Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.2.2013

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 7.2.2013.

Zápis 02/2013

ze schůze VV ČSKDV konané dne 7.2. 2013

Přítomni: Pollert J., Roleček L., Jílek L. ,Šamánek B., Kratochvíl J. ,Knebel R., Šedivá I., Kneblová H., Kutá L., Pultera J., Prskavec J., Eichler I.

Hosté: Rohan J., Mašková A.

Schůzi zahájil předseda a předal slovo hostům:

J.Rohan:

Informoval Výbor o postupu v přípravách MS 2013. Shrnul historii kandidatury a o postupu v jednání o podpoře ze strany MŠMT ČR a MHM Prahy. Dále přednesl požadavek o podporu závodu ze strany ČSK DV a o finanční příspěvek na pořádání a také úhradu dopingových kontrol a medailí od ICF, tedy stejně jako v roce 2006 – bude řešeno při projednávání rozpočtu sekce. Dále požádal o zapůjčení aut ČSK DV pro potřeby MS. K finančním požadavkům dodá J.Rohan podklady.

J.Rohan požádal Výbor o oficiální poděkování bývalým členům Výboru ČSK DV a to L.Rolečkové a M.Bílému za jejich dlouholetou práci ve Výboru.

A.Mašková:

Informovala Výbor o jednání slalomové komise ICF v Paříži.

Konference ČSK DV

- Roleček požádal o opravu textu v zápise na internetu - sekretariát

- Šamánek navrhl zřízení funkce metodika svazu

- Diskuze k jednání Konference – nutno respektovat Usnesení Konference.

Předseda:

·         Požádal H.Kneblovou o informaci k přípravám termínové listiny závodů 2013 – odpověď H.Kneblová. Nutno dořešit přípravy smluv s pořadateli včetně závodů v Č.Vrbném a na Lipně. Prskavec požádal ZK o dořešení tréninku na Lipně na dny čtvrtek a pátek. Kratochvíl vysvětlil postup při návrhu spojování ČP a NKZ – úspora financí.

·         Žebříčky ČSK DV – odpověď H.Kneblová - jedná s programátorem, který vytvořil nový program na výpočty všech žebříčků ČSK DV. Prskvec požádal o vysvětlení, proč se nepoužívá systém K.Stacha – odpověď H.Kneblová. Předseda požádal o zprovoznění programu do 25.2.2013.

·         Smlouvy – results a záchranná služba – v jednání. Nutno dořešit startovní čísla na ČP. ZK společně s komisí rozhodčích předloží návrh rozpočtu na závody 2013.

·         Školení rozhodčích – L.Kutá dohodla konání školení v termínu 2.-3.3.2013 ve V.Mýtě.

·         Příprava Pravidel ČSK DV – konečnou verzi pravidel poslala L.Rolečková členům komise dnes k poslední korektuře a připravuje se tisk pravidel. L.Jílek požádal o co nejrychlejší uveřejnění Pravidel ČSK DV včetně registračního řádu a dalších dokumentů na internetu – sekretariát. Tisk Pravidel v počtu minulého vydání (500ks).

·         Školení trenérů. Hlavním gestorem bude J.Kratochvíl, který dohodne spolupráci s M.Bílým, který bude požádán o dodání seznamu stávajících trenérských tříd a jejich platnosti - sekretariát. Zároveň odejde výzva na oddíly se žádostí o dodání seznamu trenérů v oddílech s jejich trenérskými třídami a ročníkem narození – sekretariát.

·         Nominace rozhodčích na MZ v roce 2013 – stále L.Rolečková ve spolupráci s L.Kutou.

·         Předseda informoval nové členy Výboru ČSK DV o tocích peněz ze strany MŠMT ČR, MF a  ČOV.

·         Předseda opět vyzval všechny členy Výboru k hledání osob pro řešení marketingu pro ČSK  DV.

·         Upozornil na přípravu soutěží v nejbližších letech a to YOG 2014 (nominace míst je z MSJ 2013 v L.Mikuláši a dále Evropské OH v Baku a kvalifikace na OH 2016. Prskavec vyzval k zařazení co největšího počtu českých závodů mezi WRR závody, tak aby se zlepšila možnost účasti českých závodníků a tím zvýšila šance na více míst v SP a světovém žebříčku ICF.

·         Informace o rozdělování peněz z hazardu pro sport v jednotlivých regionech – info I.Šedivá, L.Jílek, L.Roleček, J.Pollert.

·         Příprava oslav 100.let kanoistiky. Opět vyzval členy Výboru k dodání seznamu pro pozvánky na slavnostní večer dne 23.11.2013.

·         Po vytištění a dodání Pravidel ICF budou objednány další výtisky pro trenéry RD – sekretariát.

Místopředseda:

·         L. Roleček  vysvětli „nepoděkování“ J.Kratochvílovi za činnost u RD juniorů, neboť stále je zván na schůze Výboru a za tuto činnosti nadále zodpovídá.

·         L.Roleček požádal trenéra RD sjezd o vysvětlení, proč na VT ve Španělsku odjíždí pouze jediný trenér – odpověď R.Knebel.

Závodní komise:

·         H.Kneblová informovala o složení komise – M.Říha, J.Volf, L.Kutá a M.Šťastný

·         Informovala o posouzení článku pravidel k vestám a helmám od právníka – Výbor souhlasí s tímto vyjádřením.

·         Příloha č.2 Směrnic – připravuje ZK, bude zveřejněn na internetu v nejbližších dnech. Směrnice opravené (drobné textové chyb) budou kompletně zveřejněny na internetu.

·         Předložen požadavek vznesený na ZK, aby stavitelé tratí na nominačních závodech byli losováni den před závodem – dořeší TR RD slalom.

Komise rozhodčích:

·         L.Kutá H. informovala o složení komise – L.Roleček., L.Rolečková, H.Kneblová a V.Martin

·         Informovala o dohodě s L.Rolečkovou, která bude kontaktní osobou pro styk s ICF a ECA v otázce rozhodčích. Komise bude spolupracovat i s A.Maškovou jako členkou sl.komise ICF.

·         Komise rozhodčích připravuje návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí ve spolupráci s předsedkyní ZK.

Trenér RD – slalom:

·         J. Pultera požádal Výbor o kompetenci v rámci dělení financí RD – souhlas, pokud bude využívat pouze prostředky přidělené schváleným rozpočtem ČSK DV a vlastní zdroje.

·         Podána informace o jednání trenérů všech RD o dělení prostředků v roce 2013 mezi tyto družstva. A vytvoření kompromisního řešení financování závodníků RD U23 a to ve slalomu i ve sjezdu. Předseda upozornil na to, že zatím existují pouze oficiální soutěže U23 ve slalomu a nikoliv ve sjezdu.

·         Požádal Výbor o řešení funkce manažera svazu pro marketing.

·         Informace o přípravách sezony 2013 – a VT v Al Ain.

Trenér RD – sjezd:

·         R. Knebel požádal v rámci přípravy Pravidel ČSK DV o zrušení povinnosti nošení obuvi pro závodníky ve sjezdu. Výbor zamítl z důvodů bezpečnosti.

·         R.Knebel informoval o mediální prezentaci vyhlášení „kanoisty roku“ v Olomouci a následného vyhlášení nejlepšího kanoisty ČSK v Praze. Vyjádření J.Pollert a L.Roleček. Další postup v otázce vyhlášení ankety nutno domluvit se sekcí rychlost – J.Pollert. Výbor odsouhlasil pořádání ankety Kanoista roku v Olomouci v ltech 2013-2016 s dotací 50 tis. Kč ročně.

·         R.Knebel informoval o námitkách proti vyhlášeným nominačním kritériím pro RD sjezd – Výbor odsouhlasil kritéria v původním znění.

·         Předložen návrh odměn za výsledky RD sjezd v roce 2013 – Výbor vzal na vědomí.

·         Předložen návrh odměn a cestovného pro osoby podporující RD sjezd (řidiči, trenéři atd.)  a návrh osob doprovodu na akce RD sjezd – souhlas.

·         Informace o přípravě sezony 2013 – VT Empuria Brava.

·         M.Mrůzková se stala trenérkou kategorie K1ženy a L.Novosad trenérem kategorie závodníků U23.

·         R.Knebel požádal Výbor o převzetí pravomoci za PR činnost D.Knebela.

·         R.Knebel navrhl, aby se Konference nezúčastnili (či nebyly zvány) oddíly, které nefungují.

Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:

·         J.Kratochvíl informoval o zimním VT RDJ v N.Vsi. a přípravě VT slalom ve Francii (Pau) a VT sjezd ve Španělsku (Empuria Brava)

Trenér U23:

·         J.Prskavec byl vybrán za trenéra RD U23 TR RD slalom a podléhá rozhodnutím Výboru ČSK DV.

·         Informoval o přípravě sezony 2013 pro závodníky U23.

Zástupce oddílů - Čechy:

·         I.Šedivá – bez připomínek.

Zástupce oddílů - Morava:

·         B. Šamánek požádal o zkrácení času pro vyhlášení závodů při letních závodech mládeže, kdy některé závody končí v neděli kolem 20.00. – odpověď H.Kneblová. Prskavec navrhl uskutečnit předjízdu den dopředu – úspora času a možnost dřívějšího ranního startu.

·         Šamánek žádal ZK o nezvyšování startovného u mládeže a započítávání dospělých do žebříčku – dořeší ZK.

·         Šamánek požádal sekretáře o vznesení požadavku na ČSTV k nabídce účetního programu pro malé oddíly, tak jako v minulosti.

Kontrolní a revizní komise:

·         L.Jílek informoval o složení komise - J.Štastný a H.Kratochvílová

·         L.Jílek informoval o komunikaci s J.Štastným a jeho požadavku na zveřejnění smluv s trenéry RD. L.Jílek domluví s J.Štastným další postup a důvod jeho žádosti.

·         Předložen návrh na konání Konference ČSK DV každý druhý rok.

Sekretariát:

·         Ocenění M.Havlíka – dořeší oddíl UP Olomouc s pořadatelem MČR v Troji.

·         Nominace na trenérku roku. Výbor souhlasí s R.Knýovou a P.Kneblovou.

·         Výbor byl informován o sponzorském daru firmy Hartman – 70 ks autolékárniček. Na příští schůzi navrhnou členové Výboru rozdělení.

·         Výbor byl informován o vzniku Nadace ČOV. Informace byla publikována na internetu.

·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 9.4.2013. v Praze na Strahově.

Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert