Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/07 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 14.3.2007

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 14.3.2007 v Praze.
Zápis 02/2007
ze schůze VV ČSKDV konané dne 14.3. 2007
Přítomni:      Pollert J., Rolečková L., Šamánek B., Crha R., Kratochvíl J., Knebel R., Roleček L., Eichler I.
Omluveni:    Pišvejc J., Pultera J., Jarolímek O.,
Kontrola zápisu 01/2007:
-          Schválen bez připomínek
-          Sekretář připraví na příští schůzi přehled případných nesplněných úkolů Výboru ČSK DV za rok 2006.
Předseda:
1.    J.Pollert komentoval průběh Konference ČSK DV.
2.    Podána informace o jednání slalomové komise  ICF v Brazílii. Na MS 2007 byli nominováni J.Pollert – stavitel trati a L.Rolečková – rozhodčí. Na ICF byla odeslána také nominace L.Rolečkové na test závody v Pekingu. Účast byla podmíněna úhradou nákladů na cestu a pobyt ze strany pořadatele.
3.    MSJ 2008 a před MSJ 2007 – složení org. Výboru – L.Rolečková, P.Hek, J.Pišvejc a J.Kratochvíl. Předseda požádal organizační výbor o dodání rozpočtu obou závodů a přehledu ubytování z důvodů kolize v roce 2007 s MSJ v rychlosti a příští rok s plánovanými akcemi v ubytovacích kapacitách v okolí Roudnice n.L. Pořadatel musí připravit servis pro VIP (9-10 osob) – ubytování, doprava. Nutno splnit ICF danou kvótu odběrů antidopingové kontroly tj. 15 vzorů = cca 100 tis. Kč. Kratochvíl informoval o přípravách závodů 2007 – ve čtvrtek slavnostní zahájení ???, v pátek. 1.vyhlášení v pátek (OH naděje) a závěrečné vyhlášení v neděli v 15.00 hod.
Organizační Výbor bude pozván na příští schůzi – sekretariát.
L.Rolečková dokončí propozice na předmistrovský závod – předá na sekretariát a ten rozešle na všechny federace.
Posunutí termínu MSJ 2008 o jeden týden dříve. Všichni zainteresovaní souhlasí. Sekretariát požádá ICF o oficielní vyjádření do 14 dnů.
4.    Hlavní závody 2007 – SP sjezd K.Vary – dle info od V.Lepíka - přípravy probíhají v pořádku.
5.    SP slalom Trója – informace J.Pollert – dle info od J.Rohana,vše v přípravě v pořádku.
6.    Předseda požádal dozor svazu při závodech ČP na Kamenici o důslednou kontrolu tratě před závodem a zjištění,zda byly odstraněny všechny padlé stromy z důvodů bezpečnosti při závodech ve sjezdu.
7.    Předseda informoval o dopise M.Kobese a J.Prühera z oddílu SK VS Č.Budějovice o situaci v jednání o pronájmu areálu firmě Lipnoservis. Výbor ČSK DV nemůže zasahovat do záležitostí samostatného občanského sdružení, které má právní subjektivitu a není podřízeno svazu. Veškerá rozhodnutí jsou plně v kompetenci vedení sportovního klubu.
8.    Předseda informoval o jednání s MŽP o pořádání závodů ve Š.Mlýně. Sekretariát zaurguje vyjádření MŽP.
9.    Předseda informoval o dopise D.Hrice,který nabídl svazu spolupráci při shánění sponzorů. Sekretariát osloví D.Hrice,zda trvá jeho zájem na spolupráci, jaké požaduje pověření k jednání za ČSK DV. Na každý případný sponzorský příspěvek by musela být uzavřena samostatná smlouva.
10.Podána informace o nabídce ICF pro trenéry slalomu pro rozvojové země.
11.Výbor byl informován o aktivitách oddílu KK Rakovník s pořádáním Evropského poháru seniorů (veteránů). Výbor se domnívá,že není vhodné používat názvu Evropský pohár bez souhlasu Evropské kanoistické asociace.
12.Předseda požádal trenéry RD o přípravu nových smluv reflektujících nový Zákoník práce společně se sekretariátem do konce března 2007.
13.L. roleček připraví novou směrnici o cestovních náhradách, které odpovídají novému Zákoníku práce. Výchozí materiál – Směrnice ČSTV včetně její důvodové zprávy.
14.Odměny členů Výboru za rok 2006:
      Schválena paušální náhrada za využívání internetu pro R.Crhu, L.Rolečkovou a H.Kneblovou ve výši á 5.000,-Kč na osobu.
      Schválena mimořádná odměna pro hlavní organizátory MS 2006 a to L.Rolečkovou – MS sjezd a J.Rohana – MS slalom ve výši á 40.000,-Kč. Tyto odměny budou vyplaceny z položky rezerva rozpočtu.
Funkce + Jméno
Částka v Kč
Internet
MS 2006
Předseda – J.Pollert
40000,-
 
 
Místopředseda – L.Roleček
25000,-
 
 
Předseda záv.komise + počtář žebříčků – R.Crha
25000 + 25000
5000,-
 
Komise rozhodčích – L.Rolečková
25000,-
5000,-
40000,-
Zástupce odd. Morava – B.Šamánek
15000,-
 
 
Zástupce odd. Čechy – J.Pišvejc
15000,-
 
 
Počtář žebříčku Morava - Kneblová
15000,-
5000,-
 
Pořadatel MS 2006 - J.Rohan
 
 
40000,-
CELKEM
185000,-
15000,-
80000,-
CELKEM
280000,-Kč
Všechny odměny mimo odměny členům Výboru budou neprodleně vyplaceny. Odměny členům Výboru budou vyřešeny na příští schůzi.
Závodní komise:
15.R.Crha informoval o přípravách sezóny 2007.Smlouvy na závody rozeslány na všechny pořadatele,některé již vráceny podepsané zpět a na první závody již odeslány také finance.
16.Podána informace o stížnosti oddílu KK Spoj Brno na text smlouvy o dotaci na pořádání závodu – B.Šamánek - vysvětlení R.Crha, Eichler.
17. Podepsaná smlouva s CSE Pelhřimov na zpracování výsledků, čeká se na smlouvu se záchrannou službou – podmínky smlouvy dojednány.
18.ČP Kamenice – R.Crha informoval o jednání s pořadatelem a odstraňování stromů z tratě.
19.ČP Trnávka – dlouholetý hlavní organizátor M.Kašpar je mimo republiku – zastoupení V.Míka.
20.Předseda komise informoval o potížích s komunikací s pořadatelem závodů MČR na Lipně.
Komise rozhodčích:
21.L.Rolečková informovala o školení a semináři rozhodčích,které se uskutečnilo ve V.Mýtě.
22.Dle dohody s předsedou závodní komise bude upravena směrnice pro odměňování rozhodčích v souladu s novým Zákoníkem práce, platným od 1.1.2007.
23.Výbor byl informován o dopadech změn nových pravidel ICF na pravidla ČSK DV (kategorie C1 ženy a C2 ženy atd.) L.Rolečková připraví souhrnný materiál změn, pošle R.Crhovi, který připraví finální znění Směrnic pro závodění 2007,které bude zveřejněno na internetu.
24.Výbor odsouhlasil všechny změny pravidel pro nemistrovské závody. Pro mistrovské závody bude připraveno od roku 2008 po vyhodnocení zkušenosti z letošního roku.
Trenér RD – slalom – omluven VT Brazílie
Trenér RD – sjezd :
25.R.Knebel informoval o přípravě RD ve Španělsku.
26.RD sjezd je ve shodném složení jako v roce 2006 včetně M.Mrůzkové, která v letošním roce plánuje účast i na ME ve sjezdu.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
27.J.Kratochvíl  připraví pro všechny vedoucí trenéry SCM pověřovací dopisy, které budou předány na Republikové radě SCM, která se uskuteční dne 21.3.2007.
28. Podána informace o VT RDJ v Rabštejně v lednu 2007 a dále o VT RDJ sjezd ve Španělsku a VT RDJ slalom v Řecku. V obou zahraničních lokalitách měli vodníci velmi dobré podmínky pro trénink.
Zástupce oddílů Čechy – omluven – pracovní zaneprázdnění
Zástupce oddílů Morava :
29.Bez připomínek
Kontrolní a revizní komise – omluven – pracovní zaneprázdnění
Sekretariát:
30.Sekretář informoval o dopise regionální rady SCM Jižní Morava k žádosti pana Františka Jordána o přeřazení závodníků z SCM Brno do SCM Č.Budějovice.Komentář k situaci J.Kratochvíl. Na základě všech informací Výbor ČSK DV rozhodl,že bude respektovat rozhodnutí Regionální rady a přestup závodníků mezi SCM nepovolí, neboť by tento přestup byl popřením filozofie regionálního rozložení jednotlivých SCM.
31.Informace o situaci s opravou mikrobusu v servisu v Jihlavě. Proběhlo jednání za účasti soudního znalce, zástupce pojišťovny, servisu a ČSKDV. Čekáme na znalecký posudek, poté bude podáno odvolání proti rozhodnutí pojišťovny. Výbor doporučuje obrátit se na pojišťovnu právní ochrany D.A.S., u které jsou auta pojištěna a pokusit se dohodnout další postup. Protože oprava v servisu je ohodnocena částkou cca 200 tis. Kč a servis Štěpánek je schopen tuto opravu provést za cca 100 tis., pravděpodobně bude auto k opravě převezeno z Jihlavy – po dohodě s pojišťovnou D.A.S. Svaz odešle na zastoupení firmy Citroen ČR stížnost na postup značkového servisu.
32.Výbor vyzdvihl aktivitu V.Galušky v poháru žáků a velmi dobré vedení internetové stránky této soutěže.
33.Sekretář informoval o pronájmu kopírovacího stroje výměnou za starý od firmy UTAX za částku 400,-Kč/měsíc.
34.Výbor byl informován, že na základě doporučení právního oddělení ČSTV bylo rozhodnuto o zastavení soudního procesu s firmou UTA/CCS, neboť na základě právního stanoviska by pokračování soudního sporu bylo jen vyhazováním finančních prostředků.
35.Složení inventurní komise – Pultera,Kratochvíl,Jarolímek, Eichler
36.Příští schůze Výboru –18. 4. 2007 od 14 hod. v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                         Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu