Kanoe.cz

Komentář k pravidlům Českého poháru vodáků 2008

Výbor sekce vodní turistiky ČSK na své schůzi dne 31. ledna 2008 schválil pravidla Českého poháru vodáků platná pro letošní rok. Na základě zkušeností z minulého roku a po zvážení všech připomínek byla některá ustanovení změněna či doplněna.

Vždy se před dalším ročníkem připomínkami z řad závodníků i pořadatelů k pravidlům a k závodům ČPV zabýváme, ale nelze se zavděčit všem. Jsme si vědomi, že vždycky se najde někdo nespokojen. Počty závodících ale svědčí o velkém zájmu vodácké veřejnosti o tyto akce.

Většina změn je spíše technicko formálního rázu a slouží k zjednodušení výkladu, ale máme i novinky. Nebudu všechny změny doslova citovat, zájemci si je mohou v pravidlech najít a přečíst sami.


První úprava se týká rozlišení kategorií mládež – dospělí, kdy závodník je do věkové skupiny mládež ještě zařazen, pokud v roce dovrší stanovené věkové hranice 16 let. Pak u kánoí je jednoznačně formulováno, že jsou pouze kategorie C2 dospělí a C2 mládež a C1 dospělí. Dále jsme upravili znění opatření v případě pozdního startu a definovali, co se stane, když dojde k přerušení startování z objektivních důvodů. Je upravena i „beztrestnost“ závodníka, pokud jej z branky vytlačí cizí těleso (loď). Novinkou je zavedení bodovaného místa „xylofon“, které má simulovat neprůjezdné místo na řece a pomoci i pořadatelům při stavbě trati, kdy např. z dlouhého vracáku, ve kterém je povinné přistání skoro zadarmo, vytvoří bodované místo, do kterého se musíte zavěsit „z první“, jinak máte „dvacku“. Na to navazuje ustanovení o povinnosti pořadatele použít při stavbě trati alespoň 3 z bodovaných míst (povoda, protivoda, shýbačka, povinné přistání a již zmíněný xylofon). To, myslím, přispěje ke zpestření závodu a dále přiblíží naše závodní tratě k reálné situaci na řece. Zjednodušení představuje vypuštění povinnosti skládat při podání protestu peněžitý vklad. Formalitou je číslování branek, kdy svoje číslo má start i cíl, ale v minulosti bylo okolo toho nemálo dohadů. Pořadatelé mají uloženo brankoviště označovat zřetelnějším návěštím. Počet závodů započítávaných do celkových výsledků závisí na celkovém počtu uspořádaných závodů. Ze vztahu v pravidlech si lehce spočítáme, že pokud bude závodů 8, hodnotí se 5, ze 7 či 6 se započítají výsledky ze 4 atd.

Na závěr bych chtěl požádat, abyste případné připomínky k pravidlům posílali až po skončení letošní sezóny, výzva bude zveřejněna. V současné době připravujeme mj. seminář pro ředitele závodů a ti začnou připravovat jednotlivé závody seriálu ČPV a není již prostor nyní něco měnit. Přeji nám všem pro letošní rok dobrou vodu a pořadatelům i závodníkům ČPV hladký průběh závodů a úspěšné plavby.

Celé znění pravidel najdete zde.

 
Ahoj
 
 

Za výbor sekce vodní turistiky ČSK Jirka Hodic