Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 19.1.2008

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 19.1.2008 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.
Usnesení mimořádné konference ČSKDV
konané dne 19.ledna 2008 v  Praze na Strahově
1.     Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2007:
za RD slalom seniorů -  Mgr. Jiřího Pultery,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
02.zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2007 přednesenou její  předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03.zprávu o činnosti závodní komise za rok 2007 přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
04.zprávu zástupce oddílů za sezónu 2007 Ing. Bohuslava Šamánka
2.    Konference ČSKDV schvaluje:
01. zprávu o činnosti ČSKDV za rok 2007 přednesenou předsedou ČSKDV         Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.zprávu o hospodaření ČSKDV za rok 2007, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů,  přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03.zprávu o činnosti kontrolní komise ČSKDVza rok 2007 přednesenou jejím předsedou RNDr. Ottou Jarolímkem, CSc.
04.Směrnice o závodění pro rok 2007 včetně jejich příloh s následujícími změnami:
a) Pořadí kategorií ve sjezdu: C1m, K1 ž, K1 m, C2m, C1 ž, C2 ž
b) V článcích Český pohár ve slalomu a Český pohár ve sjezdu změnit odstavec o omlouvání a zveřejňování omluvených nestartujících a nestartujících závodníků dle následujícího znění:
Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit buď v předstihu e-mailem nebo později telefonem či SMS na kontaktní adresy uvedené v rozpisu závodu a to nejpozději v pátek do 18 hodin, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat. Nedodržení této povinnosti bude penalizováno částkou 500 Kč za každou neodhlášenou loď. Ředitel závodu zajistí u výpočetního střediska, aby všechny jemu řádně omluvené lodě byly uvedeny ve výsledcích (nestartoval – omluven) na rozdíl od ostatních lodí nestartujících (pouze nestartoval).
Tato částka (500 Kč) bude oddílu odečtena tentýž rok z dotace oddílu ve prospěch pořadatele příslušného závodu na základě oficiálních výsledků závodu. Za přihlášenou a řádně omluvenou loď se vybírá 50% startovného (tj. ve sjezdu 75 Kč, ve slalomu už bylo zaplaceno).
Pořadatel na základě těchto odhlášek upraví podklady pro tvorbu startovní listiny, které předá oficiálním časoměřičům závodu a ti vydají časově upravenou startovní listinu. Závodníci, kteří ze závažných zdravotních nebo technických důvodů nebudou moci nastoupit k nedělnímu závodu, se řediteli řádně omluví do nedělní porady a ten zajistí promítnutí omluvy do nedělních výsledků.
Ředitel závodu oznámí na každé poradě vedoucích všechny řádně omluvené lodě.
      
3.    Konference ČSKDV  ukládá:
Závodní komisi ČSKDV:
01.vyřešit kolizi termínu Českého poháru žáků v Zábřehu a Světového poháru ve slalomu v Praze,
Výkonnému výboru ČSKDV:
02. zařadit do programu konference v roce 2009 bod o projednání způsobu usnášení schopnosti konference,
03. dopracovat Směrnici o hospodaření ČSKDV do konce června 2008,
04. novelizovat Organizační řád ČSKDV do konce června 2008,
Výkonnému výboru ČSKDV a Kontrolní komisi ČSKDV:
05. aktivně se podílet na novelizaci Stanov ČSK a následně připravit novelizaci Stanov ČSKDV tak, aby bylo dosaženou souladu obou těchto norem,
06. stanovit celkovou částku na odměny členů kontrolní komise ČSKDV pro rok 2008 v celkové maximální výši 1/10 (jedné desetiny) z celkové částky určené na odměny členů Výkonného výboru.  
Dne 19. ledna 2008
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Ing. Vladislav Galuška, Kamil Křempek
 
Zápis z Konference ČSKDV ze dne 19. 1. 2008 v Praze
 

1. Zahájení konference v 10:08 hod. – vedení schůze RNDr. Jiří Kratochvíl

2. Minutou ticha byla uctěna památka Zdeňka Šichora, který zemřel v roce 2007

3. Volba komise mandátové – Sadílková, Jílek, Ježek - souhlas

4. Volba komise návrhové – Galuška, Křempek, Rolečková – souhlas

5. Konference ČSK DV odsouhlasila obě komise.

6. Zahájení konference dle programu pozvánky

a)       zpráva předsedy ČSK DV Prof. Ing. Jaroslava Pollerta, DRSc.
b)       zpráva za RD slalom – Mgr. Jiří Pultera
c)       zpráva za RD sjezd – Mgr. Robert Knebel
d)       zpráva za RDJ slalom a sjezd a SCM – RNDr.Jiří Kratochvíl
e)       zpráva za komisi rozhodčích – Libuše Rolečková
f)        zpráva za závodní komisi – Ing. Rudolf Crha
g)       zpráva zástupců oddílů – Ing. Bohuslav Šamánek
h)       zpráva o hospodaření ČSK DV – Mgr. Ivo Eichler
i)         zpráva revizní komise – RNDr. Otta Jarolímek, CSc.

7. Zpráva mandátové komise – pozváno 143 delegátů, přítomno 59 = 41,25%, Konference tedy není usnášení schopná. Po přestávce bude probíhat diskuze mimo oficiální část Konference a po uplynutí požadované jedné hodiny bude svolána mimořádná Konference ke schválení základních dokumentů.


Přestávka schůze 12:00 – 12:17 hod. Diskuze probíhala mimo schůzi .
Ve 12:15 začala mimořádná Konference ČSKDV 2007.
 
8.   Diskuze ke Směrnicím o závodění pro rok 2008:
a)  Ing. R. Crha komentoval zveřejněný návrh Směrnic o závodění a zaslané připomínky do  15.12.2007 na ZK.
b)  úprava v kategoriích – přidána kategorie C1ženy a C2 ženy
c)  omluvy závodníků na ČP – ZK souhlasí – článek bude upraven dle pozměňovacího návrhu
d)  diskuze k návrhu TR sjezd k vyhlašování MČR ve všech věkových a lodních kategoriích – ZK trvá na zachování současného stavu. Hlasováním – 12 pro změnu, 36 proti, 5 se zdrželo byl zachován současný stav.
e)  připomínky k pořadí kategorií a dohláškám na NKZ – vysvětlení R. Crha
f)   další připomínka k přiřazenému číslu pro výsledek závodníka, který nedojel (999) – vysvětlení L. Rolečková.
 
9.   Diskuze - různé:
g)  Výběrové řízení na vedoucího trenéra SCM Severní Čechy – na základě dodaných přihlášek do výběrového řízení (F. Sajdl, I. Pišvejc, M. Buchtel) Výbor ČSK DV v tajném hlasování vybral pro tuto pozici I. Pišvejce. Hlasování proběhlo s těmito výsledky F. Sajdl – 4 hlasy, I. Pišvejc  5 hlasů, M. Buchtel – 0. MUDr. J. Pišvejc se hlasování nezúčastnil.
h)  Šamánek navrhl změnu klíče pro účast na Konferenci ČSK DV – do usnesení, aby tento bod byl uveden v pozvánce na příští Konferenci.
i)   Jílek – účast na konferenci by měla být povinností oddílů, navrhl finanční sankci oddílu za neúčast na Konferenci.
j)   Jarolímek navrhl revidovat Stanovy ČSK DV
k)  Roleček komentoval klíč účasti delegátů na konferenci ČSK DV, navrhuje snížit procento účasti potřebné k usnášení schopnosti konference
l)   J. Pollert odpověděl Jarolímkovi na otázku Organizačního řádu a revize Stanov ČSKDV.  Stanovy ČSKDV jsou podřízeny Stanovám ČSK a jako předseda ČSK nebyl doposud informován o nějaké aktivitě Kontrolní komise ČSK na změnu těchto stanov. VV úmyslně vyčkává na změnu zákona – všechny sportovní kluby by měly být občanská sdružení (zatím není definitivně schváleno) – pak by se měnily jak stanovy ČSK, tak ČSKDV.
 Současně okomentoval požadavek RK na odměnu za její činnost .
m) Jarolímek trvá na vyplacení odměn pro revizní komisi v max. výši 10% z částky určené na odměny členům Výkonného výboru ČSK DV.
n)  Rohan požádal o změnu termínu závodů ČP žáků v Zábřehu, který se shoduje s termínem závodů Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Po dlouhé diskuzi byla ZK pověřena vyřešením tohoto problému.
o)  Přednesen návrh na pořádání schůzek pořadatelů veřejných závodů při tvorbě termínových listin z důvodů vyřešení těchto kolizí.
p)  Konference ČSK DV schválila tyto delegáty na Konferenci ČSK, která by měla proběhnout v měsíci březnu - dubnu: 1. Pollert, 2. Crha, 3. Eichler, 4. Rubín, 5. Rohan, 6. Ouředník, 7. Šťastný M., 8. Roleček, 9. Pultera,10.Přindiš, náhradníci: 11. Jarolímek, 12. Rolečková
  
J. Kratochvíl ve 14.10 Konferenci ukončil.                                                
Zapsali: Libuše Rolečková, Ivo Eichler
Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2008:
      - Usnesení Konference ČSK DV 2008
 - Zápis Konference ČSK DV 2008
 - Osnova zprávy předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
    - Prehled SCM 2008
 - Zpráva Závodní komise ČSK DV
 - Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 - Přehled čerpání ČSK DV 2007
 - Zpráva Kontrolní komise ČSK DV