Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 17.10.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 17.10.2007 v Praze.
Zápis 06/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 17.10 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Šamánek B., Roleček L., Kratochvíl J., Knebel R., Pultera J., Crha R., Pišvejc J., Eichler I.
Omluveni:    Jarolímek O.
Kontrola zápisu 05/2007: - Schválen bez připomínek
-          Svaz požádá MŠMT ČR při přípravě rozpočtu na rok 2008 o příspěvek na povinné dopingové kontroly při MS – při přípravě finančního dotazníku na rok 2008 – sekretariát
-          Na ICF budou odeslány podklady do Magazínu ICF k MSJ 2008 – Rolečková.
-          SCM Č.Budějovice – informace J.Kratochvíl. 11.10.07 proběhlo jednání regionální rady SCM Jižní Čechy a navrhlo sloučení tohoto SCM s oddíly v Sušici a H.Týně a na funkci vedoucího trenéra SCM navrhla L.Galušku. Konečné rozhodnutí provede Výbor na příští schůzi po projednání těchto návrhů na schůzi Republikové Rady SCM ČSKDV, neboť tato změna se dotýká také SCM USK Praha. J.Kratochvíl dále informoval o semináři MŠMT ČR k problematice SCM. Je nutné připravit nový projekt SCM na další OH cyklus.
-          Informace o činnosti D.Hrice ve funkci manažera – vyrobeny vizitky s logem ČSK . Kratochvíl informoval o jednání D.Hrice s některými firmami o přípravě spolupráce na rok 2008. Konkrétní informace na příští schůzi.
-          Finance Sazka. K dnešnímu dni je Sazka 2006 vyplacena do výše 86% - slíbeno doplacení do výše, která ještě není upřesněna. Sazka 2007 by měla být do konce roku vyplacena do výše 75%.
Předseda:
1.    J. Pollert informoval o přípravě jednání s CNAWR. Dne 18.10.2007 se uskuteční schůze Výboru ČSK za účasti předsedů sekcí a dohodne se strategie další spolupráce s novými disciplínami v ČSK.
2.    J. Pollert informoval o uskutečněných dopingových kontrolách při některých závodech v ČR. Všechny kontroly dopadly negativně.
3.    Předložen návrh dohody se SVOČR. Výbor souhlasí s předloženým návrhem s těmito úpravami – viz příloha zápisu.
Místopředseda:
4.    L.Roleček přednesl dotaz k vyhlašování vítězů ČP. Bude řešeno jako podnět při jednání ZK.
5.    Vznesen dotaz na aktivity L.Galušky a pohár žáků – odpověď J.Kratochvíl. L.Galuška nahradil v pozici hlavního garanta poháru žáků J.Prskavce a zajišťuje organizaci soutěží v této kategorii. Dále s vybranou skupinou žáků absolvoval MZ v Tacenu.
Závodní komise:
6.    R. Crha informoval o přípravě termínové listiny ČSK DV 2008. Po dohodě s trenéry RD budou na MŽP odeslána žádost o povolení výjimky na pořádání závodů ve Š.Mlýně na termín 17.-18.5.2008. Závody na Lipně by se měly uskutečnit 30.-31.8.2008. – nutné projednat s pořadatelem. TR RD slalom po jednání dne 18.10.2007 navrhne termíny hlavních závodů 2008. Závodní komise by měla mít jednání dne 2.-3.11.2007 v Praze.
7.    Crha informoval o MČR žáků ve sjezdu – kvalitní uspořádání závodů. Problém s chybějícími medailemi pro kombinaci – L.Rolečková dodá seznam a sekretariát odešle na jednotlivé oddíly. Řešení hodnocení kategorií družstev s malým počtem účastníků bude projednáno jako námět na schůzi ZK.
8.    Příprava návrhu Směrnic o závodění pro rok 2008. Po schůzi ZK bude na internetu zveřejněn návrh k připomínkování s upozorněním, že na Konferenci ČSK DV budou projednávány pouze písemně zaslané připomínky na adresu ZK.
