Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 03/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 14.5.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 14.5.2012.
Zápis 03/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 14.5. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Pultera J. Roleček L., Rolečková L., Eichler I.
Kontrola zápisů 02/2012
- Někteří členové Výboru nesouhlasí s textem zápisu v otázce startu cizinců na závodech ČSK DV. Na základě diskuze Výboru bylo rozhodnuto, že ZK ČSK DV projedná tuto otázku a předloží Výboru návrh řešení pro sezónu 2013. V rámci této otázky bude dořešen ZK a komisí rozhodčích ČSK DV také registrační řád.
- odeslání žádosti na zařazení L.Rolečkové do sj.komise iCF – trvá. Bude dořešeno po doručení materiálů ke kongresu ICF.
- jednání KRNAP – na základě dotazu na ing.Slavíčkovou, bylo sděleno, že se případné jednání s ČSK DV bude konat v rámci vyřizování žádosti na závody 2013.Sekretář odešle žádost na KRNAP na pořádání závodů 4.-5.5.2013.
- Z.Grossmannová obdržela ocenění od ČOV – trenérka cvičitelka 2011.
Předseda:
·         Předseda informoval o průběhu VH ČSTV dne 28.4.2012 a předal materiály Z VH.
·         Předseda informoval o přidělených dotacích pro ČSK DV pro rok 2012 z různých programů MŠMT
·         Program I. – „Reprezentace“ – svaz obdržel na základě výsledků částku 15.604.500,-Kč a sekce kanoistiky na divokých vodách na základě bodového dělení částku 9.908.451,-Kč
·         Program II. – „Mládež“ – svaz obdržel částku 10.509.500,-Kč -. Rozděleno na polovinu tj. pro ČSK DV částku 5.254.750,-Kč
·         Program III. – „Všeobecná sportovní činnost“ - ČSK neobdržel žádný příspěvek
·         Program IV. – „Údržba“ – ČSK obdržel na základě předložených žádostí částku 2.430.700,-Kč, která byla mezi sekce rozdělena na základě účetní hodnoty majetku jednotlivých žadatelů. Pro ČSK DV připadá částka 437.425,-Kč. Jako spodní hranici pro účtování dotace z programu Údržba rozhodl Výbor ČSK DV stanovit částku 3.000,-Kč.
·         Program V. – „Organizace sportu“ – Svaz obdržel částku 11.397.000,-Kč. Výbor ČSK na základě přidělovacího klíče přidělil ČSK DV částku 6.039.029,-Kč. Výbor na základě doporučení předsedy schválil pro rok 2012 dělení této dotace takto – viz tabulka na konci zápisu.
Místopředseda:
·         L. Roleček  informoval o zrušení povinnosti u osob pracujících na DPP doložit lékařskou prohlídku. Sekretariát projedná na ČSTV.
·         L.Roleček předložil dotaz na oceňování rozhodčích při ČP žáků v Trutnově. Projedná s Říhou
Závodní komise:
·         R. Crha souhlasí s částkou 1,6 milionu na pokrytí výdajů na závody 2012, pokud bude zároveň dodržen rozpočet komise rozhodčích – odpověď Rolečková - souhlas
·         R.Crha informoval o jednáních s D.Hricem o smlouvě na ZS pro rok 2012, která je celá dořešena, pouze u závodů na Lipně se řeší spoluúčast s pořadatelem ME v raftingu.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková  informovala o potížích s vyúčtováním záloh na rozhodčí z důvodů pracovního vytížení a o problémech s nominacemi rozhodčích na závody při termínových kolizích ČP sjezd a slalom.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o průběhu ME v Augsburgu. Zúčastnili se všichni osobní trenéři reprezentantů a servis pro závodníky fungoval velmi dobře. Podány 3 protesty s toho 2 uznány a vyřešeny ve prospěch českých závodníků. ME se účastnili – Pollert a Eichler.
·         Dle výsledků z ME bylo stanoveno pořadí trenérů pro OH 2012: Pultera, Mohout, Říha, Rohan, Hilgert.
Trenér RD – sjezd:
·         R.Knebel předložil návrh nominace do RD sjezd pro SP a MS 2012. Informoval zároveň o potížích s nominací v kategoriích žen.
·         Nominační závody proběhly na Sázavě (málo vody), na Kamenici (výborné podmínky) a sprinty na závěr na kanále v Č.Vrbném.
·         R.Knebel požádal ZK o informování pořadatelů závodů na povinnost na zveřejňování závodů ČP nejpozději večer po závodě. Bude řešeno ve Směrnicích 2013.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o průběhu nominace pro RDJ, která ještě není uzavřena a o poháru žáků 2012.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  informoval o přípravě školení trenérů na podzim 2012
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek informoval o závodech ČP žáků a pochválil pořadatele závodů v Zábřehu.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  - bez připomínek
Sekretariát:
·         bez připomínek
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 20.6.2012 od 14 hodin v Praze na Strahově. Členové Výboru budou požádáni 1 týden dopředu pro případnou omluvu z jednání.
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert
 
Přehled plánovaných výdajů ČSK DV 2012 na základě příjmů od MŠMT ČR a MF ČR
Programy I.(Repre)+ II.(Mládež)+V.(Kalousek)+ČOV
Závody ČSK DV
1 600 000,00
 
Společné výdaje
2 000 000,00
 
Oddíly ČSK DV
850 000,00
 
Rezerva
897 297,99
+ příspěvky z členských známek
příspěvek SP Praha
150 000,00
 
RD slalom
5 070 386,92
včetně ČOV a zůstatku 2011
RD sjezd
3 717 713,02
včetně zůstatku 2011
RD junioři
3 935 022,91
včetně ČOV a zůstatku 2011
Navýšení repre
2 100 000,00
 
Program II.(mládež) - SCM
4 000 000,00
dle návrhu J.Kratochvíla
CELKEM
24 320 420,84
 
Program IV. (Údržba)
437 425,00
oddíly ČSK DV
CELKEM včetně údržby
24 757 845,84
 
                                                                                                        

Momenty sportu

Momenty sportu