Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 08/2004 ze schůze VV ČSK DV ze dne 6.12.2004

Zápis ze schůze Výboru ČSK DV, která se uskutečnila dne 6.12.2004 v Praze. Této schůzi Výboru předcházelo jednání Komise pro výběr trenérů jednotlivých RD.

Zápis z jednání komise pro Výběrové řízení       ČSK DV ze dne 6.12.2004

Přítomni:   Pollert J., Netík, Šamánek, Roleček, Rohan, Ouředník,Eichler
Omluven:  Pišvejc
 1. Schůzi výběrové komise na obsazení míst hlavních trenérů – slalom sjezd, junioři zahájil ve 13.00 hod. předseda ČSK DV a seznámil přítomné se jmény přihlášených kandidátů na jednotlivé funkce:
Trenér RD slalom - Jiří Pultera
Trenér RD sjezd - Robert Knebel
Trenér RD juniorů slalom a sjezd - Jiří Kratochvíl
                                                      - František Sajdl  
      Přítomní členové se vyjádřili k předloženým materiálům jednotlivých kandidátů před tajnou volbou kandidátů:
 1. Výběrové řízení na post trenéra RD slalom:
Vydáno 6 hlasovacích lístků - 5x ano pro J.Pulteru, 1x neplatný lístek
 1. Výběrové řízení na post trenéra RD sjezd:
Vydáno 6 hlasovacích lístků - 5x ano pro R.Knebela, 1x neplatný lístek
 1. Výběrové řízení na post trenéra RD juniorů:
Vydáno 6 hlasovacích lístků - 6x ano pro J.Kratochvíla, 6x ne pro F.Sajdla.
      5.   Výběrové řízení ukončeno ve 14.05 hod.

 

Zápis 08/2004 ze schůze VV ČSKDV ze dne 6.12.2004

Přítomni:   Pollert J., Šamánek, Roleček, Pultera, Kratochvíl,Knebel, Netík,Eichler
Omluven:  Pišvejc ,Fořt
Host: JUDr.Pavel Pávek – ekonomický ředitel ČSTV
           
 1. Schůzi zahájil předseda a požádal JUDr.Pávka o informace k návrhu na zřízení s.r.o. u svazu.JUDr.Pávek seznámil Výbor se všemi podmínkami potřebnými pro zřízení s.r.o., pro přihlášení se k placení DPH atd.
 2. Předseda požádal Výbor o schválení zápisu z minulé schůze – souhlas.
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
- ADV předpisy – Trenéři RD zašlou J.Pollertovi své vyjádření k současnému systému postihů za doping - trvá
- Úhrada nákladů na používání internetu členům Výboru a počtářům
   – (Roleček,Crha,Kneblová) - trvá
- Nákup kopírky – trvá
- Návrh čerpání na rok 2005 předložili trenéři všech RD
- Předseda informoval Výbor o ukončeném výběrovém řízení na místa trenérů RD.Na místa trenérů se přihlásili:
- RD slalom – Jiří Pultera - zvolen
- RD sjezd – Robert Knebel - zvolen
- RD juniorů slalom a sjezd – Jiří Kratochvíl - zvolen, František Sajdl - nezvolen
Výběrová komise ve složení Pollert, Roleček, Šamánek, Netík a trenéři sportovních center Rohan + Ouředník.
Všem členům Výboru bude rozeslán návrh smlouvy mezi trenérem a svazem – vyřeší se na příští schůzi.
- Jednání s firmou UTA CCS – reklamace je stále v řízení – firma UTA zamítla vyjádření francouzské strany a pokračuje v reklamačním řízení.
- Investice ČSTV – Sokol Žižkov byl informován o vyjádření inv.odd. ČSTV – na informaci, aby se přihlásil do stavebních investic ČSTV dosud nereagoval.
- SCM – schůzka se zástupci MŠMT ČR 10.11. a RR SCM (16.11.2004 – informace J.Kratochvíl.Výbor doporučuje na návrh RR SCM zrušit SCM Blovice.Kratochvíl se pověřuje k jednání s vedoucím trenérem p.Polívkou.Na příští schůzi bude záležitost definitivně uzavřena.
- Kanoista roku 2004 – předseda kladně zhodnotil celou akci a jménem Výboru ČSK DV poděkoval organizátorům z kanoistického oddílu UP Olomouc. Pro příští rok je nutné zjistit termíny podobných vyhlášení v atletice,veslování, tenise,motorizmu – sekretariát
Knebel informoval o spolupráci se sponzory a firmou VCES (požaduje proplacení nákladů na výrobu reklamních šeků pro oceněné od firmy SIMPRO.
- Předseda informoval o jednání s firmou SIMPRO.Sekretariát připraví dopis s informacemi z tohoto jednání ve spolupráci s účastníky schůzky a požádá SIMPRO o písemné upřesnění požadavků na svaz v roce 2005.
- Konference ČSK DV – definitivní termín konání je 12.2.2005.Místo konání – aula v budově ČSTV v Praze na Strahově od 10.00 hod (prezence od 9.00 hod). Sekretariát rozešle pozvánky s informačním dopisem k volbám.
- Nominace juniorů pro Nadaci sport.reprezentace odesláno v termínu.
- Podklady pro dotace odevzdány od většiny oddílů.Výbor navrhuje umístit na internet informaci o oddílech, které neodevzdali kompletní podklady a vše uzavřít do 10.12.2004 – sekretariát.
- Mezinárodní pravidla slalomu – na internetu dnes zveřejněna – komise rozhodčích může začít pracovat na nových Pravidlech ČSK DV. Pollert informoval o některých změnách v nových Pravidlech ICF.
- Kalendář mezinárodních závodů v roce 2005 ve slalomu a sjezdu – rozeslán členům Výboru.
- Průkazy mezinárodních rozhodčích – čekáme na doručení od ICF.
- Rozhodčí  nečlenové ČSK – někteří předložili doklady ke členstvích v sekci turistiky a sekci rychlost.Sekretariát odešle na jmenované upozornění s návrhem na přeregistraci z jiných sekcí do sekce slalom.
- Nové průkazy ČSK DV – návrh průkazu pro trenéry a rozhodčí předložil Roleček. Průkaz by měl vydržet 10 let a splňovat požadavky pro zápis údajů o činnosti jmenovaného.Konečnou verzi připraví Roleček + sekretariát. Průkaz pro závodníka – vystaven na dobu 5 let – údaje o osobě + známky ČSK + lékařské prohlídky a nikoliv VT. Připraví sekretariát.
 1. Informace sekretariát:
- dotace 2004 kromě poslední splátky od Sazky vyplaceny. Půjčky vráceny.Z položky rezerva uhrazen úrok z půjčky ČSTV – 10.500,-Kč.Položka závody 2004 je cca 200 tisíc přes plánovanou částku.Problém je i úhrada dluhu na kartě UTA (cca 300 tisíc), který nebude pravděpodobně do konce roku vyřešen.Tím se přes snahu zachovat rezervu v rozpočtu dostává celý rozpočet ČSK DV 2004 na pokraj schodku. V případě nutnosti bude požádána sekce turistiky o finanční výpomoc – sekretariát a J.Pollert dořeší dle situace.
- Přednesena žádost L.Rolečkové na úhradu účasti na schůzi komise sjezdu ICF (leden 2005 – Miláno). Do rozpočtu na rok 2005 bude přidána položka na úhradu účasti J.Pollerta a L.Rolečkové na těchto jednáních.
- V případě zájmu jednotlivých členů Výboru ČSK DV o možnost publikovat na internetové stránce ČSK, je nutné se přihlásit u S.Ježka o přidělení jména a hesla.
- Sekretariát informoval Výbor o problémech italského oddílu a výrobce lodí firmy Bizon     – svaz nebude zasahovat do tohoto sporu.
 1. Netík seznámil Výbor s návrhem závodní komise na výrobu celoročních čísel pro závodníky ČP ve slalomu. Výbor souhlasí.
 2. Roleček informoval o práci na přípravách nových Pravidel ČSK DV
 3. Knebel požádal o vysvětlení schodku rozpočtu závodů ČSK DV v roce 2004 – odpověď Netík.V návrhu rozpočtu na závody na rok 2004 chyběly závody.SP – Troja a K.Vary = 200.000,-Kč.Sekretariát připraví porovnání výdajů na závody za roky 2002 – 2004.
 4. Knebel požádal o zasílání pošty odesílané ze sekretariátu na ICF na členy Výboru.
 5. Kratochvíl informoval o zařazení dalšího závodu do mezin. termínové listiny a to závod OH nadějí v Čunově 9.-11.9.2005.Kolize s termínem MČR dorostu ve sjezdu.
 6. 22.-23.1.2005 se uskuteční v Olomouci seminář trenérů. Pro vedoucí trenéry SCM  povinný.
 7. Pultera předložil návrh nominačních kritérií do RD slalom na rok 2005 a vysvětlil jejich filozofii. – Výbor souhlasí. Dále informoval o návrhu rozpočtu RD na rok 2005.
 8. Z důvodů změny v nominačních kritériích žádá TR RD slalom o výměnu termínů MČR dospělých (27.8-28.8.2005) a MČR žáků (3.- 4.9.2005). Netík projedná se členy závodní komise.
 9. Příští schůze Výboru – 7.2.2005 od 14.00 v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
Zapsal: Eichler                                                                                Schválil: Šamánek