Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/09 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 10.2.2009

Konečná verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 10.2.2009. Zápis je schválný Výborem ČSK DV ze dne 23.3.2009.
Zápis 02/2009
ze schůze VV ČSKDV konané dne 10.2. 2009
Přítomni: Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Roleček L., Rolečková L., Crha R., Bílý M., Šamánek B., Eichler I.
Omluven: Knebel R.
Host: J. Šťastný, O. Mohout
Schůzi zahájil předseda J.Pollert a přivítal nového člena Výboru Milana Bílého a nového předsedu Kontrolní komise ČSK DV Jana Šťastného. Schůze byla zahájena projednáním dopisu O.Mohouta k situaci v SCM, který vysvětlil svůj postoj v otázce SCM a zabezpečování talentů v ČSK DV. Postupně okomentovali jeho vyjádření všichni členové Výboru. Na závěr předseda debatu zhodnotil, poděkoval O.Mohoutovi za snahu ke změně a vylepšení výsledků mládeže. Bylo dohodnuto, že dopis bude zveřejněn na internetových stránkách ČSK DV a bude otevřena diskuze k tomuto tématu.
Kontrola zápisu 07/2008 + 01/2009
 - termíny hlavních závodů ČSK DV 2009 – Š.Mlýn – stále přetrvává snaha KRNAPu o zavedení maximálně dvouletého cyklu pořádání závodů na Labi. Zároveň je nutno mít pod kontrolou individuální aktivity (Šálek – Bohemians). Na KRNAP bude odeslán dopis,že veškeré žádosti na akce pořádané na Labi musí být schválené svazem (předsedou). Jednání na KÚ Č.Budějovice – Lipno – žádost bude posílána pouze na Povodí Vltavy.
- Oponentury finančního dotazníku 9.1.2009 – účast Pultera, Kratochvíl, Eichler – vše v pořádku.
Předseda:
1.    J. Pollert informoval o dopise od pořadatele z K.Varů – Kanoe Mattoni 2009 bez náhrady zrušeno. Na rok 2010 je do K.Varů přislíben SP ve sjezdu a předběžně na r.2011 MSJ ve sjezdu. Rolečková projedná na schůzi komise WW ICF a společně s R.Kneblem navrhnou řešení do konce března 09.
2.    Předseda informoval o jednání se synem paní Šulcové o možnosti převzetí pozůstalosti po panu J.Šulcovi (archivní materiály kanoistiky).Požadovaná částka 300-350 tisíc Kč je nad možnosti svazu a Výbor nesouhlasí s úhradou této částky.
3.    Podána informace o „Coaching Conference“ICF,která se uskuteční ve Varšavě koncem února. Za ČSK účast J.Pultera. Předseda požádal členy Výboru, aby své návrhy na změny Pravidel ICF předali do konce roku 2009,kdy budou ze svazu odeslány na předsedu ICF, sekretariát ICF a předsedu (případně i členy) patřičné komise. Úkol bude opakován na každé schůzi Výboru.
4.    Konference ČSK DV 2009 – předseda zhodnotil celé jednání. Kladně hodnocená vysoká účast delegátů. Na příští Konferenci ČSK DV by měly být jiným způsobem tvořeny návrhy pro Usnesení. Ihned po projednání konkrétního návrhu rozhodnout hlasováním o zařazení do Usnesení. Připomínka ke kolizi funkce předsedy revizní komise (J.Šťastný) k funkci vedoucího trenéra SCM V.Čechy. Výbor žádá o vyjádření od Kontrolní komise.
5.    Výbor byl seznámen s informací od R.Knebela o založení Svazu kanoistiky Olomouckého kraje. Problémem je kolize se Stanovami ČSK (svaz by měl mít za člena tyto regionální sdružení). Po vyhodnocení situace od právního oddělení ČSTV byl R.Knebel seznámen s výsledkem od J.Boháče.
6.    Výbor byl seznámen s dopisem od R.Knebela k situaci při tvorbě Závodní komise a nesouhlasu s jejím složením. Vysvětlení předložil R.Crha. Výbor konstatoval,že pravomocí předsedy komise je výběr spolupracovníků a není důvod do tohoto složení zasahovat.
7.    Výboru byl předložen k projednání dopis z oddílu Pardubic se stížností na delegáta svazu při závodech v Č.Vrbném a následnému nevyplacení částky 1.700,-Kč jako odměny pro vítěze závodů ČP. Vysvětlení podala L.Rolečková a R.Crha. Výbor konstatoval, že námitka oddílu Pardubic je oprávněná a oddílu bude tato částka doplacena jako mimořádná dotace v roce 2009. Výbor bude hlídat,aby každý dozor svazu na závodech ČSK DV plnil včas své povinnosti.
8.    Předseda požádal L.Rolečkovou o kontrolu průkazů mezinárodních rozhodčích a včasné odeslání průkazů k prolongaci na ICF.
9.    Předseda požádal o vysvětlení k nominačním kritériím pro kategorii C1 a C2 ženy – vysvětlení J.Pultera.
Místopředseda:
10.L.Roleček upozornil na článek nových Pravidel o možnosti využití videa při závodech ve slalomu. Směrnice k využití videa připraví Závodní komise s komisí rozhodčích a bude posouzena na příští schůzi Výboru a poté vydána na veřejnost.
Závodní komise:
11.R. Crha informoval o vyjádření Závodní komise k jednotlivým úkolům, které ZK uložila Konference ČSK DV:
Navýšení částky pro pořadatel závodů – bude upravena příloha Směrnic (sl.den + 1000Kč a sj.den +500,-Kč) – Výbor souhlasí.
      Znovuzavedení třídy 3+- ZK nesouhlasí a Výbor souhlasí s rozhodnutím ZK.
      Doplnění kategorie veteránek do Směrnic – souhlas ZK i Výbor.
      Doplnění disciplíny sprint u veteránů na MČR – souhlas ZK i Výbor.
12.R.Crha informoval o postupu při sestavování rozpisů závodů ČSK DV pro rok 2009. Oddílům – pořadatelům byly stanoveny termíny. Zatím bohužel málo oddílů splnilo povinnost vyplnění rozpisů na internetu.
13.Oddíly zatím poslaly málo přihlášek na ČP 2009 (v době konání schůze VV přihlášeny 3 oddíly). Termín je do 15.3.2009.
Komise rozhodčích:
14.L.Rolečková informovala o vydání poslední verze Pravidel ČSK DV. Členové Výboru se mohou do 17.2.09 vyjádřit s připomínkami. Po tomto datu budou pravidla předána k tisku. Předpokládaný počet výtisků 500ks.
15.L.Rolečková informoval o složení komise rozhodčích – L.Rolečková, L.Roleček, L.Demjanová, H.Kneblová a J.Kudějová.
16.27.2.-1.3.2009 proběhne ve V.Mýtě školení rozhodčích ČSK DV.
17.Na rozhodčí ČSK DV bude v nejbližších dnech rozeslána nabídka na závody 2009.
18.Podána informace o jednání sjezdové komise ICF, které se uskuteční ve Frankfurtu 13.-15.2.09.
Trenér RD – slalom:
19.J. Pultera informoval o jednání s firmou HUMI outdoor a AirMarine. Obě firmy prodloužily spolupráci o další 4 roky. Budou podepsány smlouvy – sekretariát.
Trenér RD – sjezd :
20.Knebel v nepřítomnosti požádal o přednesení svého dopisu L.Rolečkem k situaci v ČSK.Vzhledem k situaci, že nikdo kromě L. Rolečka písemný materiál neměl k dispozici předseda přerušil jednání a požádal L. Rolečka, aby kontaktoval R. Knebel zdali je možné písemný materiál také poskytnout ostatním členům VV. V případě kladné odpovědi bude projednáno na další schůzi za účasti R.Knebela.
 
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
21.Komentář k situaci v SCM a přípravě kritérií dle směrnic MŠMT ČR.
Zástupce oddílů Čechy:
22.M.Bílý požádal o dřívější uveřejňování zápisů ze schůzí Výboru ČSK DV. Bylo rozhodnuto,že zápis po schválení předsedou bude rozeslán na členy Výboru a zároveň zveřejněn na internetu s poznámkou,že to je ještě neschválená verze. Po schválení bude na internetu potvrzen.
23.M.Bílý požádal o postup v otázce kritérií SCM. J.Kratochvíl předloží kritéria k jednání RR SCM v březnu – řešení kritérií na rok 2010.
24.M.Bílý požádal o informaci k programu závodů (nominačních) pro kategorii C1 ženy – vysvětlení J.Pultera a R.Crha.
Zástupce oddílů Morava :
25.B.Šamánek požádal vysvětlení postupu při zajišťování dopravy na VT Španělsko – odpověď J.Kratochvíl.
Kontrolní a revizní komise:
26.J.Šťastný – bez připomínek
Sekretariát:
27.Informace o školení trenérů na FTVS UK – pravděpodobně bude dostatečný počet uchazečů o specielní část – podzim 2009 – Bílý, Kratochvíl.
28.Výbor byl informováno o výsledcích voleb do Výboru ČOV – J.Pollert byl zvolen na další 4-leté období.
29.Vedoucím trenérům SCM byly rozeslány smlouvy k podpisu.
30.Stanovy ČSK DV by měly zůstat jako prováděcí předpis sekce kanoistiky na divokých vodách.
31.J.Rohan požádal prostřednictvím ČSK o mimořádnou dotaci od MŠMT ČR pro WRR v Praze Tróji.
32.Valná hromada ČSK – navrhované termíny: 18.3., 23.3. a 24.4.09. Sekretariát domluví se sekcí rychlost a VT. Delegáti budou obesláni. Nutno domluvit případné ocenění za každou sekci.(slalom Bednář).
33.Sokol Žižkov – sekce byla oslovena SVOČR o možnost spolupráci při opravě kanálu na Trnávce. Problémem případné žádosti na investice z MŠMT jsou nevyjasněné majetkové spory Sokola se státem,což brání podání žádosti o dotace.
34.Přednesena žádost SVOČR k možnosti pořádání ME v Raftingu v roce 2012 na Lipně. Výbor předběžně souhlasí, pokud bude možné uskutečnit při tomto závodě, také závody ve sjezdu (ČP,MČR). Pokud bude tato podmínka splněna je připraven ČSK DV jednat o dalších podrobnostech akce.
35.Termín příští schůze Výboru je 23.3.2009 od 14.00 v Praze na Strahově v kanceláři svazu.
 Zapsal: Eichler                                                                                      Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu