Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 23.11.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 23.11.2011.
Zápis 06/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 23.11. 2011
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Crha R., Bílý M., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Pultera J., Rolečková L.,Eichler I.
Omluven: L.Roleček
Předseda poblahopřál J.Kratochvílovi k významnému životnímu jubileu a poděkoval za vzornou dlouholetou práci s mládeží v ČSK DV.
Kontrola zápisu 05/2011
- Kniha ke 100.letům ČSK – trvá – Bílý, Pollert
- MSJ Opava – poděkování formou dopisu připravil L.Roleček – bude odeslán na oddíl, starostu a hejtmana.
- Š. Mlýn – stále čekáme na vyjádření KRNAP s otázkou dalšího postupu, případně jednání Výzkumná práce k posouzení vlivu závodů na přírodu není stále hotova.
- WRR Č.Vrbné – sekretář odešle výzvu na oddíl k dodání detailního programu s upozorněním, že závod musí proběhnout samostatně a odděleně od ostatních aktivit v rámci Wave festivalu. Nutno dořešit do 30.11.2011.
- Školení trenérů – v jednání – zájemců je zatím stále málo – řeší M.Bílý
- projednání návrhu na zavedení karet pro členy ČSK – trvá
- sekretariát dořeší se sekcí rychlost odeslání příspěvku na podporu akce „Hvězdy nepadají z nebe“ ze společných prostředků.
Předseda:
·         Předseda informoval o jednání předsedů svazů ČSTV a přípravě mimořádné VH ČSTV dne 26.11.2011 v Nymburce. V pátek večer se uskuteční setkání představitelů svazů. Připravují se nové Stanovy – jednokomorové uspořádání atd.
·         Podána informace o jednání ICF s pořadateli závodů, které se uskutečnilo v Barceloně
·         Předseda požádal R.Knebela o vysvětlení k žádosti na vyúčtování Development programu při MSJ v Opavě. R.Knebel odešle vyúčtování se žádostí na proplacení DP na předsedu sjezdové komise J.Perlwitze sám, za svou osobu a nikoliv pod hlavičkou ČSK DV.
·         Předseda navrhl zaslat na ICF žádost o změnu Pravidel ICF k programu MS ve slalomu, kde jsou hlídky předepsány na první, nebo poslední den konání MS. Výbor souhlasí.
Místopředseda:
·         L. Roleček omluven pro pracovní zaneprázdnění  
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o jednání ZK dne 11.11.2011.Předložil návrh termínové listiny hlavních závodů, která bude zveřejněna na internetu s výzvou pro pořadatele veřejných závodů.
·         Výbor na základě diskuze rozhodl o změně názvosloví v Pravidlech ČSK DV. Změny budou zveřejněny na internetu a ve Směrnicích pro závodění ČSK DV 2012.
·         R.Crha informoval o projednání návrhu L.Rolečka na možnost závodění žáků na slalomových lodích ve sjezdových závodech. Bude uvedeno ve Směrnicích.
·         Informace o úpravách práva startu v kategorii C1ženy
·         R.Crha upozornil na potíže se některými pořadateli závodů, kteří opožděně zveřejňují rozpisy závodů na internetu.
·         Informaci ke kontrolám vybavení (plovací vesty, helmy) závodníků bude zveřejněna na internetu.
·         Závodníci, kteří mají právo startovat v závodech ČP budou zveřejněny v příloze směrnic.
·         Rozdělení dotací na oddíly. V bodování bude vyřazena kategorie dospělých a budou bodovány pouze všechny mládežnické kategorie a kategorie U23.
·         Výbor odsouhlasil změnu pravidel ČSK DV, že od roku 2012 se uskuteční MČR i v kategorii U23.
·         Zároveň bylo rozhodnuto, že se v Pravidlech ČSK DV ruší název „mistrovské“ závody a jediným takovým závodem je MČR. Všechny ostatní názvy závodů zůstávají v původní verzi.
·         Konečný návrh Směrnic se všemi schválenými úpravami odešle předseda ZK na všechny členy Výboru, kteří se k němu písemně vyjádří a odešlou své vyjádření na předsedu ZK + sekretariát.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková informovala o zveřejnění žebříčku rozhodčích na internetu.
·         Lenka Rolečková byla schválena jako rozhodčí pro OH 2012.
·         L.Rolečková dořeší s trenéry RD účast rozhodčích na závodech 2012.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o průběhu Coaching Confernce v Londýně.
·         Předložen návrh odměn za výsledky 2011 dle již dříve schváleného klíče – souhlas. Vyplaceno bude v 1.čtvrtletí 2012.
·         Předložen návrh nominačních kritérií pro RD 2012. V původním návrhu došlo ke změně z důvodů přesunu VT v Londýně.
Trenér RD – sjezd:
·         R.Knebel připraví s L.Rolečkovou žádost na ICF o změnu pravidel ICF ve sjezdu pro Kongres ICF.
·         R.Knebel předložil návrh odměn za výsledky 2011 – souhlas. Vyplaceno bude na počátku roku 2012.
·         R.Knebel předložil návrh nominačních kritérií 2012 – souhlas.
·         Předložen návrh klíče pro odměny 2012 dle stávajícího modelu – souhlas.
·         Pro informaci předložen plán akcí R5D sjezd 2012.
·         R.Knebel informoval o hlasování v anketě Kanoista roku 2011 a vyzval všechny členy Výboru, aby odhlasovali.
·         Podána informace o bezproblémovém průběhu VT RD sjezd a MZ v Ardechi
·         R.Knebel požádal o zaslání žádosti na zařazení závodů na Lipně 23012 do kalendáře ICF jako ratingového závodu. Pošle podklady na sekretariát.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o jednání RR SCM, kde byl dokončen žebříček del kritérií na rok 2012 – cca 105 členů.
·         Trenér RDJ předložil návrh na složení RDJ slalom a RDJ sjezd.
·         J.Kratochvíl požádal ZK o zařazení závodu ČP juniorů ve Veltrusech jako nominačního závodu pro RDJ
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M. Bílý – bez připomínek
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek Požádal o informaci ke statistice členstva. Dle informací ČSTV by systém předávání informací měl zatím fungovat v nezměněné formě tj. kluby a oddíly předávají na své TJ, případně oblastní či krajská sdružení ČSTV.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný – bez připomínek
Sekretariát:
·         Odměny členům Výboru - odeslány
·         Od 1.1.2012 bude změna ve vyplácení částek na Dohodu o provedení práce (nutno platit soc. a zdrav. Pojištění apod.)
·         Na základě informace od ČOV V7vor odsouhlasil nákup 5 kompletů vstupenek na soutěže ve vodním slalomu při OH 2012.
·         Seminář ČOV k OH 20122 se uskutečnil 15.11.2011 na Strahově
·         CD s výsledky jsou připraveny na rozeslání s pozvánkou na Konferenci ČSK DV
·         Oddíly ČSK DV doručily na svaz smlouvy na dotace, které k dnešnímu dni činí částku cca 300 tisíc Kč.
·         Počty medailí pro MČR dodá na sekretariát předseda ZK po dopočítání kategorií U23.
·         Závod přes 3 jezy – nabídka Skauta na účast závodníků ČX SK DV v tomto závodě. Výbor souhlasí, závod však bude nepostupový.
·         Přednesena informace L.Rolečka ke změně Vyhlášky k žádostem a povolením k vodoprávnímu řádu.
·         Provedena rezervace Betlémské kaple na rok 2013 – slavnostní zasedání ke 100. Výročí kanoistiky v ČR.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 21.1.2012 od 9 hodin v Praze na Strahově před zahájením Konference ČSK DV.
 
Zapsal: Eichler                                                                                   Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu