Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 21.4.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 21.4.2008 v Praze.
Zápis 03/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 21.4. 2008
Přítomni:      Pollert J., Roleček L., Kratochvíl J., Pultera J., Crha R., Knebel R., Rolečková L., Šamánek B., Eichler I.
Omluveni:    Pišvejc J., Jarolímek O.,
Kontrola zápisu 02/2008
 - příprava Směrnice o cestovních náhradách – trvá
- od MŽP a Vlády ČR jsme obdrželi souhlas k pořádání závodů ve Š.Mlýně. Podána žádost na Povodí Labe k mimořádné manipulaci na přehradě Labská.
- na KÚ Č. Budějovice a Povodí Vltavy odešla žádost na manipulaci při závodech na Lipně.
 
Předseda:
1.    J. Pollert  informoval o kontrole MŠMT ČR na vyúčtování dotace na talentovanou mládež v roce 2006 – kontrola vyhodnotila vyúčtování dotace v pořádku dle předpisů MŠMT ČR.
2.    Informace o jednání Konference ČSK dne 16.4.2008 – informace na internetu
3.    Informace o jednání VH ČSTV dne 19.4.2008
4.    Členové Výboru obdrží návrhy na směrnici o cestovném a další dokumenty (spisový a skartační řád),které by mělo mít každé občanské sdružení schválené.
5.    Předseda navrhl, aby se Výbor zabýval koncepcí SCM pro další OH cyklus - 2009-2012 na jednání v září 2008. Kratochvíl připraví vstupní materiál pro diskuzi.
Místopředseda:
6.    L.Roleček - bez připomínek
Závodní komise:
7.    R. Crha informoval o závodech 2008. ČP slalom a sjezd zahájen, smlouvy s pořadateli odeslány na první část závodů a finance odcházejí na pořadatele postupně.
8.    Podána informace o přesunu závodů ČP sjezd z Čuňova na kanály Veltrusy a Praha – Trója.
9.    Informace o závodech v Opavě 1.NKZ. Na konci příštího týdne by měla být zveřejněna informace o stavu vody a případných změnách v pořádání tohoto závodu – Crha.  
10.R.Crha informoval o problémech přípravy termínové listiny a kolize závodů ČP žáků ve sjezdu a NKZ ve slalomu. Trenéři navrhnou pro příští sezónu (do prázdnin 2008) řešení hlavních závodů ČSK DV 2009 včetně jejich počtů. Celkový návrh termínové listiny 2009 vyřeší ZK na podzimním zasedání.
11.ČP žáků mají na starosti ve sjezdu M.Smolka a ve slalomu L.Galuška.
Komise rozhodčích:
12.L.Rolečková informoval o schůzi komise rozhodčích,které se konala ve Veltrusech.
13.Informace o přípravách SP 2008 sjezd. Sekretariát odešle na federace Informace o SP.
14.SP 2009 sjezd se uskuteční v Tasmánii. Na ICF tedy odešla žádost, aby namísto původně požadovaného závodu SP byl v K.Varech mezinárodní závod ve sjezdu.
15.Od ICF přišla smlouva na MSJ 2011 sjezd – do příští schůze nutné prostudovat a navrhnout odpověď. Termín na odpověď od ICF měl být do začátku května.
16.L.Rolečková požádala Výbor o návrhy na členy komise ICF pro Kongres ICF 2008. Bude odesláno do konce června 2008 – sekretariát.
17.Podána informace o přípravě MSJ Roudnice – rozhodčí.
18.L.Rolečková požádala o urychlené odeslání žádostí na MZ v roce 2009 – sekretariát.
Trenér RD – slalom:
19.J. Pultera informoval o ukončené nominaci pro RD slalom 2008 a OH 2008. Zároveň podal informaci o již dříve schváleném klíči pro obsazení osob doprovodu RD na OH. Výbor návrh nominace pro RD slalom a pro OH 2008 schválil.
20.Pultera informoval o financích od ČOV (nižší než v roce 07 cca o 900 tisíc) a přípravě rozpočtu RD pro rok 2008.
Trenér RD – sjezd :
21.R.Knebel informoval o probíhající nominaci RD sjezd pro rok 2008.
22.R.Knebel předložil návrh odměn RD sjezd pro sezónu 2008 – Výbor s připomínkami návrh odsouhlasil.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
23.Kratochvíl informoval o nominaci RDJ 2008.Nominační závody budou zahájeny v Opavě a následně ve Š.Mlýně.
24.Podána informace o jednání republikové rady SCM 27.3.2008. Zápis z rady bude rozeslán všem členům Výboru – Kratochvíl. Zároveň informoval o přípravě nového projektu SCM na další OH cyklus a požádal členy Výboru o návrhy.
Zástupce oddílů Čechy:
25.J.Pišvejc – omluven pro pracovní zaneprázdnění.
Zástupce oddílů Morava :
26.B.Šamánek požádal o zveřejňování výsledků závodů ČSK DV na internetu - sekretariát
Kontrolní a revizní komise:
27.O. Jarolímek – omluven pro pracovní zaneprázdnění.
Sekretariát:
28.Požadavek na úhradu nákladů na dopingové kontroly při MSJ, a SP 2008 v Praze a K.Varech. Výbor odsouhlasil 50% podíl svazu na těchto nákladech z rezervy rozpočtu.
29.Podána informace o financích 2008. Jednání na MŠMT ČR,které má schválit konečnou verzi rozpočtu pro svazy by se mělo uskutečnit dne 22.4.2008. Informace o financích pak bude předána na svazy.
30.Výbor byl informován o stížnosti pana Jordána na nefunkční portál RVP. Výbor souhlasí,že současná verze portálu funguje pomalu (v přípravě je novější a tedy i rychlejší), ale lze s ním pracovat.
31.Software na zpracování výsledků odebralo k dnešnímu dni 6 oddílů - pořadatelů
32.Odměny členům Výboru ČSK DV byly schváleny ve stejné výši jako v loňském roce. Odměny členům Rev.kom budou dořešeny na příští schůzi za účasti předsedy RK.
Odměny členů Výboru za rok 2007:
Funkce + Jméno
Částka v Kč
Internet
Telefon
Předseda – J.Pollert
40.000,-
 
 
Místopředseda – L.Roleček
25.000,-
 
 
Předseda záv.komise + počtář žebříčků – R.Crha
25.000,- + 25.000,-
5.000,-
2.000,-
Komise rozhodčích – L.Rolečková
25.000,-
5.000,-
1.000,-
Zástupce odd. Morava – B.Šamánek
15.000,-
 
 
Zástupce odd. Čechy – J.Pišvejc
15.000,-
 
 
Počtář žebříčku Morava - Kneblová
15.000,-
5.000,-
1.000,-
CELKEM
185.000,-
15.000,-
4.000,-
CELKEM
204.000,-Kč
 
33.Příští schůze Výboru –  v týdnu 26.-30.5. 2008 od 14.00hod v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.(přesný termín bude upřesněn)
 Zapsal: Eichler                                                                                 Schválil: Šamánek