Komise rozhodčích:
9.    L.Rolečková informovala o jednání se zástupci firmy Mattoni o závodech a další spolupráci v letech 2009-13 v K.Varech.
10.Vyúčtování výdajů na rozhodčí při závodech ČSK DV 2007 bude odesláno na svaz do týdne, tj. nejpozději do 26. října 2007
11.Jednání sjezdové komise ICF se uskuteční ve Štrasburku ve dnech 23.-25.11.2007.
12.Přednesen požadavek na proplácení nákladů na telefony – bude řešeno na příští schůzi L.Roleček připraví návrh. Možné řešit společně se směrnicí o cestovném.
Trenér RD – slalom:
13.J. Pultera krátce zhodnotil  výsledky MS ve slalomu a OH kvalifikaci. Detailní hodnocení bude předneseno na Konferenci ČSK DV.
14.Podána informace o přípravě koncepce RD slalom na roky 2009-2010.
Trenér RD – sjezd :
15.R.Knebel společně s J.Kratochvílem informoval o přípravách akce Kanoista roku 2007, který se uskuteční dne 1.12.207 v Olomouci. Otázka vyhlášení vítězů ČP je v pravomoci pořadatele.
16.R.Knebel informoval o připravovaných VT RD a to v Račicích a na Ardeche (FRA).
17.Podána informace o přestupu závodníka Uncajtíka z Pardubic do Olomouce. Domácí oddíl požaduje dle pravidel výchovné, se kterým ani závodník ani nový oddíl nesouhlasí. Přestup bude řešen na ZK a případně Výborem ČSK DV.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
18.Kratochvíl informoval o přípravě školení trenérů v roce 2008 – informace na internet – sekretariát.
19.Kratochvíl informoval o přípravě nové RDJ a plánovaných VT.
20.Na akci „Kanoista roku“ obdrží členové Výboru v nejbližších dnech pozvánky.
21.Podána informace o MČR žáků a Krumlovském maratónu.
Zástupce oddílů Čechy:
22.J.Pišvejc – bez připomínek.
Zástupce oddílů Morava :
23.B.Šamánek kritizoval organizaci záchranné služby při MČR dorostu ve slalomu v L.Mikuláši – odpověď J.Kratochvíl a R.Crha.
Kontrolní a revizní komise:
24.O. Jarolímek omluven z pracovních důvodů
Sekretariát:
25.Podána informace o financích 2007 – státní prostředky dostáváme dle splátkového kalendáře. Převody státních peněz a placení záloh do příštího roku není možné – sekretariát prověří možnosti dle jiných státních institucí.
26.Informace k vytopení kanceláře ČSK DV. Poškozený fax byl nahrazen novým a opravený – starý bude nyní předán J.Kratochvílovi.
27.Ve dnech 13.-14.10.2007 se uskutečnil závod Evropského poháru klubů v Epinalu. Pořadatel původně požadoval pouze jeden oddíl za stát. Na naši žádost souhlasil s účastí dvou našich klubů tedy USK Praha a Dukla Brandýs.
28.Několik zájemců se zúčastnilo na vlastní náklady závodů Dutch Open v Zotemarr.
29.Na ICF byla odeslána žádost o vstupenky na soutěže v kanoistice při OH 2008 – požadavek ze strany ČOV, kterému nebyl jeho požadavek naplněn.
30.Svaz vydal souhlas se startem závodníka V.Valy za Slovensko na jeho vlastní žádost.
31.Hodnocení resortních center – 23.10.07 – Dukla, 14.11.07 – VSC.
32.Rozeslání dotací na oddíly – R.Crha připraví dělení rozpočtované částky 630.000,-Kč a odešle na sekretariát. Sekretariát rozešle na oddíly dopisy se smlouvami.
33.Podána informace o aktivitách oddílu v Č.Krumlově,který připravuje výstavbu umělé dráhy.
34.Příští schůze Výboru – 22. 11. 2007 od 14 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                         Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu