Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 2.11.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 2.11.2005 v Praze.

Zápis 06/2005

ze schůze VV ČSK DV konané dne 2.11. 2005

Přítomni:             Pollert J., Šamánek, Rolečková, Knebel, Pišvejc, Pultera, Crha, Kratochvíl, Jarolímek, Eichler
Omluven:            Roleček

Kontrola zápisu 05/2005:
bod 4)03                                                        metodická činnost – J. Pultera -  M. Bílý - možnosti spolupráce při tvorbě metodických materiálů - trvá
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Pultera                Termín: trvá
bod 5)03        Kontrolní komise – Jarolímek předložil návrh na složení komise – Jarolímek, Šťastný J., J. Lagnerová, M. Klečák . Statut komise do příště připraví Jarolímek k projednání na výboru ČSK DV. Definitivní schválení Statutu a personální obsazení komise musí proběhnout až při jednání Konference ČSK DV.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Jarolímek          Termín: trvá
bod 23)03     Roleček ve spolupráci se sekretariátem dojedná výrobu nových průkazů ČSK DV.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Roleček, Eichler Termín: trvá
bod 29)03     UTA/CCS – společně s právním oddělením ČSTV se připravuje žaloba.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Eichler                Termín: trvá
bod 34)05     Vyjádření k závodům MČR Lipno a NKZ Č.Vrbné – úroveň organizace závodů byla diskutována na schůzi ZK s K.Krejčím.Dle pořadatele současné finanční podmínky pořadatelů vyšší úroveň organizace závodů neumožňují.
 bod 21)         Stížnost J.Šťastný – odpověď za ZK přednesl R.Crha – Výbor souhlasí  a odpověď bude odeslána J. Šťastnému.
bod 24)          Smluvní výše cestovného bude zachována na 5,- Kč/km
Sekretář provede revizi nesplněných úkolů ze zápisů z Výboru ČSK DV z průběhu roku 2005
 
Předseda:
1.       Pollert informoval o stavu financí v letošním roce.Sazka snížila výši původně přislíbené dotace na 65% s tím, že do 80% doplatí v ¼ roku 2006 a 20% propad je zapříčiněn změnou zákona o DPH, kdy společnost Sazka je nucena platit od letošního roku z výnosů DPH.
Pro ČSK DV znamená snížení této dotace ztrátu příjmů ve výši 380 tisíc Kč. Předseda navrhl uspořit z každé položky rozpočtu ČSK DV 3% tak, aby hospodaření neskončilo schodkem. Výbor tento návrh hlasováním 6 PRO a 2 PROTI odsouhlasil.
Výpadek příjmů bude uhrazen z jednotlivých položek rozpočtu % dílem. V případě překročení některé z položek bude tato položka zatížena schodkem při sestavování rozpočtu 2006.
2.       Výbor odsouhlasil, že povinností vedoucího akcí je vyúčtovat čerpání svazových prostředků v účtárně ČSTV maximálně do 30 dnů po skončení akce. Při nedodržení tohoto termínu budou další akce finančně  pozastaveny .
3.       Pollert informoval o přípravách MS 2006 ve slalomu. Smlouva mezi ČSK a ICF je odeslána na sekretariát ICF. Problémem je průzkumem zjištěný velký zájem diváků ze zahraničí a technickými možnostmi výstavby tribun pro diváky. České oddíly dostanou nabídku na objednání vstupenek na MS.
4.       Pollert informoval o aktivitách k organizaci MS 2006 ve sjezdu v K.Varech. Vysvětlení R. Knebel. Výbor odsouhlasil tento postup. Do ukončení všech jednání neodejde na ICF ani pořadatele žádné rozhodnutí Výboru. Ve středu 9. 11. 2005 se pokusíme svolat schůzku zainteresovaných stran, kde bude dořešena otázka kompenzace za marketingový konflikt obou akcí a pořadatelé ohlásí nasmlouvané sponzory z důvodů ošetření konfliktu zájmů. Ukončit jednání do odjezdu L. Rolečkové do Francie na schůzi sjezdové komise (13.11.2005). Za ČSKDV byli odbornými garanty technického uspořádání MS sjezd 2006 stanoveni R. Knebel a L. Rolečková. Po schůzi VV ČSKDV přišla od ICF dodatečná informace vyzývající federace k pořadatelství MS sjezd s termínem předložení žádosti do 15. prosince 2005
                                                                                                                                                    Zodpovídá: R. Knebel    termín schůzky
                                                                                                                                                    Účast na jednání:       Pollert, Rolečková
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Rolečková Termín: do 14 dnů
 
Místopředseda – L.Roleček omluven pracovní zaneprázdnění:
 
Závodní komise:
6.       Crha informoval Výbor o návrhu Směrnic pro závodění v roce 2006 se všemi přílohami. Výbor požádal o přípravu vysvětlení financování závodů v roce 2006 s případnými variantami pro Konferenci ČSK DV. Jarolímek navrhl systémové změny ve financování závodů, vypsání výběrových řízení na pořadatele. Tyto zásadní změny je však nutné připravit nejdříve od sezóny 2007. Jarolímek dodá písemné podklady k návrhům.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Crha Termín: 15. ledna 2006
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Jarolímek Termín: červen 2006
7.       Výbor návrh Směrnic pro sezónu 2006 odsouhlasil. Sankce za neoznámení startu závodníka v pátek do 18 hodin při závodech ve sjezdu byla odsouhlasena 7:1. Knebel zdůvodnil tento postup zvýšením atraktivity závodů bez dlouhých prázdných časových úseků, kdy přihlášení závodníci nestartují.
8.       Termínová listina 2006. ZK připravila návrh termínové listiny hlavních závodů (je již delší dobu na internetu) a nyní bude zveřejněna mírně změněná verze (změna termínu konání MEJ a U23 ve V. Británii) s aktuálně doplněnými termíny některých veřejných závodů. Uzávěrka pro hlášení organizátorů veřejných závodů je 20. 11. 2005. Na dopis J. Škrance s kritikou návrhu termínové listiny odpoví R. Crha. J. Pollert nesouhlasí se současným návrhem termínů nominačních závodů. Odpověď J. Pultera – kolize volných termínů se závody Světového poháru a Mistrovství Evropy ve slalomu.
9.       Crha dodá pořadateli mezinárodních závodů v Č. Vrbném obecné principy pořádání těchto závodů – návrh ZK.
10.    ZK vloží do Směrnic doporučení na prohlídky sportovců, dle návrhu MUDr. Větvičky – problém je cena vyšetření ECHO.
 
Komise rozhodčích:
11.    Na příští schůzi bude předloženo vyhodnocení financování závodů 2005 – rozhodčí.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Rolečková Termín: 7. 12. 2005
12.    Rolečková informovala o jednání sjezdové komise ICF v Ardéche (FRA) 11. – 13. listopadu 2005.
 
Trenér RD - slalom:
13.    Pultera zhodnotil účast RD na Mistrovství světa 2005 v Austrálii. Výbor ČSK DV se vrátí po skončení příští závodní sezóny k problematice přechodu závodníků z kategorie juniorů a U23 do seniorského družstva. Podklady pro jednání připraví trenérské rady RD slalom a RD juniorů
14.    Pultera předložil ke schválení návrh personálního obsazení ASO Dukla – souhlas. Výbor požádá obě sportovní centra o předložení nominačních (vstupních) kritérií do center a to v kategorii seniorů i juniorů.
15.    Pultera předložil návrh odměn za výsledky členů RD slalom za výsledky v roce 2005 – s podmínkou vyplacení v začátku roku 2006.
16.    Pultera informoval Výbor o uzavřené smlouvě s firmou HUMI Outdoor na materiální vybavení (oblečení) RD slalom do roku 2008. Výbor souhlasí.
 
Trenér RD - sjezd:
17.    Knebel předal všem členům Výboru pozvání na vyhlášení Kanoisty roku 2005. Všichni členové Výboru jsou žádáni o potvrzení své účasti.
18.    Knebel informoval o přípravách nominačních kritérií na MS 2006 – zatím pozastaveno.
19.    Knebel požádal sekretariát o zjištění podmínek pro zřízení krajských svazů kanoistiky pro možnost čerpání finančních prostředků na úrovni krajů.
 
Trenér RD – junioři:
20.    Kratochvíl požádal předsedu o urgenci zveřejnění termínu MEJ 2006 na internetové stránce ECA, ICF a také zveřejnění MSJ 2008 v Roudnici.
21.    Kratochvíl informoval o Republikové radě SCM, která schválila personální obsazení středisek mládeže na příští rok (144 sportovců – 8 center). Podrobnosti obdrží Výbor na příští schůzi.
22.    Kratochvíl informoval o VT RDJ sl. V Roudnici a sj. v Olomouci.
 
Zástupce oddílů Čechy
        bez připomínek
 
Zástupce oddílů Morava:
23.    Šamánek vyjádřil nesouhlas s ve Směrnicích navrženou pokutou pro neodhlášení závodníků ve sjezdu. Odpověď R. Knebel, R. Crha.
 
Kontrolní a revizní komise:
24.    Jarolímek vyslovil připomínky k technickému zajištění závodů a požádal ZK o co nejrychlejší zveřejnění těchto podmínek pro pořadatele.
 
Sekretariát:
25.    Termín Konference ČSK DV byl stanoven na 14. 1. 2006. Sekretariát zjistí možnosti konání v aule na Strahově.
26.    Konečný návrh Směrnic bude zveřejněn na internetu
27.    Příští schůze Výboru – 7. 12.  2005 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
 
Zapsal: Eichler                                                                                                                        Schválil: Šamánek