Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 14.1.2006

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 14.1.2006 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.

Usnesení mimořádné konference ČSKDV
konané dne 14. ledna 2006 v Praze na Strahově


1. Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01. zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2005:
za RD slalom seniorů - Mgr. Jiří Pultera,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Robert Knebel,
za RD juniorů – slalom a sjezd - RNDr. Jiří Kratochvíl,
02. zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2005 přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03. zprávu o činnosti závodní komise za rok 2005 a přípravě na rok 2006 přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
05. zprávu kontrolní komise ČSKDV přednesenou jejím předsedou Dr. Ottou Jarolímkem,
06. členy kontrolní komise ČSKDV: Šťastný Jan, Klečák Martin, Lagnerová Jana
07. návrh Směrnic o závodění pro rok 2006 včetně jejich příloh

2. Konference ČSKDV schvaluje:
01. zprávu o činnosti ČSKDV za rok 2005 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02. zprávu o hospodaření ČSKDV za rok 2004, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů, přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,

3. Konference ČSKDV ukládá:
Výkonnému výboru ČSKDV:
01. zpracovat Směrnici o hospodaření ČSKDV do konce března 2006,
02. ve spolupráci s kontrolní komisí ČSKDV provést novelizaci Stanov ČSKDV a novelizované znění tohoto dokumentu předložit k projednání konferenci ČSKDV v roce 2007,
03. zpracování otázky členských příspěvků (aktivní členové, tj. závodníci vyšší a ostatní nižší) na rok 2007 do 30. 6. 2006. Hlasování proběhne per rollam a bude schváleno na konferenci v roce 2007.
Sekretariátu ČSKDV:
01. vypracovat standardizovanou tabulku pro každoroční hodnocení hospodaření ČSKDV a předložit její strukturu výkonnému výboru ČSKDV ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

Dne 14. ledna 2006
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Jindřich Fučík a Milan Kobes

 

