZ - Veřejné postupové závody ve slalomu

Bodují se jako doposud, bodová hodnota závodu (BHZ) 4 - 6 bude uvedena v celostátním kalendáři. Účast na těchto závodech není omezena. Právo účasti dle rozpisu závodu. Závod se jede ve dvou jízdách; pořadí určuje výsledek lepší jízdy, při rovnosti výsledků podle další jízdy.

Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena, pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M. Bude-li pořadatelem vypsána kategorie C2mix bude samostatně hodnocena, pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě v kategorii, jinak jsou hodnoceny v kategorii C2m.

Pokud nebude vypsána kategorie C2mix budou tyto posádky hodnoceny v kategorii C2m.

Rozhodčí na postupových závodech si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.

S ohledem na start ve více kategoriích se doporučuje následující rozdělení do skupin K1M, C1Z, C2M a předžáci K – obě jízdy a C1M, K1Z, předžáci C – obě jízdy.

VPZw - Veřejné postupové závody ve sjezdu

Bodují se jako doposud, BHZ 4 - 6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody jsou i závody ČPw v klasickém sjezdu a sprintu. Závodníci české a moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou oblast. Pro všechny sjezdové závody je stanoveno pořadí kategorií C1M, K1Ž, K1M, C2M, C1Ž a C2Ž.Právo účasti dle rozpisu závodu. 

Kategorie C1Z bude samostatně hodnocena, pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě, jinak jsou hodnoceny v kategorii C1M. Bude-li pořadatelem vypsána kategorie C2mix a C2 ženy bude samostatně hodnocena, pouze pokud odstartují minimálně 3 lodě v kategorii, jinak jsou hodnoceny v kategorii C2m.

Pokud nebude vypsána kategorie C2mix a C2 ženy budou tyto posádky hodnoceny v kategorii C2m.

Rozhodčí na VPZ si zajišťuje pořadatel sám, odměny minimálně za podmínek uvedených v článku 8.4. Směrnic pro činnost rozhodčích. V jaké výši poskytne ostatní náhrady, sdělí rozhodčím při jejich delegaci.

Závody předžáků

Pouze na postupové závody s BHZ 4 ve slalomu lze přihlásit i závodníky mladší 11 let, ne však mladší 8 let, tzn. pouze ročníky 2005, 2006 a 2007. O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím s přihlédnutím ke stavu vodního terénu. Předžáci odjedou závod v samostatně vloženém závodě maximálně ve dvou kategoriích.Pokudbudoustartovat min. 3 děvčata, pojedou v samostatné kategorii.  Výsledky budou uvedeny samostatně. Označení věkové kategorie je „“ a tento závod není obodován. Přihlášený závodník musí být členem ČSKDV, musí být evidován v registru závodníků, tzn., že musí mít RGC a musí mít lékařskou prohlídku zaznamenanou v registračním průkazu.

Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu.

§ 2 – Startovné, přihlášky na ČP ve slalomu

loď v individ. kat. i družstvo

ČP slalom, včetně finálového závodu250,- za závod 

ČPw sjezd, včetně finálových závodů  200,- za závod

NKZ včetně finál.závodu juniorů - slalom200,- za závod

ČPJw finálový závod sjezd, sprint150,- za závod

ČPž fin.závod slalom200,- za závod

ČPž fin.závod sjezd, sprint150,- za závod

Startovné pro postupové závody je stanoveno jako maximální:

postupové závody ve slalomu dospělí100,- za závod

postupové závody ve sjezdu dospělí80,- za závod

postupové závody mládež50,- za závod

Na všech závodech musí být startovné pro závodníky obou oblastí stejné.

Startovné zahraničních účastníků v režii pořadatelů 

  (obvyklá cena v zahraničí cca 15 – 20€)

O startu zahraničních závodníků na mistrovských soutěžích rozhodují vedoucí trenéři RD.

Přihlášky na ČP ve slalomu  

Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.3.2015. Takto jsou přihlášeni na všech osm závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak. 

Do 10. 4. 2015 převedou oddíly na účet ČSKDV č. 20001-1717107504/0600, specifický symbol číslo oddílu, variabilní symbol 2015, zálohu startovného, tj. 200 Kč za každou přihlášenou loď na každý jednotlivý závod ČP, na který jsou přihlášeni. 

Předseda ZK předá sekretariátu ČSKDV seznam všech přihlášených oddílů včetně částek, které jsou oddíly povinny převést na účet svazu. 

Předseda závodní komise pošle všem pořadatelům ČP a výpočetnímu středisku startovní listinu platnou na základě přihlášek se všemi omluvami, které mu k datu odeslání jsou známy, originály přihlášek zůstanou uloženy u předsedy ZK. Doplatek startovného platí oddíly jednotlivým pořadatelům dle dispozic uvedených v rozpisu závodu.

Pokud je závodník řádně a ve stanoveném termínu omluven, tj. do tvorby startovní listiny, do 18. hodiny v pátek před 1. dnem závodu, oddíl za něj doplatek startovného neplatí.

Dohlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 5 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli maximálně 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.

Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad maximálně 1 000 Kč za každou loď.

Dodatečné a pozdní přihlášky na závody v péči ČSK DV 

Za závodníky, dohlášené při veřejných postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.

Na všechny ostatní závody je dodatečná přihláška možná nejpozději před zahájením porady za vklad maximálně 1000 Kč. 

Startovní čísla pro ČP ve slalomu

Startovní čísla budou odpovídat umístění v ČP v roce 2014, lodě 2.VT budou seřazeny podle pořadí v NKZ a v oblastních žebříčcích a výjimek. Pro všechny závodníky s právem startu, které oddíl přihlásí minimálně na ČP a za které zaplatí zálohu startovného do 10.4.2015, dostane oddíl tato čísla zdarma.

Tato startovní čísla budou oddílům předána při výdeji čísel před prvním závodem ČP a stanou se jejich vlastnictvím.

Pořadatel je povinen mít připravena náhradní startovní čísla pro závodníky, kteří si je zapomenou nebo ztratí a propůjčit jim je za úhradu 100 Kč za každý závod.

§ 3 – Limity pro zisk 2. VT pro rok 2015

pastedGraphic.png

§ 4 – Zásady pro zisk VT

  1. MT a 1. VTviz §1 systém závodů ČP, tyto VT budou platné až pro rok 2016
  2. 2. VT lze získat:

v průběhu sezóny:- ve slalomu i ve sjezdu splněním limitu 2. VT (§ 3), 

 

po sezóně ve slalomu:- z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků (ve všech kategoriích, tedy i v kategorii C1Z) po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti

Postupem do ČP slalom získávají závodníci VT 2+  v kategoriích K1M, C1M, K1Z a C1Z.

po sezóně ve sjezdu:    - z oblastního žebříčku splněním limitu nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků po odečtení závodníků MT a 1. VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti 

Závodníci MT a 1. VT ve slalomu i sjezdu, kteří ji neobhájili, získávají 2.VT pro příští sezónu, i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií.

c)3. VT ve slalomu a sjezdu lze získat:

v průběhu sezóny      - ziskem bodů minimálně ve dvou závodech získat počet bodů ve výši minimálně 10% limitu 2.VT 

po sezóně                   - zařazením do žebříčku, tzn. ziskem bodů minimálně ve 2 závodech splnit 10% limitu 2.VT  (event. sníženého na „33%“)

Výkonnostní třídy získané, obhájené nebo zvýšené v závodní sezóně 2015 v kategorii C1, resp. C2, jsou platné pouze v kategoriích C1, resp. C2, tj. jsou mezi těmito dvěma kategoriemi nepřenosné. 

§ 5 – Zveřejňování rozpisů závodů

Rozpisy závodů budou zveřejňovány stejně jako v minulých letech v termínovém kalendáři na Registračním a výsledkovém portále (www.rvp.results.cz) a to nejpozději 6 týdnů před prvním dnem konání závodu. Pokud pořadatel nedodrží tuto lhůtu, bude mu odebrána dotace za pořádání závodu.  

§ 6 – Všeobecné zásady pro sestavování a zasílání výsledků

Závodníky, kteří neodstartovali ani do jedné jízdy, nemusí pořadatel veřejných závodů uvádět ve výsledcích závodu. Pro výpočet bodů pro žebříček se do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě české a moravské oblasti, které odstartovaly, včetně lodí, které nedojely z jakéhokoliv důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. Cizinci neregistrovaní v oddílech ČSK DV a předžáci body nepřinášejí ani nezískávají!

Pokud se neuskuteční individuální závod žen v kategoriích K1Z a C1Z, mohou se tyto závodnice v souladu s Pravidly zúčastnit závodu mužů a získat v něm umístění i body do svého oblastního žebříčku.

Výsledky musí být v Eskymu nebo ve formátu XML, který bude před sezonou definován na www.kanoe.cza zasílají se e-mailem v elektronické podobě předsedkyni ZK, a jako neoficiální též na sekretariát ČSK DV ke zveřejnění do 3 dnů po skončení závodu (veřejné postupové závody), závody v péči ČSKDV viz výše (tj. do pondělí do 8 hodin ranních). Závody, na kterých bude výsledky zpracovávat firma Results s.r.o., garantuje jejich věcnou i formální správnost vrchní rozhodčí, budou zveřejněny na webových stránkách rvp.results.cz. Sekretariát bude výsledky všech závodů uvedených v termínové listině zveřejňovat na webové stránce ČSK, nejprve jako neoficiální a postupně po zkontrolování počtáři oblastí budou zařazeny do adresáře „Výsledky“ na www.kanoe.cz

Podmínkou jsou výsledky zpracované v programu Eskymo, který je ke stažení na rvp.results.cz.

Za doručené výsledky počtářce i sekretariátu ČSK DV je může pořadatel považovat pouze v případě, že adresáti doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. 

§ 7 – Administrativní činnosti

  1. Registrace nových členů probíhá dle Registračního řádu.

(Probíhá prostřednictvím RVP „Registrační a výsledkový portál“ na webové adrese www.rvp.results.cz a podléhá schválení správcům registru. Zároveň je nutné vyplnit formulář „přihlášky k registraci“ (je zveřejněn v Příloze č. 5) s podpisem zástupce oddílu odeslat na svaz.  Kromě registrace nových členů mají odpovědní činovníci oddílů povinnost průběžně opravovat či aktualizovat osobní údaje svých členů a názvy a kontaktní data svých oddílů v adresáři oddílů zveřejňovaných svazem. Bude-li mít oddíl potíže s přihlášením nebo i s registrací může se o pomoc obrátit na správce registru.)

  1. Na téže webové stránce v sekci „registr závodníků“ počtářka žebříčku neprodleně aktualizuje výkonnostní třídy, jakmile je ověří. 

3. E-mailovou přihlášku na závody je pořadatel povinen potvrdit zpětným e-mailem, a to nejlépe ihned, nejpozději však do uzávěrky přihlášek. Teprve tímto je přihláška považována za přijatou.

4. V případě uložení pořádkové pokuty dle Přílohy P1 Pravidel bude oddílu částka odečtena z dotace na činnost v následujícím roce.

5. Pořadatel závodů je povinen vydat doklad o zaplacení startovného obsahující vše dle zákona (tzn. IČ, DIČ, název, sídlo, atd.).

 

§ 8 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků

Na všech závodech může být prováděna kontrola výzbroje a výstroje závodníků. Pokud bude na závodě kontrola prováděna a její časový program nebude uveden v rozpise, bude kontrolní měření vždy před závodem v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin; následně pak namátková kontrola během závodu. Její další časový program bude upřesněn na místě.

Namátkovou kontrolu výzbroje a výstroje provede pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím na každém závodě.

Závodník musí mít plovací vestu o nosnosti nejméně 6,12 kg, v kategorii mladšího žactva o nosnosti nejméně 4 kg. 

.

§ 9 – Start s více partnery v kategorii C2M a C2Z

V kategorii C2M a C2Z bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do kteréhokoliv žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval.

Sestaveno a schváleno Závodní komisí dne 21.11.2014

VV ČSK DV vzal na vědomí na své schůzi dne 11.12.2014

Schváleno konferencí ČSK DV dne 17.1.2015


Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00

Uložit
Uživatelské nastavení cookies
Stránky využívají cookies pro zajištění co nejlepšího fungování pro čtenáře. Pokud se rozhodnete odmítnout použití cookies, nemusít stránky fungovat dle vašich představ.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Číst více
Essential
Tytot cookies jsou potřebné pro zajištění správného fungování webu. Tyto nelze vypnout.
Admin Tools
Přijmout
Analytics
Nástroje pro analýzu dat návštěvnosti stránek.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout