Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/06 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 15.3.2006

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 15.3.2006 v Praze.

Zápis 02/2006

ze schůze VV ČSK DV konané dne 15.3. 2006

Přítomni:             Pollert J., Rolečková, Knebel, Pultera, Crha, Kratochvíl, Šamánek, Eichler
Omluven:            Roleček, Pišvejc, Jarolímek,

Kontrola zápisu 01/2006 ze dne 14.1.2006 - jednání před Konferencí ČSK DV
Předseda:
1.       Předseda krátce zhodnotil  Konferenci ČSK DV. Členové Výboru obdrželi písemné stanovisko O.Jarolímka k průběhu Konference ČSK DV. Členové Výboru se vyjádří na příští schůzi za účasti předsedy RK. Šamánek vyslovil nespokojenost se schvalováním Směrnic pro závodění na rok 2006. Upozornil na neplatnost článku o zdravotních prohlídkách, který je uveden ve směrnicích na rok 2006. Tento článek je v rozporu s pravidly kanoistiky a proto je nutné zachovat stávající praxi a považovat ho za neplatný. Dále Šamánek upozornil na nesmyslné opatření ve věci pokuty za neomluvení závodníka při neúčasti na startu ČP sjezd. Předseda závodní komise konstatoval, že tento článek byl do směrnic zapracován se souhlasem předsedy sjezdové komise.Kratochvíl navrhl změnu způsobu projednávání a schvalování Směrnic:  -  ZK se pokusí ihned po skončení závodní sezóny 2006 svolat jednání komise k přípravě Směrnic s tím,aby návrh byl zveřejněn do 30.10.2006 na internetu společně se 14 denní lhůtou na zaslání připomínek,které následně ZK projedná a předloží Výboru ke schválení konečného návrhu,který bude předložen Konferenci.Zde by se projednávaly pouze body ,které byly písemně a v termínu připomínkovány. Výbor souhlasí.
2.       Z důvodů nevhodných klimatických podmínek je možné, že některé závody pořádané v nejbližším období budou zrušeny.Pořadatelé musí postupovat dle Pravidel. Smlouvy na pořadatele prvních závodů závody byly odeslány.
3.       ČP Š.Mlýn – stále čekáme na písemné vyjádření MŽP k povolení výjimky (podáno 28.11.05) – sekretariát urgence. V otázce možného přesunu termínu konání závodů ve Š.Mlýně v dalších letech, připraví sekretariát žádost na Povodí a KRNAP, s možností pořádání těchto závodů v  pozdějším termínu tj. ½ červa až do ½ září. Požadujeme vyjádření od obou organizací.
4.       Crha informoval o odstoupení pořadatelského oddílu Blovice od závodů na Č.Pile. Osloven pořadatel z Plzně – v jednání. Pořadatelé všech závodů v roce |2006 byli seznámení s obsahem smluv,souhlasí a průběžně budou smlouvy na jednotlivé pořadatele odesílány k podpisu. Závody na Kamenici budou řešeny dle aktuálních klimatických a vodních podmínek. K závodům na Lipně požaduje Krajský úřad doplnění specielní žádostí – sekretariát projedná s Povodím Vltavy.
5.       Předseda zároveň požádal trenérskou radu o přípravu náhradních řešení v případě problémů s uskutečněním nominačních závodů na Trnávce a Tróji – Pultera
6.       Předseda informoval členy Výboru o zamítnutí kandidatury ČR na pořádání MS 2010 na Lipně.
7.       Informace k MS
- sjezd K.Vary – L.Rolečková a R.Knebel informace z příprav a z dnešní schůzky s organizátorem V.Lepíkem
- připravena konečná verze programu MS – bude dořešeno na schůzce s pořadatelem příští týden
- přihlášky na MS budou odesílány na adresu svazu
- zprovozněna internetová stránka MS: http://www.wwc2006.com/ .Zde budou zveřejněny termíny přihlášek tj. 25.4. početní a 25.5. jmenné.
- příští týden tj. 25.a 26.3. se uskuteční tréninkový víkend na trati MS (2x 4 hodiny)
- v pátek 24.3. – tisková Konference pořadatele a předsedy sj.komise J.Perlwitze v Praze v 11.hod – Hotel Jalta
- informace k závodu příchozích: VV  trvá na trati mino řeku Teplou - nutno dojednat s organizátorem
- pořadatel musí do ½ dubna předložit scénář slavnostního zahájení a zakončení MS ke schválení
- development program – informace R.Knebel – úhrada z vybraného příspěvku od účastníků a příspěvku Mattoni.
- doprav,ubytování a program VIP v jednání
- měření lodí a vest – nutné zrealizovat nákup váhy – sekretariát společně s L.Rolečkovou
- informační buletin k MS bude vydán ke konání tiskové konference.
- informace o zprovoznění web stránek sj.komise ICF: http://www.wwcommittee.com/
- nová verze internetových stránek ICF http://www.canoeicf.com/ by měla být zprovozněna příští týden.
- Pořadatel a Mattoni má dodat na svaz materiály,které budou v elektronické podobě rozeslány na federace do příštího pátku.
- podána informace o jednání pořadatele MS s ČT – stále neuzavřeno (na ČT 4,případně v přestávkách fotbalových zápasů ME)
8.       Pollert informoval o  postupu v přípravách MS ve slalomu v Praze(členové Výboru obdrželi od J.Rohana písemný materiál).
- příprava zahájení prodeje vstupenek
- spolupráce s Povodím Vltavy při úpravách okolí závodní dráhy
- plánované nominační závody německého svazu v Praze se neuskuteční
- dokončuje se dostavba loděnice (1/2 dubna přejímka stavby a ½ května kolaudace)
- aktuálně se bude provádět oprava příjezdové cesty, parkování závodníků – příjezd shora k loděnici a na vymezených parkovištích. Parkování diváků ve spodní části pod závodištěm. Ulice u loděnice se oficielně jmenuje Vodácká.
- seznam pozvaných VIP. – informace J.Pollert. Předseda připraví konečnou verzi tohoto seznamu pro pořadatele.
- informace o přípravách TV přenosu – smlouva je před podpisem
- dopingová kontrola při MS a dotaz pořadatele k úhradě nákladů. Výbor doporučuje projednat počet odběrů s pořadatelem a následně rozhodne o způsobu úhrady (náklad na jeden odběr je cca 5000,-Kč + úhrada komisaře  (900,-Kč/den) + cestovné). Doporučení výboru do 5 kontrol.
- náklady na medaile a talíře cca 45.000,-Kč – návrh na úhradu z rezervy ČSK DV
- pořadatel dodá bulletin č.1. do 1.5.2006
- předseda požádal o dodání smlouvy s OSA pro oba pořadatele MS - sekretariát
Místopředseda – L.Roleček – omluven:
Závodní komise:
9.       Crha informoval Výbor o jednání s firmou Results s.r.o. (nástupce CSE Pelhřimov) o smlouvě na zabezpečení zpracování výsledků kanoistických závodů v roce 2006 a předložil odsouhlasenou smlouvu k podpisu.
10.    Závody ČP v Praze Tróji proběhnou jako generálka na MS k vyzkoušení techniky  a osob.
11.    Crha informoval o smlouvě se záchranou službou z Olomouce na rok 2006 - uzavřeno.
 
Komise rozhodčích:
12.    Rolečková informovala o školení a semináři rozhodčích (23 účastníků  - 5 nesložilo zkoušky)
13.    Delegace rozhodčích na hlavní závody ICF a ECA odesláno.
14.    Do konce března bude zveřejněna nominace rozhodčích na internetu.
15.    Rozhodčí pro MS v K.Varech a v Praze budou řešeny ve spolupráci s předsedy komisí ICF
                                                                                                                                                   
Trenér RD - slalom:
16.    Pultera  informoval o VT Řecko – kompletní „A“ i „B“ družstvo – velmi dobré podmínky pro trénink.
17.    podána informace o tiskové konferenci RD slalom a MS 2006,která se uskuteční 16.3.2006.
18.    ve středu 22.3. proběhne jednání s ČT o možnostech přenosů ze závodů ve vodním slalomu a sjezdu.
 
Trenér RD - sjezd:
19.    Knebel informoval o VT v Chorvatsku (RD seniorů a juniorů).
20.    Knebel požádal o oficielní vyjádření od Ministerstva dopravy k otázce řízení mikrobusů ČSKDV s přívěsem – sekretariát
21.    Knebel požádal Výbor o stanovisko k lékařským prohlídkám závodníků na divoké vodě. Výbor požádá MUDr.Pišvejce o přípravu návrhu rozsahu prohlídek z hlediska kvality závodníků (které VT, případně zda pouze závodníci ČP apod.) a z hlediska medicínského, tedy co všechno by měla zdravotní prohlídka obsahovat,případně,které zdravotní instituce by měly mít oprávnění prohlídku potvrzovat.
22.    Knebel požádal sekretariát o objednání medailí pro MS ve sjezdu (+ 1 rezervní sada) – sekretariát.
23.    Knebel přednesl dotaz k dopingovým kontrolám při MS (do max.počtu 5 vzorků). Pořadatel je povinen zajistit prostory pro kontroly.
 
Trenér RD – junioři:
24.    Kratochvíl informoval o  VT RDJ slalom v Řecku společně s RD seniorů a o problematickém cestování(cca 20hod.) a o VT RDJ sjezd v Chorvatsku a dalším VT RDJ slalom v Krakově.
25.    Kratochvíl požádal o sdělení termínu pro MSJ v Roudnici 2008 – sekretariát  projedná s pořadatelem
Zástupce oddílů Čechy - omluven
Zástupce oddílů Morava :
Bez připomínek
Kontrolní a revizní komise - omluven
Sekretariát:
26.    Konference ČSK  - nutná účast 10 členů za ČSK DV)nominováni členové Výboru ČSK DV a náhradníci. Na funkci předsedy ČSK byl navržen J.Pollert.
27.    Výbor byl informován o přidělování dotací – svaz obdržel předfinancování a na stanovení konečné výše rozpočtu stále čekáme.
28.    Výbor odsouhlasil příspěvek na používání internetu pro: Crha,Kneblová každý ve výši 5000,-Kč – sekretariát dořeší
29.    Informace o stavu jednání k případu UTA/CCS. Podána žaloba u Obv.soudu Praha 8 a uhrazen manipulační poplatek ve výši 8.010,-Kč. Výbor byl informován o vyjádření ČOI k této kauze.
30.    Svaz uhradil částku 150.tisíc Kč pro pořadatele MS v Praze.
31.    Výbor byl seznámen s dopisem odeslaným paní Šulcové k otázce získání archivních materiálů z pozůstalosti po panu J.Šulcovi – souhlas.
32.    Podána informace o žádosti z Irska ke startu J.vachty za Irsko. Odeslána odpověď s citací mez.pravidel ICF k možnostem startu závodníků za cizí zemi.
33.    Příští schůze Výboru ČSK DV – 20. 4.  2006 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
34.    Předběžné další termíny schůzí Výboru: 17.5.2006, 22.6.2006
 
Zapsal: Eichler                                                                              Schválil: Šamánek