Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/2004 ze schůze VV ČSKDV

Zápis 05/2004 ze schůze VV ČSKDV ze dne 18.6.2004. Přítomni: Pollert J., Šamánek, Netík, Pišvejc , Pultera, Knebel,Eichler
Omluven: Fořt, Roleček, Kratochvíl
 1. Schůzi zahájil předseda a požádal o schválení zápisu z minulé schůze - souhlas.
 2. Kontrola zápisu z minulé schůze
  • SP K.Vary - informace R.Knebel. Přednesena žádost oddílu K.Vary o přidělení pořadatelství závodů v letech 2005-2007. Výbor ČSK DV souhlasí s odesláním žádostí na ICF(mezin.závody). Pořádání českých závodů bude projednáno obvyklým způsobem tedy sjezdová komise - závodní komise - Výbor ČSK DV.
  • ADV předpisy - Trenéři RD zašlou J.Pollertovi své vyjádření k současnému systému postihů za doping - trvá
  • PC technika pro počtáře - Výbor odsouhlasil nákup PC pro H. Kneblovou - v částce do 15.000,- Kč
  • Úhrada nákladů na používání internetu členům Výboru a počtářům - bude vyřešeno na příští schůzi.
  • Zveřejnění Smlouvy s OSA - sekretariát - trvá
  • Nákup kopírky - definitivně bude řešeno na podzim.
  • Neaktivní oddíly - dle návrhu R.Crhy Výbor odsouhlasil vyřadit ze seznamu pro posílání pošty tyto oddíly: Humanita Praha,VK Rokycany,Sokol H.Králové,Slavia Plzeň, Jaroměř,Jihlava,Bohemia Raft Club Praha,Vyšší Brod,Conquest Computer, Slavoj Praha,VS Kadaň,Georgia Raft Club,Technika Brno,Kojetín,Campanula Ostrava,Slezan Opava,Třebíč.
  • Návrh čerpání na rok 2005 předloží trenéři RD do 30.11.2004.
  • Výběrové řízení na místa trenérů RD bude vypsáno v říjnu 2004, s nástupem 1.1.2005.
  • V zápise opravit jméno Macík na Machač - zájemce o studium na trenérské škole.
  • Dohoda se SVOČR - podepsáno
  • Kniha 90.let kanoistiky - bude nabídnuta na internetu ??
  • Projednány kandidatury na místa členů (předsedů?)komisí ICF - slalomové - J.Pollert (Pultera projedná postup s kandidátem na předsedu sl.komise J.M.Prono)a sjezdové - L.Rolečková - informace R.Knebel.
 3. Sekretariát informoval Výbor o postupu v případě startu kategorie předžáků na závodech na Křivoklátě. Po dohodě s komisí rozhodčích, vrchní rozhodčí závodu, Jiří Prskavec jako garant poháru žáků domluvil s pořadatelem omezení startu kategorie předžáků.Pořadatel bude přihlášené závodníky této kategorie informovat.
 4. Předložena žádost oddílu KK Rakovník o posouzení nové slalomové trati na Křivoklátě jako požadavek ke kolaudaci. Výboru ČSK DV vyzývá všechny potencionální stavitele těchto sportovních zařízení aby jakékoliv stavební akce týkajících se kanoistických tratí byly konzultovány s Výborem svazu. Tímto Výbor ČSK DV žádá předsedu oddílu KK Rakovník o předložení dokumentace k trati.Bez těchto podkladů se Výbor nemůže kvalifikovaně vyjádřit ke stavebnímu řízení.
 5. Rozpočet ČSK DV 2004.Eichler předložil podrobný přehled příjmů a výdajů svazu za rok 2003 včetně hospodářských výsledků v jednotlivých položkách.
  Do příští schůze připraví sekretariát rozklad společných výdajů sekce za rok 2003.

   Přehled předpokládaných příjmů ČSK DV 2004

Poř.č.

Položka rozpočtu

Částka

1.

Reprezentace

8778100

2.

Talentovaná mládež

1039350

4.

Sazka

1082490

5.

SCM

3500000

6.

Zůstatek rozpočtu 2003

500000

 

CELKEM

14899940

   Návrh rozpočtu ČSK DV 2004

Poř.č.

Položka rozpočtu

Částka

1.

Náklady RD /slalom, sjezd, junioři/

6769940

2.

Oddíly - dotace

630000

3.

Náklady na pořádání závodů ČSK DV

1800000

4.

Společné výdaje sekce

1700000

5.

Náklady SCM

3500000

6.

Rezerva rozpočtu

500000

 

CELKEM

14899940

Položka rezerva rozpočtu byla odsouhlasena ve výši 500.000,-Kč. Jakékoliv čerpání prostředků z této položky bude podmíněno souhlasem Výboru.
Podrobné dělení mezi jednotlivá RD je uvedeno v příloze zápisu - dělení sl,sj,jun.

 1. Informace sekretariát
  • Žádost z Číny na trenéry - bude zveřejněno na internetu
  • Informace o dopise JUDr. Pávka k zákonu o DPH - zveřejnit na internetu
 2. Výbor odsouhlasil nominaci na OH 2004 předloženou J.Pulterou:

Poř.č.

Jméno

Kategorie

 

ZÁVODNÍCI + NÁHRADNÍCI

 

1.

Hilgertová Štěpánka

K1 ženy

2.

Pavelková Irena

K1 ženy

3.

Sadilová Marcela

Náhradnice - K1 ženy

4.

Raab Ondřej

K1 muži

5.

Pišvejc Ivan

Náhradník - K1 muži

6.

Indruch Tomáš

C1 muži

7.

Pinkava Ondřej

Náhradník - C1 muži

8.

Volf Jaroslav - Štěpánek Ondřej

C2 muži

9.

Jiras Marek - Máder Tomáš

C2 muži

10.

Pospíšil Jaroslav - Pollert Jaroslav

Náhradníci - C2 muži

 

REALIZAČNÍ TÝM

 

11.

Pultera Jiří

 

12.

Rohan Jiří

 

13.

Hilgert Luboš

 

14.

Mohout Ondřej

 

15.

Bílý Milan

 

16.

Prskavcová Marcela

 

17.

Pollert Jaroslav

 

18.

Eichler Ivo

 

 1. Pultera informoval o stavu jednání s firmou SIMPRO. Přílohou zápisu je - Vnitřní dohoda ČSK DV pro společnost SIMPRO.
 2. Pultera informoval Výbor o úspěšných výsledcích RD na ME Skopji.
 3. Netík upozornil na změnu podmínek CSE Pelhřimov (snížení počtu tištěných výsledků) pro přípravu smlouvy na příští sezónu. Nutno požádat o zálohování ročních výsledků na CD - sekretariát.
 4. Knebel zhodnotil účast RD sjezd na MS - Ga-Pa a v závodech SP 2004(Bovec, K.Vary a Muotha). Velmi dobré výsledky kategorie K1m. Nižší účast na MS - chyba pořadatele.
  Předložen návrh odměn za výsledky RD sjezd v roce 2004 - schváleno.
 5. Příští schůze Výboru - 14.9.2004 od 14.00 v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.

Zapsal: Eichler

  

Příloha:

VNIŘNÍ DOHODA ČSK PRO SPOLEČNOST SIMPRO

PRAVIDLA PRO DĚLENÍ NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

I. PRAVIDLA PRO DĚLENÍ NÁKLADŮ
Nositelem všech finančních nákladů spojených s financováním společnosti SIMPRO jsou reprezentační družstva : RDA senioři slalom
               RDA senioři sjezd
               RD junioři slalom a sjezd
Družstva se budou podílet na financování těchto výdajů v poměru, který odpovídá klíči pro dělení financí MŠMT pro příslušný rok.
Za účelem financování bude zřízen zvláštní podúčet.
Každé družstvo poskytne na tento podúčet k 1. dni každého měsíce požadovanou částku.

II. PRAVIDLA PRO DĚLENÍ PŘÍJMŮ
a/ příspěvky, které nejsou účelově vázány na žádné družstvo nebo akci

- příjemcem všech finančních příspěvků získaných společností SIMPRO jsou v tomto případě
reprezentační družstva .
- reprezentační družstva se budou dělit o tyto prostředky po odečtení provize a daně z příjmu
v poměru, který odpovídá klíči pro dělení financí MŠMT pro příslušný rok.

b/ příspěvky, které jsou vázány účelově na některé z družstev, na organizaci soutěže nebo společenské akce:
1/ od výše příspěvku budou odečteny náklady na provizi a daň z příjmu
2/ od výše příspěvku budou odečteny náklady vyjadřující poměrnou sumu potřebnou k jejímu
získání/ paušální platba SIMPRO/
3/ ze zbývající části bude převedeno 10% na zvláštní podúčet, který slouží k financování
SIMPRO
4/ zbývajících 90% bude poskytnuto příjemci, kterému je určen příspěvek

5/ pokud bude podúčet na konci kalendářního roku vykazovat přebytek, budou finance
rozděleny na všechny reprezentační družstva. dle zmíněného poměru.

PRAVIDLA PRO SCHVALOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ:
a/ v případě projektu, který není účelově vázán, rozhodnou o přijetí a podmínkách projektu trenéři výše zmiňovaných družstev. Každý z trenérů má právo veta.

b/ pokud se bude jednat o projekt vázaný na akci nebo jedno z družstev, rozhodne o jeho přijetí či nepřijetí vedoucí akce nebo trenér příslušného družstva. Případné přijetí bude potvrzeno písemně společně se závazkem splnění požadovaných podmínek.

ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ POMÍNEK SMLUV:
a/ v případě, že smlouva není účelově vázána, budou za plnění podmínek odpovědni trenéři reprezentačních družstev spolu se sekretářem. Sekretář bude zodpovídat za provedení případné dokumentace.

b/ v případě smlouvy účelově vázané, bude plně zodpovídat za její plnění i dokumentaci vedoucí příslušné akce nebo trenér příslušného družstva.

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů