Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.12.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 7.12.2005 v Praze.

Zápis 07/2005

ze schůze VV ČSK DV konané dne 7.12. 2005

Přítomni:             Pollert J., Roleček, Rolečková, Knebel, Pišvejc, Pultera, Crha, Kratochvíl, Jarolímek, Eichler
Omluven:            Šamánek
Host:                     Lepík V.
 
Zahájení schůze provedl L.Roleček z důvodů účasti předsedy J.Pollerta na jednání ČOV
Kontrola zápisu 06/2005:
bod 4)03                                                        metodická činnost – získány materiály (překlady) od Sportis.TR společně s M.Bílým vyberou a připravují vhodné materiály k tisku,případně k distribuci na veřejnost.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Pultera                Termín: trvá
bod 5)03        Kontrolní komise – Statut komise do příště připraví Jarolímek k projednání na výboru ČSK DV. Definitivní schválení Statutu a personální obsazení komise musí proběhnout až při jednání Konference ČSK DV.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Jarolímek          Termín: trvá
bod 23)03     Roleček ve spolupráci se sekretariátem dojedná výrobu nových průkazů ČSK DV.  Průkazy vyrobeny ve dvou barevných provedeních pro závodníky(žlutá) a trenéry a rozhodčí(modrá).Výbor rozhodl aby výměna průkazů ČSK DV proběhla do konce roku 2006 s tím, že od 1.1.2007 budou staré průkazky neplatné.
bod 29)03     UTA/CCS – společně s právním oddělením ČSTV se připravuje žaloba.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Eichler                Termín: trvá
 bod 21) 05    Stížnost J.Šťastný – odesláno 3.11.2005
 
bod 21/06      Kratochvíl předloží celkový přehled SCM pro rok 2006 všem členům Výboru a zároveň bude zveřejněn na internetu.
                Sekretář provede revizi nesplněných úkolů ze zápisů z Výboru ČSK DV z průběhu roku 2005 a písemně předá členům Výboru do příští schůze.
bod 4/06        L.Rolečková informovala členy Výboru od dvou schůzkách s pořadatelem MS 2006 ve sjezdu,které se uskutečnily 15. a 29.11.2005
Zahájeno jednání se zástupcem pořadatele MS 2006 ve sjezdu K.Varech – V.Lepíkem
Lepík informoval o:
-  možnostech tréninku v březnovém termínu 2006 – jednání s Povodím probíhají
-  development programu – řeší se finanční krytí tohoto programu ze strany účastníků MS a pořadatele
-  navrženém časovém programu závodů - rozesláno
-  sponzorech akce – dnes zaslal M.Müller
-  jednáních se slovenským a německým svazem o možnostech spolupořádání MS 2006 v K.Varech a vysvětlil důvody k těmto jednáním.
Lepík předložil tištěnou přihlášku ke kandidatuře. V tomto materiálu bude upraveno záhlaví u organizátora MS (Czech Canoe Union) a technického organizátora (SK Hubertus) a doplněno foto předsedy J.Pollerta. Pod doplnění bude kandidatura odeslána na ICF (sekretariát + členové sjezdové komise)v elektronické podobě a následně i poštou, tak aby byl dodržen závazný termín ICF tj.15.12.2005.
Roleček vyjádřil nespokojenost s postupem pořadatele při jednáních o pořádání MS se slovenským svazem a zástupci oddílu z Augsburgu, ještě před rozhodnutím Výboru ČSK DV.
 
 
 
Předseda:
1.       Pollert  požádal Výbor o vyjádření ke schválení pořadatelství MS 2006.  Po hlasování (7 pro,1 se zdržel), Výbor ČSK DV souhlasí s odeslání kandidatury K.Varů na pořádání MS 2006 ve sjezdu na divoké vodě. Součástí odeslané kandidatury bude dopis (L.Rolečková), který upřesňuje podmínky kandidatury s tím, že by neměla v žádném případě ohrozit žádost na pořádání MS 2010 ve sjezdu. L.Rolečková vysvětlila stávající podmínky kolem schvalování MS 2010 ve sjezdu.
2.       Pollert informoval o aktivitách L.Hilgerta, který se obrátil na předsedu slalomové komise ICF a také na Český olympijský výbor se žádostí o podporu obou organizací při vzniku centra pro vodní slalom v Praze na Štvanici. Výbor podporuje výstavbu drah, ale požaduje informování o aktivitách s tím spojených, neboť žádný ze členů výboru při jakémkoliv dotazu vně ČSK není schopen podávat doporučení a vysvětlení situace. Výbor proto takovýto postup odsuzuje a žádá  L.Hilgerta o vysvětlení těchto aktivit.
Při dalším jednání,které by mělo následovat požádat Povodí o možnost uspořádat závody ve Š.Mlýně v letních či podzimních měsících,tak aby co nejméně ohrožovaly faunu a flóru v oblasti.
4.       Sekretariát bude informovat SVOČR o našem postupu a požádá o schůzku vedení obou sdružení k vyjasnění dalších kroků v této otázce.
5.       Předseda požádal členy Výboru o přípravu zpráv za jednotlivé složky svazu v délce trvání 5-7 minut.
Místopředseda – L.Roleček:
6.       Roleček poděkoval organizátorům akce „Kanoista roku“ a navrhl Výboru odsouhlasit právo pořádat tuto akci pořadatelům z Olomouce na další 3 roky s opcí na další rok.
7.       Roleček vyjádřil nespokojenost s malou aktivitou sekretariátu při vyřizování odvolání proti rozhodnutí KRNAP. Sekretář  nesouhlasil a vysvětli jednotlivé kroky při vyřizování celé agendy.
Závodní komise:
8.       Crha informoval Výbor o návrhu Směrnic pro závodění v roce 2006 a vysvětli i finanční krytí organizace závodů v roce 2006. Zvýšené startovné zůstane pořadateli závodů  a částečně kryje náklady na pořádání.U dotovaných závodů bude o tuto částku snížena dotace.
9.       Crha odpověděl na výhrady O.Jarolímka ke zvýšenému startovnému.
10.    Crha vysvětlí na Konferenci delegátům systém financování závodů ČSK DV a připraví další varianty při finančních škrtech.
11.    Crha dodá konečný návrh Směrnic pro zveřejnění na internetu – do konce týdne.
12.    Sekretariát zjistí na ekonomickém oddělení ČSTV na možnost formulace při fakturování technického zajištění závodů ze strany CSE Pelhřimov,tak aby bylo možno tyto náklady snížit o DPH.
13.    Crha požádal o vyřazení z položky závody nákladů na před MS – ve výši 75.000,-Kč(rezerva) a částky na tisk Pravidel ČSK 17.000,-Kč(rezerva)
 
Komise rozhodčích:
14.    Rolečková podala informaci o financování rozhodčích na závodech 2005 a předložila celkové vyúčtování závodů 2005.
15.    Rolečková požádalo o zvýšení odměn pro rozhodčí na závodech ČSKDV o 50,-Kč na osobu a den. Tato otázka bude řešena při přípravě rozpočtu 2006.
                                                                                                                                                   
Trenér RD - slalom:
16.    Pultera informoval o konání semináře trenérů,který se uskuteční 14.-15.1. 2006 za finanční podpory ČOV.
 
Trenér RD - sjezd:
17.    Knebel rozešle na členy Výboru návrh nominačních kritérií. Problém RD sjezd je nejistota s místem konání MS.2006
18.    Knebel poděkoval všem členům Výboru,kteří se zúčastnili akce „Kanoista a raftař roku 2005“.
 
Trenér RD – junioři:
19.    Kratochvíl informoval o školení trenérů,které proběhlo v termínu 16.-20.11.2005 v Praze Tróji a jednalo se o specielní část školení trenérů 2.a 3.třídy. Organizačně zajišťoval akci M.Bílý (odměna??? Kč) - výplata v roce 2006)
20.    Kratochvíl přednesl dotaz  proč není MSJ v Roudnici 2008 stále ještě v kalendáři ICF – sekretariát prověří na ICF.
21.    Kratochvíl informoval Výbor o plánu RD na r.2006,který bude rozeslán e-mailem včetně nominačních kritérii.
Zástupce oddílů Čechy:
22.    Pišvejc požádal o potvrzení MSJ 2008 ze strany ICF – sekretariát
 
Zástupce oddílů Morava - omluven
 
Kontrolní a revizní komise:
Bez připomínek
 
Sekretariát:
23.    Konference ČSK DV. Pozvánky na oddíly rozeslány. Celkem 18 oddílů neodebralo členské známky minimálně za jeden rok. Tyto oddíly budou obeslány dopisem s výzvou na úhradu pohledávek s tím, že poté mohu být také pozváni na Konferenci jako řádní delegáti.
24.    Výbor byl informován o postupu ČSTV ve vyplácení dotací ze sazky.K dnešnímu dni je uhrazeno 62% dotace 2005.
25.    Výbor odsouhlasil příspěvek na používání internetu pro: Crha,Rolečková,Kneblová ve výši 5000,-Kč – sekretariát dořeší úhradu.
26.    MUDr.Větvička společně s právním odd. ČSTV připravuje materiál k právní zodpovědnosti účastníků tělovýchovných aktivit tj. sportovců,trenérů,pořadatelů atd.
27.    Předložena žádost L.Novosada o zařazení závodů českokrumlovského maratónu do termínové listiny 2006. Výbor nesouhlasí s tímto postupem, neboť je nutné dodržovat termíny předepsané ICF tj. 31.7.každého roku. Pořadatel může požádat o zařazení termínové listiny ICF na rok 2007.
28.    Informace o financích ČSK – do konce roku by měly být uhrazeny půjčky od ČSTV a ČOV. Stav financí z důvodů výpadku Sazky bude napjatý.V položce RD dojde pravděpodobně ke schodku.Sekretariát zajistí vyrovnané financování s možným přenesením některých pohledávek do roku 2006. Knebel vysvětli svou nespokojenost s informacemi o čerpání a zařazení leasingu do položky RD – vysvětlení Pultera,Eichler.
29.    Eichler požádal o vyjádření k pohledávce USK Praha – záloha na MS 2006 ve výši 150.000,-Kč. Tuto položka bude nutné přesunout do roku 2006. Doplatek 75.000,-za rok 2005 bude vyřešen do konce roku 2005.
30.    Přednesena žádost J.Prskavec o úhradu schodku ve výši 8.251,28 Kč při organizaci poháru žáků 2005.Tento schodek byl zapříčiněn odečtem daní z přijatých sponzorských příspěvků. Výbor souhlasí s proplacením.
31.    Výbor obdržel první vydání informačního bulletinu ICF – Canoeing Express
32.    Podána informace o odeslaných dotacích tal.mládeže na oddíly. K dnešnímu dni odesláno cca 480 tis. Protože je 7.12. den, kdy je poslední den k dodání podkladů,nyní vyčkáme do pondělí,podle poštovního razítka a pouze těmto oddílům budou dotace vyplaceny.
33.    Svaz obdržel žádost ICF o podrobné sledování  pohybu sportovců (Hilgertová,Mašek) Uvedení byli vyzváni k plnění povinností,které vyplývají z podmínek WADA a ICF.
34.    Příští schůze Výboru před Konferencí ČSK DV – 14. 1.  2006 od 9.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                                                        Schválil: Výbor dne 14.1.2006.