Zápis z Konference ČSKDV ze dne 14. 1. 2006 v Praze
  1. Zahájení konference v 10.10 hod. – vedení schůze RNDr. Jiří Kratochvíl
  2. Minutou ticha byla uctěna památka A. Semeráda ,J. Holečka a M. Koblihy
  3. Volba komise mandátové – Sadílková, Bílý, Křempek - souhlas
  4. Volba komise návrhové – Fučík, Kobes, Rolečková – souhlas
  5. Zpráva mandátové komise: ze 140 pozvaných delegátů přítomno 57, konference není usnášení schopná,
V 10.20 byla řádná schůze Konference ČSKDV ukončena a v 10.25 hod. zahájeno jednání mimořádné Konference ČSKDV.
  1. Mimořádná Konference ČSKDV odsouhlasila původně navrhované složení jak mandátové, tak i návrhové komise.
  2. Zahájení konference dle programu pozvánky
a)       zpráva předsedy ČSKDV Prof. ing. Jaroslava Pollerta, DrSc.
b)      zpráva za RD slalom – Jiří Pultera
c)       zpráva za RD sjezd – Mgr. Robert Knebel
d)      zpráva za RDJ slalom.a sjezd a SCM RNDr. Jiří Kratochvíl
e)      zpráva za komisi rozhodčích – L. Rolečková
f)         zpráva za závodní komisi – ing. Rudolf Crha
g)      zpráva zástupci oddílů – omluveni pro pracovní zaneprázdnění
h)       zpráva o hospodaření – Mgr. Ivo Eichler
i)         zpráva revizní komise – Dr. Ota Jarolímek
  1. Projev předsedy ČSK ing. Michala Ježka
Přestávka schůze 12.15 - 12.35 hod.
  1. Diskuze
a)       Rozsypalová – informace o výzkumu k financování kanoistiky
b)      Roleček – reagoval na zprávu předsedy revizní komise, rekapituloval činnost předsedy RK od minulé konference. Jmenování členů komise + návrh statutu RK bylo úkolem od 7. 3. 2005. Předseda RK toto splnil v tomto týdnu, tedy bez možnosti projednání a vyjádření se výkonným výborem ČSK DV – nebylo dodrženo doporučení Výboru o doplnění komise o zástupce z moravského regionu. Dále L. Roleček reagoval na jednotlivé body zprávy předsedy RK a vysvětlil stanovisko Výboru ČSKDV k těmto bodům. Upozornil, že předseda RK se odvolává na neplatné stanovy ČSKDV.
c)       Jarolímek  odpověděl L. Rolečkovi na výhrady práce předsedy RK a vysvětlil postup výběru členů komise.
d)      Netík navrhl zastavit diskuzi o RK zde na Konferenci a předat řešení Výboru ČSKDV.
Dále kritizoval zvýšení členských příspěvků ČSK DV, které schválila minulá Konference a navrhl snížit tyto příspěvky, případně rozdělit příspěvky na kategorii závodník a nezávodící členové ČSK DV.
e)      Roleček reagoval na vyjádření k volbě členů RK.
f)         Mačkal přednesl tyto otázky:
-         dotaz k objednávce služeb (časomíra + záchranná služba) při závodech financovaných ČSK DV,
-         požádal o předložení rozpočtu na rok 2006,
-         požádal o informaci, zda bude či nebude MS ve sjezdu v K.Varech,
-         proč Výbor ČSK DV záměrně brání uskutečnění tohoto MS,
-         zda klíč určující počet delegátů pro Konferenci ČSK DV není protiprávní
g)      Pollert vysvětlil vývoj v kandidatuře pořadatele MS 2006 ve sjezdu (odřeknutí původně schváleného pořadatele – V.Británie), nevhodné kroky oddílu SK Hubertus při zahájení jednání se slovenským svazem a oddílem v Augsburgu o pořádání tohoto MS. Dále vysvětlil současný stav a postup při schvalování pořadatele tohoto závodu. Kandidatura Karlových Var podána a nyní se čeká na vyjádření ze strany ICF.
h)       Rolečková doplnila vysvětlení ke kandidatuře pro MS 2006 ve sjezdu o informace ze sjezdové komise ICF.
i)         Prskavec informoval delegáty o MS 2006 ve slalomu:
-         blíží se uzávěrka nákupu vstupenek pro MS – do 31.1.2006,
-         zájem o dobrovolníky pro spolupráci při MS,
-         2 měsíce před MS bude omezen trénink na trati v Tróji,
-         vysvětlil postoj pořadatele MS ve slalomu ke kandidatuře MS ve sjezdu,
j)         Kratochvíl shrnul odpovědi na otázky A. Mačkala a požádal o jejich předložení v písemné formě.
k)       Toncar ml. navrhl aby si pořadatel mohl z peněz na uspořádání závodu sám vybrat, komu zadá provedení služeb spojených s časomírou a výpočtem výsledků nebo záchrannou službou.
l)         Toncar st. uvedl, že peníze na uspořádání závodu se snižují. Navrhl svazu pokud nezíská sponzora na přádání závodů aby si vytvořil vedlejší hospodářskou činnost pro zlepšení financování aktivit svazu.
m)     Netík odpověděl na údajný „monopol“ svazu na časomíru a záchrannou službu při závodech financovaných ČSKDV.
n)       Crha informoval o přípravě smluv s pořadateli závodů, které chce během dvou dnů rozeslat všem pořadatelům závodů.
o)      Mohout kritizoval pořadatele MČR 2005 ve slalomu na Lipně pro špatnou organizaci, neinformování diváků.
p)      Jarolímek kritizoval návrh Směrnic pro závodění na rok 2006 a požádal o úpravu těchto bodů:
-         zrušení poplatku a současně i povinnosti odhlášení lodí, které nebudou v závodě startovat při ČP ve sjezdu,
-         úpravu  startovného ČP sjezd – max.100,- Kč, postupový závod sjezd – max. 50,- Kč a postupový závod slalom max. 60,- Kč,
-         zařazení bodů získaných při MČR veteránů do žebříčku oddílů.
q)      Jarolímek žádal, aby všechny zápisy z jednání VV ČSKDV byly zveřejněny na internetové stránce www.kanoe.cz
r)        Roleček upozornil Jarolímka, že již více jak dva roky jsou všechny zápisy ze schůzí VV ČSKDV na  internetu zveřejňovány.
s)       Jarolímek stahuje návrh na zveřejňování zápisů na internetu.
t)         Crha reagoval na návrhy Jarolímka:
-         povinnost a poplatky za odhlášení závodníků při sjezdových závodech – zkrácení intervalů mezi závodníky a tím i zvýšení atraktivnosti závodů pro diváky, potřebné i vzhledem k délce vlastního závodu a nutnosti čerpání vody
-         při snížení navrhovaného startovného pro ČP sjezd to bude znamenat propad návrhu rozpočtu závodní komise na závody řízené ČSKDV
-         veteráni dostávají symbolickou odměnu (medaile + diplomy)
u)       Crha požádal o dodání otázek k závodům A. Mačkala písemně.
v)       Roleček odpověděl na otázku Mačkala ke klíči počtu delegátů pro Konferenci.
w)      Eichler – doplnění vyjádření právního oddělení ke klíči.
x)       Rolečková přednesla návrh Usnesení Konference CSK DV 2006.
Konference ukončena ve 14.35 hod.
 
Zapsal: Eichler,Roleček,Rolečková

Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2006:

 - Usnesení Konference ČSK DV 2006
 - Zápis Konference ČSK DV 2006
 - Zpráva předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
 - Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
 - Zpráva Závodní komise ČSK DV
 - Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
 - Přehled čerpání ČSK DV 2005
 - Zpráva Kontrolní komise ČSK DV
 - Kritéria SCM pro rok 2007
Momenty sportu

Momenty sportu