Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.9.2013

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 23.9.2013. 

Zápis 04/2013

ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.9. 2013

Přítomni: Pollert J., Roleček L., Jílek L. ,Šamánek B., Kratochvíl J. ,Knebel R., Šedivá I., Kneblová H., Kutá L., Prskavec J., Eichler I.

Omluveni: Pultera

Kontrola zápisu 03/2013

·         Seznam hostů – 100 let – sekretář pošle členům Výboru elektronicky – dodat  do konce týdne se změnami.

·          Závody ČP Š.Mlýn – poděkování pořadateli z UP Olomouce za dobrou organizaci závodu

Předseda:

·         Předseda informoval členy Výboru k sestavení rozpočtu ČSK DV, z jakých položek se skládají jednotlivé příjmy od státu a ČOV. Dále vysvětlil systém sestavování rozpočtu ČSKDV systémem „mandatorních“ výdajů + ostatní.

·         Diskuze k návrhu rozpočtu ČSK DV:

·         V rámci diskuze B.Šamánek přednesl požadavek na „rozklíčování“ spol. výdajů sekce – odpověď J.Pollert a vyjasnění jednotlivých odměn pro trenéry atd. připomínkoval výši odměňování rozhodčím – odpověď J.Pollert, R.Knebel, J.Kratochvíl, J.Prskavec.

·         Odměna členům Výboru za jejich činnost bude ve výši minulého roku - souhlas.

·          Počet závodů ČP a nákladovost – diskuze – model 2014 připraví ZK na společné schůzi s trenéry RD.

·         Kratochvíl předložil k diskuzi návrh k dělení prostředků na „mládež“. Okomentoval R.Knebel – navrhuje rezervu a rozpustit mezi RD.

·         H.Kneblová informovala o čerpání ZK 2013 ve výši cca 1,660 tis.

·         J.Kratochvíl – požadavek pro SCM - 4,6mil.

·         Výbor požaduje zveřejnit přehled čerpání z rezervy každý rok - sekretariát. Na základě žádosti Výboru ČSK DV vyžádá sekretář v účtárně ČUS detailní účetní uzávěrku 2012, pokud nebude akceptováno, svaz se poohlédne po externí účetní.

·         Předseda přednesl návrh na změnu názvu položky rozpočtu z „Rezerva“ na Mimořádný příspěvek pro RDJ + U23 = MS 2014 - Austrálie.

·         Čerpání z rezervy ČSK DV bude uhrazeno medaile, doping, rozhodčí MSJ+U23 L.Mikuláš + MS Trója + měřící zařízení - souhlas.

·         Šamánek požádal o revokaci rozhodnutí Výboru o přerozdělení cca 55 tis. do rozpočtu oddílů -  neodsouhlaseno 3:3. Trvá původní rozhodnutí – do rezervy.

·         Předseda vyjádřil poděkování organizačnímu výboru MS 2013 za úspěšný průběh celé akce. Šamánek požádal o odeslání poděkování pořadateli – sekretariát - Kratochvíl. Odměna pro J.Rohan – z rozpočtu na 100.let – Pollert projedná na Výboru ČSK.

·         Pollert poděkoval trenérovi RDJ za výsledky na MSJ a MEJ 2013.

·         Předseda požádal ZK o konání společné schůze s trenéry RD. Trenéři RD dodají podklady pro návrhy term.listiny 2014 do 21.102013.

·          Předseda informoval o přípravách průběhu slavnostního večera ke 100. letům kanoistiky 23.11.2013.

Místopředseda:

·         L. Roleček – bez dalších připomínek  

Závodní komise:

·         H.Kneblová – bez dalších připomínek

Komise rozhodčích:

·         MS 2013 – zkoušky rozhodčí  - L.Kutá složila zkoušky na mez.rozhodčí.

Trenér RD – slalom:

·         J. Pultera omluven.

Trenér RD – sjezd:

·         R. Knebel informoval o akci Kanoista roku 2013 – 14.12.2013. Dotaz na společnou anketu se sekcí KR – projedná J.Pollert s J.Boháčem do poloviny října 2013.

Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:

·         J.Kratochvíl informoval o nominaci RDJ pro MSJ 2014 v Austrálii – dle kritérií. Požaduje o doplnění nominačních kritérii o dodatek s tím, že TR má právo doplnit medailistu z MSJ – souhlas. Předložil návrh na účast na MSJ.

·         Trenér U23:

·         J.Prskavec předložil nominaci RD U23 na MSJ 2014 v Austrálii. 3 skupiny dle příspěvku, (plná úhrady, 50%, bez příspěvku) a informoval o představách o účasti na této akci.

Zástupce oddílů - Čechy:

·         I.Šedivá  - bez dalších připomínek

Zástupce oddílů - Morava:

·         B. Šamánek - bez dalších připomínek

Kontrolní a revizní komise:

·         L.Jílek - bez dalších připomínek

Sekretariát:

·         Informace o jednání s ČOV o financování tzv. Olympijské solidarity (pro RDJ)– v jednání

·         Trenéři RD předloží návrh na financování úhrady TV přenosů např. ze závodů ČP, neboť tato úhrada nezapadá do metodických pokynů pro čerpání z jednotlivých programů MŠMT ČR. Nutno shánět sponzory.

·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 21.10.2013. v Praze na Strahově.

Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert