Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR

Z Á P I S
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 21.11.212 v Praze


Přítomni: Táborský, Peška, Polák, Pánek

Hosté: Hájek S., Netopil, Kratochvílová, Malý, Procházka J., Procházka M., Veber, Saiko

1. Rezignace předsedy rady raftingu
- předsednictvo bere na vědomí rezignaci předsedy rady raftingu p. Libora Pešky
- předsednictvo ukládá radě raftingu – zvolit předsedu rady raftingu – statutární zástupce

2. Poděkování
- předsednictvo - děkuje všem reprezentačním posádkám za vynikající sportovní výsledky v rámci ME a MS v raftingu
- předsednictvo děkuje všem dobrovolníkům, organizátorům, pořadatelům, za jejich obětavou práci při pořádání a organizaci ME, MS v raftingu

3. Mistrovství Evropy
- předsednictvo bylo seznámeno s výsledkem vyúčtování ME
- předsednictvo schvaluje vyúčtování ME po doplnění připomínek KK
- předsednictvo bere na vědomí zprávu Kontrolní komise k vyúčtování ME, MS a reprezentace
- předsednictvo ukládá předsedovi svazu a tajemnici zrušit účet u Komerční banky zřízený za účelem ME, MS a zbývající finanční prostředky převést na běžný účet svazu
- předsednictvo ukládá statutárním zástupcům podepsat dvěma podpisy faktury nad 150.000,- Kč (5 faktur)
- Libor Peška vyjádřil svůj nesouhlas s vyplacením provize ve výši 150.000,- Kč p. Liborovi Polákovi za získání finančních prostředků ve výši 1,300.000,- Kč pro SVoČR na pořádání ME v raftingu
- všichni členové předsednictva připraví do příštího zasedání specifikaci, podmínky vyplácení odměn (provize) při získání finančních prostředků pro SVoČR

4. Různé
- předsednictvo ukládá tajemnici připravit – statutární zástupci – uvést jména a adresy statutárních zástupců s jejich podpisy
- předsednictvo odsouhlasilo – vyplatit p. Vratislavovi Šemberovi 5.000,- Kč k jeho životnímu jubileu – 50 let
- předsednictvo ukládá radám odborností předložit do 31.12 2012 termínovou listiny pro rok 2013 a zpracovat návrh rozpočtu odborností pro rok 2013

Příští zasedání předsednictva se bude konat dne 12.2.2013 v 17,00 hodin v Praze

Zapsala : Heralová
Dne: 22.11.2012

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting