Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 31.10.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 31.10.2012.
Zápis 06/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 31.10. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R., Šťastný J., Roleček L., Rolečková L., Pultera J., Crha R.,  Eichler I.
Kontrola zápisu 05/2012
- jednání KRNAP k závodům 2013. ČSK  stále neobdržel oficiální vyjádření. Dnešní informace z KRNAPu je, že dopis je na cestě.
- předseda informoval o situaci  v Praze se získáváním fin. prostředků z výnosů loterijních společností
- Bílý a Knebel upozornili na možnou kolizi v přihlášce do výběrového řízení a členství v komisi pro výběr trenéra. Na základě došlých přihlášek byla domluvena schůzka komise na den 5.11.2012
- Dotace na údržbu – všechny oddíly vyplaceny. Na základě informace od pana Janouše bude vrácena dotace od oddílu Klášterec n.O., který odmítl již vyplacenou dotaci na základě administrativních nároků MŠMT ČR.
- Volby ICF – Kongres 2012 – informace o kandidátech. Návrhy na změny Pravidel ICF rozeslány, čeká se na finální verzi.
- Schůze Závodní komise k řešení termínové listiny a Směrnic 2013 se uskuteční 2.-3.11.2012.
- Ocenění M.Havlík – souhlas – sekretariát dořeší s ČSTV
Předseda:
·         Předseda informoval o potížích s předsedou slalomové komise k programu MS 2013 a závodů hlídek.
·         Dne 1.11.2012 se uskuteční volební plénum ČOV – informace J.Polert
·         Informoval  o jednání porady předsedů sportovních svazů, potížích s financováním sportu pro rok 2013 (kalouskovné ve výši 800 mil. Kč pravděpodobně nebude) a o přípravách na stěhování ČSTV do jiné budovy.
·         Předseda se zúčastní dnešního vyhlášení sportovců Dukly.
·         Informoval o přípravě vyhlášení nejlepšího sportovce ČSK cca v polovině ledna 2013.Kategorie 3 muži + 3 ženy + abs. pořadí. Bude dořešeno po jednání s předsedou rychlostní sekce v pátek. Místo konání – hotel Pyramida.
Místopředseda:
·         L. Roleček  - bez připomínek.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o přípravě sezony 2013 a předložil návrh termínové listiny hlavních závodů 2013 – detaily dořeší ZK. Dále informoval o potížích s termíny závodů Wave a donominace pro RD. Výbor doporučuje dát prioritu TR RD slalom k nominačním závodům pro MS 2013 v Praze a další bude projednáno na příští schůzi Výboru.
·         Informoval o potížích při výpočtu bodů pro dotace oddílů (příloha 2 směrnic) s tím, že by rád předal tuto agendu až novému předsedovi ZK.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková  informovala o přípravě žebříčku rozhodčích ČSK DV
·         Domluví s trenéry RD účast rozhodčích na MZ v roce 2013.
·         L.Rolečková znovu požádala o dodání případných připomínek do Pravidel ČSK DV.
·         Do pravidel bude zanesena připomínka ke kontrole materiálu (helmy a vesty), kdy pořadatel bude povinen zkontrolovat tento materiál alespoň u některých závodníků a vytvořit „protokol“ o této kontrole, který bude součástí zprávy ze závodů.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o pověření TR RD slalom na zorganizování výběr.řízení na post trenéra RD U23.
Trenér RD – sjezd:
·         R. Knebel informoval o finanční situaci RD (odměny vyplaceny, VT 2013 předplaceno).
·         RD sjezd se zúčastní závodů v Ardeche a v prosince VT na lyžích.
·         Požádal o vysvětlení kritiky práce D.Knebela a předložil přehled tiskových výstupů za rok 2012 a seznam akcí, které byly prezentovány v ČT a dalších médiích, čímž byla dle názorů trenérů splněna dohoda uzavřena na rok 2012, která však nezahrnovala RD U23. Výbor bude na dalších schůzích řešit mediální prezentaci ČSK DV v roce 2013 a jejího případného rozšíření.
·         Podána informace o přípravách „Kanoisty roku“ 2012 v Olomouci. Vysvětlil „tok peněz“ při této akci a znovu požádal o potvrzení pořadatelství této akce včetně příspěvku ve výši 50.000,-Kč – výbor souhlasí. Příspěvek bude hrazen ze společných výdajů sekce. Předseda se akce nemůže zúčastnit z důvodů konání VH ČSTV ve stejném termínu – zastupovat bude L.Roleček.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl  informoval o průběhu republikové rady SCM – návrh na zařazení 107 sportovců
·         Informace o závěrečných testech RDJ v Račicích a tréninku v Brandýse nad Labem na znovuotevřeném kanále.
·         Družstvo RDJ sjezd se zúčastní závodů v Ardeche
·         Kratochvíl inform.10.2012 od 10.00hod.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - bez připomínek.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek informoval o 2 projektech výstavby umělé slalomové dráhy v Brně. Výbor ČSK pověřuje B.Šamánka zastupováním svazu při případných jednáních se zástupci v regionu. Zároveň ČSK nabízí odborné zkušenosti k případnému posouzení připravovaného projektu.
·         Požádal o vysvětlení využívání rodných čísel – odpověď sekretář. Svaz je povinen v rámci registrace členů v rámci celého sportovního prostředí dokládat R.Č. Dále je toto potřebné v rámci zajištění pojištění členů ČSTV. Protože některé okresní sdružení ČSTV se v rámci restrukturalizace zrušili, či přestali pracovat, je možné, že bude zaveden nový systém, který připravuje MŠMT ČR. O něm však zatím nemáme dostatečné informace.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný – bez připomínek
Sekretariát:
·         Půjčka ČOV pro RD slalom vrácena. Řeší se jen doplacení úroku z půjčky.
·         ČSK bude informace od oddílů o výši úhrady členských a také oddílových příspěvků, jak je vyžadováno od roku 2013 od MŠMT ČR vyžadovat od příštího roku.
·         Členové Výboru byli požádáni o návrhy na informace pro volební Konferenci ČSK DV. Na příští schůzi je nutné materiál schválit k odeslání před koncem roku 2012.
·         ČSK po dohodě se sekcí rychlost objednal medaile na MČR 2013.
·         Informace o darovací smlouvě s firmou Hartman Ricoh o dodání 150 ks autolékáren. Po dodání bude Výbor řešit jejich další distribuci.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční buď 12.12.2012 ve 14 hodin, případně v náhradním termínu 13.12.2012. V Praze na Strahově
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert
 
                                                                                                        

Momenty sportu

Momenty sportu