Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 28.3.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 28.3.2012
Zápis 02/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 28.3. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Pultera J. ,Eichler I.
Omluven: L.Roleček, L.Rolečková
Kontrola zápisů 06/2011 a 01/2012
- Kniha ke 100.letům ČSK – trvá – informace podal M.Bílý, J.Pollert
Předseda:
·        Předseda informoval o jednání předsedů svazů ČSTV a průběhu mimořádné a řádné VH ČSTV. 29.3.2012 se uskuteční setkání představitelů svazů sd novým vedením ČSTV a připravuje se řádná VH ČSTV dne 28.4.2012.
·        Předseda informoval Výbor o dopise od předsedy ICF s výzvou k podpisu smlouva na SP 2012 a MS 2013.
·        Předseda informoval o přípravě podkladů k rozdělování státních dotací, kdy ke konečnému dělení bude nutné rozhodnutí Výboru ČSK, který by měl schválit dělení mezi sekce dle jednotlivých vypsaných programů MŠMT ČR.
·        Předseda informoval o jednáních Boardu ICF
·        Pro OH 2012 budou na základě podobného rozhodnutí ČOV změněno názvosloví pro  odměny za výsledky na „kompenzaci za vynaložené úsilí a vícenáklady spojené s přípravou na OH“.
Místopředseda:
·        L. Roleček omluven pro pracovní zaneprázdnění  
Závodní komise:
·        R. Crha informoval o přípravě závodní sezóny 2012. Smlouva s Results podepsána, smlouva se Záchrannou službou v jednání, kde se dolaďují poslední podrobnosti. Závody ve sjezdu na Lipně – jednání s pořadatelem ME v raftingu
·        R.Crha upozornil na potíže s některými pořadateli závodů, kteří opožděně zveřejňují rozpisy závodů na internetu, přestože jsou neustále vyzýváni k dodržování vypsaných termínů.
·        Zálohy na startovném pro ČP 2012 – vybrány od všech oddílů.
·        Startovní čísla pro ČP dodány.
·        Informace o podepsané smlouvě s firmou Media Marketing Services, která bude sponzorovat ČP žáků 2012. Za získané prostředky budou hrazeny náklady na rozhodčí, startovní čísla, výsledkový servis a ceny pro závodníky ČP žáků. Smlouvu dojednal M.Říha – výbor vysoce ohodnotil aktivitu.
·        Výbor byl seznámen s návrhem M.Říhy na řešení problému startu cizinců na závodech ČSK DV. Výbor po diskuzi navrhuje, aby cizí státní příslušník, který chce startovat na závodech ČSK DV, musí být členem oddílu ČSK DV a uhrazeny členské příspěvky. Mistrem ČR a získat medaili na MČR však může pouze občan ČR. Bude doplněno do Směrnic – Crha. Členství v SCM bude řešeno v kritériích pro zařazení do SCM – J.Kratochvíl.
·        Nominační závody pro OH na Trnávce a v Č.Vrbném – připraveny, na obou tratích se trénuje.
·        R.Crha informoval o výsledku čerpání rozpočtu v kategorii závodů za rok 2011 a přípravě rozpočtu na závody 2012.
Komise rozhodčích:
·        L. Rolečková omluvena pro pracovní zaneprázdnění
Trenér RD – slalom:
·        J. Pultera informoval o průběhu VT v AUS – účast 39 závodníků a kromě T.Indrucha kompletní RD „A“.
·        Předložen návrh odměn za výsledky 2012. Vyplaceno bude v 1.čtvrtletí 2013.
Trenér RD – sjezd:
·        R.Knebel požádal předsedu ZK o vyjádření k otázce přestupu závodníka J.Dupala – odpověď R.Crha.
·        ČP žáků v Zábřehu se uskuteční dle požadavků pořadatele.
·        R.Knebel informoval o průběhu VT RD ve Španělsku (2x vykradené pokoje atd.).
·        Nominační závody pro RD 2012 začínají příští víkend na Sázavě
·        Kanoista roku 2011. Velká spokojenost s účastí zástupců města, univerzity, kraje atd. Nespokojenost s chováním některých účastníků – komentář J.Pollert. V jednání pro případné další pořádání této akce jsou tedy další formy.
·        R.Knebel požádal o podání přihlášky L.Rolečková za člena sj.komise ICF pro příští volební období – sekretariát odešle.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·        J. Kratochvíl informoval o jednání RR SCM, kde bylo upřesněno obsazení jednotlivých SCM na rok 2012 a předběžně projednány finance 2012. Po schválení bude rozesláno na členy Výboru a zveřejněno na internetu.
·        Trenér RDJ informoval o přípravě RDJ 2012 (VT FRA – slalom a VT ESP – sjezd). V současné době se řeší doprava a ubytování na MSJ v USA společně s družstvem U23. MEJ ve slalomu a sjezdu v Solkanu vyřešeno.
Zástupce oddílů - Čechy:
·        M. Bílý upozornil na velmi špatný technický stav USD na Trnávce. Správcem dráhy za SK Žižkov je nyní Stanislav Hájek. Sekretariát upozorní správce na možnost získat investiční prostředky na údržbu a případnou rekonstrukci. Výbor podporuje.
·        Zároveň požádal předsedu ZK o dojednání kontaktu mezi záchrannou službou a hrázným na Trnávce.
·        M.Bílý podal informace ke školení trenérů, které začalo v roce 2009. Protože někteří zúčastnění stále nedodali závěrečné práce a neabsolvovali test, byli vyzváni ke konečnému splnění těchto podmínek do poloviny roku 2012 s tím, že pokud tak neučiní, absolvované školení jim propadá a licenci nezískají.
·        M.Bílý informoval o potížích s účastí družstva U23 na MS v USA z důvodů finanční náročnosti. I z těchto důvodů dojde k redukci v kategorii C1ženy na jednu loď.
Zástupce oddílů - Morava:
·        B. Šamánek požádal o informace o dotacích z MŠMT ČR v programech – III. – Všeobecná sportovní činnost, IV – Údržba provoz sportovních zařízení a V. – Organizace sportu. – Odpověď J.Pollert a I.Eichler – všechny dotace jsou nyní v jednání a konečné částky pro sekci slalom budou známy až po projednání Výborem ČSK.
·        Šamánek požádal o doklad za zaplacení zálohy na startovném pro ČP 2012. Sekretariát dodá na závody ČP, kde obdrží vedoucí oddílů na poradě.
Kontrolní a revizní komise:
·        J. Šťastný připomínkoval text smlouvy s pořadatelem závodů ČSK DV. Do příště dodá své připomínky písemně s barevným označením požadovaných změn i s návrhy na jejich úpravu. Tato úprava je však závislá na zveřejněném doplňku Pravidel ČSK DV, která má za úkol vypracovat a zveřejnit Komise rozhodčích – Rolečková – sekretariát připomene.
Sekretariát:
·        Jednání KRNAP – stále bez reakce - sekretariát zaurguje
·        Dotace oddílům včetně L.Plzeň za rok 2011 vyplaceny.
·        Vstupenky na OH uhrazeny
·        Od této sezóny zavádí ICF nový on-line systém pro přihlašování na všechny mezinárodní závody ve sjezdu i ve slalomu. Nutné údaje k dokladům (pas apod.)
·        Výbor byl informován o umístění pamětní desky o prvosjezdu pana Karla Knapa na Lipně.
·        Upozornění pro všechny, že od 1.1.2012 je nutné případné Dohody o provedení práce vyplácet max. do částky 9.999,-Kč měsíčně. V případě překročení této částky je nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění.
·        Přes urgenci u předsedkyně komise rozhodčích sekretariát dosud neobdržel návrhy smluv pro pořadatele závodů na rozhodčí. L.Rolečková přislíbila, že provede výplatu na místě stejně jako v loňském roce.
·        Z.Grossmannová byla nominována na ocenění od ČOV – trenérka cvičitelka 2011.
·        Jednání s ČT – přislíbeny přenosy ze závodů ČP (nominačních), čekáme na upřesnění. Případné přenosy z ME v Augsburgu budou projednány, pro vyřešení otázky TV práv – sekretariát zjistí podmínky.
·        Medaile MČR dodány výrobcem a připraveny pro první pořadatele k vyzvednutí na sekretariátu.
·        Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 23.4.2012 od 14 hodin v Praze na Strahově. Pokud nebudou do tohoto termínu známy údaje k financím pro rok 2012 je náhradním termínem schůze 14.5.2012.
 
Zapsal: Eichler                                                                                   Schválil:Pollert