Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 02/11 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 8.3.2011

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 8.3.2011.
Zápis 02/2011
ze schůze VV ČSKDV konané dne 8.3. 2011
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Knebel R, Roleček L., Rolečková L., Crha R., Bílý M.,Eichler I.
Omluveni: Kratochvíl J., Šťastný J.
Kontrola zápisu 01/2011
- Kniha ke 100.letům ČSK – M.Bílý osloví V.Odvárka k možnostem začlenění částí jeho diplomové práce do knihy ČSK
- LODM Olomouc – informace R.Knebel, který zároveň přednesl požadavek organizačního výboru na úhradu nákladů na rozhodčí ze strany svazu. ČSK DV nemá disponibilní prostředky na tyto závody v plánovaném rozpočtu pro rok 2011, a proto Výbor s tímto požadavkem nesouhlasí. R.Knebel zjistí přesnou částku a oznámí na příští schůzi. Výbor se k požadavku případně vyjádří e-mailem.
- MSJ Opava – informace R.Knebel – komplikace pořadatelům způsobují některé stavební práce v prostoru závodiště. S ICF řešen problém s oficiálním názvem MSJ. Bulletin odeslán na všechny federace ICF. Požadavek Slovenska na mimořádný trénink – odpověď byla odeslána – není možné mimo již ohlášené termíny. L.Roleček připraví dopis s výzvou všem federacím k vyslání dostatečného počtu závodníků v některých kategoriích,aby byla soutěž ve všech kategoriích oficielní.
- Medaile MSJ – L.Rolečková zjistí dle programu MSJ. Žádost byla na ICF již odeslána, zatím bez odpovědi.
- Kandidatury 2014 a 2015 – do vyhlášeného termínu se přihlásil pouze oddíl USK Praha na pořádání SP 2014 a 2015. – odesláno na ICF
- Stížnost D.Slovák – Výbor se znovu zabýval stížností D.Slováka k MČR žáků 2010. R.Crha připraví společně se Šamánkem dopis s odpovědí za Výbor ČSK
Předseda:
·         Předseda informoval o aktivitě turistického oddílu v Přelouči k plánované výstavbě jezu a případně i slalomové dráhy – Z ČSK bude odeslán podpůrný dopis.
·         Š.Mlýn – 2011 – informace k situaci. KRNAP potvrdil rozhodnutí,které nabylo právní moci dne 15.2.2011. Zároveň s akcí ČSK a SVOČR požádala CK Klíč o možnost splouvat řeku s rafty s turisty (placené splouvání). Výbor ČSK DV zásadně nesouhlasí s žádnými dalšími akcemi, neboť svaz není schopen další takovéto aktivity organizačně zabezpečit dle podmínek daných povolením KRNAP.
Zároveň byla podána informace o jednání předsedy ČSKDV s předsedou sekce VT J.Hodicem a požadavku sekce VT na další samostatnou akci na Labi. ČSK DV odešle na sekci VT dopis z KRNAPu  zároveň s nabídkou na možnost splouvání během závodů ČSK DV a SVOČR,dle organizačních podmínek pořadatele. Zároveň bude sekce VT, v případě zájmu, vyzvána ke spoluúčasti na nákladech na organizaci těchto závodů.
ČSK DV byl upozorněn, že v letošním roce z důvodů malého množství sněhu v Krkonoších, je možné, že bude problém s vypouštěním přehrady, dokonce při velmi malém přítoku by se závody nemohly uskutečnit. Konečné rozhodnutí: do 10.4.2011, tedy 14 dnů před vlastním závodem.
·         Předseda informoval o nejnovější situaci v Sazka a.s.
·         Podána informace o aktivitě některých svazů k založení „samostatné“ organizace svazů (Konfederace apod.)
·         Na ICF bude odeslán dopis s nesouhlasem k postupu ICF, která kontaktovala Českou televizi bez našeho vědomí a dohadovala podmínky přenosu ze závodů SP. Tyto podmínky, které nevyhovují pořadatelům ve slalomu jak v Tacenu, tak na Slovensku,ale i v rychlostní kanoistice v Račicích chceme změnit.
·         S ČT a s celkem 7 sportovními svazy byla zahájena jednání ke vzniku magazínu ČT Vodní sporty. Po neúspěšném jednání ohledně zajištění sponzora ČSK oslovil svazy s informací na podílu financí tj. cca 70 tisíc Kč na jeden svaz a rok. Čeká se na odpověď ode všech.
Místopředseda:
·         L. Roleček  požádal o zaslání podpůrného dopisu k výstavbě slalomové dráhy v Předměřicích – po dodání podkladů odešle sekretariát.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o smlouvě se Záchrannou službou na rok 2011. Časomíra result je již objednána.
·         R.Crha přednesl dotaz k vyplácení dotací na činnost pro oddíly. Stejně jako peníze na pořádání závodů budou na oddíly odesílány prostředky na činnost. Zároveň budou všechny závody ČSK DV nazvány „kontrolní závody (KZ)“, tedy nejen ČP ale i KZ, které nepatří do kategorie „mistrovských“ soutěží, na které není možné státní dotace použít. Předseda ZK a sekretář připraví návrh smlouvy na pořádání závodů spolu se zúčtovacím formulářem.
·         Podána informace o návrhu změn „smlouvy na pořádání závodů“, které zaslal předseda RK J.Šťastný. Roleček zkontroluje a pošle návrhy na Výbor.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková podala informaci ke školení rozhodčích,které proběhlo o víkendu ve V.Mýtě. Náklady budou v celkové výši cca 15600,-Kč.
·         Na ICF bude odeslán dopis k nominaci rozhodčích na před OH, MS 2011 a OH 2012.
·         Změny Pravidel ČSK budou zveřejněny na internetu s platností od 8.3.2011 – Rolečková.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o zimní přípravě RD slalom – část na VT v Austrálii, další část v Aténách.
·         Podána informace o semináři FTVS UK s nabídkou na spolupráci se sportovními svazy. Kontaktní osoba je M.Bílý.
·         D.Knebel je zaměstnán ve sportovní redakci ČT v Ostravě. J.Pultera se pokusí zajistit jeho účast na ME a MS 2011, případně některých dalších akcích. Zároveň požádal o jeho přítomnost na případné další schůzce v ČT.
·         Předložen návrh odměn pro trenéry RD slalom – schváleno
·         Předložen návrh nominačních kritérií pro rok 2012 – J.Pultera vysvětlil nutnost časného uzavření nominace – ME slalom se uskuteční v měsíci květnu.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel  požádal o informaci k dotacím na akce od MŠMT ČR – odpověď J.Pollert – stále se čeká na vyjádření MŠMT.
·         Knebel informoval o žádosti krajského sdružení Ol.kraje na příspěvek na činnost. Do příští schůze zjistí podrobnosti
·         Podána informace o VT RD sjezd ve Španělsku
·         Informace o výrazném zdražení ubytování při ME v Kraljevu.
·         Cena akreditace při MS ve sprintu – 60 EUR – Rolečková přednese dotaz na J.Perwitze.
·         Informace k přípravě závodů ČP ve sprintu na kanále v L.Mikuláši.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl – omluven – VT Řecko
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý přednesl návrh na systém měření při závodech ČP. Komise rozhodčích připraví dle návrhu doplnění k rozpisu závodů.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek požádal o vysvětlení úhrad cestovného – odpověď Eichler. Na základě kontroly MŠMT ČR bude nutné, aby trenéři,kteří jsou OSVČ a pracují pro svaz na základě smlouvy a svou trenérskou činnost svazu fakturují, osobní náklady tj. cestovné, stravné a kapesné svazu fakturovali. ČSTV připravuje jednotnou Směrnici.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný  - omluven VT Komárno
Sekretariát:
·         Sekretář informoval o zadání výroby medailí pro MČR v počtu 400 sad.
·         Dle informací ze SVOČR je letošní závod na Kamenici povolen. Ochranné pásmo se rozšířilo na další prostory až po Držkov“, nicméně pro letošní rok jsou závody povoleny.
·         Podána informace o nabídce V. Chalupy ke spolupráci s ČSK na funkci „mediálního poradce“. Sekretář požádá o finanční podmínky spolupráce.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dne 18.4.2011 od 14.00 v Praze na Strahově
 Zapsal: Eichler                                                                                    Schválil:Pollert