Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 06/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 10.11.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 10.11.2010
Zápis 06/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 10.11. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl, Roleček L., Šťastný J. Crha R., Eichler I.
Omluveni: Rolečková L.,
Kontrola zápisu 05/2010
- Š. Mlýn 201 – informace o jednání na KRNAP – účastníci J.Kratochvíl, L.Roleček a předseda VT J.Hodic. Po jednání byla na základě dohody se zúčastněnými stažena žádost ČSK na termín 15.5. a odeslána nová na termín 30.4.-1.5.2011.Z důvodů kolize s mezinárodní termínovou listinou bude nutné dojednat posunutí tohoto termínu ještě o jeden týden na 22.4.-24.4.2011 – Eichler projedná s ing.Slavíčkovou.
- Stížnost KK Opava – D.Slovák na postup L.Demjanové při závodech v Opavě – Stížnost projednali komise rozhodčích i Závodní komise ČSK DV. Výbor byl seznámen se stanoviskem obou komisí a Výbor s tímto stanoviskem souhlasí. Sekretariát odešle odpověď.
- Výbor byl seznámen se stavem příprav LOH mládeže v Olomouci – info R.Knebel. Detaily budou dále řešeny s vedoucími trenéry SCM na RR SCM. Všichni závodníci budou startovat ve všech disciplínách – kajak,kanoe, slalom, sprint,tak aby byl splněn požadovaný počet pro platnost soutěže. Nezúčastní se kraje Liberecký a Vysočina.
Předseda:
·         Předseda informoval o snížení příspěvku od MF ČR o 10% proti smluvně dohodnuté částce
·         Předseda informoval o přípravách oslav 100.let kanoistiky v Čechách, které byly projednány na schůzi Výboru ČSK dne 9.11.2010. Předpokládané součásti oslav:
a) Slavnostní zasedání v listopadu 2013 v Betlémské kapli.
b) reedice knihy k 90.letům doplněná o posledních 10.let – FTVS UK – Bílý. Sekce vyzvou své pamětníky k nápadům a doplněním k původnímu vydání knihy.
c) video k 90.letům opět doplněné o posledních 10 let.
d) Hudba při zasedání – skupina Luňáčci
e) s předsedou ICF projednána účast členů Executivy ICF (4 členové)
Náklady by neměly přesáhnout cca 400 tis.Kč,které by měly být našetřeny na společném účtu do roku 2013.
·         Předseda informoval o dopise J.Šulce ml. k žádosti o převzetí archivních materiálů z pozůstalosti po panu Janu Šulcovi.
·         Předseda informoval o průběhu jednání Kongresu ICF, který se uskutečnil ve Španělsku. Kongres neprojednával změny technických pravidel (TR), pouze společných pravidel (GR). O ostatních změnách měl definitivně rozhodnout Board, který zasedla den po Kongresu. Detaily a informace k jeho rozhodnutí však zatím nemáme. Předseda se sekretářem sepíší pro Výbor informace o projednaných článcích GR. Předseda informoval o jednání o rozpočtu ICF a také o zvolení Tomasini Schwertnera do funkce 3.Vice presidenta ICF.
Místopředseda:
·         L. Roleček  přednesl informace od předsedkyně komise rozhodčích L.Rolečkové. KR navrhla zavést povinnost pro oddíly dodávat na veřejné závody rozhodčí dle počtu přihlášených závodníků. KR navrhuje zakoupit pro potřeby komise vysílačky v počtu 8ks. Z uspořených prostředků komise by měly být uhrazeny náklady na rozhodčí při závodech OH nadějí. Komise navrhuje vyrobit nové měřící zařízení na měření vest. Komise navrhuje upravit Pravidla ČSK DV o změny v kategorii C2 ženy dle postupu ICF.
 
Závodní komise:
·         R. Crha předložil návrh termínové listiny ČSK DV 2011 tak, jak je projednala ZK. Takto bude zveřejněna na internetu jako prozatímní verze s výzvou pořadatelům pro zařazení dalších závodů.
·         R.Crha dále informoval o projednávání návrhu Směrnic pro závodění. V návrhu je zrušena kategorie C2 ženy (mohu startovat v C2 muži), umožněn start ve sjezdu na slalomových lodích v žákovské kategorii a ČP veteránů zůstává v původní verzi.
·         Předneseny návrhy na úpravu Směrnic pro rok 2011 – budou v nejbližších dnech zveřejněny na internetu s úpravami a k diskuzi, stejně jako v minulých letech. Schválení proběhne na Konferenci.
·         Předseda ZK informoval Výbor o řešení záchranné služby v rámci některých hlavních závodů ČSK DV. Na některých tratích bude zajišťovat pořadatel s příspěvkem od ZK.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková – omluvena pro pracovní zaneprázdnění.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o jednání Coaching symposia v Londýně
·         Předložen návrh odměn pro RD 2011 – souhlas
·         Předložen návrh nominačních kritérií pro RD 2011 - souhlas
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel informoval o přípravách akce Kanoista roku v Olomouci. Projednán návrh na zařazení zasloužilých sportovců do „síně slávy“. Anketa o nejlepšího Kanoistu roku bude v nejbližších dnech zprovozněna s hlasováním přes e-mail.
·         Knebel informoval o schůzích TR RD sjezd – potíže s tvorbou termínové listiny a nominačních závodů z důvodů pozdě dodaných, nebo žádných informací od ICF k mezinárodním závodům 2011. Podána informace o přípravě sezóny 2011 vzhledem ke změnám pravidel ICF.
·         Zítra tj. 11.11.2010 odjíždí RD sjezd na MZ Ardeche.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o přípravě sezóny RDJ – potíže s počty přihlašovaných sportovců ve sjezdu na MSJ a MEJ, z důvodů nevyjasnění pravidel ICF.
·         Kratochvíl informoval o potížích v rozpočtu RDJ 2010.
·         23.11.2010 proběhne schůze republikové rady SCM v Praze na Strahově.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - znovu požádal komisi rozhodčích o vyřešení problému s měřením lodí těsně před závodem, kdy je prakticky nemožné rychle loď opravit – dořeší KR.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek – bez připomínek
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný – bez připomínek.
Sekretariát:
·         Sekretář informoval o výběru ČOV pro přidělení mikrobusu – svaz cyklistiky.
·         Žádost o finanční příspěvek na nákup mikrobusu od MŠMT ČR – čekáme na rozhodnutí.
·         Podání žádostí na MŠMT ČR o podporu MZ v ČR v roce 2011 – MSJ – Opava, SP slalom - Trója, SP rychlost – Račice.
·         Projekty na investice od MŠMT ČR – Trója a Č.Vrbné byly předány na MŠMT ČR.
·         Medailisté 2010 v OH disciplínách budou přijati ministrem školství dne 22.12.2010 – pozvánky budou rozeslány MŠMT ČR.
·         ME klubů - účast Dukla a USK Praha
·         Na Nadaci sportovní reprezentace byla odeslána nominace na juniora roku – Galušková, Zástěrová, Prskavec, Slanina.
·         Svazu byla zaslaná žádost o zařazení závodnice Jordánové do SCM – vyřeší RR SCM .
·         Kalendář ČSK DV 2011 je již v tisku. Dodání příští týden a bude k dispozici již na Kanoistu roku v Olomouci.
·         Jednání pořadatelů mezinárodních závodů v Lausanne – 27.11. – účast Rohan, Ježek + zástupci sekce rychlost.
·         Informace ke kongresu ICF. Za sj.komisi byl osloven předseda J.Perlwitz,který zaslal odpověď s detaily – předáno R.Knebel.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční dne 7. 12. 2010 od 14.00 v Praze na Strahově
 
Zapsal: Eichler                                                                                    Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu