Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.6.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 20.6.2012.
Zápis 04/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 20.6. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Roleček L., Rolečková L., Eichler I.
Omluveni:Pultera J., Crha R.
Kontrola zápisů 03/2012
- Na základě informace z minulé schůze Výboru rozešle sekretariát členům Výboru přehled s rozdělením příjmů a výdajů 2012 a tabulku s rozdělením prostředků na oddíly z programu IV. - Údržba.
- odeslání žádosti na zařazení L.Rolečkové do sj.komise iCF – trvá. Bude dořešeno po doručení materiálů ke kongresu ICF.
- jednání KRNAP – na základě dotazu na ing.Slavíčkovou, bylo sděleno, že dle žádosti ČSK DV podané na pořádání závodů v roce 2013 bylo zahájeno a zastaveno správní řízení a svaz byl vyzván k doplnění podané žádosti dle §56 zákona o ochranně  zvláště chráněných druhů živočichů – sekretariát odešle.
- Smlouva se záchrannou službou – závody na Lipně. Po konzultacích předsedy ZK byla smlouva dořešena. Předseda upozornil na vysokou finanční náročnost akce na Lipně, kde výdaje na pořádání závodů ve sjezdu se pohybují cca 110 tis.Kč.
Předseda:
·         Předseda informoval o dohodě mezi trenéry RD k dělení částky na činnost RD 2012. Znovu upozornil všechny trenéry, že letošní situace s financemi je mimořádná a v příštích letech se pravděpodobně nebude opakovat a je nutné hledat řešení úspor v činnosti jednotlivých RD.
·         Předseda seznámil členy Výboru se situací v Praze k dělení financí z výnosů loterijních společností, které jsou rozhodnutím Poslanecké sněmovny přidělovány obcím.
·         Knihu ke 100.výročí kanoistiky v ČR bude redigovat V.Cibula a doplní o životopisy významných postav kanoistiky z historie.
·         Předseda informoval o nutnosti připravit na podzimní schůzi Výboru podklady pro Výběrové řízení na trenéry všech RD na další 4 leté období s nástupem od 1.1.2013. Členové Výboru si připraví návrhy do zadání.
Místopředseda:
·         L. Roleček – bez připomínek
Závodní komise:
·         R. Crha omluven
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková  odpověděla R.Kneblovi na kritiku sj.komise ICF – potíže se zajištěním pořadatelů závodů SP.
·         Informovala o záměru zakoupit pro komisi rozhodčích vysílačky – bude dořešeno na konci roku dle stavu čerpání financí.
·         Lenka Rolečková se zúčastní OH v Londýně. Částečně bude zajištěna od ČOV.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera – omluven – účast na SP
Trenér RD – sjezd:
·         R.Knebel informoval o proběhlé oslavě 50.výročí založení oddílu kanoistiky v Olomouci a předvedl informační brožuru k této akci.
·         RD sjezd se zúčastnil 1.-2.SP v Kraljevu. Další SP se nezúčastnil, neboť RD odjelo na VT v místě MS ve Francii a kritizoval sj. Komisii ICF k výběru nevhodných termínů závodů SP.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o přípravě RDJ na MS v USA (účast 21 osob + rozhodčí L.Rolečková). Všechny kategorie v závodu obsadíme v plném počtu.
·         Kratochvíl požádal o zajištění zálohy pro L.Rolečka na VT Solkan – dořeší sekretariát.
·         Kratochvíl dořeší obsazení rozhodčích na ME v Solkanu s L.Rolečkovou.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  informoval o přípravě školení trenérů na podzim 2012 – předběžné datum 1.-4.11.2012.
·         Podána informace o přípravě transportu a celkovém zajištění RD U23 a RDJ na MS do USA. RD U23 jede v plném počtu kromě kategorie C1ž (pouze jedna závodnice).
·         M.Bílý požádal o zapůjčení automobilů svazu během závodů SP v Praze 20.-26.8.2012 – souhlas (červený mikrobus dořeší s J.Kratochvílem).
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek vyjádřil nespokojenost s rychlostí zveřejňování výsledků ze závodů. Dořeší ZK při přípravě Směrnic pro příští sezonu ve spolupráci s Results.cz. a pořadateli závodů. Zároveň by bylo vhodné řešit fungování programu Eskymo a správné prezentaci výsledků při konverzi do jiných formátů.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  přednesl připomínku ze schůze RK ČSK k existenci Stanov ČSK DV.
Sekretariát:
·         Výbor byl seznámen s dopisy od pana Č.Bednárka a K.Rašnera ze Šumperka k situaci v oddílech TJ Šumperk a VS Desná. Výbor na základě informací rozhodl, vrátit stav z hlediska členství jednotlivých závodníků před datum 23.3.2012, kdy pan předseda Č.Bednárek požádal o registraci nového oddílu VS Desná. Sekretariát požádá pana Bednárka o doložení kroků (zápis z členské schůze oddílu, potvrzení voleb vedení oddílu, souhlas se zrušením oddílu stávajícího, stanovy nového oddílu atd.), které vedly k situaci, kdy někteří členové stávajícího oddílu TJ Šumperk oddíl kanoistiky byli fakticky vyřazeni z registru závodníků, když nepřestoupili do nového oddílu – dořeší sekretariát.
·         Sekretář byl požádán o směrování žádosti na vedení ČSTV a MŠMT na změnu přidělovacího klíče v programu IV.-Údržba. Vhodnější by bylo po sportech a nikoliv po TJ.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční v průběhu měsíce září. Pozvánka s návrhy termínu schůze bude rozeslána členům Výboru d konce měsíce srpna.
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert
 
                                                                                                        

Momenty sportu

Momenty sportu