Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 9.6.2009

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 9.6.2009.
Zápis 05/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 9.6. 2009
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Roleček L., Crha R., Knebel R., Bílý M.,
Eichler I.
Omluveni: Rolečková L., Kratochvíl J.,
Přizván: J.Šťastný
Host: ing.K.Slanařová – daňový a ekonomický poradce ČSTV
Na zahájení schůze byl rozdán aktualizovaný přehled čerpání financí ČSK DV za rok 2008. Detailní komentář s vysvětlením pro členy Výboru poskytla ing.Slanařová.
 V přehledu čerpání bude upřesněno čerpání v kategorii závodů – rozděleny národní a mezinárodní závody. Závodní komise připraví pro příští rozpočty návrh na dotaci pro pořadatele mezinárodních závodů. Částka této dotace bude vedena mimo položku závodů zajišťovaných ČSK DV. Čerpání v kategorii společných výdajů bude detailněji rozpoložkováno – sekretář připraví rozklad výdajů pro rozpočet r.2009. Všechny mimořádné výdaje řešit na jednání Výboru. Každoročně do 30.7. ohlásit stav čerpání v položce společných výdajů. Do rezervy rozpočtu budou pro rok 2009 zahrnuty příjmy za členské známky. Každý přehled čerpání, ale i všechny materiály předkládané VV musí mít datum vydání. V přehledu čerpání u RD detailněji rozklíčovat – členové VV odpovědní za RD navrhnou klíčování položek čerpání – do příští schůze.
Předložena změna rozpočtu ČSK DV 2009 - na základě dopisu USK Praha, ve kterém oddíl požádal o převedení přislíbené částky 100.000,-Kč pro pořadatelství WWR 2009 do rozpočtu RD slalom. Výbor souhlasí a zároveň děkuje oddílu USK Praha za vstřícnost.
Kontrola zápisu 04/2009
- po připomínkách odsouhlasen zápis – změněný zápis bude zveřejněn na internetu a rozeslán členům Výboru - sekretář
- dopis na vedení KRNAP s výzvou k jednání  byl odeslán.
- závody MSJ 2011 sjezd - v jednání.
- průkazy mez.rozhodčích dodá L.Rolečková na svaz k prolongaci - trvá
- návrh směrnice pro využití videa při závodech ve slalomu – probíhají konzultace – trvá. M.Bílý předložil návrh na způsob zajištění videa při nominačních závodech. Videotechniku by zajistily oddíly Dukly a USK. Umístění kamer dle rozhodnutí VR závodu. ZK projedná s oddíly a připraví návrh pro sezónu 2010.
- Pravidla ČSK DV vytištěna - na každý oddíl byl 1 výtisk odeslán.Distribuci na rozhodčí zajistila L.Rolečková.
Předseda:
1.    Předseda informoval o žádosti k zařazení kanoistiky slalom do programu plánované olympiády dětí a mládeže v Olomouci. Vedení kraje je se žádostí seznámeno a dnes přišel dopis s podporou  této žádosti.
2.    Předseda informoval o stavu plánovaného slučování VSC MŠMT ČR a RSC MV ČR. Dle posledních informací je celá záležitost snad odložena na neurčito.
3.    Svaz obdržel odpověď od vedení ŠUNAP k reakci na vystoupení V.Jančara v televizi Nova. ŠUNAP navrhuje společnou tiskovou konferenci.
4.    Dopis závodnice Š.Hamplové s otázkou ke kategorii C2 ženy – tato kategorie není v plánovaném programu OH 2012 a MS ani ME minimálně do stejného roku. Zatím pouze kategorie C1 zkušebně při SP.
 
Místopředseda:
5.    L.Roleček  komentoval dopis,který byl odeslán z ČSK na vedení ICF k situaci v některých kategoriích na MSJ ve sjezdu i ve slalomu,kdy není dostatečný počet startujících zemí a MSJ není oficielní. ICF zatím neodpověděla.
Závodní komise:
6.    R. Crha  - bez připomínek
Komise rozhodčích:
7.    L.Rolečková omluvena pro pracovní zaneprázdnění.
Trenér RD – slalom:
8.    J. Pultera informoval o průběhu a výsledcích RD na ME v Nottinghamu. Vyjádřil s celkovými výsledky nespokojenost a pochválil pouze některé jedince.
Trenér RD – sjezd :
9.    Knebel sdělil Výboru,že podle jeho informací by při MSJ sjezd v Buochs mělo startovat 6 států v kategorii C2m.
10.Knebel předložil nominaci RD sjezd 2009. Tato nominace byla schválena per rolam. Podáno vysvětlení k neúčasti některých závodníků a k přechodu z kategorie C12 na C2.
11.R.Knebel předložen návrh odměn pro RD sjezd 2009 – schváleno.
12.R.Knebel informace k vydání „Sjezdových novin“ 2009.
13.R.Knebel informoval o dvou výcvikových táborech v místě ME ve Valtelině. Velké potíže s pouštěním vody na řece Ada.
14.Vyřešení výpočtu ČP pro kategorii C2m z důvodů neuskutečnění závodu ve Š.Mlýně – vysvětlení R.Crha – informace bude zveřejněna na internetu.
15.Knebl požádal o vyplacení odměn pro členy RD sjezd za rok 2008 – dořeší sekretariát.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
16.J.Kratochvíl omluven – mezinárodní závody - Francie.
17.J.Kratochvíl předložil nominaci na MSJ ve sjezdu – schváleno a MEJ ve slalomu – ještě se řeší. Bude uzavřeno v nejbližších dnech.
Zástupce oddílů Čechy:
18.M.Bílý – bez připomínek
Zástupce oddílů Morava :
19.B.Šamánek přednesl dotaz ke „sjezdové komisi“. Správně název je Trenérská rada RD sjezd, kterou vede R.Knebel.
Kontrolní a revizní komise:
20.J.Šťastný požádal Výbor o splnění Usnesení Konference ČSK DV – dopracování Směrnice o hospodaření a dále Organizačního řádu ČSK DV
21.Přednesen dotaz na odměny RK – do 10 % celkové částky odměn členů Výboru ČSK DV.
22.J.Šťastný informoval o kontrole akcí RD 2008 a přednesl dotazy k trenérům – odpověď R.Knebel, J.Pultera.
Sekretariát:
23. Informace k lékařským prohlídkám od České společnosti tělovýchovného lékařství – zveřejněno na internetu.
24.Dopis J.M.Prona k přihlášení závodnice Galuškové,které je méně než 15 let na závody ve Francii. J.Kratochvíl vyjádřil nesouhlas s postupem předsedy sl. komise ICF,ale svaz je nucen jeho rozhodnutí akceptovat.
25.Pravidla ČSK DV vytištěna – cena 19.040,- Kč a nové diplomy pro MČR vytištěno na cca 4-5 let – cena 9.520,-Kč.
26.Výbor byl informován o projektu ČOV – trenér mládeže. Odeslána přihláška J.Kratochvíla a čekáme na rozhodnutí ČOV. Jedná se o částečnou úhradu mzdy. Vzájemné vyrovnání bude provedeno v rámci RD slalom a RDJ.
27.Zpožděné financování svazu od MŠMT v měsíci květnu vyřešeno. Dotace doplaceny dle splátkového kalendáře.
28.Odměny členům Výboru ČSK DV za rok 2008:
Funkce + Jméno
Částka v Kč
Internet
Telefon
Předseda – J.Pollert
40.000,-
 
 
Místopředseda – L.Roleček
25.000,-
 
 
Předseda záv.komise + počtář žebříčků – R.Crha
25.000,
 
 
Komise rozhodčích – L.Rolečková
25.000,-
5.000,-
2.000,-
Zástupce odd. Morava – B.Šamánek
15.000,-
 
 
Zástupce odd. Čechy – J.Pišvejc
15.000,-
 
 
CELKEM odměny Výbor
145.000,-
 
 
Počtář žebříčků – R.Crha
25.000,
5.000,-
1.000,-
Počtář žebříčku Morava - Kneblová
15.000,-
5.000,-
1.000,-
CELKEM odměna počtáři
40.000,-
15.000,-
4.000,-
CELKEM
204.000,-Kč
Revizní komise obdržela v loňském roce celkovou částku 10.000,-která byla rozdělena takto: Jarolímek 5.000,-Kč, Šťastný 4.000,-Kč a Lagnerová 1.000,-Kč.
29.Termín příští schůze Výboru je 27.7.2009 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu