Kanoe.cz

Studie zaměřené na vliv splouvání Teplé Vltavy v NP Šumava

Doplňující studie k článku tákající se problematiky splouvání Vltavy v NP Šumava. Článek najdete v sekci Turistika, články.
Studie zaměřené na vliv splouvání Teplé Vltavy v NP Šumava

 

Studie avifauny

Zpracovatelem je Ing. Bohuslav Kloubec (člen České společnosti ornitologické) a studie vznikla za finanční podpory MŽP.

 
Období:

Sledování v roce 2005 a 2006www.kanoe.cz/view.php

Závěry:

- z dlouhodobého hlediska lze považovat negativní vliv zvýšeného vodáckého provozu na Teplé Vltavě a Vltavě pod soutokem za neprokázaný,

- bezesporu však dochází každoročně k permanentnímu rušení alespoň části ptačího spektra. Toto rušení patrně nemá – zvláště pak po vyhnízdění ptáků – na ptačí společenstva výrazný dopad a lze je přirovnat k rušení na frekventované turistické lokalitě. Rušení ptáků může mít aktuální výraznější vliv v hlavním hnízdním období (duben-červen), početnost vodáků je však výrazně vyšší v období června a zvláště pak v červenci a srpnu. Jako nejvíce střetový měsíc se tedy jeví květen a zvláště pak červen (doznívající hnízdění a nastupující masový vodácký provoz).

 
Navržená opatření:

- celkové omezení vodáků není nezbytně nutné, lze ho však doporučit, praktický dopad by však mělo jen při výrazném omezení (např. místo tisíců pouze stovky osob)

- vodáctví provozovat převážně na dolních úsecích (především od Pěkné po Lipno)

- zvláště ve vyšších polohách Vltavy (Lenora – Soumarský Most – Pěkná) omezit vodáctví především na letní období (nejdříve od začátku června, nejlépe od konce června) a na denní doby (po 8-9 hod., konec cca 1-2 hod před západem slunce)

- zakázat provoz při nižším stavu vody, tak aby vodáci nebyli nuceni vystupovat z lodí, současný limit je z tohoto pohledu nutno považovat za nedostačující

- nezvyšovat počet odpočinkových míst

 

 

Prezentace: publikováno v Silva Gabreta č.13 (2), 2007; zveřejněno na webových stránkách (http://www.npsumava.cz)

Konkrétní přijatá opatření: na základě této studie nebyla přijata žádná opatření


2) Studie vlivu splouvání v I. zónách Březina a Vltavský luh Národního parku Šumava

Zpracovatelem je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha a zadavatelem je MŽP na základě žádosti Správy NP a CHKO Šumava (81-Vi/2326/04)

 
Období:
Sledování v roce 2004.
Závěry:

- závislost počtu plavených úlomků a projetého počtu lodí je těsná a dobře prokazatelná

- metoda je schopna zaznamenat i slabé a krátkodobé disturbance, jakými je brodění rybáře v chráněné rybí oblasti a I. zóně NP

- při vodním stavu 6 cm nad limit pro sjíždění úseku řeky nacházejícího se v I. zóně NP dochází k významnému poškozování dnových porostů makrofyt již při denním počtu okolo 200 lodí

- při limitním vodním stavu pro splouvání (45 cm pro vodočet Soumarský most) již průjezd pouhých 20-ti lodí významně zvyšuje množství odtržených makrofyt

- během 10 minut sledování v sítě o ploše 2 x 0,22 m2 bylo zachyceno v průběhu několika po sobě jdoucích hodin až 400 cm délky úlomků rostlin při průjezdu cca 200 lodí za den . Při přepočtu tohoto množství na celý průtočný profil lze usuzovat na 300 – 1200 metrů(!) celkové délky odtržených rostlin za hodinu

- soubor měření z roku 2004 neumožňuje stanovit pro krátkou dobu sledování a malý počet vstupních dat konkrétní počet lodí a příslušnou výšku vodního stavu, kdy by nedocházelo ke škodám na porostech vodních makrofyt – to bude předmětem pokračování výzkumu v roce 2005

Navržená opatření:

- zadat pokračující výzkum pro stanovení neškodné intenzity sjíždění úseku Teplé Vltavy v prvních zónách Březina a Vltavský luh, která umožní další existenci předmětu ochrany.

- do doby dokončení výzkumu ponechat v platnosti výjimku, která umožní splouvání za stejných podmínek jako v roce 2004. Současně připravit a odzkoušet v roce 2005 model využívání tohoto nejpřísněji chráněného úseku řeky k poznávacím exkursím s průvodcem zaměřeným na prohlídku unikátních „podvodních luk“ a zpracovat také příslušný propagační materiál pro veřejnost.

 

Prezentace: uloženo jako dílčí zpráva o splouvání v archivu Správy NP a CHKO Šumava

 

Konkrétní přijatá opatření:

Hradská V., 2004; Vodáctví Šumavě neprospívá, Šumava – léto, 16-18

Nové vydání skládačky pro vodáky obohacené o informace o řece Vltavě a jejích obyvatelích (2005);

Silovský V., 2005; Co nového na Vltavě?, Prachatické listy, Klatovské listy, duben

x.y., 2005; Vodácká sezóna začala, Prachatické listy, Klatovské listy, květen

Valenta M., 2005; Lodě na Vltavě a NP Šumava, Šumava – léto, 24-25

Doporučení pokračování studie v dalších letech

3) Studie vlivu splouvání na ekosystémy dna Teplé Vltavy

Zpracovatelem je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha a zadavatelem je Ministerstvo životního prostředí

Zpracováno jako jeden z výstupů výzkumného záměru VZ 0002071101 :

Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce

životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání

a ochranu, včetně legislativních nástrojů

.
Období:

Studie probíhala v roce 2005, 2006 a výzkum změn pokryvnosti dnových makrofyt probíhá i nadále v dalším dlouhodobém sledování.

Závěry:

- byla ověřena těsná závislost plovoucích úlomků submerzních makrofyt na počtu lodí, které propluly daným úsekem

- byl přesně zjištěn počet lodí, proplouvající Teplou Vltavou v odpočinkovém místě Dobrá

- byl proveden sociologický průzkum mezi vodáckou veřejností, který prokázal souhlas vodáků s omezením splouvání za nízkého vodního stavu a naznačil další přijatelné metody regulace

- bylo začato dlouhodobé sledování změn submerzní vegetace

- bylo provedeno screeningové měření jakosti vody v profilu Dobrá a Soumarský Most

- byl proměřen podélný profil Teplé Vltavy z hlediska jakosti vody

- byla zjištěna minimální výška hladiny, která ještě umožňuje splouvání řeky bez ovlivnění submerzních makrofyt a na ně navázaných vodních ekosystémů

Navržená opatření

- Je třeba zvýšit výšku hladiny vhodná pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora – Pěkná na 58 cm na vodočtu v Lenoře a 73 cm na Chlumu.

- Splouvání na raftech by zde mělo být buď úplně zakázáno nebo povoleno při stavu vyšším než 70 cm na vodočtu v Lenoře.

- Transparentnější informovanost o aktuálním stavu splouvání na svých internetových stránkách www.npsumava.cz

- Zaměřit se na informování vodácké veřejnosti o vodních ekosystémech, které mohou svými plavidly poškodit

- Urychleně využít příznivého klimatu mezi vodáckou veřejností a docílit regulování návštěvnosti vodních toků s preferencí poznávací turistiky, jak je obvyklé v jiných evropských národních parcích.

Prezentace:

- studie uveřejněna na internetových stránkách NP Šumava (http://www.npsumava.cz)

- Simon O., Kladivová V.; 2006:Výzkum změn pokryvnosti makrofyt na Teplé Vltavě v turisticky zatěžované části toku, Říční krajina, 96-103

- Svobodová J.; 2006: Postoj vodáků k regulaci splouvání na území národních parků, Říční krajina, 304-307

- Svobodová J.; 2006: Co si myslí vodáci o splouvání Teplé Vltavy, Šumava – jaro, 14-15

- Kladivová V.; 2006: …a co na to Vltava?, Šumava – jaro, 12-13

- Svobodová J.; 2005: Teplá Vltava a vliv vodáků na ní, Hydro č. 5; 28-29

- Svobodová J., Kladivová V.; 2006: Vltava v ohrožení, GEO č. 6, 20-21

- 3. května 2006 – Stožec - přednáška o výsledcích studie a beseda (za účasti zpracovatelů, regionu – obce, podnikatelé)

- 2006 – 14.12. – Vimperk – schůzka ke splouvání, představení návrhu pro úpravu NŘ (za účasti zpracovatelů studií o avifauně a makrofytech, zástupců regionu, půjčoven a nevládních organizací)

 
 

Konkrétní přijatá opatření:

Silovský V., 2006; Na řece nejsme sami, Prachatické listy, Klatovské listy, květen Distribuce skládačky pro vodáky do půjčoven a kempů (od r. 2006)

Vodácký doprovod po řece Vltavě – akce pro veřejnost 2006 – (11.7.)

Dohoda kompromisu pro změnu NŘ na základě jednání pracovní skupiny, vzniklé na schůzce 14.12.2006

Pro sezónu 2007 připraveno automatické měření hladiny vody na Soumarském Mostě (umístění zařízení na podzim r. 2006) s přenosem údajů na webové stránky NP Šumava

Štemberk J., 2007; Přežije příroda i vodáci, Šumava – jaro, 26-27

2007 – osazena vodočetná lať
 


4) Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

 

Zpracovatelem je KP projekt, s.r.o., České Budějovice a zadavatelem je Správa NP a CHKO Šumava

.
Období:
Odevzdána: červen 2005
Závěry:

Na základě analýzy dat, terénního šetření lze konstatovat, že byl nalezen určitý potenciál

řešení dalšího rozvoje využití horního toku Vltavy pro potřeby splouvání Vltavy vodáky.

V rámci analytického zhodnocení dat bylo prokázáno, že vývoj hladiny v jarních měsících a

začátkem léta umožňuje uvolnění stávajících regulačních pravidel, která dle názorů

zpracovatele by mohla být změněna. Ve vztahu k regulaci splavnění navrhujeme následující

opatření podrobněji popsané v kapitole 4.1:
1. Omezení regulace na měsíce červenec – říjen

2. Průběžný monitoring počtu lodí a vodáků a kvality životního prostředí

3. Zvýšení počtu informačních panelů v úseku horního toku Vltavy

4. Vydání kvalitního informačního materiálu pro vodáky

5. Regulace splouvání Vltavy v závislosti na druhu plavidla.

Regulace v závislosti na druhu plavidla by mohla být řešena následujícím způsobem:

 

Pro potřeby informovanosti návštěvníků a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu je vhodné

rozšířit stávající informační systém, který by měl obsahovat následující prvky podrobněji

popsané v rámci kapitoly 4.2:
1. Systém informačních značek a panelů
2. Tištěné propagační materiály (viz. kapitola 4.1.5)
3. Telefonní informační linka Správy NP a CHKO Šumava
 

 

Navržená opatření

Prezentace:

- studie uveřejněna na internetových stránkách NP Šumava (http://www.npsumava.cz)

Konkrétní přijatá opatření:

 
Informovanost:

Osazení měřícího zařízení u mostu na Soumarském Mostě (2006), později doplněno vodočetnou latí (2.5.2007).

Zaveden přenos dat z měřícího zařízení na webové stránky Správy (turistika – vodácké trasy), kde bylo uvedeno i telefonní číslo, na kterém je možné získat a ověřit si aktuální informace o sjízdnosti řeky (IS Stožec).

Strážní služba, která kontrolovala stav vody na Soumarském Mostě, rozesílala tři typy informačních SMS do 8:00 ve dnech, kdy se blížil limitní stav hladiny , kdy se vyhlašuje zákaz splouvání a kdy se ruší zákaz (tel.čísla: AMK - půjčovna, T.Hlavatý, R. Holub – tiskové zprávy, L.Hošek, Inge Lenora - půjčovna, kemp Lenora, J.Konvička, R.Moulis, F. Krejčí, Mazel - půjčovna, Votus - půjčovna, Zoričák Roman - půjčovna). Ve spolupráci s IS Stožec byly pak rozesílané maily s těmito hlášeními pro širší veřejnost (obce, ubytovny, půjčovny, penziony, noviny,… – více než 100mailových adres)

Nové vydání skládačky pro vodáky obohacené o informace o řece Vltavě a jejích obyvatelích (2005)

Distribuce skládaček pro vodáky do půjčoven a kempů (od r.2006)

Vybavenost vodácké trasy:

Vybudování schůdků k vodočetné lati u mostu na Soumarském Mostu.

Instalace mobiliáře – lavičky, stoly – Chlum – 2 sestavy (od r. 2006), Pěkná – 1 sestava (2007 - momentálně ukradená)

Osazení informačních (názvových) tabulí na odpočinkových místech – Dobrá – žel. most, Chlum a Pěkná

Umístění mobilního WC – u mostu na Pěkné (sezóna 2007), pozemek patří PF ČR a Správa NP o něj má zažádáno.

 

Naplánováno bylo osazení nových informačních tabulí na nástupních místech (Lenora, Soumarský Most) a výstupních místech (Pěkná, Nová Pec), označení nového odpočinkového místa (Soutok), obnova informační vodácké skládačky s dodatkovým „propagačním“ listem půjčoven, který by byl distribuován půjčovnami („do každé půjčené lodě letáček“) – protože ale informace do textů jsou závislé na změně návštěvního řádu, stejně tak jako vymezení nového odpočinkového místa, nebyly tyto plánované aktivity v roce 2007 realizovány.


5) Splouvání Teplé Vltavy – hodnocení vlivů na vybrané zvláště chráněné živočichy

Zpracovatelem je Občanské sdružení Ametyst (Mgr.Eva Chvojková, Mgr. Ondřej Volf) a Daphne ČR – Institut aplikované ekologie(Mgr.Jan Dušek) a zadavatelem je Správa NP a CHKO Šumava

 
Období:

Studie byla zpracována v roce 2007

Závěry:

Hodnocením vlivů současného stavu splouvání Teplé Vltavy na vybrané zvláště chráněné druhy živočichů (z nichž některé jsou předměty ochrany EVL Šumava) bylo zjištěno, že:

- Splouvání má významně negativní vliv na perlorodku říční (Margaritifera margaritifera).

- Splouvání raftů má významně negativní vliv na vranku obecnou (Cottus gobio).

- Vliv splouvání na raka říčního (Astacus astacus) nebylo možné vyhodnotit, při průtocích nižších než 52 cm (v Lenoře) je však pravděpodobně významný.

- Splouvání má mírně negativní vliv na mihuli potoční (Lampetra planeri), střevli potoční (Phoxinus phoxinus), vydru říční (Lutra lutra).

- Splouvání nemá žádný prokazatelný vliv na mníka jednovousého (Lota lota).

Navržená opatření
Pro eliminaci významně negativních vlivů byla navržena následující opatření
Perlorodka říční:

- pro ochranu vodních makrofyt a jedinců perlorodek v toku zvýšit hladinu povoleného splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora-Pěkná na 58 cm na vodočtu v Lenoře a 73 cm na vodočtu na Chlumu, návrh výše hladiny vychází z údajů o ponoru plavidel, délce listu pádel (50 cm) a hloubky koryta v místech porostů vodních makrofyt;

- vyloučit rušení reprodukce perlorodek v období od začátku června do konce srpna – zákaz splouvání úseku Lenora-Pěkná, resp. omezit pouze na speciální poznávací turistiku zaměřenou především na informace o mokřadní a vodní vegetaci – z hlediska aktivity pstruhů potřebné pro uchycení glochidií může první skupina (maximálně 6 lodí + instruktor) vyjet od Soumarského mostu ve 13 hodin, interval mezi skupinami musí být minimálně 1 hodina po celou dobu plavby (zaručí provozovatel). Je možné prodloužení trasy z Lenory při dodržování rozestupů mezi skupinami a začátku plavby po 13. hodině;

- zakázat provoz raftů a pramic.

 
Vranka obecná:

- zakázat provoz raftů a pramic.

 

Další opatření pro zmírnění negativních vlivů:

Mihule potoční:

- zachování stávajících omezení (zákaz brodění tokem), zvážení zákazu nebo omezení splouvání v květnu, omezení splouvání na raftech.

 
Vranka obecná:

- zachování stávajících omezení (zákaz splouvání v období do počátku května, zákaz brodění tokem), navýšení kvóty splavnosti minimálně na 52 cm.

 
Střevle potoční:

- zákaz zajíždění lodí do ramen a zastavování skupin lodí u břehu mimo vyznačená místa

 
Vydra říční:

- omezení počtu lodí na max. desítky lodí denně, omezení času, kdy je splouvání povoleno mimo měsíce březen až květen

- přísná kontrola dodržování pravidel pro splouvání (jedná se především o zamezení výstupu mimo vyznačená místa).

Prezentace:

- studie uveřejněna na internetových stránkách NP Šumava (http://www.npsumava.cz)

Konkrétní přijatá opatření:

V přípravě:

- změna podmínek pro splouvání v rámci přípravy návštěvního řádu

- články do jarního čísla časopisu Šumava o připravovaných omezeních a o ekosystému řeky Vltavy

- instalace přesnějšího tlakového čidla výšky hladiny na Soumarském Mostě

- se změnou NŘ souvisí obměna propagačního materiálu i inovace terénních tabulí

 
 
Zpracovala: Eva Zelenková
Vimperk 7.2.2008