Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/05 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 7.3.2005

Zápis z jednání Výboru ČSK DV, který se uskutečnil dne 7.3.2005 v Praze

Zápis 02/2005 ze schůze VV ČSKDV ze dne 7.3.2005

Přítomni:   Pollert J., Šamánek, Rolečková, Roleček, Pultera, Kratochvíl,Knebel, Pišvejc,Crha,Jarolímek Eichler
           
 1. Předseda ČSKDV zahájil první schůzi nově zvoleného Výboru ČSK DV a zhodnotil průběh Konference ČSK DV.Zároveň vyjmenoval úkoly, které vyplývají z Usnesení Konference pro Výbor, Závodní komisi, atd..
- Zvýšení členských příspěvků bude řešeno ve dvou kategoriích a to aktivní závodník + ostatní a to 50,-Kč a 15,-Kč.
- Výbor připraví dle návrhu sekretariátu přehled financí pro příští Konferenci.
- Závodní komise připraví návrh na úpravu startovného na různých typech závodů
 1. Závody 2005 – první závody 2005 v Brně z důvodů nepříznivých klimatických .podmínek zrušeny.Je možné rušení i závodů následujících – oznámení bude na internetu – pořadatel – sekretariát. Na portál RVP nutno doplnit rozpis závodů v K.Varech.
 2. Crha informoval  Výbor o novém složení Závodní komise – Crha, Kneblová, Rolečková, Kratochvíl, Prskavec, Krejčí. Šamánek požadoval zastoupení malých oddílů – odpověď Crha.
 3. Kratochvíl navrhl rozdělení pravomocí členů Výboru –(subkomise, propagace,ekonomika atd.) všichni připraví do příště návrhy na rozdělení pravomocí a plán práce pro jednotlivé subkomise.
 4. Jarolímek sestaví do příště Komisi kontrolní a připraví statut této komise dle vzoru RK ČSTV.
 5. Pultera informoval o přípravě RD slalom
 6. Kratochvíl informace o přípravě RDJ slalom – VT a MZ Francie.
 7. Knebel informace o přípravě RD sjezd – VT Itálie společně s RDJ sjezd.
 8. Rolečková informovala Výbor o přípravě nových Pravidel ČSK DV.
 9. Předseda informoval o vydání finální verze Pravidel slalomu ICF – sekretariát rozešle Výboru informaci o stavu jednání mezi pořadatelem MS 2005,2006 a ICF a o podepsání smlouvy.Výbor pověřuje předsedu a místopředsedu k dokončení jednání o smlouvě mezi ICF a pořadatelem MS.
 10. Výbor ČSK DV pověřuje technickým uspořádáním MS 2006 ve slalomu oddíl USK Praha společně s FTVS UK Praha a současně pověřuje předsedu a místopředsedu ke komunikaci mezi pořadatelem a svazem.Do příště si předseda a místopředseda připraví body k jednání s pořadatelem, který bude pozván na některý další Výbor.
 11. Rolečková informovala o složení komise rozhodčích (Rolečková,Kneblová,Crha,Totzauer). Výbor souhlasí se Statutem komise rozhodčích a s jejím složením.
 12. Výbor rozhodl, že náhrady (cestovné) stavitelům tratí na závodech ČSK DV budou hrazeny z prostředků RD a to: ČP a MČR slalom – RD slalom, NKZ, MČR dorost a žactva – RD juniorů. ČP žáků – pořadatel.
 13. Rolečková informovala o školení rozhodčích ve V.Mýtě – 20 účastníků 4x 1.tř.,4x2tř. a 12x 3.tř.Pollert a Rolečková připraví návrhy na rozhodčí, kteří by mohli absolvovat zkoušky mezinárodních rozhodčích pro sjezd a pro slalom.
 14. Příští týden se uskuteční seminář rozhodčích – (25 zájemců)
 15. Návrhy na náklady na rozhodčí při závodech hrazených svazem připraví Crha, Rolečková.
 16. Crha připraví podklady pro jednání o smlouvách mezi svazem a Záchrannou službou Olomouc a CSE Pelhřimov.
 17. Jarolímek navrhl delegovat rozhodčí z co nejbližšího okolí místa závodů – odpověď Roleček.Dále navrhl přidělit pořadateli jednu sumu na technické uspořádání závodů a na rozhodčí a smluvně zajistit s pořadatelem podmínky pořádáni závodů.
 18. Knebel navrhl dojednat se Záchrannou službou možnost storna, při změně vodního terénu – připraví Crha
 19. Roleček připraví kalkulaci na výrobu nového měřícího zařízení na lodě, které by bylo používáno na závodech ČSK Dva také na MS 2006.
 20. Rolečková požaduje možnost přístupu na web Kanoe.cz – kontaktuje S.Ježka.
 21. Sekretariát požádá S.Ježka o umístění odkazu na ICF,ECA a portál RVP na webu kanoe.cz a umístění pravidel ICF a ČSK DV na webu.
 22. Roleček dojedná se sekretariátem přípravu a vytištění nových průkazů ČSK DV.
 23. Výbor odsouhlasil náhrady pro členy Výboru ČSK DV za rok 2004 (mimo trenéry a zaměstnance):
- Předseda – 40.000,-Kč za rok
- předseda komise (závodní,rozhodčí) – 25.000,-Kč za rok
- člen Výboru – 15.000,-Kč za rok
- počtář žebříčku Čechy – 25.000,-Kč za rok
- počtář žebříčku Morava – 15.000,-Kč za rok
25.Úhrada mimořádných nákladů spojených s funkcí v roce 2005 bude provedena do výše 4.000,-Kč na pololetí.
26.Pultera předložil Výboru návrh nominačních kritérií do RD slalom na rok 2006 – souhlas.Dále    informoval o přislíbených záznamech ČT z prvního a druhého nominačního víkendu a MČR ve slalomu na Lipně.Přenosová práva z ME a MS – nutné sehnat sponzora na tyto náklady.
       Pultera projedná s ČT možnou účast pracovníka ČT na MS v Austrálii.
 1. Knebel požaduje zaurgovat na ECA pravidla pro ME ve sjezdu 2005(počet startujících)- sekr.
 2. Složení TR sjezd – Knebel,Šťastný,J., Šťastný M., Šamánek,Fučík.
 3. Knebel pošle na sekretariát změnu v plánu akcí RD sjezd
 4. Knebel seznámil Výbor s novinkami v závodech ve sjezdu 2005 – Water Chalenge Cup 2005 – dotace pro pořadatele těchto závodů mimo rozpočet svazu + závod pro neregistrované.
 5. Kratochvíl informoval o přípravách rozpočtu SCM – zatím provizorium dle roku 2004. Republiková rad SCM – 23.3.2005 od 13 hod. – Kratochvíl pošle pozvánku.
 6. Odměny členům Výboru za rok 2004 – budou vyplaceny co nejdříve, jakmile svaz obdrží dotace od MŠMT ČR.
 7. Knebel požádal Jarolímka o vysvětlení změn v programu závod ve sjezdu – projedná pořadatel se sjezdovou komisí.
 8. Pořadatel závodů se spojí se SVOČR při pomoci na vyčištění řeky od padlých stromů.
 9. Výbor odsouhlasil, že závody na lehkých terénech (Troja, Teplá) budou řešeny záchranou službou pořadatele za sníženou sazbu – dojedná Crha s pořadateli.
 10. Jarolímek navrhl úpravy smlouvy s pořadateli – návrhy zašel Crhovi.
 11. Crha předloží na příští schůzi rozpočet závodů na rok 2005.
 12. sekretariát zašle předsedovi ZK materiály se žádostmi na MŽP (Š.Mlýn a Kamenice)
 13. Informace sekretariát
- jednání UTA – sekretariát domluví osobní schůzku na týden 20.-25.3.
- přednesena žádost oddílu Sokol Žižkov na finanční výpomoc při opravách na USD na Trnávce.Výbor souhlasí a pomůže oddílu zařadit jejich žádost do stavebních investic na příští období.Nutno projednat i se SVOČR jejich podíl na úhradě, části nákladů na opravy.Výbor se k žádosti nemůže vyjádřit bez znalosti konečných částek rozpočtu ČSK DV na rok 2005.
- sekretariát rozešle na oddíly aktuální adresář se žádostmi o doplnění hlavně elektronických kontaktů a se žádostí na doplnění těchto údajů na portále RVP.
- průkazy rozhodčím ICF předány,Klečáková odeslána na sekretariát ICF
- povinnosti plátce DPH a k tomu nutný výklad pro používání od MF bude mít svaz k dispozici tento týden – od ČSTV.
- Kalendáře – plakáty ČSK DV jsou k dispozici na sekretariátu
- jednání pořadatelů evropských závodů – nemůžeme se zúčastnit Pollert projedná s Rohanem
- Informace o právních úkonech ve věci exekuce v pohledávce svazu z roku 1994
- Zájem závodníků z Číny na návštěvě v ČR – neozývají se
- přednesena žádost oddílu v K.Varech na pořádání SP 2006 a ME 2007 – souhlas – sekretariát urychleně odešle obě žádosti na ICF a ECA.
- startovní čísla 2005 – Netík – stále pokračuje.Výbor rozhodl, že závodníci nemohou na číslo umisťovat žádnou reklamu.
- sekretariát získal manuál na pořádání závodů SP a MS(verzi z roku 2002).
 1. Příští schůze Výboru – 20.4.2005 od 14.00 v kanceláři ČSK DV v Praze na Strahově.
Zapsal: Eichler