Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.12.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 7.12.2010
Zápis 07/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 7.12. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Knebel R., Kratochvíl, Roleček L., Rolečková L.,Šťastný J. Crha R., Eichler I.
Omluveni: Bílý M.,
Kontrola zápisu 06/2010
- L.Rolečková požádala,aby kategorie C2 ženy byla schválena Výborem. Výbor souhlasí s podmínkou, že konečná verze bude odsouhlasena,až po zveřejnění  pravidel ICF.
- M.Bílý dodá návrh na řešení měření lodí v pátek před závody - trvá
- Š.Mlýn 2011. Odeslána žádost na termín 22.-24.4.2011. Čeká se na konečné rozhodnutí KRNAP a případná odvolání.
- Vydání knihy ke 100.letům kanoistiky – trvá žádost na FTVS UK k dopracování posledních 10.let. Zároveň jsou vyzýváni všichni pamětníci k případným dodatkům a doplňkům do stávajících částí knihy.
- Termínová listina 2011 zveřejněna na internetu – pořadatelé již doplňují další závody.
- Návrh Směrnic pro závodění zveřejněn. Zatím došlo jen několik drobných připomínek,které již byly zapracovány.
Předseda:
·         Předseda informoval o nominaci J.Prskavce ml. Na 3.místo v kategorii junior roku 2010 – 22.12.2010 v ČT v rámci vyhlášení Sportovce roku. D.Knebel bude požádán,aby v příštím roce loboval u novinářů,kteří hlasují v této anketě za některého kanoistu – J.Pultera, R.Knebel.
·         Kanoista roku 2010 – informace R.Knebel,který zároveň požádal Výbor o vyjádření k možnosti i nadále toto vyhlášení pořádat v Olomouci. Po vyjasnění finanční podpory ze strany svazu, které proběhne po jednání s organizátory, Výbor ČSK DV souhlasí s pokračováním této akce v režii UP Olomouc.
·         Předseda informoval Výbor o financování 2011 v kategorii „mládež“ – tedy bývalé programy SCM, tal.mládež a Sportovní střediska. Pro celou kanoistiku je cca 10.500,-tis. Kč. Výbor navrhl řešení této kategorie příjmů mezi sekce 50%:50% - dojedná J.Pollert s J.Boháčem.
·         Dle informací z MŠMT ČR by se v příštím roce peníze na TV a sport neměly krátit,ale zůstat na hodnotách roku 2010.
·         Pollert informoval o jednání s marketingovou agenturou USP, které stále pokračuje.
·         Konference ČSK DV 2011 – Schválený termín v neděli 23.1.2011. Do termínu jednoho týdne před konferencí tj. do 15.1.2011 dodají všichni členové Výboru písemné podklady,které budou rozdány delegátům. M.Bílý připraví zprávu za oddíly. Sekretariát zašle pozvánku J.Boháčovi, M.Ježkovi a na vědomí P.Kořánovi.
·         ODM 2011 Olomouc – informace R.Knebel. Do 30.10.2010 byla uzávěrka přihlášek z krajů. Termín závodů v kanoistice 22.-23.6.2011.
Místopředseda:
·         L. Roleček  požádal o vyhotovení dopisu pro hejtmana Moravskoslezského kraje – připraví sekretariát dle podkladů od L.Rolečka
 
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o přípravě rozpočtu na závody 2011. V jednání je smlouva se záchrannou službou z Olomouce, která požaduje výrazné zvýšení denních plateb pro záchranáře.
·         R.Crha dále informoval o nárůstu počtu medailí pro MČR – sekretariát se pokusí jednat s výrobcem o snížení ceny, případně s dalšími výrobci.
·         R.Crha informoval o žádosti J.Kašpara o zařazení některého závodu ČSK DV na kanál na Trnávce. Potíž je ve volném termínu v kalendáři závodů. Zatím je Trnávka jako náhradní trať za Š.Mlýn.
·         Podána informace o žádosti oddílu SK Hubertus na pořádání MČR veteránů ve slalomu.Je jediný zájemce a proto ZK souhlasí.
·         R.Crha upozornil všechny členy Výboru,že termín pro zaslání písemných připomínek do Směrnic 2011 je 15.12.2010.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková požádala o vysvětlení čerpání v kategorii rozhodčích při závodech ČSK DV – vysvětlil R.Crha – pošle podklady.
·         Sekretariát zaurguje vyúčtování závodů Č.Pila – P.Weissar a Lipno – J.Prüher.
·         Komise odsouhlasila úhradu nákladů na rozhodčí při závodech OH nadějí (cca 30.000,-Kč)
·         Nákup vysílaček se zatím odkládá, než budou vybrány cenově i kvalitativně vhodné přístroje.
·         Přednesena žádost T.Slováka na úhradu vyšších nákladů na rozhodčí při pre MSJ v Opavě (rozdíl cca 4.525,-Kč) Výbor neodsouhlasil.
·         L.Rolečková rozeslala na rozhodčí návrhy na delegace na MZ 2011. Do konce roku dodá na sekretariát k odeslání na ICF a ECA po projednání s trenéry RD.
·         Prolongace průkazů rozhodčích ICF – dodá L.Rolečková – sekretariát odešle na ICF.
·         Na internetu zveřejněny žebříčky rozhodčích ČSK DV. Bohužel bylo odevzdáno málo dotazníků.
·         Školení rozhodčích – 19.-20.2.2011.
·         Na zkoušky mezinárodního rozhodčího ve sjezdu je zájemce pouze L.Kutá – při MSJ v Opavě – náklady na přihlášku hradí ČSK.
·         Na před OH závody byla komisí rozhodčích nominována Lenka Rolečková. Náhradník Libuše Rolečková.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o přípravách zimních VT v Austrálii a v Aténách.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel informoval poděkoval R.Crhovi a L.Rolečkové za organizaci závodů 2010
·         Knebel informoval o průběhu MZ a VT v Ardeche a následném VT v Augsburgu (pravděpodobné dějiště MS ve sprintu)
·         Informace o přípravě VT ve Španělsku – zálohy budou odeslány po 1.1.2011.
·         Konečný návrh nominačních kritérií je závislý na konečném znění pravidel ICF – odpověď L.Rolečková – zaurguje J.Perlwitze.
·         Knebel požádal o to,aby byla výše příspěvku na vrcholné závody ČSK DV,které budou žádány na MŠMT ČR projednána ve Výboru.
·         Knebel požádal o zjištění informací z místa konání ME 2011, kde proběhlo cca před měsícem zemětřesení. L.Rolečková informovala, že dle informací ze sj.komise ICF a pořadatele je vše v pořádku a závod se normálně připravuje.
·         Knebel požádal předsedu o pomoc závodnici M.Mrůzkové, která se vrací k závodní činnosti po mateřské dovolené a řeší se její zařazení do VSC.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl předložil personální obsazení všech SCM, které bylo projednáno a odsouhlaseno na schůzi RR SCM. Této schůzky se zúčastnili všichni trenéři SCM a zástupce VSC. Zástupce Dukly se nezúčastnil s odůvodněním, že kategorii mládeže v Dukle není zabezpečována. R.Knebel předložil požadavek na zařazení závodníka Huleše do SCM – odpověď J.Kratochvíl. Výbor zařazení tohoto závodníka jako výjimku schválil.
·         J.Kratochvíl předložil návrh nominačních kritérií pro RDJ 2011 ve slalomu a sjezdu – souhlas.
·         Zařazení Pavlíny Jordánové nebylo na schůzi RR SCM doporučeno.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý   omluven – účast na VT
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek navrhl zavést 4 třídy pro rozhodčí,kdy 4.třída by opravňovala rozhodovat pouze veřejné závody – odpověď L.Rolečková
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný přednesl dotaz k výkladu Statutu RK a pravomoci RK. Podle jeho výkladu patří Směrnice pro závodění mez vnitřní směrnice svazu a RK je má právo kontrolovat či oponovat. Protože někteří členové Výboru nesouhlasí, J.Šťastný předloží tento požadavek k projednání na Konferenci ČSK DV.
·         J.Šťastný předložil požadavek na vyplacení odměn pro členy RK. Výbor souhlasí s tím, že členové RK dostanou vyplacenou odměnu ve výši 10% částky odměn Výboru ČSK DV bez odměn počtářů a náhrad za telefony a internet – dořeší sekretariát.
Sekretariát:
·         Sekretář informoval o žádosti I.Hilgerta za firmu HIKO k licenčnímu programu ICF. Svaz v současné době nemá relevantní informace. Sekretář zašle dotaz na S.Toulsona.
·         Žádosti o dotace z MŠMT ČR na akce 2011 odevzdány na podatelnu dne 26.11.2010.
·         Kalendář ČSK DV je vytištěn a k dispozici na sekretariátu.
·         Informace o jednání pořadatelů vrcholných závodů v Lausanne (ICF) – účast J.Rohan, S.Ježek a P.Šebesta (sekce KR).
·         J.Rohan požádal o oficielní pověření oddílu USK a obč. sdružení MS2006 s.r.o. k pořádání MS 2013. Po malých úpravách pověření schváleno.
·         Informace o ukončení činnosti TJ Klatovy a vzniku nového oddílu KK Klatovy se samostatnou právní subjektivitou.
·         Informace o kladných odezvách ke zveřejněným archivním fotografiím na internetu. R.Knýová poskytla své archivní foto také ke zveřejnění. Nutnost vyžádat souhals r. Knýové.
·         Informace o jednání VH sekce rychlost, kde při schvalování návrhu rozpočtu sekce vytváří rezervu ve výši 600 tisíc Kč.
·         Informace o jednání v ČT. Možný záznam ze závodů ČP – 90min. cca 35.000,-Kč. V jednání je vznik Tv magazínu o vodních sportech (kanoistika, veslování, plavání, jachting, vodní pólo). TV práva z MS 2011 vlastní EBU a není tedy možné je vyměnit za práva k vysílání závodů SP v Praze. Jedná se s ČT – informace v lednu 2011.
·         Výbor navrhl nabídnout loď,která byla získána z prostředků ČOV pro přípravu závodníku na YOG 2010, svazu tělesně postižených sportovců, po odsouhlasení od ČOV.
·         I.Hilgert jako majitel firmy HIKO požádal ČSK o informace o licenčním programu ICF. Sekretariát odešle žádost na ICF:
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dne 23.1.2011 od 9.00 v Praze na Strahově
 Zapsal: Eichler                                                                                     schválil:Pollert