Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 08/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 13.12.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 13.12.2006 v Praze.

Zápis 08/2006

ze schůze VV ČSKDV konané dne 13.12. 2006

Přítomni:        Pollert J., Šamánek B., Rolečková L., Pultera J., Crha R., Kratochvíl J., Jarolímek O., Knebel R., Roleček L., Eichler I.
Omluveni:      Pišvejc J.
Kontrola zápisu 07/2006:
-          Dotace na oddíly. K dnešnímu dni vyplacena částka cca 590 tis. 2 oddíly (KK Rakovník, SKVS Č.Budějovice se řeší (vyúčtování závodů 06).Nevyčerpané prostředky v položce dotace na oddíly budou převedeny do rozpočtu roku 2007 do kapitoly dotace pro oddíly.
-          Žádost  na KÚ Č.B v řešení s pořadatelem závodů, Lipno
-          Směrnice – o  reakcích na zveřejněný návrh informoval R.Crha, který připraví i informaci o zaslaných připomínkách na internet.
-          Kanoista roku 2006 – zhodnocení J.Pollert – Pochvala pořadateli – velmi vysoká společenská úroveň akce.Financování akce ze strany ČSK DV bylo vyřešeno. Knebel vyslovil nespokojenost s některými vyhlašovanými sportovci,kteří se bez omluvy nedostavili. Záv.komise připraví návrh na vyhlášení celkových vítězů ČP 2007 při posledním závodě ČP 2007 ve sjezdu a ve slalomu.
-          Umístění odkazu na mezinárodní federaci ICF na hlavní stránce www.kanoe.cz – sekretariát projedná se S.Ježkem. Umístění odkazu na results.cz – v jednání – L.Rolečková.
-          Návrh Statutu revizní komise. Předseda komise Výboru nepředložil požadovaný návrh k posouzení v požadovaném termínu a slíbil,že jej dodá na svaz do 22.12.2006. Sekretariát rozešle všem členům Výboru k posouzení a zaslání připomínek na předsedu(do 10.1.2007),který připraví případný oponentní návrh pro Konferenci. J.Pollert požádal předsedu RK o informování všech členů RK o projednávání Statutu RK ve Výboru ČSK DV.
-          Konference ČSK DV 2007:
o       Do programu Konference zapracovány připomínky členů Výboru.
o       Adresář oddílů ČSK DV bude k dispozici na Konferenci k úpravám a po Konferenci bude rozeslán na všechny oddíly ČSK DV aktualizovaná verze.
o       Delegáti obdrží informace od každé složky Výboru v písemné formě.
o       Na konferenci bude podána informace z Kongresu ICF – J.Pollert.
-          Odměny členům Výboru budou vyřešeny začátkem roku 07 dle hospodářského výsledku svazu. V návrhu rozpočtu pro Konferenci by měla být zveřejněna celková částka na odměny.
Předseda:
1.      J.Pollert informoval o jednání Výboru ČSK.
2.      Podána informace o Kongresu ICF v lednu 2007 – účast I.Eichler úhrada ze společného účtu ČSK).
3.      Členové Výboru mají za úkol připravit do konce února 2007 návrh práv a povinností pořadatelů závodů ČSK DV a tyto náměty poslat na svaz.
Místopředseda:
4.      L.Roleček požádal trenéry RD o seznamy členů RD s přehledy jejich nejlepších výsledků pro jednání s potencionálními sponzory.
5.      L.Roleček kritizoval členy Výboru,že k předloženým návrhům se nevyjádřili,ani nezaslali konkrétní návrhy – jednalo se o návrhy ke směrnici o cestovném a také o předložené smlouvě na pořádání SP 2007 od USK Praha.
6.      Přednesen dotaz na stav jednání s pořadatelem SP ve slalomu 2007 o smlouvě. Předseda informoval,že po dohodě s J.Rohanem a USK byla smlouva nahrazena standardním pověřením pro technické zajištění tohoto závodu m(stejná praxe jako v minulých letech – USK, Roudnice, Karlovy Vary, …). Zároveň vznesl požadavek na pořadatele SP K.Vary o přípravu tohoto pověření – L.Rolečková,Knebel.
Závodní komise:
7.      R.Crha informoval o přípravě výroby startovních čísel pro ČP 2007. Čeká se na případné sponzory k umístění na těchto číslech.
8.      R.Crha informoval,že do smlouvy s pořadatelem bude uvedena povinnost předat základní informace o závodu na ČTK, Českou televizi a Český rozhlas.
9.      Podána informace o jednání o smlouvách s CSE Pelhřimov a ZS Olomouc. V obou případech jsou podmínky smluv v hlavních bodech dohodnuty a dokončují se jen technické detaily.
10. Pořádání NKZ a nominačního závodu ve Veltrusech projednáno s pořadatelem,který zajistí organizaci závodu pro juniory na kanále v Roudnici.
11. Žádný případný pořadatel se dosud nepřihlásil na výzvu k pořádání závodů na Teplé při sprintu SP v K.Varech.
Komise rozhodčích:
12. L.Rolečková informovala o v nákupu trik pro oceněné rozhodčí z prostředků komise.
13. Návrhy na změny Pravidel ČSK DV se budou odvíjet od případných schválených změn v pravidlech mezinárodních – čekáme na informace z Kongresu ICF.
14. L.Rolečková informovala o přípravě jednání s Mattoni a.s. o spolupráci v dalším období – Rolečková,Knebel.
Trenér RD - slalom:
15. J.Pultera informoval Výbor o stavu financí RD slalom za rok 2006 a možnosti vyplacení alespoň části odměn za výsledky závodníkům.
16. Požádal o případné řešení kategorie C1,C2 ženy a C2mix ve Směrnicích.Bude řešeno po projednání na Kongresu ICF a platnosti případných změn.
Trenér RD – sjezd :
17. R.Knebel předložil návrh odměn pro členy RD sjezd za výsledky v roce 2006 dle schváleného klíče - schváleno. K výplatě dojde v první polovině roku 2007. Bude hrazeno z prostředků RD sjezd pro rok 2007 za předpokladu naplnění příjmové stránky rozpočtu.
18. Dále předložil návrh složení RD sjezd, do ukončení nominace pro ME 2007 – souhlas.
19. Předložen návrh nominačních kritérií pro ME 2007 – souhlas.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
20. J.Kratochvíl  informoval o stavu SCM pro rok 2007. Problém je se střediskem v Č.Budějovicích,kde je v současné době najmenováno pro příští sezónu pouze 6 sportovců, což je pod stanovený minimální limit pro samostatné SCM (tj.9členů). Z důvodů takto výrazného snížení počtu závodníků v SCM Č.Budějovice Výbor ČSK DV souhlasí s podmínečným zachováním SCM při oddíle SK VS Č.Budějovice na jeden rok s tím, že se vedoucímu trenérovi snižuje základní mzda o 1/3. Po ukončení závodní sezóny 2007 dojde k vyhodnocení situace v tomto středisku a bude zvolen další postup. V této souvislosti byla diskutována možnost přestupu jednotlivých členů SCM do jiné spádové oblasti. V odůvodněných případech je možné přeřadit celý oddíl. S přestupem jednotlivců byl vysloven nesouhlas.
21. J.Kratochvíl požádal Výbor o zvýšení mezd pro vedoucí trenéry SCM od roku 2007 na 14.000,-Kč.
22. J.Kratochvíl požádal Výbor o sepsání odpovědi na návrh D.Hrice s nabídkou na pozici manažera svazu. D.Hricovi bude zaslán omluvný dopis s informacemi o  současné situaci s jednání s marketingovou agenturou (J.Pultera) a dalšími partnery.
Zástupce oddílů Čechy – omluven – pracovní zaneprázdnění

Zástupce oddílů Morava :
23. B.Šamánek požádal závodní komisi o zveřejnění novelizovaných “pravidel hry“ pro pořadatele závodů s financováním ČSK DV.
24. B.Šamánek požádal o úpravu programu Konference o bod schvalování „Směrnic o závodění“.
Kontrolní a revizní komise :
25. Materiály RK ke konferenci pošle do 30.12.2006 na svaz ke zveřejnění na Konferenci.
Sekretariát:
26. Dotace – státní vyplaceny, Sazka  - cca 60% - do konce roku by mělo být vyplaceno minimálně 75%.
27. Sekretář informoval o prvním jednání v soudní při mezi ČSK DV a firmou CCS k neoprávněnému čerpání z karty CCS v roce 2004 (součinnost: Kratochvíl, Pultera, Eichler).
28. Podána informace o exekučním řízení s firmou Basford(z roku 1995).Protože dle informací exekutora dlužník není schopen splácet,bude řízení zastaveno.Výbor navrhuje podat na majitele,či jednatele firmy trestní oznámení – sekretariát
29. Podána informace o uzavření smlouvy s firmou Air Marine – sponzor RD slalom (sleva na leteckou přepravu členů RD a materiálu).
30. Kalendáře ČSK DV pro rok 2007 – vytištěny – k dispozici v sekretariátu.
31. Příští schůze Výboru – 20.1. 2007 od 8.30 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově před Konferencí ČSK DV.
 
Zapsal: Eichler                                                                                     Schválil: Šamánek

Momenty sportu

Momenty sportu