Kanoe.cz

Zápis 1. schůze výboru ČSK VT 2005

Zápis č. 1 ze schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK konané dne 22. 2. 2005 v Praze na Strahově
 
Přítomni: Berounský, Černohlávek, Česnek, Hodic, Kovář, Lichtág, Škranc, Šťastný
Omluveni: Mrkos, Oliverius
Nepřítomni: Antonín, Habrman, Ruboš
 
 1. Kontrola zápisu z výroční schůze
  - termínová listina (prosinec) - projednat s redakcí KRK – Škranc,
  - e-mailová adresa ČSK – každá sekce ČSK má svoji adresu, která je denně kontrolována,
  - e-mailové adresy oddílů –  v Adresáři VT jsou uvedeny e-mail adresy oddílů, které je daly k dispozici,
  - výsledky ČPV zasílat internetem i poštou; J. Hodic zajistí zapracování do pravidel CPV,
  - viditelně označit branky pro mládež - v pravidlech je uvedeno – pořadatelé závodů nedodržují – zajistit nápravu J. Hodic.
  Zápis schválen
 2. Kontrola zápisu ze schůze č. 7 – zápis schválen bez připomínek
 3. Hospodaření výboru sekce – J. Škranc předložil výboru přehled hospodaření za rok 2004; výbor jej projednal a odsouhlasil
 4. Český pohár vodáků:
  a) Byly předloženy doplňky pravidel ČPV; výbor projednal a odsouhlasil pravidla ČPV na rok 2005. J. Hodic zajistí, aby odsouhlasená pravidla byla zveřejněna na internetových stránkách ČSK a v KRK,
  b) byly projednány a odsouhlaseny náklady na jednotlivé závody ČSK; J. Škranc zajistí uzavření smluv o uspořádání závodů,
  c) bude svolána řídící komise ČPV na 22. 3. 2005 v 15.00 hod. - sekretariát ČSK Praha,
  d) byla projednána a odsouhlasena „Smlouva o uspořádání závodů“ a „Směrnice pro uspořádání ČPV“.
 5. Byly schváleny dotace významných akcí sekce VT pro rok 2005 takto:

  CNAWR

  Mistrovství světa
  50 000,-
  CNAWR
  1. závod Moravice
  10 000,-
  CNAWR
  2. závod Ohře
  10 000,-
  KaČaTa Brno
  Splutí Jihlavy
    4 000,-
  CNAWR
  3. závod Svratka
  10 000,-
  CNAWR
  Mistrovství ČR Trója
  10 000,-
  CNAWR
  5. závod Sopotnice
  10 000,-
  ČSAD Plzeň
  Splutí Klabavy
    5 000,-
  KaČaTa Brno
  Splutí Jihlavy
    4 000,-
  Slovan Jindřichův Hradec
  VTJZ mládeže Hamerský potok
  15 000,-
  Bohemians Praha
  Vodácké dny Hamerský potok
  25 000,-
  Žádáme sekretariát, aby s uvedenými oddíly byla uzavřena „Smlouva o pořádání závodu“.
  Příspěvky na akce místního významu budou přiděleny na konci roku podle toho, zda se akce uskuteční.
 6. Oddíly mládeže – výbor konstatoval, že vzrostl  počet oddílů mládeže; podmínky pro udělení dotací na rok 2005 zůstávají stejné jako v roce 2004 – sleduje, vyhodnocuje a podává informace P. Berounský.
 7. Školení – J. Šťastný informoval o dohodě s Fakultou tělesné kultury UP Olomouc ve věci školení instruktorů a cvičitelů VT. J. Šťastný bude informovat oddíly o počtech a způsobu financování přihlášených zájemců na školení.
  Výbor rozhodl o prodloužení a převodech cvičitelských stupňů z minulé kvalifikace na kvalifikaci FTK UP Olomouc.
  Po zhodnocení náplní školení rozhodl výbor takto:
  1. kvalifikace cvičitel III. tř. se převádí na kvalifikaci instruktor,
  2. kvalifikace cvičitel I. a II. tř.  se převádí na kvalifikaci cvičitel.

Fakulta  tělesné kultury UP Olomouc bude po absolvování doškolení prodlužovat platnost  průkazů instruktor a cvičitel i těm cvičitelům, kterým již dříve propadla platnost kvalifikace.

 
Příští schůze 22. 3. 2005 v 15.00 hod. na Strahově.
 
Zapsal: J. Kovář
Schválil: J. Škranc