Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 08/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 24.11.2009

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 24.11.2009.
Zápis 08/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 24.11. 2009
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L.Rolečková L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J.,Eichler I.
Kontrola zápisu 07/2009
- schůzi zahájil předseda J.Pollert
- zápis 06/2009 odsouhlasen s připomínkami – úpravy budou zveřejněny na internetu ve schválené verzi zápisu.
- MSJ 2011 – informace R.Knebel. Probíhají další jednání na Povodí Odry (vysloven předběžný souhlas s mimořádnou manipulací) a řeší se souhlas dalších povinných subjektů.Jedná se o lokalitu řeky Moravice od Hradce nad Moravicí do Kylešovic. Trať sprintu – v jednání.
- průkazy mez.rozhodčích odeslány na sekretariát ICF k prolongaci – bez odezvy - sekretariát prověří
- OH dětí a mládeže 2010 – žádné nové informace
- YOG – Olympiáda mládeže 2010 v Singapuru – stále trvá varianta pro ČR 1 místo, další v jednání ICF.
- Organizační řád ČSK DV – rozeslán – Šťastný vyslovil nesouhlas s formou řešení odměn členů Výboru – zamítnuto.
- projekt výstavby kanálu v Děčíně – probíhají další jednání
- Žádost Dukla – trvá – J.Pollert připraví dopis
- vyúčtování závodů 2009 – info – L.Rolečková. Do konce týden připraví konečnou verzi vyúčtování komise rozhodčích od všech oddílů.
- Coaching Symposium v Bratislavě – účast J.Pultera a po jednání byla schválena účast J.Prskavce.
 
Předseda:
1.    Předseda informoval o jednání na sekretariátu ICF v Lausanne (účast společně s J.Rohanem a S.Ježkem) s vedením ICF a pořadateli vrcholných závodů. Předseda doporučil Závodní komisi zavést systém ID number pro závodníky ČSK DV dle vzoru ICF.
2.    Předseda navrhl v rámci zisku většího počtu bodů do „World Ranking“, uspořádat v příštím roce některý český závod jako „open“ WRR – vysvětlení J.Pultera.
3.    Předseda informoval o jednání předsedů svazů s vedením ČSTV. Finance – státní vyplaceny na 100%, vlastní prostředky (Sazka) stále v jednání. Pro rok 2010 je příslib od MŠMT ČR,že ceklová suma na financování sportu bude odpovídat roku 2009.
4.    Informace o změnách OH programu v rychlostní kanoistice od ICF. Veliká snaha o zrovnoprávnění mužů a žen na OH.
5.    Předseda předložil žádost USK Praha na podporu závodu Světového poháru 2010 za obvyklých podmínek – Výbor ČSK DV podmiňuje souhlas podmínkou,že reprezentační družstvo ČR nebude platit při tomto závodě akreditační poplatek. Podána informace o podmínkách smlouvy mezi ICF a jednotlivými pořadateli. V některých bodech je smlouva prakticky nesplnitelná.
 
Místopředseda:
6.    L.Roleček  požádal o vysvětlení k zařazování žáků do SCM – odpověď J.Kratochvíl.
7.    Přednesena žádost na finanční podporu závodu před MSJ na Moravici (pokud jednání o pořádání MSJ skončí úspěšně) – souhlas.
8.    L.Roleček požádal o vysvětlení k dodatečným přihláškám na ČP – odpověď R.Crha.
9.    L.Roleček přednesl dotaz k definici „závodu malého rozsahu“ – odpověď R.Crha.
Závodní komise:
10.R. Crha – informace o jednání ZK – materiály budou rozeslány, termínka zveřejněna na internetu.
11.Návrh smlouvy s Results s.r.o. byl odeslán – čeká se na odpověď, včetně otázky dalšího využívání programu ESKYMO.
12.Informace o návrzích z raftingu – k výši členských příspěvků – komentář J.Šťastný.
13.ZK navrhuje vypsat „výběrové řízení“ na dodávku medailí pro ČSK. Sekretariát prověří po dohodě se sekcí rychlost.
14.Na základě rozhodnutí ZK budou od roku 2010 zrušeny finanční odměny pro závodníky na ČP.
15.R.Crha komentoval návrhy rozpočtu ZK pro rok 2010 (3 varianty – cca 1,820 Kč 1,715 Kč a 1,680 Kč. Zvýšení startovné o cca 10 kč znamená příjem cca o 30.000,-Kč.
16.Návrh Směrnic pro diskuzi bude to týdne zveřejněn na internetu.
Komise rozhodčích:
17.L.Rolečková informoval a situaci s vyúčtování nákladů na rozhodčí 2009.
18.Žebříček rozhodčích 2009 se připravuje ke zveřejnění.
19.V únoru 2010 se uskuteční seminář a školení rozhodčích ve slalomu a sjezdu.
20.Podána informace o jednání sj.komise ICF a přednesla návrh na odeslání kandidatury závodů ve sprintu na kanálech a na Lipně do kategorie WRR závodů ICF – sekretariát odešle dle podkladů o R.Knebela. Sjezdová komise žádá jednotlivé „silné“ země o podporu zemí s malou základnu o možnost podpory v otázce materiální (lodě) a případně pomoci s transportem na vrcholné soutěže. Pro ČR byly přiděleny POL, HUN.
21.Přednesena žádost na finanční podporu závodu před MSJ na Moravici (pokud jednání o pořádání MSJ skončí úspěšně) – souhlas.
22.Rolečková informovala o problematice schválení startu závodníků na závodech ve sjezdu na slalomových lodích. Výbor ČSK DV rozhodl,že závodníci mohu startovat v závodech pouze na takových lodích, které splňují podmínky pro start v jednotlivých lodních kategoriích v každé disciplíně.
Trenér RD – slalom:
23.J. Pultera informoval Výbor,že kontaktní osobou pro jednání s ČT a případně novináři, bude I.Eichler. Pořadatelé závodů budou povinně informovat svaz o aktivitách s jednání s ČT.
24.Pultera informoval o změnách v kvótách pro počty závodníků za stát pro SP slalom od roku 2010. Tím musí dojít i ke změně v nominačních kritériích – po projednání v TR budou rozeslány členům Výboru.
25.J.Pultera – informace o výročních hodnoceních VSC MŠMT ČR a ASC Dukla.
26.J.Pultera po dohodě s ostatními trenéry navrhl střídat seminář trenérů se školením každý druhý rok.
27.Připravuje se zimní VT v Řecku
28.J.Pultera okomentoval materiály ze schůzky „zodpovědných“. Členové Výboru do 15.12.2009 pošlou J.Pulterovi své připomínky k tomuto materiálu a poté bude zveřejněn na internetu k veřejné diskuzi.
Trenér RD – sjezd :
29.Knebel navrhl uspořádat „metodickou komisi“ svazu k dalšímu řešení koncepce sportovní přípravy v kanoistice na divokých vodách.
30.Podána informace o SP v Tasmánii (účast 5 sportovců + 1 rozhodčí. Sportovci se vrátli 23.11, lodě jsou na cestě v kontejneru.
31.Sjezdové RD se zúčastnilo závodů v Ardechi,kde poprvé v historii zvítězil v kategorii K1 český závodník T.Slovák.
32.Informace o VT Ardeche a VT Sort (místo konání MS 2010).
33.R.Knebel předložil nominační kritéria pro RD 2010 – souhlas – bude zveřejněno na internetu.
34.Předložen plán akcí a složení RD sjezd 2010 – souhlas. Složení je platné do ukončení nominace 2010.
35.Předložen návrh na odměny za výsledky v roce 2010 – souhlas. Bude vyplaceno z počátku roku 2011.
36.TR RD sjezd rozhodla,že 8.ČP ve sjezdu (sprint) se uskuteční v Roudnici nad Labem namísto ve Veltrusech.
37.TR RD sjezd navrhla,aby náklady na používání telefonu a internetu budou od roku 2010 součástí odměny trenéra RD. Po diskuzi navrhl předseda TR, aby zvážila tyto kroky a zda jsou přínosem pro činnost trenéra a RD.
38.R.Knebel informoval o plánovaném nákupu videokamery pro RD sjezd.
39.R.Knebel požádal Výbor o vyjádření k zamítnutému návrhu na zřízení ČP veteránů –Výbor s návrhem TR RD sjezd souhlasí a tato soutěž bude ve Směrnicích uvedena. Uskuteční se bez požadavku na rozhodčí a finanční krytí svazu.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
40.J.Kratochvíl informace o akci „Kanoista roku“ v Olomouci – anketa je již uzavřena.
41.J.Kratochvíl poděkoval M.Bílému za organizaci školení trenérů.
42.J.Kratochvíl dodá složení RDJ, plán akcí RDJ a nominační kritéria pro RDJ 2010 ke zveřejnění na internetu do konce příštího týdne.
43.J.Kratochvíl informoval o odeslaném návrhu Nadaci sportovní reprezentace na juniorského sportovce roku a to Ondřeje Rolence a dvojice Kašpar-Šindler.
44.J.Kratochvíl dodá na svaz konečný termín závodů OH nadějí 2010,které by se měly uskutečnit v ČR.
45.J.Kratochvíl oznámil, že dochází ke změně v kritériích pro RDJ,kde budou na další místa preferováni závodníci minimálně o jeden rok mladší.
46.Podána informace o schůzce RR SCM, kde bylo na základě kritérií vybráno jmenovité obsazení jednotlivých středisek. J.Kratochvíl rozešle na členy Výboru a následně zveřejní na internetu.
Zástupce oddílů - Čechy:
47.M.Bílý informace školení trenérů – speciální část, které se uskutečnila ve dnech 18.-21.11.2009 v Praze Tróji. Celkem 45 účastníků. Vyúčtování nepřekročí plánovanou sumu 20.000,-Kč. Bílý navrhl pořádat toto školení každé dva roky,aby se zamezilo,takto vysokému počtu uchazečů na jednom školení.
 
Zástupce oddílů - Morava:
48.B.Šamánek přednesl dotaz na smysluplnost vracení částky 15 Kč za člena za odebrané známky – odpověď R.Crha.
49.B.Šamánek požádal ZK o vysvětlení podmínek omluv ze závodů – odpověď R.Crha dle Směrnic.
Kontrolní a revizní komise:
50.J.Šťastný – připomínkoval bod v „organizačním řádu“ v systému schvalování odměn členů Výboru a předsedy svazu. Výbor konstatoval, že současný stav,kdy celková suma na odměny je veřejná a je součástí vyúčtování nákladů svazu za každý rok je v pořádku.
Sekretariát:
51.Žádost na MŽP (Š.Mlýn) je připravena. Čeká se na dopis od SVOČR,který měl dorazit dnes,nebo zítra a následně bude žádost odeslána.
52.Na základě rozhodnutí Výboru nebudou Vypláceny dotace nižší než 150,-Kč
53.Výboru byl předložen přihláškový formulář do ČSK se souhlasem s využíváním osobních údajů členů svazu.
54.Podána informace ke stavu vyplácení dotací oddílům k 23.11. – vyplaceno cca 416 tisíc.
55.Podána informace o úpravách umělé slalomové dráhy a celého areálu v Českém Vrbném z prostředků EU. Zahájení stavby bude začátkem srpna 2010.
56.4.1.2010 bude Strahovský areál a kancelář zavřena z důvodů pořádání závodů SP na lyžích.
57.Pojištění časomíry ČSK bude od roku 2010 zrušeno.
58.Novým předsedou sekce vodní turistiky se stal pan ing.Jiří Hodic.
59.Termín příští schůze Výboru 23.1.2010 od 8.30 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu