Kanoe.cz

STANOVY ČESKÉHO SVAZU KANOISTŮ

STANOVY ČESKÉHO SVAZU KANOISTŮ
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
1.

Český svaz kanoistů (ČSK) je sdružením kanoistických (vodáckých) oddílů a klubů a jejich členů majících sídlo v České republice. Sídlem ČSK je Praha.

 
 
2.

Posláním ČSK je všestranně podporovat rozvoj kanoistiky a vodní turistiky na území České republiky a vytvářet podmínky pro činnost sdružených oddílů (klubů).

 
 
3.

ČSK je dobrovolným, politickým nezávislým sdružením, otevřeným pro všechny organizace, které se chtějí podílet na jeho poslání.

 
 
4.

ČSK se dobrovolně sdružuje, jako samostatný svaz, v Českém svazu tělesné výchovy (ČSTV).

 
 
5.

ČSK je jediným právním subjektem zastupujícím českou kanoistickou a vodáckou veřejnost v zahraničí a reprezentuje takovouto sportovní aktivitu v Mezinárodní kanoistické federaci (International Canoe Federation - I.C.F.).

 
 
6.

ČSK je složen ze sekcí.

 
Článek 2
Cíle
 
1.

Plánovitá a soustavná činnost směřující k harmonickému rozvoji člověka a k rozvoji kanoistiky a vodáckých aktivit v České republice.

 
 
 
Článek 3

Hlavní úkoly Českého svazu kanoistů

1.

Vytvářet všestranné podmínky pro rozvoj kanoistiky v České republice pro všechna odvětví a to zejména v rychlostní a maratonové kanoistice, ve vodním slalomu a sjezdu, ve vodní turistice a raftingu a v ostatních vodáckých aktivitách a za tímto účelem ustavovat pro jednotlivá odvětví odborné sekce.

 
 
2.

Podporovat rozvoj a prosperitu a ochraňovat kanoistických /vodáckých/ oddílů ve svazu sdružených.

 
 
3.

Spolupracovat s Českým svazem tělesné výchovy, olympijským výborem, Mezinárodní kanoistickou federací, s orgány státní správy, školství a ostatními organizacemi a sdruženími při zabezpečování rozvoje kanoistiky.

 
 
4.

Rozdělovat finanční prostředky získané z příspěvků Českého svazu tělesné výchovy, ostatních organizací, členů a také z vlastní obchodní činnosti pro jednotlivá odvětví kanoistiky, sdružené oddíly /kluby/ a pro práci předsednictva.

 
 
5.

Podle potřeby zřizovat obchodní společnosti.

 
 
6.

Uplatňovat potřeby a požadavky při výstavbě tělovýchovných zařízení a vodohospodářských staveb.

 
 
Článek 4

Hlavní úkoly jednotlivých sekcí

 
1.

Zajišťovat zpracování metodických a zdravotnických materiálů, zajišťovat školení a semináře trenérů, cvičitelů, rozhodčích, vodních záchranářů a ostatních dobrovolných pracovníků v kanoistice.

 
 
2.

Stanovit strukturu kanoistických soutěží, sestavovat sportovní a turistický kalendář a vydávat k tomu potřebné řády a směrnice.

 
 
3.

Zodpovídat za kanostickou reprezentaci České republiky.

 
 
4.

Hospodařit s finančními prostředky, které byly sportovnímu odvětví či vodácké aktivitě přiděleny.

 
Článek 5
Členství
 
1.

Členem Českého svazu kanoistů se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a stanovami ČSK. O přijetí za člena rozhoduje v ČSK registrovaný kanoistický /vodácký/ oddíl /klub/. Členem se stává dobrovolnou přihláškou a provedením registrace. Podrobnosti registrace a způsob evidence členů upravuje registrační řád. Členství zaniká vystoupením vyškrtnutím či úmrtím.

 
 
2.

Za vynikající sportovní výkony a za záslužnou práci v kanoistice může ČSK na základě návrhu oddílu či příslušné sekce udělit svá vyznamenání a ocenění a může navrhnout příslušným orgánům udělení čestných vyznamenání. Za zvláštní zásluhy o českou kanoistiku uděluje ČSK čestné členství svazu.

 
 
3.

Člen ČSK má právo zúčastnit se na činnosti svazu, může volit orgány svazu a být do nich volen od 18 let. Člen může předkládat své návrhy a vyslovovat své názory, vyžadovat zprávy o činnosti a upozorňovat na chyby a nedostatky v práci ČSK. Člen má právo být přizván na všechna jednání v případech, kdy se jedná o jeho osobě, a jestliže o to požádá.

 
 
4.

Člen ČSK má právo účastnit se soutěží organizovaných ČSK podle registrace v příslušné sekci, školení a seminářů pořádaných ČSK.

 
Článek 6
Organizace
 
1.

V ČSK se dobrovolně sdružují kanoistické /vodácké/ oddíly nebo kluby přihláškou a jsou základním článkem ČSK. Ve vztahu k ČSK jsou povinny při registraci určit osobu stojící v čele oddílu /klubu/ a která je oprávněna jednat jeho jménem.

 
 
2.

Nejvyšším orgánem Českého svazu kanoistů je konference, tvořená delegáty z jednotlivých sekcí.

 
 
3.

Konferenci svolává předsednictvo nejméně jedenkrát za dva roky, svolá ji i tehdy, požádá-li o to nejméně třetina oddílů ve všech sekcích. Volební období je čtyřleté. Změny ve složení může provádět každá konference.

Konference:

n schvaluje stanovy ČSK a jejich změny, stanoví symboliku ČSK,

n volí předsedu který ČSK zastupuje ve vztahu k Českému svazu tělesné výchovy, ČOV, ICF a ke státním orgánům předseda může být zvolen maximálně ve dvou funkčních obdobích za sebou

n volí předsedu revizní komise

n projednává a schvaluje zprávu o činnosti předsednictva ČSK

n rozhoduje o ustavení sekcí

n potvrzuje správnost rozdělení dotací ČSK mezi jednotlivé sekce podle zásad pro přidělování těchto dotací

n schvaluje rozpočet předsednictva

n projednává a schvaluje zprávu revizní komise

n schvaluje své zástupce do ostatních orgánů, ve kterých má zastoupení

n rozhoduje o vstupu, popř. zrušení členství v jiných orgánech a organizacích

n rozhoduje o vystoupení z ČSTV a zániku ČSK

Zastoupení sekcí na konferenci je rovnocenné. Hlasování se koná v jednotlivých sekcích. Návrh se pokládá za schválený v případě, že byl alespoň ve dvou sekcích schválen nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Každý řádný delegát má jeden platný hlas.

Volby se konají tajně nebo veřejně podle rozhodnutí konferenci.

 
 
4.

Předsednictvo ČSK tvoří předseda ČSK a předsedové jednotlivých sekcí.

n zabezpečuje plnění úkolů v období mezi konferencemi

n vystupuje jménem ČSK v právních vztazích

n zastupuje ČSK ve vztahu k Českému svazu tělesné výchovy Českému olympijskému výboru a ke státním a společenským organizacím

n je oprávněno rozhodovat ve všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny valné hromadě, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších věcech.

n jménem předsednictva je oprávněn jednat jeho předseda a další pověřený pracovník. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a pověřený pracovník

n předsednictvo je schopné jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení předsednictva je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 
 
5.

Nejvyšším orgánem sekce je valná hromada sekce (konference sekce).

 
 
6.

Valná hromada sekce (konference sekce) - dále jen v.h.s. je svolána výborem sekce nejméně jedenkrát za dva roky.

n volí předsedu, členy výboru a předsedu revizní komise

n schvaluje odborné komise

n schvaluje koncepci činnosti

n schvaluje zásady rozdělování finančních prostředků

n schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření a zprávu revizní komise

K platnosti usnesení valné hromady sekce je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Volba předsedy a členů výboru sekce je tajná nebo veřejná dle rozhodnutí v.h.s.

 
 
7.

Výbor sekce

tvoří předseda a členové zvolení v.h.s.

-zodpovídá za plnění všech úkolů náležejících sekci

- určuje profesionální pracovníky nezbytné pro zajištění činnosti sekce.

 
 
 
8.
Revizní komise

Revizní komisi ČSK tvoří předseda a předsedové revizních komisí jednotlivých sekcí.

Úkolem revizní komise je provádět revizi hospodaření ČSK. O své činnosti informuje konferenci.

 
Článek 7
Řešení sporů
 
1.

Spory mezi členy ČSK řeší smírčí komise jejíhož předsedu jmenuje předsednictvo ČSK a po jednom členu každá ze sporných stran.

 
 
2.

Disciplinární řízení u členů ČSK provádějí disciplinární komise jednotlivých sekcí podle disciplinárního řádu ČSK.

 
Článek 8
Právní postavení
 
1.

Český svaz kanoistů je občanským sdružením s právní subjektivitou.

Právními subjekty v rozsahu své působnosti jsou

předsednictvo Českého svazu kanoistů

obchodní společnosti zřízené předsednictvem ČSK, jejich činnost se upravuje vlastními statuty.

 
 
 
Článek 9
Majetek
 
 
 
1.

Majetek Českého svazu kanoistů tvoří hmotný movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná majetková práva.

 
 
2.

Majetek ČSK vzniká z členských příspěvků, z dotací Českého svazu tělesné výchovy, z akcí pořádaných ČSK, z hospodářské činnosti, z darů, jiných příspěvků a dotací a z jiných příjmů.

 
 
3.

Výši členských příspěvků stanoví konference ČSK.

 
 
4.

K plnění úkolů a k podpoře činnosti ČSK může být vyvíjena obchodní činnost.

 
Článek 10
Závěrečná ustanovení
 
1.

Český svaz kanoistů zaniká, jestliže se na tom usnese dvoutřetinová většina konference ČSK, která také rozhodne o vypořádání majetku.

 
 
2.

Tyto stanovy vstoupí v platnost schválením konferencí ČSK a dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.