Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/08 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 13.3.2008

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 13.3.2008 v Praze.
Zápis 02/2008
ze schůze VV ČSKDV konané dne 13.3. 2008
Přítomni:      Pollert J., Roleček L., Kratochvíl J., Pultera J., Crha R., Pišvejc J., Jarolímek O., Rolečková L., Šamánek B., Eichler I.
Omluveni:    Knebel R.,
Kontrola zápisů 07/2007 a 01/2008: - Schváleny bez připomínek
 
Předseda:
1.    J. Pollert zhodnotil průběh Konference ČSK DV 2008. V otázce kolize závodů SP slalom v Praze a ČP žáků došlo k dohodě mezi oddíly a byla upravena konečná verze termínové listiny závodů ČSK DV.
2.    ČP Š.Mlýn – na MŽP podána žádost, čeká se na vyjádření od úřadu Vlády ČR – sekretariát zkontroluje do konce března 08. Dle informací od MŽP bude uskutečněna schůzka po ukončení závodů k projednání stavu organizace s vlivem na přírodu v KRNAP. Jedna z variant je uskutečnit závody na Labi v podzimním termínu (konec srpna začátek září) a vyměnit s Lipnem. Je zde nebezpečí nedostatku vody po suchém létě.
3.    ČP Lipno – pořadatel dodá podrobný rozpis vody a sekretariát odešle na příslušné instituce informaci o konání závodu.
4.    Členové Výboru navrhnou do příští schůze odezvu ČSK na situaci na horní Vltavě,kde byla kanoistika (turistika) výrazně omezena.
5.    Předseda informoval o dopise od vedení Dukly na podporu zajištění Dukly od MO ČR – odešle zítra sekretariát.
6.    Minulý týden se uskutečnilo jednání Výboru ČSK  a kromě jiného také s vedením nové disciplíny freestyle (kanoerodeo) se kterým bylo jednáno o podmínkách další spolupráce se ostatními sekcemi. Vedení Freestyle bylo upozorněno na nutnost jednání s organizátory závodů na tratích jako je Š.Mlýn, Lipno a Kamenice.
7.    Předseda požádal všechny členy Výboru o návrhy pro přípravu podkladů pro novou koncepci SCM na nový OH cyklus 2009-12, Výběrová řízení atd.
8.    Předseda informoval o přípravě Konference ČSK,která se uskuteční dne 16.4.2008 od 16.00 v Praze na Strahově. Vybraní delegáti budou obesláni pozvánkou.
Místopředseda:
9.    L.Roleček požádal o informaci o výsledku Výběrového řízení na software pro vyhodnocování závodů. R.Crha informoval o tom,že na základě Výběrového řízení byl firmou Results program dokončen. Na schůzce,která se uskutečnila minulý týden se zástupci firmy Results, kde byl předvedena verze programu. Po zapracování posledních připomínek bude program předložen organizátorů závodů k použití již od prvních závodů.
10.L.Roleček požádal J.Pulteru o informace k připravovaným smlouvám se členy RD slalom – odpověď J.Pultera – smlouva se závodníky zůstává i pro sezónu 2008-2009 beze změn.
11.L.Roleček předložil návrh Směrnic o cestovních náhradách. Po delší diskuzi bude tato Směrnice dokončena na příští schůzi z důvodů potřeby zapracování některých připomínek.
Závodní komise:
12.R. Crha informoval přípravě závodů 2008. Smlouva s Results – podepsána, Smlouva se záchranou službou podepsána.
13.Podána informace o požadavku J.Rohana, na příspěvek na výsledkovou tabuli při závodech ČP (nominační finále). Crha zpracuje požadavek.
14.Informace o problémech s pořádáním nominačních závodů RD sjezd na kanále v Čunově (požadavek provozovatele dráhy je cca 60.000,-SKK na den)TR RD sjezd bude muset po ukončení jednání rozhodnout o tom, zda akceptuje návrh provozovatele dráhy, či případně závod přesune do jiné lokality. Rozhodnutí musí padnout do 10.4.08. Výbor rozhodl,že finanční zajištění závodu z strany svazu bude pouze ve výši původního rozpočtu.
15.MČR dorostu ve sjezdu (K.Vary) domluveno – Inko J.Kratochvíl. Potíže se zajištěním servisu (výsledků) k tomuto závodu – dojedná L.Rolečková a Crha.
16.L.Rolečková informoval o závodě SP v K.Varech.
17.Smlouvy pro pořadatel na technické uspořádání odešly na první závody (Veltrusy, Trója, Č.Pila) Smlouvy na Rozhodčí dodá L.Rolečková do sekretariátu.
18.Sekretář informoval o návrhu pan Broukala na sponzoring při závodech ČP ve slalomu – podrobnosti nutno dojednat do Velikonoc – Sekretář.
19.Předseda požádal trenéra RD o urgenci odevzdávání dotazníků ADV apod. od členů RD.
Komise rozhodčích:
20.L.Rolečková informoval o školení rozhodčích,které se pro malý zájem neuskutečnilo.
Trenér RD – slalom:
21.J. Pultera informoval o přípravě RD a uskutečněném VT v Řecku – velmi dobré podmínky pro trénink.
Trenér RD – sjezd :
22.R.Knebel omluven – rodinné důvody
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
23.Kratochvíl informoval o přípravě RDJ (VT Řecko) a přípravě sezóny SCM 2008.
24.Jednání SCM S.Čechy se uskutečnilo 14.2.08. za účasti J.Kratochvíla I.Eichlera.
Zástupce oddílů Čechy:
25.J.Pišvejc informoval Výbor o stavu příprav organizace MSJ 2008. Mandatorní výdaje jsou z 90% pokryty. Smlouva na zpracování výsledků s firmou Results s.r.o. Před podpisem.Záchranná služba a lékařské zajištění akce připraveno.
Pišvejc požádal o dopis pro Min. Zemědělství ing.Gandaloviče – sekretariát.
Bulletin k MSJ v přípravě
Startovné bude na úrovni startovné při posledním MSJ (15-20 EUR)
Pišvejc požádal o informace k zajištění doping.kontrol při MSJ – sekretariát.
Rozhodčí budou nahlášeni ICF – Rolečková
Medaile dodá ICF - sekretariát
Kratochvíl informoval o zájmu cizinců o start při našich závodech na kanále v Roudnici n.L.
Zástupce oddílů Morava :
26.B.Šamánek - bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
27.O. Jarolímek informoval Výbor o nutnosti přepracovat tzv. Organizační řád – J.Pollert, L.Roleček, sekretariát.
Sekretariát:
28.Předloženy návrhy nominačních kritérií RD sjezd – odsouhlaseno, a návrh odměn RD sjezd za výsledky roku 2008 – odsouhlaseno.
29.Podána informace o financích 2008. Zatím jsou státní prostředky poskytovány zálohově. Konečnou verzi rozpočtu obdržíme dle informací v dubnu.
30.Dohoda se SVOČR – podepsáno
31.Na základě žádosti M.Raška byla zaslána žádost o jeho účast na VT v Číně (RD slalom se nezúčastní).
32.Odeslána žádost J.Prskavce na účast na závodech v Charlotte (USA).
33.Podána informace o jednání s ČT o možnostech přenosů ze závodů 2008.
34.Výbor byl informováno tom, že na sekretariátu ČSK nyní probíhá kontrola MŠMT ČR na využití dotací ze státních prostředků v programu Talentované mládeže. Některé vybrané oddíly byl požádány o dodání prvotních dokladů k vyúčtování dotací.
35.Příští schůze Výboru – 21. 4. 2008 od 14.00hod v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                         Schválil: Šamánek