Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 24.2.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 24.2.2010
Zápis 02/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 24. 2. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Rolečková L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J., Eichler I.
Omluven: Roleček L. – účast na VT SCM
Kontrola zápisu 01/2010
- schůzi zahájil předseda J. Pollert
- zápis 08/2009 a 01/2010 odsouhlasen – zápis bude zveřejněn na internetu.
- Vyplacení oddílu Kadaň – vyřešeno. Na konci roku 2010 bude informace o odeslaných dotačních dopisech zveřejněna na internetu.
- závody OH Nadějí – termín v řešení (nový návrh je 2. -3. 10. 2010).
Předseda:
·         Předseda vyslovil nespokojenost s postupem předsedkyně komise rozhodčích, která nepředložila Výboru ke schválení nominaci rozhodčí na OH mládeže 2010 v Singapuru, nominace L. Rolečkové dodatečně schválena. Potvrzena její účast od ICF.
·         Konference 2010 – předseda kladně hodnotil klidný průběh a kritizoval nízkou účast delegátů.
·         Předseda informoval Výbor o odpovědi V. Ouředníka na žádost o vysvětlení stavu loděnice a kanálu v Brandýse nad Labem
·         Přednesena informace o jednání s KRNAP ze dne 23. 2. 2010 ve Vrchlabí. Konání závodů je v jednání a záleží na projednání odvolání, které bylo podáno zástupci ČSK a SVOČR přímo na místě. Ze strany KRNAP byla hlavní připomínka k průběhu „povodňové“ vlny při vypouštění přehrady a jejího vlivu na živočichy v řece. Přednesen návrh na konání závodů na Labi v dvouletém cyklu s možnou dohodou na několik let dopředu. V případě neuskutečnění závodů ve Š. Mlýně roce 2010 připraví ZK náhradní tratě pro závody ve stejném termínu dle návrhů TR RD slalom a sjezd do 15. 3. 2010.
·         Předseda informoval o kandidatuře na pořádání MS 2013 ve slalomu v Praze. V současné době se zajišťuje vyplnění složitého kandidaturního dotazníku společně s podpůrnými dopisy ze strany MŠMT, ČOV, města pod. V případě úspěšné kandidatury bude svaz přispívat na tyto závody dle standardních podmínek ČSK DV a to do výše 150.000,-Kč.
·         MSJ sjezd 2011 – info R.Knebel. V pátek 26.2. – návštěva předsedy sj.komise iCF pana J.Perlwitze v místě závodu. Předseda doporučil zařadit hejtmana SM .kraje ing.J.Palase do čestného předsednictva – dořeší R.Knebel.
·         Předseda požádal členy Výboru o informace o dotacích pro oddíly z jiných než svazových zdrojů – města, okresy (oblasti), kraje.
·         Předseda informoval o předběžných informacích o financování ze strany ČOV v roce 2010.
Místopředseda:
·         L.Roleček  - omluven
Závodní komise:
·         R. Crha – informace o přípravě sezóny 2010. Rozpisy na internetovém portálu doplňují pořadatelé závodů velmi pomalu. Přihlášky jsou doručeny z cca 75% - termín je do 28.2.2010.
·          Smlouvy se záchrannou službou (D.Hric) a CSE Pelhřimov – v jednání.
·         R.Crha informoval o přípravě rozpočtu ZK 2010. Předběžně v celkové výši 1,7 mil. Kč.
·         Dle dohody mezi ZK a komisí rozhodčích budou smlouvy pro pořadatele odcházet společně (technické zajištění + rozhodčí). Originál vyúčtování nákladů na rozhodčí při závodech ČSK DV obdrží předsedkyně KR a kopii obdrží předseda ZK.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková informovala o přípravě sezóny 2010. Delegace rozhodčích na jednotlivé závody v péči ČSK DV jsou v jednání a v nejbližší době budou zveřejněny na portále RVP.
·         Ve výši stravného došlo k malým úpravám – bude zohledněno při vyplácení náhrad rozhodčím.
·         Slevové karty ZK ČD budou vyřešeny dle zájmu ze strany rozhodčích.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o výsledcích závodů Oceania Open, kterých se zúčastnilo 11 českých závodníků s velmi dobrými výsledky. Závody se započítávají do světového žebříčku.
·         Další závodníci (Dukla) se z)účastnili VT v JAR a příští týden se mimo závodníků v Austrálii zúčastní komplet RD VT v Aténách.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel informoval o VT Španělsko – počasí nebylo nejlepší, ale trénink v pořádku.
·         Knebel požádal o vysvětlení financování akce Kanoista roku v minulých letech. – odpověď sekretariát.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o VT Španělsko společně s RD seniorů pro sjezdaře a o připravovaném VT Řecko pro slalomáře.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - bez připomínek
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek požádal o konání Výboru ČSK DV alespoň 1 týden před Konferencí a nikoliv ráno před schůzí.
·         Přednesen požadavek na trenéra RD slalom ke zveřejnění zprávy TR RD slalom. – odpověď J. Pultera. Na příští schůzi si všichni členové Výboru připraví připomínky ke zprávě k bodům, které se týkají systému závodění v ČR. Členové Výboru obdrží zprávu společně se zápisem.
·         Šamánek požádal o aktualizaci směrnice ČSK DV dle směrnic MPSV ČR.
Kontrolní a revizní komise:
·         J.Šťastný – bez připomínek
Sekretariát:
·         OH mládeže 2010 – nutno přiopravit kvalifikaci a nominační kritéria – J. Kratochvíl s TR RDJ. Sekretariát odešle všechny podklady na J. Kratochvíla.
·          Sekretariát informoval o jednání se zástupci marketingových agentur.
·         Rozhodčí ICF – Rolečková připraví dopis na sekretariát,který bude odeslán na ICF.
·         V průběhu měsíce května proběhne volební Valná hromada ČSK. Předběžný termín je 12.5.2010 v odpoledních hodinách.
·         Termín příští schůze Výboru bude určen dle informací o financování svazů ze strany MŠMT a ČOV. Předběžný termín je poslední týden v březnu
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu