Zápis z předsednictva SVOČR 20.11.2013

Zápis ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 20.11.2013 v Praze

Přítomni: Táborský, Pánek, Polák, Kubásek, Šembera
Hosté: Novák, Hájek - KK

1. Rada SSS ČR
Táborský – informoval předsednictvo o zasedání rady SSS ČR
- předsednictvo odsouhlasilo vyřazení klubů registrovaných ve svazu, které dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze stanov svazu k 31.12.2013 – zajistí - Heralová, Táborský
Hlasování: 5 pro

2. Kontrola plnění „Usnesení" z Konference
- na základě „Usnesení Konference" ukládá - předsednictvo radám odborností vytvoření prováděcího přepisu ohledně nového placení členských příspěvků svazu

3. Žádost KV Štětí
- o podporu „Memoranda" – Račice – předsednictvo souhlasí s podporou
Hlasování: 5 pro

4. Rozpočet na rok 2014
- předsednictvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu – příjmů a výdajů na rok 2014

5. Různé
- Hájek - předsednictvo bylo seznámeno s probíhajícím MS na Novám Zélandu – a s volební Konference IRF – svaz zastupuje Petra Plecitá – bude podporovat zvolení prezidentem IRF p. Michelera
- předsednictvo odsouhlasilo složení komise rozhodčích: Šembera, Novák, Kulhan, Gernát, Plecitá
Hlasování: 4 pro
- Předsednictvo odsouhlasilo – finanční prostředky inkasované za protesty na závodech – obdrží svaz.
Hlasování:3 pro, 1 proti
zástupce svazu tyto prostředky za protesty převezme od hlavního rozhodčího a vystaví příjmový doklad, který je povinen mít na závodech – příjmové doklady si zajistí na sekretariátě svazu
- úkol pro všechny členy předsednictva – zjistit – možnosti výhodného uložení finančních prostředků svazu – úkol do příštího zasedání svazu
- předsednictvo souhlasí s nákupem 40 setů oblečení pro rozhodčí. Z došlých nabídek předsednictvo vybralo nabídku firmy ATEX – spol. s r.o. IČ:46963146 .O výši příspěvku svazu jednotlivým rozhodčím rozhodne komise rozhodčích dle účasti rozhodčích na závodech. Přesný klíč dodá komise rozhodčích do 8.12.2013
Hlasování: 5 pro

Příští zasedání předsednictva se bude konat 22.1.2014 v Praze v 17:00 hodin.

Zápis