Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.4.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 20.4.2005 v Praze.

Zápis 03/2005

ze schůze VV ČSKDV konané dne 20. 4. 2005

Přítomni:             Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Pultera, Kratochvíl, Knebel, Crha, Jarolímek, Eichler Omluven:                Pišvejc
 
Z důvodů účasti předsedy na jednání pléna ČOV schůzi zahájil místopředseda L. Roleček a blahopřál nejprve J. Pulterovi k  50. narozeninám.
Kontrola zápisu 02/2005:
bod 4)            Rozdělení pravomocí členů Výboru ČSK DV – ekonomika – zodpovídá L. Roleček + Eichler
                        metodická činnost – J. Pultera projedná s M.Bílým možnosti spolupráce při tvorbě metodických materiálů společně s FTVS, případně UP Olomouc dále ediční plán atd. Seminář trenérů – spolupráce Kratochvíl (pro trenéry SCM) a Pultera, Knebel.                                                Zodpovídá: Pultera (+Bílý),                       Termín: 7. 6. 2005
                                                                                                                            Knebel R., Kratochvíl
                        Propagace – Výbor odsouhlasil spolupráci s firmou Inspiration (D. Knebel) aby pro rok 2005 vykonávala mediální prezentaci svazu. Zastupováním svazu je pověřen R. Knebel. Finanční náklady na tuto propagaci ponesou jednotlivá RD. Nabídka této služby pro oddíly bude zveřejněna na internetu.
                                                                                                                            Zodpovídá: Knebel Robert Termín: celoročně 2005
bod 5)            Kontrolní komise – Jarolímek předložil návrh na složení komise – Jarolímek, Veřtát, Šťastný J. Výbor doporučuje doplnit komisi o zástupce moravského regionu. Statut komise do příště připraví Jarolímek k projednání na Výboru ČSK DV. Definitivní schválení musí proběhnout až při jednání Konference ČSK DV.
                                                                                                                            Zodpovídá: Jarolímek Termín: do 7. 6. 2005
bod 9)            Pravidla byla rozeslána rozhodčím a na oddíly s nabídkou možnosti dalšího nákupu.
bod 10)          Smlouva ICF s pořadatelem MS 2006. ČSK DV vyčká postoje ICF k návrhu smlouvy, který předložila Australská federace na MS 2005.Problémem je požadovaný poplatek pro akreditované účastníky MS 2005 ve výši 220 AUD.
bod 11)          Další jednání s pořadatelem MS 2006 bude probíhat po uzdravení J. Rohana.
bod 14)          Zkoušky mezinárodních rozhodčích se budou konat při SP v Augsburgu (L. Rolečková dodá seznam případných kandidátů na zkoušky). Zájemci by se zkoušek zúčastnili na vlastní cestovní náklady (svaz hradí přihlášku ke zkouškám). Zodpovídá: Rolečková                           Termín: ihned
bod 11, 39)   Crha připraví úpravy smluv s pořadateli mezinárodních závodů
                                                                                                                            Zodpovídá: Crha Termín: konec května 2005
bod 20)          Roleček informoval o návrhu rozpočtu na výrobu nového měřícího zařízení ve výši cca 35.000,-Kč. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu komise rozhodčích 2005.
                                                                                                                            Zodpovídá: Roleček, Rolečková Termín: ???
bod 23)          Roleček ve spolupráci se sekretariátem dojedná výrobu nových průkazů ČSK DV.
                                                                                                                            Zodpovídá: Roleček, Eichler Termín: konec června 2005
bod 30)          Závody WW Cup – R.Knebel zodpovídá za zajištění bezpečnostních podmínek při těchto závodech, především při závodě příchozích.
bod 31)          SCM – J. Kratochvíl informoval o přípravě požadovaných podkladů pro MŠMT ČR
bod 33-34)    Závody Kamenice – informace Jarolímek. Sprint se konal na trati dle požadavku RD sjezd. Vyjádření Knebel, Crha, Roleček, Rolečková – nespokojenost s pořadatelskou službou – odpověď Jarolímek.
bod 39)          Vyjádření k placení a účtování DPH. V případě plateb za dotační prostředky svaz bude účtovat bez DPH. Pouze transakce prostředků z reklamy bude účtována s DPH. Svaz stále čeká na slibované oficiální vyjádření MF pro ČSTV.
bod 39)          Schůze pořadatelů závodů SP ve Slovinsku – účast V. Bareš. – informace J.Pollert
bod 39)          Žádost Sokola Žižkov o finanční výpomoc při rekonstrukci USD na Trnávce – informace Eichler. Žádost Sokola Žižkov bude zařazena do programu investic ČSTV na další období. Oddíl byl takto informován. Podíl SVOČR není možné realizovat v rámci investic MŠMT ČR, neboť SVOČR není přímým uživatelem objektu.
bod 39)          Smlouva se záchrannou službou na r.2005 je podepsána.
Předseda:
1.       Pollert informoval o jednání s VCES. Dne 3.  5. 2005 se bude konat schůzka vedení VCES s ČSK DV o vyhodnocení dosavadní spolupráce a další pokračování smlouvy. Pultera, Knebel připraví pro předsedu výtah ze smluv.
                                                                                                                                            Podklady: Knebel, Pultera Termín: do 1. 5. 2005
                                                                                                                                            Účast na schůzce: Pollert, Roleček Termín: 3. 5. 2005
2.       Informace o jednání s KRNAP (účast J. Pollert, J. Netík) o podmínkách pořádání závodů ve Špindlerově Mlýně. Pořadatelská služba bude zajišťovat sběr žabích vajíček ve spolupráci s pracovníkem KRNAP.
Místopředseda:
3.       Roleček vyslovil připomínky k ČP žáků a k otázce dvojího startovného pro oddíly z Moravy a z Čech – odpověď Šamánek.
Závodní komise:
4.       Crha informoval o průběhu jednání s CSE Pelhřimov o smlouvě na zpracování výsledků a měření časů na závodech ČSK DV v roce 2005. Jednání stále probíhají.
                                                                                                                                            Zodpovídá: Crha Termín: do konce května 2005
5.       Dále informoval o návrhu CSE Pelhřimov na podílu úhrady za fungování portálu ve výši cca 5.000,-Kč – Výbor souhlasí. Další případné úpravy na portálu by byly pouze za úhradu programátorům.
Komise rozhodčích:
6.       Rolečková informovala o schůzce komise rozhodčích na Kamenici a o tom, že pro zkoušky mezinárodních rozhodčích je připraveno 6 kandidátů.
7.       Komise rozhodčích připravila výklad pravidel ve slalomu (průjezdy branek), který bude zveřejněn na internetu – Výbor ČSK DV schvaluje a pověřuje komisi k dopracování tohoto výkladu.
                                                                                                                                            Zodpovídá: Rolečková Termín: do 2. 5. 2005
8.       Rolečková navrhla na udělení vyznamenání ČSTV pro Marii Horákovou a Marii Šulcovou  při příležitosti jejich významného životního jubilea (85 let) – Výbor souhlasí.
                                                                                                                                            Zodpovídá: Rolečková, Eichler Termíny: dle výročí
9.       Rolečková předložila návrh rozpočtu komise rozhodčích na rok 2005.
Trenér RD - slalom:
        bez připomínek
Trenér RD - sjezd:
10.    Knebel přednesl dotaz k organizování olympiády dětí a mládeže (proč ne vodní slalom a sjezd) – vysvětlení J.Pollert. Pořadatel (krajský úřad) určuje sporty, které zařadí.
11.    Knebel informoval o VT RD v Hanušovicích a požádal o prověření pojistných smluv s Kooperativou a otázky zodpovědnosti pro trenéry a funkcionáře svazu. Knebel zjistí v expozituře Kooperativy v Olomouci.
12.    Knebel navrhl stanovit od nové sezóny kategorie lékařských prohlídek dle úrovně závodníků.
13.    Sekretariát požádá MUDr. Větvičku o návrh na postup při stanovení kategorizace lékařských prohlídek pro závodníky ČSKDV.                                                                Zodpovídá: Eichler                                     Termín: do 7. 6. 2005
14.    Knebel informoval o 1.ČP žáků ve sjezdu v Brně, poděkoval pořadatelům z oddílu z KK Brno za vzornou organizaci závodů.
Trenér RD - junioři:
15.    Kratochvíl informoval o povinných specielních spiroergometrických vyšetřeních, kterými projdou všichni členové SCM a zodpovídají za to vedoucí trenéři SCM.
16.    Kratochvíl informoval o stavu přípravy RD juniorů.
Zástupce oddílů Čechy:
        nepřítomen
Zástupce oddílů Morava:
        bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
        bez připomínek
Sekretariát:
17.    Návrh rozpočtu ČSK DV 2005:
                 Celkem příjmy 2005                   12 232 000
                 Zůstatek 2004                                   400 000
                 Půjčka ČSTV                                  - 700 000
                 Společné výdaje                         - 1 700 000
                 Závody                                          - 1 800 000
                 Oddíly                                               - 630 000
                 Rezerva                                           - 500 000
                 RD celkem                                   - 7 302 000
                 Výsledek rozpočtu 2005                               0
18.    Žádost ZS Prosport Olomouc na jejich účasti při před MS a případně MS v Praze – jednání by mělo probíhat mezi ZS a pořadatelem – výbor nebude direktivně určovat pořadatelem vybírané partnery pro organizaci závodu.
19.    Informace o požadavku Povodí Labe za mimořádnou manipulaci při ČP ve Špindlerově Mlýně ve výši cca 2000,- Kč.
20.    Předložena žádost SK VS Č. Budějovice na pořádání mezinárodních závodů v roce 2006 na USD v Č. Vrbném. Výbor požaduje, aby oddíl poštou zaslal podepsanou oficielní žádost. Výbor nemá námitek, pouze pořadatele upozorňuje na podmínky pro organizování mezinárodních závodů a také na to, že na tyto závody není určena žádná dotace svazu.
21.    Výbor byl informován o schválení dvou českých rozhodčích pro MS 2005 v Austrálii (Rolečková,Totzauer).
22.    Podána informace o kongresu ECA. Krátký zápis je na internetu. Na roky 2010 a 2011 jsou některé volné soutěže a hledá se pořadatel.
23.    ECA odpověděla na počty startujících na ME ve sjezdu – odpověď R. Knebel.
24.    Na ECA byl zaslán dopis se žádostí o vysvětlení požadavku pořadatele ME 2005 ve Slovinsku na akreditační poplatek ve výši 20,- EUR.                                                                
25.    Na oddíly by rozeslán tištěný adresář oddílů.
26.    Startovní čísla pro ČP. Problém je s příjmy, neboť příjem za startovní čísla od závodníků je považován za zdanitelný příjem. Další problém je s identifikací plátců při zasílání úhrady za čísla. Celý systém bude vyhodnocen po skončení letošní sezóny.
27.    Do ČR by měla 24. 4. 2005 přijet delegace čínských závodníků a trenérů na průzkum.
28.    Kalendáře ČSK DV jsou ještě k dispozici na sekretariátu.
29.    Firma UTA definitivně zamítla naši reklamaci na neoprávněné čerpání z karty UTA v zahraničí. V současné době probíhá jednání s právním oddělením ČSTV, zda vstoupit do soudního sporu s firmou UTA/CCS.
30.    Příští schůze Výboru – 7. 6. 2005 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal:Eichler                                                                                                                                                               Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu