Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 22.11.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 22.11.2007 v Praze.
Zápis 07/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 22.11 2007
Přítomni:      Pollert J., Roleček L., Kratochvíl J., Pultera J., Crha R., Pišvejc J., Eichler I.
Omluveni:    Jarolímek O., Rolečková L., Šamánek B., Knebel R.,
Jako host: J.Šťastný – zástupce předsedy revizní komise
Zpráva kontrolní komise
           J.Šťastný přednesl zprávu o činnosti revizní komise za rok 2007 s připomínkami k jednotlivým kontrolovaným položkám. Za rok 2006 byla kontrola zaměřena na činnost všech RD a v roce 2007 na financování závodů ČSK DV.      
Kontrola zápisu 06/2007: - Schválen bez připomínek
-          Svaz požádá MŠMT ČR při přípravě rozpočtu na rok 2008 o příspěvek na povinné dopingové kontroly při MS a SP – při oponentuře finančního dotazníku na rok 2008 – sekretariát. Oponentura se koná 16.1.2008. účast - Pultera, Kratochvíl, Eichler
-          Na ICF byly odeslány podklady do Magazínu ICF k MSJ 2008 – Rolečková.
-          Informace o činnosti D.Hrice ve funkci manažera – Kratochvíl – v jednání je několik firem – do konce roku nutno nahlásit R.Crhovi pro výrobu st.čísel pro ČP2008.
-          Finance Sazka. K dnešnímu dni je Sazka 2006 vyplacena do výše 86% - doplacení do 100% výše v průběhu roku 2008. Sazka 2007 by měla být do konce roku vyplacena do výše 75%.
-          Smlouva SVOČR – podepsáno,odesláno n sekretariát SVOČR.
-          Závody Š.Mlýn 2008. Žádost na MŽP odeslána. Na MŽP došlo k personální výměně pracovníků,kteří mají tuto oblast na starosti. Svaz vyčká na rozhodnutí MŽP ČR.
-          Závody Kanoe Mattoni 2008 – v jednání jsou detaily – L.Rolečková
-          Financování závodů 2007 – Info R.Crha. Všechny pořadatelé a služby jsou finančně prakticky vyřešeny
-          Kanoista roku 2007 – informace J.Kratochvíl
-          Přestup L.Uncajtíka – dohoda mezi oddíly uzavřena, dle informací od J.Šťastného a J.Kratochvíla. Crha očekává písemné vyjádření od oddílu Pardubic.
-          Hodnocení center VSC a Dukly – informace J.Pultera.
-          Konference ČSK DV dne 19.1.2008. Příspěvky jednotlivých členů Výboru do 5 minut. Pozvánky budou odeslány do týdne na oddíly. Informace pro účastníky Konference budou připraveny u prezence. Návrh „Směrnic…“ je zveřejněn na webu. Zatím jen jediná písemná připomínka. Na Konferenci budou projednány jen písemně zaslané připomínky k návrhu (dle Usnesení Konference 2007). Sekretariát požádá oddíly o kontrolu kontaktních e-mailových adres pro přechod veškerých zasílaných materiálů přes internet a e-mail a to vzhledem k růstu nákladů na poštovné.
-           
Předseda:
1.    J. Pollert navrhl roční paušální náhrady za telefon pro R.Crha – 2000,-Kč, L.Rolečková 1000,-Kč a H.Kneblová – 1000,-Kč – souhlas.
2.    Předseda požádal všechny členy Výboru o zaslání návrhů na změny Pravidel ICF do konce týdne – do konce roku se musí odeslat na ICF.
 
 
Místopředseda:
3.    L.Roleček informoval Výbor o své rezignaci z funkce CHief Official MS junorů 2008 z pracovních důvodů.
4.    L.Roleček předložil návrh Směrnic o cestovních náhradách. Pro konečný návrh dodá sekretariát podobné směrnice od několika svazů ČSTV.
Závodní komise:
5.    R. Crha informoval  přípravě termínové listiny 2008 – návrh zveřejněn na internetu
6.    Připraven předběžný návrh rozpočtu na závody v roce 2008 – cca 1,95 mil. Na jednání ZK byl odsouhlasen počet závodů a také příspěvek jednotlivých RD, tak aby byl rozpočet ve výši 1,7mil. dodržen.
7.    Předseda ZK vysvětlil záměr komise a předložil návrh na vypsání výběrového řízení na dodavatele softwaru pro zpracování výsledků veřejných závodů ve vodním slalomu. Výbor návrh odsouhlasil a výběrové řízení bude zveřejněno na internetu – sekretariát.
8.    Crha předložil návrh na určení počtu mistrovských soutěží. Výbor může dle Pravidel ČSK DV stanovit počet vypsaných mistrovských soutěží a disciplín v každé sezóně.
9.    Crha informoval o počtech startujících v jednotlivých věkových a lodních kategoriích dle žebříčků ČSK DV.
Komise rozhodčích:
10.L.Rolečková omluvena pro pracovní zaneprázdnění
Trenér RD – slalom:
11.J. Pultera předložil Výboru ke schválení – nominační kritéria pro rok 2008(několik drobných úprav) – schváleno
12.Předložen návrh odměn 2007 dle již dříve schváleného klíče – schváleno. Výplata dle finančních možností.
13.Návrh klíče pro odměny za výsledky v roce 2008 – schváleno.
Trenér RD – sjezd :
14.R.Knebel omluven - dovolená
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
15.Kratochvíl informoval o jednání republikové rady SCM a o zařazení sportovců do jednotlivých SCM na rok 2008. Celkový počet bude cca 140 sportovců. Po jednání RR SCM došlo k výměně vedoucího trenéra SCM Č.Budějovice. Toto středisko se po dohodě s oddíly v západních Čechách rozšíří na SCM jižní a západní Čechy pod vedením trenéra L.Galušky a to prozatím do konce roku 2008 – odsouhlaseno všemi přítomnými.
16.Trenér SCM S.Čechy V.Chládek oznámil rezignaci na funkci vedoucího trenéra SCM k 31.12.2007. Na tuto funkci jsou nyní dva uchazeči a to F.Sajdl (Žatec) a I.Pišvejc (Roudnice). Výbor ČSK DV se rozhodl vypsat na tuto funkci výběrové řízení s přihláškami do 3112.2007 a rozhodnout o novém trenérovi by měl Výbor do 31.1.2008. Výběrové řízení bude zveřejněno na internetu – sekretariát
17.Od února začne Výbor na základě podkladů od J.Kratochvíla připravovat novou koncepci SCM na další OH cyklus. Náměty rozešle Kratochvíl na všechny členy Výboru.
18.J.Kratochvíl předložil Výboru Koncepci a plán RDJ pro rok 2008. Finanční rozvaha sezóny je dle roku 2007.
Zástupce oddílů Čechy:
19.J.Pišvejc požádal o patronační dopis hejtmana Sev.kraje pro MSJ – sekretariát.
20.Do 30.11.2007 připraví seznam členů organizačního výboru MSJ.
21.V únoru předloží Výboru situační zprávu o přípravách MSJ.
22.J.Pišvejc požádal o sdělení počtu startovních čísel pro MSJ –J.Kratochvíl.
Zástupce oddílů Morava :
23.B.Šamánek omluven - nemoc
Kontrolní a revizní komise:
24.O. Jarolímek omluven z pracovních důvodů
Sekretariát:
25.Podána informace o financích 2007 – státní prostředky dostáváme dle splátkového kalendáře. Převody státních financí do příštího roku nejsou možné dle informací ekonom. odd. ČSTV. Sazka 2006 – vyplacena od 86%, Sazka 2007 by měla být do konce roku vyplacena do 75%.
26.Informace k vytopení kanceláře ČSK DV.  Pojišťovně Kooperativa byly předány doklady k vyřízení ve výši cca 30.000,-Kč.
27.Na ICF byla odeslána žádost na možnost zakoupení vstupenek na OH 2008. ICF odkázalo na domácí partnery ČOV k prodeji vstupenek.
28.Počty medailí na MR ČR 2008 byly připraveny dle schválených soutěží a budou objednány u výrobce.
29.Rozeslání dotací na oddíly –  na všechny oddíly odeslány dopisy se smlouvami. K dnešnímu dni od 10 oddílů vráceny smlouvy a také odeslány dotace v celkové výši cca 100 tisíc.
30.Sekretář požádal paní Šulcovou o návrh na vyrovnání za materiály o kanoistice z pozůstalosti po panu J.Šulcovi – další jednání bude pokračovat.
31.Š.Hilgertová byla dle informace od ČOV zařazena do první skupiny pro nadstandardní péči.
32.Na Nadaci České sportovní reprezentace byla odeslána nominace na juniora roku – K.Kudějová z USK Praha.
33.Schůzky k Akademickému mistrovství světa 2008 se zúčastní za ČSK DV R.Rozsypal a Eichler.
34.Na žádost závodnice Felingerové o povolení startu za GBR byla odeslána odpověď – žádost musí být podána federací – zatím bez odezvy.
35.Příští schůze Výboru – 19. 1. 2008 od 8.30hod v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově před začátkem Konference ČSK DV 2008.
 
Zapsal: Eichler