Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.9.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 7.9.2005 v Praze.

Zápis 05/2005

ze schůze VV ČSKDV konané dne 7. 9. 2005

Přítomni:             Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Knebel, Pišvejc, Pultera, Eichler
Omluven:            Crha, Kratochvíl, Jarolímek
Hosté:                  Rohan Jiří, Ježek Stanislav

MS slalom 2006
J. Rohan seznámil přítomné s návrhy na spolupráci svazu a organizačního výboru při MS 2006, dle již dříve rozeslaného materiálu.
Výbor odsouhlasil variantu založení s.r.o organizačního výboru MS mimo svaz.
Výbor odsouhlasil předfinancování dotace pro MS ve výši 150.000,- Kč z rezervy svazu ještě v letošním roce. K úhradě některých dalších nákladů spojených s organizací MS (dopingová kontrola, medaile) se Výbor vrátí po oponenturách financí s MŠMT(cca v lednu 2006).
Pollert projedná při MS 2005 v Sydney s vedením ICF otázku smlouvy mezi svazem a ICF k MS 2006 a dále také otázku Development programu při MS 2006. ČSK DV uzavře smlouva mezi svazem a OV MS 2006 o podmínkách spolupráce ihned po podepsání smlouvy mezi ČSK a ICF (nejpozději do konce roku 2005).
Výbor odsouhlasil složení Organizačního výboru MS 2006 dle předloženého návrhu. Za ČSK DV bude v OV pouze předseda Jaroslav Pollert.
OV MS 2006 bude dohlížet na dodržení termínů pro podání potřebných žádostí na MŠMT ČR, Magistrát HMP apod. a jejich podání projedná se sekretariátem svazu, který zajistí jejich odeslání.
Development program se uskuteční pouze při finančním krytí celého programu ze strany ICF. OV MS 2006 dodá J. Pollertovi rozpočet programu před odjezdem na MS.
Podle požadavků OV MS 2006 Svaz uzavře smlouvu s Českou televizí o TV přenosu z MS (OV MS 2006 připraví tuto smlouvu).
Svaz určí odpovědnou osobu za ČSK DV pro pomoc při organizaci MS.
Výbor odsouhlasil výpomoc jedné osoby sekretariátu v závodní kanceláři při MS.
Kontrola zápisu 04/2005:
bod 4)03                                                        metodická činnost – J. Pultera projednal s M. Bílým možnosti spolupráce při tvorbě metodických materiálů.
bod 5)03        Kontrolní komise – Jarolímek předložil návrh na složení komise – Jarolímek, Veřtát, Šťastný J. Výbor doporučuje doplnit komisi o zástupce moravského regionu. Statut komise do příště připraví Jarolímek k projednání na výboru ČSK DV. Definitivní schválení musí proběhnout až při jednání Konference ČSK DV.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Jarolímek          Termín: trvá
bod 13)03    Úprava lékařských prohlídek pro závodníky ČSKDV. Sekretariát jedná s MUDr. Větvičkou, který společně s lékařskou komisí ČOV připravuje změnu v podmínkách povinných lékařských prohlídek pro sportovce.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Eichler                Termín: trvá
bod 11, 39)03 Crha předložil návrh úprav smluv s pořadateli mezinárodních závodů. Na příští schůzi Výbor projedná konečnou verzi podmínek pro případné pořadatele mezinárodních závodů. Nutno doplnit podmínky pro pořadatele předmistrovských závodů MS a ME.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Crha                    Termín: trvá
bod 23)03     Roleček ve spolupráci se sekretariátem dojedná výrobu nových průkazů ČSK DV.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Roleček, Eichler Termín: trvá
bod 29)03     UTA/CCS – společně s právním oddělením ČSTV se připravuje žaloba.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Eichler                Termín: trvá
bod 4)    Výbor byl informován o ukončení spolupráce s firmou VCES a SIMPRO (Pollert, Roleček). Na firmu SIMPRO odešle svaz oznámení o ukončení spolupráce.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Eichler   Termín: 20. 9. 2005
bod 6)    Pultera vysvětlil podmínky spolupráce s firmou ČEZ a HUMI. Smlouva s ČEZ – předložena, smlouva s HUMI v jednání.
bod 14)  Rolečková dodá J. Pollertovi do odjezdu na MS podklady k rozporům v jednotlivých verzích pravidel ICF.
                                                                                                                                                    Zodpovídá: Rolečková Termín: 21. 9. 2005
bod 19)  Trenéři RD se dohodli na spolupráci při využití tratě na Lipně při případném organizování MS 2010 ve sjezdu.
bod 26)  žádosti o zařazení do programu stavebních investic MŠMT na rok 2006. Sokol Žižkov na nabídku podat žádost nereflektoval. Jediný zájemce – KK Opava. Žádost byla podpořena. Žádost BK Roudnice nebyla odsouhlasena, protože se jedná o jiné sportovní odvětví a svaz preferuje podporu pouze kanoistických projektů. Pro příští rok bude na internetové stránce zveřejněna výzva pro žadatele o zařazení do programu investic. Oddíly nebo kluby, které budou žádat svaz o vyjádření podpory, budou o toto muset požádat minimálně 1 měsíc před termínem odevzdání žádosti.
bod 28)  Výbor odsouhlasil doplacení dotace oddílu USK Praha na pořádání předmistrovského závodu do výše 150 tis. Kč.
bod 34)  Vyjádření k závodům bude vyřešeno na příští schůzi za účasti J. Kratochvíla a R. Crhy.
 
Předseda:
1.       Pollert zhodnotil organizaci závodů MČR na Lipně. Velmi nízká úroveň organizace. Předseda informoval o vyjádření K. Krejčího, že odmítá za současných finančních podmínek závody na Lipně přádat. Závodní komise s pořadatelem možnost dalšího pořádání projedná. Pokud nebude zájem tyto závody pořádat, vypíše ČSK příští rok výběrové řízení. Stejná situace je s pořádáním závodů ve Šp. Mlýně.
2.       Závodní komise projedná nefungování hlasatelské služby při závodech MČR na Lipně  a případné sankce pořadateli.
 
Místopředseda:
3.       Roleček informoval o MČR žactva na Křivoklátě a pochválil pořadatele  z KK Rakovník
4.       Roleček požádal o vysvětlení neproplacení dotace oddílu z Blovic. Oddíl nedodal včas všechny požadované doklady a Výbor potvrdil původní rozhodnutí.
5.       Roleček informoval Výbor o ukončení výroby měřícího zařízení na lodě.
 
Závodní komise: - CRHA omluven, dovolená
 
Komise rozhodčích:
6.       Rolečková  se vyjádřila k názoru technického delegáta WW komise ICF ohledně obtížnosti trati na Lipně vzhledem ke kandidatuře pro  MS 2010.
7.       Rolečková  informovala o chybách ve vydaných pravidlech ICF ve sjezdu. Sjezdová komise ICF chystá vydání oprav.
8.       Rolečková informovala Výbor o závodech SP, ME a MSJ ve sjezdu.
 
Trenér RD - slalom:
9.       Pultera seznámil Výbor s nominací RD pro MS 2005 po ukončení druhé dodatečné nominace.
10.    Pultera seznámil Výbor s přípravou transportu RD na MS.
11.    Pultera požádal všechny členy Výboru o pomoc při hledání marketingové agentury pro svaz.
 
Trenér RD - sjezd:
12.    Knebel požádal závodní komisi  o kontrolu rozpisů  a organizaci závodů, při kterých probíhají závody ve sjezdu a slalomu souběžně.
13.    Knebel poděkoval L. Rolečkové za spolupráci při jednání s J. Perlwitzem – technickým delegátem WW komise ICF.
14.    Knebel požádal J. Pollerta o dopis na podporu kandidatury MS 2010 (sekretariát dodá podklady).
15.    Knebel informoval o výsledcích seniorů a juniorů na ME, MEJ a MSJ ve sjezdu.
16.    Knebel informoval Výbor se stavem příprav na akci Kanoista roku v Olomouci – 26. 11.  2005.
17.    Knebel informoval o nejasnostech s financováním přípravy M. Strnadové při rychlostních závodech.
 
Trenér RD – junioři – omluven – pracovní zaneprázdnění – zaslán e-mail:
Ahoj. Ještě jednou se omlouvám z předsednictva. Jinak v létě proběhla super náročná juniorská sezona. Absolvovali jsme předmistrovský MSJ v Solkanu, MEJ ve sjezdu ve Francii, MSJ ve sjezdu v Itálii, MEJ ve slalomu v Polsku a několik VT. Výsledky ve sjezdu byly vynikající, ve slalomu oproti loňskému roku slabší, ale optimistické. V přílohách přikládám přehled výsledků, které prosím předložit členům předsednictva. Jinak tento víkend se RDJ A + B + "RD" žáci zúčastní OH nadějí v Čunove. Velký zájem ze strany našich oddílů. Tento víkend proběhne MČR dorostu ve sprintu a v hlídkách. Škoda termínové kolize.
K proběhlým závodům:
Domnívám se, že je nutno pochválit pořadatele MČR žáků - Křivoklát - velmi pěkně připraveno i s vyhlášením a cenami. Solidní účast zejména ve slalomu a dobrá úroveň závodníků na dosti obtížné trati. Ta ovšem byla asi příčinou nižšího počtu počtu hlídek.
MČR Lipno - nemyslím si, že bylo úplně špatně připravené, ale domnívám se, že MČR by si zasloužilo celodenní komentování (nejslabší článek) a trochu v těch programových zmatcích chyběla startovní listina s přesnými startovními časy. Bude třeba dojednat na závodní komisi.
Jinak ostatní záležitosti si připravím na další předsednictvo.
Přeji hezký den a úspěšné jednání.
 
Zástupce oddílů Čechy
        bez připomínek
 
Zástupce oddílů Morava:
        bez připomínek
 
Kontrolní a revizní komise:
        nepřítomen
 
Sekretariát:
18.    Žádost oddílů Č. Budějovice  a USK Praha na pořádání mezinárodních závodů v roce 2006 byla v termínu zaslána na ICF.
19.    Podána informace o akci McDonalds Olympic Hopefuls Team (sponzorovaný tým juniorů z různých sportů). Podána přihláška – bohužel neakceptována.
20.    Odměna Volf-Štěpánek – neuhrazena sponzorem (VCES) - bude uhrazena z rezervy rozpočtu  svazu.
21.    Stížnost J. Šťastný na postup L. Rolečkové. Stížnost byla předána Závodní komisi k projednání.
22.    ME Klubů 2005 – L. Mikuláš – zájem projevila Dukla, oslovené oddíly USK – čeká se na vyjádření a Olomouc – nemá zájem.
23.    Výbor byl seznámen se stížností a poděkováním F. Sajdla  k jeho účasti na MEJ.
24.    Sekretariát dojedná se sekcí rychlost výši cestovného pro ČSK.
25.    Sekretariát rozešle členům Výboru termínovou listinu hlavních závodů ICF na r. 2006.
26.    Příští schůze Výboru – 2. 11.  2005 od 14.00 h v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
 
 
Zapsal: Eichler                                                                                                                        Schválil: Šamánek