Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR

Z Á P I S

ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 15.9.2010 v Praze

 

 

Přítomni: Táborský, Procházka, Netopil, Kvasnička, Pánek

 

  1. Kontrola plnění úkolů

-          svolat revizní komisi – kontrola – urgovat – Heralová – úkol trvá

-          KRK – urgováno – nemají peníze – Heralová – písemně uznání dluhu

-          Půjčky – KV Temelín – předložil splátkový kalendář na dluh ve výši 80.000,- Kč - do května 2012 – předsednictvo s navrženým splátkovým kalendářem nesouhlasí – nutno přepracovat splátkový kalendář s ukončením poslední platby do konce září 2011 - do Konference

-          Půjčka KV Geogia Praha – uznání dluhu 25.000,- Kč - Heralová pošle klubu uznání dluhu

-          Půjčka KV Aqua České Budějovice – konzultovat s Zahajský – zda je dluh právně vymahatelný – úkol - Heralová

 

  1. Rada SSS ČR

-          informace Táborský

-          Táborský předložil k odsouhlasení plnou moc pro Ing. Zdeňka Ertla, aby mohl jednat nejenom jménem sdružení, ale jménem všech svazů ve sdružení – předsednictvo odsouhlasilo

-          Ročenka na rok 2011 – nutné podklady předat na SSS ČR do 31.10. 2010, jak písemné, tak fotografie ve vysokém rozlišení – rady odborností – termín předání – do 20.10.2010

-          Likvidace majetku pořízené z MŠMT – strojové investice – likvidovat cestou sdružení nikoliv cestou MŠMT

-          Heralová – úkol – převést bezplatně  Modrý Transit ze svazové evidence do majetku klubu Rajhrad – předat žádost na předsedu SSS ČR

-          Táborský – informace – finanční prostředky z Ministerstva financí – budou o

      10% kráceny

 

  1. Strojové investice na rok 2011

-          dvě žádosti – KV Letohrad – vícemístné vozidlo,

                            KV Prostějov – vícemístné vozidlo

-          úkol pro radu raftingu – pořadí priority určí rada raftingu – do 3.10.2010

 

  1. Různé

-          upravit členské průkazky pro následující roky, tak aby nebyl porušován zákon 101 o ochraně osobností - místo rodného čísla – rok narození, místo bydliště – název klubu

-          rady odborností – úkol – pro příští rok doplnit na internetu hlavní rozhodčí a zástupce svazu

-          předsednictvo ukládá komisi rozhodčích - vypracovat pravidla pro obsazování jednotlivých závodů rozhodčími a jejich informovanost pro jejich delegování na závody

-          předsednictvo ukládá komisi rozhodčích a tajemnici  – svolat seminář stávajících rozhodčích – termín  4.12. – 5.12 2010 – místo konání Praha –zajistí Heralová

-          předsednictvo schvaluje vyhlášení raftaře roku společně s kanoistou roku , náklady budou hrazeny z repre komise při radě raftingu

-          předsednictvo ukládá radě raftingu předložit nominaci  nejpozději 14 dní pře vyhlášením naftaře roku

-          předsednictvo odsouhlasilo věcný dar pro p. Netopila k životnímu jubileu v hodnotě 5.000,- Kč

 

Příští zasedání předsednictva se bude konat v úterý 7.12.2010 v Praze.

 

Zapsala: Heralová

Datum: 16.9.2010

zápis

 

 

 

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting