Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 05/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 4.10.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 4.10.2012.
Zápis 05/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 4.10. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Roleček L., Rolečková L., Pultera J., Crha R. Eichler I.
Kontrola zápisu 04/2012
- jednání KRNAP – informace J.Kratochvíl, který se jednání zúčastnil. Nyní ČSK čeká na oficiální písemné vyjádření k možnostem organizace závodů na Labi. Pokud vyjádření nedojde do konce října, sekretariát zaurguje.
- předseda požádal členy Výboru o vyjádření k situaci se získáváním fin. prostředků z výnosů loterijních společností v různých městech.
- Šumperk – odeslána odpověď s tím, že je pouze v pravomoci TJ rozhodnout, zda může mít 2 oddíly stejného sportu.
Předseda:
·         Předseda kladně zhodnotil výsledky kanoistiky v sezóně 2012 a to především na OH 2012.
·         Kritizoval malou účast na oslavě dne 11.9.2012
·         Informoval Výbor o komunikaci s tisk. mluvčím sekce rychlost V.Chalupou, který zveřejnil na internetu informaci o tom, že při přijetí na pražském hradě byli pouze členové posádky čtyřkajaku.
·         Předseda kritizoval slabou propagaci na internetu ze strany D.Knebla OH, ME slalom , MSJ + U23 v USA i MEJ+MEU23.
·         Informoval o vyplacení kompenzací za přípravu od ČOV pro V.Hradílka i členy realizačního týmu a navrhl zařadit mezi odměňované i pracovníky sekretariátu.
·         Výběrové řízení na trenéry bylo zveřejněno ve Sportu a na internetu od 12.9. Uzávěrka je 30.10.2012. Výběrová komise by měla být složena z: Pollert, Roleček, Crha + vedoucí trenér VSC a vedoucí trenér Dukla – souhlas. Tajemník komise – Eichler. Pultera požádal o co nejrychlejší řešení výběru z důvodů přípravy sezóny 2013. Kratochvíl přednesl dotaz na řešení postu trenéra U23 a M.Bílý navrhl vypsat také výběrové řízení. Po diskuzi Výbor navrhl, aby obsazení tohoto postu bylo navrženo TR RD slalom a předloženo Výboru ke schválení.
·         Dotace na Údržbu – prakticky vyřešeno. Částka vrácená oddílem z Benátek n.J. bude řešena dodatkem smlouvy s oddílem KK Opava (náhr. VS D.Kounice) – dořeší sekretariát.
·         Podána informace o přípravě Kongresu ICF a přípravné schůzce dne 2.11. v Paříži pro evropské federace – účast Pollert, Boháč. Coaching Conference – 9.-11.11. – účast Pultera (Kratochvíl, Bílý ??).
·         Informace o přípravách Volebního pléna ČOV dne 1.11.2012(kandidatura J.Pollert za člena VV ČOV)+ VH ČSTV dne 1.12.2012.
·         Podána informace o přípravách oslav 100.let kanoistiky. Kniha ke 100 letům se připravuje se studenty na FTVS – informace M.Bílý a novinářem V.Cibulou. Projednána spolupráce s agenturou na zajištění obrazového materiálu při oslavě. Všichni členové Výboru požádáni o zajištění fotografického materiálu z OH Atény, OH Peking, OH Londýn a videa z MS 2006 – Praha, K.Vary. Sekretariát zajistí se správcem internetové stránky umístění loga ke 100.výročí na webové stránce ČSK. Na kongres ICF připraví ČSK informační leták („Celebrate with us“) s informací ke 100.výročí s odkazem na web ČSK a odkazy na MS slalom 2013 a SP rychlost 2013. Členové Výboru byli požádáni o vytvoření seznamů hostů slavnostního večera včetně informace zda bude jmenovaný(á) s doprovodem či bez a poslání na sekretariát. Termín – 31. Březen 2013.
Místopředseda:
·         L. Roleček požádal ZK o vyřešení startu cizinců v českých závodech.
·         Informoval Výbor o nešťastné situaci při oceňování ČP žáků ve slalom (velmi hodnotné ceny od sponzora) a ČP žáků ve sjezdu – bez ocenění – odpověď R.Knebel a J.Kratochvíl.
·         Informoval o vydání nové ČSN-EN normy pro helmy.
·         Roleček požádal ZK o dořešení omezení staru předžáků.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o průběhu závodní sezony 2012 a přípravě sezony 2013.
·         Schůze ZK se uskuteční dne 2.-3.11.2012
·         Informoval o svém úmyslu ukončit činnost v ZK od příští sezony.
·         Požádal členy Výboru o zaslání připomínek do Směrnic pro rok 2013 a Pravidel ČSK DV.
·         Crha upozornil na problém s ČP žáků, kdy tyto závody na sebe stahují pozornost závodníků a trpí tím ostatní veřejné závody.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková  požádala o zajištění ocenění M.Havlíka (80 let) při některé akci ČSK – sekretariát zajistí na ČSTV.
·         Informovala o revizi kontaktů na webu ČSK
·         L.Rolečková požádala o co nejrychlejší dodání nově schválených pravidel ICF, pro jejich zapracování do pravidel ČSK DV.
·         Zveřejní na internetu výzvu pro zaslání připomínek k Pravidlům ČSK DV.
·         Na příští schůzi se upřesní počet ks. pro tisk Pravidel.
·         Požádala o zaslání kandidátů na volené posty při kongresu ICF – odpověď J.Pollert. Ihned po dodání materiálů pro kongres budou členové Výboru osloveni s žádostí o vyjádření.
·         Školení rozhodčích se uskuteční až po vydání nových Pravidel ČSK DV – cca březen 2013.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera rozdal přehled výsledků RD slalom na OH, ME a SP v roce 2012 a tyto výsledky krátce okomentoval.
·         Předložen návrh odměn pro závodníky a realizační tým RD slalom za výsledky 2012 – schváleno.
·         Odměny za OH hrazené ČOV – kompenzace za přípravu, nikoliv odměny.
Trenér RD – sjezd:
·         R.Knebel informoval o výsledcích na MS ve sjezdu ve Francii. Potíže v kategorii K1ž, kde došlo k odchodu několika zkušených závodnic. T.Slovák diskvalifikován pro lehkou loď.
·         Na dnešní schůzi TR RD sjezd schválila složení RD sjezd pro zimní sezonu 2012-2013 a návrh termínů hl. závodů.
·         TR RD sjezd chce podpořit ČP žáků v příštím roce.
·         Předložen návrh odměn pro závodníky za výsledy 2012 – schváleno.
·         Předložen návrh na ocenění členů TR RD sjezd (7 členů – celkem 140.000,-Kč)
·         Podána informace o přípravách „Kanoisty roku“ 2012 v Olomouci. Pollert projedná s předsedou sekce rychlost J.Boháčem a příští týden se dořeší konečná „verze“ vyhlášení. Navrhovaný termín 1.12. je v konfliktu s VH ČSTV (neúčast J.Pollert, případně i J.Boháč).
·         Požádal ZK o kontrolu členství některých žáků – projedná ZK
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl kritizoval pořadatele Č.Vrbném – MČR dorostu (bez rozhlasu)
·         Kratochvíl předložil návrh pro ZK, uspořádat v příštím roce NKZ v L.Mikuláši – odpověď R.Crha
·         Informace o průběhu sezóny RDJ 2012. MSJ v USA – úspěšné vystoupení, MEJ sjezd – poškození závodníka Šrámka (4.místo), který měl získat zlatou medaili. Kratochvíl napíše dopis na ECA. MEJ slalom v Solkanu – úspěch hlavně v kategorii hlídek.
·         Závody OH nadějí v L.Mikuláši – velmi úspěšná akce pro široké pole juniorské kategorie a příslib pro příští období.
·         Kratochvíl informoval o přípravách nové sezony pro SCM a informoval o jednání RR SCM dne 31.10.2012 od 10.00hod.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  informoval o přípravě školení trenérů na podzim 2012 -31.10.-4.11.2012.
·         Zhodnotil výsledky družstva U23 na MS v USA a ME v Solkanu a kritizoval špatnou propagaci těchto výborných výsledků na veřejnosti.
·         M.Bílý přednesl návrh pro ZK – počítání výsledků ve finále B pouze z lepší jízdy – vyřeší ZK.
·         M.Bílý společně s trenéry RD navrhl, že smluvní trenéři ČSK DV by měli mít povinnost zúčastnit se jednou za 4 roky buďto semináře, nebo speciální části školení trenérů licence „B“ – souhlas.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek informoval o potížích s vyúčtováváním dotace na údržbu.
·         Urgoval zveřejnění zápisů ze schůze Výboru ČSK DV na internetu – sekretariát.
·         Požádal ZK o dořešení startu předžáků v některých vyšších věk. kategoriích a také o dořešení vysokého počtu startujících závodníků na některých závodech (dlouhé závody).
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  přednesl připomínku ze schůze RK ČSK k existenci Stanov ČSK DV.
Sekretariát:
·         Výbor byl informován o žádostech na „Údržbu“ pro rok 2013. Žádost zaslalo pouze 10 oddílů.
·         MŠMT ČR bude od příštího roku vyžadovat k přehledu členské základny také informaci od výši uhrazených členských i oddílových příspěvků u všech členů svazu.
·         Na MŠMT ČR byla podána žádost o dotaci na MS 2013 v kategorii Významné sportovní akce
·         Podány žádosti na dotace v programu IV. – Údržba, V. – Podpora sportu (kalouskovné).
·         Termín Konference ČSK DV – 19.1.2013
·         Podána informace o žádosti USK Praha na podání žádosti o grant MHMP – MS 2013- dořeší J.Pollert s J.Rohanem
·         1.závod SP 2014 ve slalomu by se měl uskutečnit v Praze 23.-25.5
·         Přednesena žádost TR RD slalom o úpravu pravidel pro start ve finále A a úpravu startovního intervalu na 90 sec., pokud to dovolí vodní podmínky.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 31.10.2012 ve 14 hodin. V Praze na Strahově
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert
 
                                                                                                        

Momenty sportu

Momenty sportu