Kanoe.cz

Výzva k zaslání podkladů pro Investice ČSTV 2006

Informace k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2006.Všechny fomuláře s informacemi jsou ke stažení na konci výzvy. Při otvírání souboru RA 80-81-82 zadejte do tabulky, která se objeví po otevření - NE (neaktualizovat)

Věc: Výzva k zaslání podkladů pro sestavení Investičního programu ČSTV na rok 2006

Vážení přátelé,

na základě rozhodnutí Investiční a technické rady VV ČSTV o zahájení přípravy Investičního programu ČSTV na rok 2006, se na Vás obracím s výzvou na přípravu podkladů a zaslání požadavků na poskytnutí dotací ze státního rozpočtu pro investiční stavební rekonstrukce a modernizace sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou ve vlastnictví subjektů sdružených v ČSTV, případně v jejich výhradním a dlouhodobém nájmu, a to minimálně na období 15ti let od doby poskytnutí dotace, respektive od doby předání díla konečnému příjemci ( TJ/SK ).

Po zkušenostech z uplynulých dvou let v oblasti přidělování dotací, rozhodla Investiční a technická rada VV ČSTV, že nebude omezovat počet žádostí zaslaných oprávněnými předkládajícími subjekty tj. regionálními sdruženími a republikovými sportovními svazy s tím, že na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy budou předloženy všechny doručené žádosti, které nebudou mít vady v předložených dokumentech a jejichž součástí budou veškeré doklady vyžadované ministerstvem. ČSTV tedy doručí na MŠMT i žádosti nad rámec investičního programu ČSTV. Pro všechny Vámi předkládané požadavky na poskytnutí dotací určete, prosím, pořadí priorit jednotlivých navrhovaných akcí. Navrhované investiční akce musí být realizovány nejpozději do 30.11. 2006. Pokud je akce prováděna na základě stavebního povolení musí být do konce roku 2006 vydáno i kolaudační rozhodnutí. Investiční a technická rada se vzhledem k nepřehlednosti a v některých případech i neaktuálnosti, nebude zabývat nerealizovanými akcemi z investičních programů ČSTV v minulých letech, a je proto nutné do Vámi předkládaných požadavků s určením priorit zařadit případně i takové akce, které byly součástí investičního programu ČSTV pro rok 2005 a nebyly ministerstvem schváleny s tím, že je nutné i požadavky takových akcí doložit všemi vyžadovanými doklady.

Požadavky na poskytnutí dotací vyplňte vždy pro každou akci samostatně na první stranu přiloženého formuláře - požadavek regionálního sdružení / republikového sportovního svazu na dotace z programů MŠMT .....


Navrhované investiční akce musí odpovídat podmínkám stanoveným v „Zásadách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu určených na pořizování a technická zhodnocení investičního majetku v tělovýchově a sportu“ v platném znění, a zároveň musí být doloženy všemi povinnými přílohami. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dosud nevydalo „Zásady“ pro rok 2006, uvádíme zatím pouze soupis takových dokladů, které budou zcela jistě povinnými přílohami žádostí:

01) Identifikační údaje žadatele
Kopie stanov a registrace MV
Kopie dokladu o přidělení IČO
02) Charakteristika investičního záměru
a) Investiční záměr na úrovni technické zprávy k projektu pro stavební řízení s uvedením technických parametrů. viz Vyhl.č.40/2001 Sb. § 4
V případě jednotlivých strojů a zařízení jejich specifikace (české názvy).
b) Vyplněné a podepsané formuláře RA80 a RA81
c) Souhrnný rozpočet na úrovni výkazu výměr.
d) Stanovisko územního plánu (v případě nových staveb).
03) Majetkově-právní vztahy k investičnímu záměru
a) Výpis z katastru nemovitostí a snímek z pozemkové mapy u stavebních akcí
(ne starší 3 měsíce) s vyznačením dotčených nemovitostí !!!!!
Vzhledem k předpokládanému termínu předkládání žádostí na MŠMT do 30.10. 2005 musí být výpis z katastru nemovitostí vystaven nejdříve v měsíci srpnu 2005
b) Platná dlouhodobá nájemní smlouva (ještě min. 15 let), pokud je žádáno o dotaci do majetku jiného subjektu a písemný souhlas majitele nemovitosti s navrhovanou investicí a způsob vypořádání v případě zániku smlouvy.
c) Doklady k zajištění dofinancování do úrovně rozpočtu (spolufinancování).
Prohlášení žadatele o existenci vlastních fin. zdrojů. V případě dotací z územních rozpočtů zápis z jednání zastupitelstva, nebo jiný doklad orgánu poskytujícího finance, ve kterém bude takové financování odsouhlaseno.
Jinak viz Zásady MŠMT o povinné spoluúčasti na financování investice.
d) Potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové nedoplatky, že není v úpadku a že jeho majetek není zatížen zástavním právem.
e) Potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatky na sociálním pojištění.

Věnujte prosím značnou pozornost kontrole zpracování Investičního záměru. Správně zpracovaný investiční záměr je základním předpokladem pro kladné vyřízení žádosti. Investiční záměr podepsaný konečným příjemcem dotace ( TJ / SK ) musí být zpracován na přiloženém formuláři, s uvedením všech předepsaných údajů tak, aby svým rozsahem odpovídal § 4 vyhlášky 40/2001 Sb. a zároveň tak, aby údaje v něm uvedené nebyly rozporné a odpovídaly názvem akce, rozpočtovanou částkou, rozměry a případně jinými stanovenými parametry, údajům uváděným ve vypracovaných technických zprávách, studiích a projektech. V případech, kdy jsou vypracovány studie či projekty, doporučujeme přiložit k investičnímu záměru vždy technickou zprávu s vyznačením prací, které mají být předmětem investiční akce, na níž je dotace požadována. Zároveň je nutné věnovat pozornost správnému vyplnění formulářů ISPROFIN RA 80 a RA 81.
Investiční záměr a formuláře RA budou vzorově vyplněny na stránkách ČSTV v okénku Informace pro sdružené subjekty - ekonomika - veřejné zakázky - státní dotace:
www.cstv.cz/investice-verejnezakazky_statnidatace.php?PHPSESSID=7bd3f9d1c825772e41b79845d99218ff

Po uveřejnění zásad MŠMT pro rok 2006 budete informováni o stanovených podmínkách a případné nutnosti dokládání dalších příloh žádosti. Předpokládaný termín uveřejnění zásad je červenec 2005.

Vaše požadavky na poskytnutí dotací a zařazení do Investičního programu ČSTV na rok 2006 zasílejte na níže uvedenou adresu tak, aby byly se všemi stanovenými údaji, přílohami a podepsané oprávněnými i předkládajícími subjekty, doručeny na ČSTV v termínu od 1.8. 2005 do 31.8. 2005. Neúplné a nesprávně vyplněné požadavky a požadavky doručené před nebo po stanoveném datu nebudou do projednávání návrhu Investičního programu ČSTV zařazeny a nebudou ani předloženy Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy k dalšímu posouzení.

Adresa pro zaslání požadavku:

Český svaz tělesné výchovy
Odbor vnitřní ekonomiky
Zátopkova 100/2, PO Box 40
160 17 Praha 6

kontaktní osoby:

Stanislav Janouš tel: 233 017 340 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Alexandra Prchalová tel: 233 017 311 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ludmila Vrbová tel: 233 017 305 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Děkuji za spolupráci


S pozdravem


Vladimír Šimíček v.r.
místopředseda ČSTV
předseda
Investiční a technické rady
VV ČSTV

 - Výzva k zaslání požadavků

 - Investiční záměr 2006

 - Tiskopis - Požadavek stavební investice 2006

 - Formuláře RA80-81-82 -2006


 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů