Kvalifikační řád trenérů ČSK

Kvalifikační řád trenérů ČSK stanovuje podmínky pro vzdělávání trenérů v rámci Českého svazu kanoistů a určuje způsob pro získání a udržení příslušné licence jednotlivých sekcí.

Ke stažení:   pdf2021_Kvalifikacni_rad_CSK_final.pdf 

 

Český svaz kanoistů

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov

Praha, prosinec 2020  
Mgr. Jan Boháč
(předseda ČSK)


Kvalifikační řád trenérů ČSK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kvalifikační řád trenérů ČSK stanovuje podmínky pro vzdělávání trenérů v rámci Českého svazu kanoistů a určuje způsob pro získání a udržení příslušné licence jednotlivých sekcí

 

2. CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

2.1.1 Cílem vzdělávacích akcí licencí trenér je zprostředkování a osvojení si teoretických poznatků, znalostí a oborově specifických znalostí i dovedností z oblastí sportovní přípravy v kanoistice.

2.1.2 Vyjádřením dosažení cíle je udělení příslušného osvědčení. Osvědčení je dokument opravňující jejího nositele k provádění činnosti v daném oboru. Osvědčení vydává ČSK.

2.1.3 Na základě „Pověření“ vydaného MŠMT ČR ve smyslu vyhlášky č. 176/2009 Sb. a podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a pozdějších znění je oprávněna vydat osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu v oblasti sportu – „Trenér“ s příslušnou specializací dle názvu vzdělávacího programu.

 

3. Získávání a udělování licencí

Český svaz kanoistů uděluje 4 úrovně trenérských licencí:

 1. trenér kanoistiky licence C
 2. trenér kanoistiky licence B
 3. trenér kanoistiky licence A
 4. trenér kanoistiky licence A+ (diplomovaný trenér)

Licence uvedená v bodě 1. je získána na základě úspěšného absolvování vzdělávací akce dle rozsahu a požadavků daných tímto řádem.
Licence uvedené v bodu 2. – 4. jsou udělovány na základě prokázaní úspěšného absolvování vzdělání dle požadavků uvedených u příslušných kvalifikací.

3.1 Kvalifikace trenér kanoistiky licence C

Školení organizují metodické komise sekcí ČSK DV a RK.
Školení je organizováno zpravidla formou víkendových lekcí, zakončené zkouškami v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto řádu.
Licence může být přiznána studentům min. I ročníku vysoké školy akreditovaného studijního programu v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie, kteří studují specializaci kanoistika

3.2 Kvalifikace trenér licence B

Školení organizují metodické komise ČSK DV  a RK.

Školení se skládá ze dvou částí:

Obecná část - Vědecký základ sportovního tréninku, je zajišťována akreditovanými pracovišti (UK FTVS, UP Olomouc, VOŠ ČUS, apod.) Kurz bývá zpravidla organizován 2 x ročně, vždy po dvou víkendech v únoru nebo v září v rozsahu 50 hodin pro maturanty a 100 hodin pro ty, kteří maturitu nemají.

Speciální část – Kanoistika vodní slalom a sjezd. Organizuje metodická komise ČSK DV. Kurz je organizován pravidelně jednou za 2 – 3 roky o naplnění počtu 10 zájemců v rozsahu cca 100 hodin.

Speciální část – RK. Organizuje metodická komise SRK ČSK. Kurz je organizován pravidelně jednou za 2 roky o naplnění počtu 10 zájemců v rozsahu cca 100 hodin.

Podmínky pro udělení licence:

Trenérskou licenci B obdrží účastníci za účast na obou částech školení, splnění zkušebních požadavků z obecné i speciální části a odevzdání závěrečné práce. Licence trenér licence B plní podmínky pro udělení oprávnění vykonávání živnosti podle Zákona č. 455/1991 sb. a pozdějších znění („Živnostenský zákon).

Licence může být přiznána studentům min. II ročníku vysoké školy akreditovaného studijního programu v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, kinantropologie, kteří studují specializaci kanoistika

3.3 Kvalifikace trenér kanoistiky licence A

Podmínky pro udělení licence:    

 • Ukončené vzdělání na některém akreditovaném pracovišti pro vzdělávání trenérů licence A se specializací kanoistiky.
 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání pedagogického směru se zaměřením na TV se závěrečnými pracemi z kanoistiky a kvalifikace trenéra licence B.

 

3.4 Kvalifikace trenér kanoistiky licence A+ (diplomovaný trenér kanoistiky)

 • Ukončené magisterské vzdělání na VŠ s tělovýchovným zaměřením a s akreditovaným vzděláváním specializace kanoistiky.
 • Ukončené bakalářské vzdělání na VŠ oboru trenér se specializací kanoistika.

 

4. Platnost získaných licencí

Získáním licence není dotčena povinnost jejího držitele udržovat a rozvíjet osvojené znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání.

Platnost licencí je trvalá. Pro vedoucí a smluvní trenéry SCM je povinná účast na seminářích (školeních – speciální část) jednou za čtyři roky.

 

5. Kritéria pro získání a udělení licence TRENÉR

 • dosažení 18ti let,
 • ukončené základní vzdělání,
  pro získání licence A ukončené středoškolské vzdělání, pro získání licence B ukončené středoškolské vzdělání, nebo absolvování kurzu pro nematuranty,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská bezúhonnost.

 

6. doporučený kvalifikační stupeň pro jednotlivé funkce v rámCi ČSK

Sekce DV

 • Zodpovědný trenér RD, RD U23, RDJ slalom a sjezd:  licence A+, licence A
 • Vedoucí trenér SCM slalom a kombinovaná příprava:licence A+, licence A
 • Smluvní trenér DP SCM, SpS slalom a kombinovaná příprava: licence A+, licence A, licence B s nejméně 5letou trenérskou praxí
 • Další smluvní trenéři SCM, SpS: licence B
 • Oddílový trenéři: nejméně licence C

Sekce RK

 • Zodpovědný trenér RD, RD U23, RDJ RK: licence A+, licence A
 • Vedoucí trenér SCM RK: licence A+, licence A
  • Smluvní trenér DP SCM, SpS: licence A+, licence A, licence B s nejméně 5letou trenérskou praxí
  • Další smluvní trenéři SCM, SpS: licence B
  • Oddílový trenéři: nejméně licence C

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tento kvalifikační řád schválil Výkonný výbor České svazu kanoistů.

7.2 Kvalifikační řád nabývá platnosti dnem.

7.3 Případné změny a doplňky Kvalifikačního řádu schvaluje Výkonný výbor ČSK.

7.4 Udělení licence je možné požádat i na základě absolvovaného vzdělání v zahraničí. Žadatel musí doložit všechny doklady o absolvování kurzu zejména Certifikát o absolvování, tematický plán vzdělávání s hodinou předkládá diplom, dodatek diplomu, případně doklad o nostrifikaci.

7.5 ČSK je oprávněna si vyžádat ověřený překlad doložených dokladů o dosaženém vzdělání.

7.6 Udělení licence na základě uznání předchozího vzdělání je možné požádat písemně doporučenou nebo elektronickou poštou na adresu ČSK. Součástí podání žádosti o udělení licence je doložení požadované úrovně dosaženého předchozího vzdělání v rozsahu uvedeném u příslušných licencí v článku 4 tohoto řádu.

7.7 O udělení licence rozhodnou metodické komise ČSK DV a RK a to nejpozději do 30 dní od doručení žádosti.

 

V Praze dne

 

 

Příloha č. 1

 Osnovy pro školení trenérů ČSK licence C

 • Bezpečnostní standardy, první pomoc                                    
 • Základy anatomie, fyziologie zátěže                                     
 • Základy sportovního tréninku
 • Základy specifické sportovní přípravy mládeže
 • Technika pádlování (teorie, praxe)
 • Historie, organizační struktura ČSK
 • Systém sportovní přípravy v kanoistice
 • Pravidla
 • Výživa
 • Regenerace

 

Školení trenérů licence C pořádají sekce DV a RK Českého svazu kanoistů v rozsahu minimálně 30 hodin.
Školení je určeno pro dobrovolné trenéry působících v oddílech registrovaných v ČSK. Školení vypisují a organizují jednotlivé sekce ČSK dle svých potřeb. Vydávají také osvědčení a vedou registraci licencí.

                                              

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00