Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 27.5.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 27.5.2008 v Praze.
Zápis 04/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 27.5. 2008
Přítomni:      Pollert J., Kratochvíl J., Pultera J., Crha R., Knebel R., Rolečková L., Jarolímek O., Šamánek B., Eichler I.
Omluveni:    Pišvejc J., Roleček L.,
Host: Chládek J.
Na začátek schůze Výboru informoval J.Chládek o stavu příprav MSJ ve slalomu v Roudnici nad Labem. Finance z 90% zajištěny, účast členů vlády a hejtmana domluvena. Ostraha areálu bude zahájena v pondělí večer a ukončena v pondělí po skončení závodů.
Sekretariát předal vlajku ICF a hymny, požádá ICF o sdělení jmen členů jury a dodání medailí pro MSJ.
Kontrola zápisu 03/2008
 - příprava Směrnice o cestovních náhradách – trvá, J.Polert navrhl použití návrhu ČSTV. Šamánek připraví do příští schůze návrh.
- Závody ve Š.Mlýně – informace J.Kratochvíl. Sběr žabího plodu probíhal v sobotu. Jinak závody proběhly v pořádku. V září bude odeslána žádost na MŽP k pořádání závodů ve Š.Mlýně se změnou termínu na září. Do termínové listiny na další sezónu by byl tento závod uveden zároveň s náhradní tratí,která by byla využita při malém stavu vody v přehradě Labská. Definitivní místo pro pořádání tohoto závodu by bylo určeno po konzultaci s povodím nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem.
- příprava nové koncepce SCM – informace J.Kratochvíl
- odměny revizní komise. Komise byla za svou činnost v roce 2007 odměněna částkou 10.000,-Kč. Konkrétní rozdělení na jednotlivé členy dodá O.Jarolímek.
Předseda:
1.    J. Pollert  informoval o aktivitách na podporu provozování kanoistiky na Vltavě v oblasti ŠUNAP.
2.    Předseda požádal trenéra RD a komisi rozhodčích o publikování sporných případů při rozhodování na ME (50 trestných bodů) pro kanoistickou veřejnost a rozhodčí.
3.    Návrhy do voleb na Kongresu ICF – předsedy komisí, případně členy komisí dodají TR RD sjezd a TR RD slalom do 15.6.2008 – poté bude odesláno na ICF – sekretariát.
Místopředseda:
4.    L.Roleček – omluven pro pracovní zaneprázdnění
Závodní komise:
5.    R. Crha informoval o závodech 2008. Za poslední 2 roky výrazně klesl počet účastníků na NKZ = nízký příjem pro pořadatele závodů ze startovného.
6.    Podána informace o účasti na závodech ČP2008. Ve slalomu – na závodech 1.-4. – prakticky 100% účast. Na závodech ve Š.Mlýně nižší (důvody – závody nebyly nominační, zkoušky na FTVS..). Ve sjezdu je účast nižší, než se předpokládalo.
7.    R.Crha navrhl snížit počet celostátních závodů – odpověď Knebel, Kratochvíl, Šammánek. Crha připraví návrhy pro jednání ZK na podzim.
Komise rozhodčích:
8.    L.Rolečková informovala o přípravě rozhodčích na MSJ. Problémem je velký zájem ze strany zahraničních rozhodčích, který je však nejistý a je třeba mít konečný stav rozhodcovského sboru potvrzen.
9.    Informace o přípravách SP 2008 sjezd. Zatím přihlášeno 13 států. Čeká se na jmenné přihlášky k 1.6.2008
Trenér RD – slalom:
10.J. Pultera informoval o účasti na ME ve slalomu a konával výsledky jednotlivých kategorií.
11.Pultera informoval o přípravě OH týmu (2x VT v Číně). Podmínky účasti na OH budou upřesněny dle informací od pořadatele, na které stále marně čekáme. Ostatní závodníci se zúčastní na SP 2008 a před MS.
Trenér RD – sjezd :
12.R.Knebel informoval nominaci RD sjezd pro rok 2008 – schválena po internetu.
13.Někteří závodníci se vzdali účasti v závodech MS – získán písemné vyjádření.
14.R.Knebel – informace o přípravě na MS v Itálii a nesouhlasu s místem konání tohoto závodu z důvodu nevhodnosti tratě.
15.M.Mrůzková se vzdala účasti na MS ve sjezdu (účastní se jako trenér) a bude se připravovat na OH v rychlostní kanoistice
16.Podána informace o prvním vydání tzv. sjezdových novin s aktuálními informacemi o tréninku apod. ve sjezdu na divoké vodě.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
17.Kratochvíl informoval o nominaci RDJ 2008 pro MEJ ve sjezdu odsouhlaseno. Potíže v kategorii K1ž. Slalom ještě není uzavřen.
Zástupce oddílů Čechy:
18.J.Pišvejc – omluven pro pracovní zaneprázdnění.
Zástupce oddílů Morava :
19.B.Šamánek urgoval aktuální zveřejňování výsledků závodů ČSK DV na internetu - sekretariát
Kontrolní a revizní komise:
20.O. Jarolímek – připomíná dokončení organizačního řádu a ostatních svazových dokumentů – úkol trvá pro celý Výbor.
Sekretariát:
21.Informace o financích – po 2 měsíce trvajícím výpadku svaz obdržel dotace ,takže všechyn pohledávky byly uhrazeny
22.Jednání s ADV ČR o kontrolách při SP a MSJ – smlouvy připraveny – nutno jen dojednat podrobnosti.
23.Výbor byl informován o mimořádné účelové dotaci MŠMT ČR pro SP slalom v Praze – 100.000,-Kč.
24.Technický delegát ICF pro SP v Praze – paní Vilarubla
25.Na ČOV předán seznam členů OH týmu včetně náhradníků.
26.Výbor byl informován o úmrtí dlouholetého funkcionáře pana Květoslava Jecha.
27.Software na zpracování výsledků (ESKYMO)odebralo k dnešnímu dni 13 oddílů - pořadatelů
28.Odměny členům Výboru ČSK DV byly předány do účtárny a budou odeslány ve výplatním termínu ČSTV tj. 10.6.2008.
29.Rozpočet ČSK DV 2008 - schváleno
NÁVRH ROZPOČTU ČSK DV 2008
Dotace závody 2008:
1 850 000 Kč
Společné výdaje:
1 700 000 Kč
Rezerva:
300 000 Kč
Oddíly:
630 000 Kč
Dotace pořadateli - SP slalom,SP sjezd,
MSJ sl.
350 000 Kč
Daně 2007 (DPH a z příjmu) - odhad
30 000 Kč
RD CELKEM:
7 232 909 Kč
CELKEM bez SCM
12 092 909 Kč
SCM
3 566 000 Kč
CELKEM
15 658 909 Kč
 
30.Příští schůze Výboru se uskuteční 23.9.2008 od 14.00hod v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                 Schválil: Šamánek                                     

Momenty sportu

Momenty sportu