Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 9.4.2013

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 9.4.2013.
Zápis 03/2013
ze schůze VV ČSKDV konané dne 9.4. 2013

Přítomni: Pollert J., Roleček L., Jílek L. ,Šamánek B., Kratochvíl J. ,Knebel R., Šedivá I., Kneblová H., Kutá L., Pultera J., Prskavec J., Eichler I.

Kontrola zápisu 02/2013

·         Zaslané připomínky od L.Rolečka a R.Knebela budou zapracovány do konečné verze zápisu z minulé schůze

·         Výbor souhlasí s vytvořením funkce „metodika“ svazu. J.Kratochvíl dořeší s M.Bílým náplň a úhradu, za tuto činnost. Do příští schůze navrhnou trenéři náplň práce a také návrh na zdroj, ze kterého by byla tato funkce hrazena.

·         Závodní sezona 2013 – komentář H.Kneblová. První veřejné závody se již uskutečnily, smlouvy na první závody ČP sjezd odeslány.

·         Školení rozhodčích se uskutečnilo – informace L.Kutá. Zároveň by chtěl poděkovat L.Rolečkové za přípravu a vydání nových Pravidel ČSK DV a také za komunikaci s ICF ve věci prodloužení platnosti průkazů rozhodčích ICF.

·         Oddíl UP Olomouc dořeší účast M.Havlíka při MČR v Praze Troji.

·         Rozdělení autolékárniček proběhne při poradách vedoucích při ČP sjezd – L.Roleček (30ks)a ČP slalom(zbytek).

·         Připomínku B.Šamánka k dělícímu klíči bodů oddílů a zařazení dospělých závodníků do tohoto žebříčku – dořeší ZK, případně vytvoří druhou tabulku s těmito zařazenými závodníky pro přidělování delegačních míst na konferenci ČSK DV.

·         Trenérka roku – anketa ČOV – zúčastnila se R.Knýová – poděkovala a omluvila se P.Kneblová, pro pracovní zaneprázdnění.

Předseda:

·         Dle informací z Povodí Labe může nastat problém s vypouštěním vody při závodech v Š.Mlýně. ZK a TR RD sjezd připraví náhradní variantu sjezdových závodů. V případě neuskutečnění těchto závodů se ČP ve slalomu zruší bez náhrady. Konečné rozhodnutí a oznámení veřejnosti musí být zrealizováno dne 22.4.2013 v dopoledních hodinách. Sekretář požádá o informaci na dispečinku Povodí Labe.

·         Předseda informoval o stavu vyjednávání státních dotací 2013 od MŠMT ČR, ČSTV, ČOV. J.Pollert jmenován do komise pro tvorbu klíče pro dělení financí MŠMT ČR. Po vyjasnění jednotlivých dotací se uskuteční schůze Výboru v nejbližším možném termínu k návrhu rozpočtu ČSK DV 2013.

·         Předseda vyzval TR RD slalom k jednání s pořadateli závodů ČP slalom o případné zařazení těchto závodů do mezinárodní termínové listiny jako WRR. Nutno dojednat se ZK.

·         Předseda informoval o přípravě oslav 100.let kanoistiky. Členové Výboru obdrží seznamy hostů k 90.letům a vyškrtají, případně doplní některé jména do příští schůze.

·         Předseda okomentoval konverzaci ohledně PR marketingu ČSK. Komentář J.Pultera. Do příště dořeší úhradu TV přenosů ze závodů SP společně s D.Kneblem. Pollert projedná s J.Boháčem možnosti spolupráce se sekcí KR.

·         Výbor odsouhlasil, že vykonávání trenérské funkce nevyžaduje lékařské prohlídky v rámci pracovně právních smluv.

·         Pojištění trenérů a členů ČSK v rámci pojistky ČSTV platí pouze v případě jejich kompletní registrace (předání rodného čísla do registru ČSTV).

·         Výbor souhlasí s odpovědí sekretáře na dotaz J.Šťastného v otázce navýšení úhrady za práci trenéra v případě, že tento je plátcem DPH, o tuto částku, což není možné, neboť svaz nemůže v rámci státních dotací vyžadovat vrácení DPH.

·         Závody na Lipně dořeší J.Kratochvíl a L.Kutá s J.Prüherem.

·         Informace z ICF a jmenování rozhodčích na MS ve slalomu. V současné době je tam pouze V.Martin, který však není mezinárodní rozhodčí. Sekretariát prověří, jak se dostalo toto jméno do nominace.

·         Předseda předložil žádost USK na úhradu medailí a dopingových kontrol při MS 2013 stejně jako v roce 2006 – souhlas.

·         Předseda požádal B.Šamánka a případně další členy Výboru o informace k J.Přibylovi, který se v poslední době zapojil do publikování na webu kanoe.cz – odpověď B.Šamánek. Zároveň se vyjádřil i k projektu nové USD v Brně.

Místopředseda:

·         L. Roleček  vysvětlil situaci s krádeží, zničením a výrobou nového měřícího zařízení na lodě. Výroba bude představovat náklady ve výši cca 30-35 tisíc Kč. Výbor souhlasí s úhradou z rezervy rozpočtu ČSK DV 2013.

·         Roleček vyjádřil nespokojenost s oficiální nominaci rozhodčích ČSK DV na MS v Praze   ( pouze jeden rozhodčí) a požádal o podání vysvětlení nominace na toto MS. Byl zde podán oficiální návrh komise rozhodčích ČSK, který nebyl vzat do úvahy a nominován byl nenavržený rozhodčí bez příslušné kvalifikace mezinárodního rozhodčího.

·         Roleček podal návrh na přechodné období pro platnost směrnice vyžadující respektování směrnic ČSN EN 1385 a ISO 12402 - 5 - návrh nebyl po hlasování schválen.

Závodní komise:

·         H.Kneblová informovala o návrhu rozpočtu ZK pro rok 2013 – komentář L.Kutá.

·         Informovala o potížích při jednání s pořadatelem závodů na Paraplíčku, který odmítl zorganizovat sjezd při ČP žáků – odpověd I.Šedivá. V dalším jednání bude pokračovat M.Říha za ZK.

Komise rozhodčích:

·         Informoval o nových Směrnicích pro činnost rozhodčích – bude rozesláno členům Výboru.

Trenér RD – slalom:

·         J. Pultera informoval o zimním VT v Al In v SAE. Výborné podmínky pro trénink.

·         PR a marketing – bude dořešeno po projednání s D.Kneblem a J.Boháčem ze sekce KR.

Trenér RD – sjezd:

·         R. Knebel požádal vysvětlení kontrol materiálu při závodech ČSK DV. Odpověď L.Roleček, J.Pollert. 

Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:

·         J.Kratochvíl informoval o průběhu schůze RR SCM, která se konala dnes, tedy 9.4.2013. Byl schválen klíč na dělení financí mezi jednotlivá SCM, který vejde v platnost až po schválení rozpočtu ČSK DV.

·         Informace o změně termínu závodů OH nadějí 2014 – bude odesláno na SVK a POL – dodá na sekretariát.

·         EP juniorů – seriál 5 juniorských závodů – Krakov, Solkan, Augsburg.

·         Kritéria pro zařazení do SCM 2014 byla schválena – bude rozesláno Výboru.

·         Zimní VT RDJ – slalom Pau (FRA a sjezd Empuria (ESP).

·         Proběhlo testování členů RDJ po zimní přípravě.

Trenér U23:

·         J.Prskavec bez připomínek

Zástupce oddílů - Čechy:

·         I.Šedivá přednesla dotaz na nutnost výměny helem a vest dle předpisů ICF a norem EU. Odpověď J.Pollert, H.Kneblová.

Zástupce oddílů - Morava:

·         B. Šamánek požádal o zrušení předpisu na výměnu helem a vest z Pravidel ČSK DV. Výbor nesouhlasí, neboť to odpovídá pravidlům ČSK DV i ICF.

·         Šamánek požádal ZK o změnu kategorie závodů „malého rozsahu“. Do příště připraví pro ZK návrh změn Směrnic.

Kontrolní a revizní komise:

·         L.Jílek přednesl dotaz na platnost smluv s OSA a Integram v areálech závodů. Pouze během závodů ČSK.

Sekretariát:

·         Výbor souhlasí s přihlášením ČSK do programů OH solidarity dle návrhů TR RD slalom.

·         Podána informace o diskuzi s předsedou sekce KR panem J.Boháčem k publikování na webu kanoe.cz. Výbor souhlasí, aby texty za vedoucí komise byly publikovány s dodatkem, že se jedná o informaci dle rozhodnutí komise (např. závodní)a vyjádřené slovy předsedy komise. 

·         Odpověď trenéra P.Foukala k možnosti startu závodníka z NZL – Pultera dořeší

·         Pravidla ICF objednána již od 1.3.2013. Dle informací z ICF by měla dorazit každým dnem.

·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 21.5.2013. v Praze na Strahově.

Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert