Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 04/10 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 25.5.2010

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 25.5.2010.
Zápis 04/2010
ze schůze VV ČSKDV konané dne 25.5. 2010
Přítomni: Pollert J., Pultera J., Šamánek B., Rolečková L., Crha R., Knebel R., Bílý M., Kratochvíl J., Eichler I.
Omluveni: Roleček L., Šťastný J.
Kontrola zápisu 03/2010
- zápis 03/2010  bude doplněn o  text: „výbor souhlasí s kandidaturou předsedy ČSK DV Prof.Ing.Jaroslava Pollerta na funkci předsedy Českého svazu kanoistů“.
- Š. Mlýn 2010 – KRNAP zaslal konečné vyjádření po reálném termínu nutném k organizaci pořadatelství závodu a proto ČSK odpověděl, že se závod se z organizačních důvodů nekoná. Minulý týden jednal předseda s ředitelem KRNAP o další spolupráci. Sekretariát odešle žádost na pořádání závodu v roce 2011 co nejdříve s datem 13.-15.5.2011.
- YOG 2010 – na základě příslibu od ČOV byla zakoupena jedna loď K1(specielní edice pro YOG) pro vyzkoušení českými závodníky. Faktura odeslána na ČOV k proplacení.
Předseda:
·         Předseda informoval o semináři o sportu pořádaném ODS a dále o Konferenci o sportu v České televizi.
·         Předseda informoval o Valné hromadě ČSTV 17. 4. 2010. Zvolen nový předseda ČSTV pan Pavel Kořán, který vystřídal po 20 letech v této funkci ing. Srba. Do konce roku 2010 se uskuteční mimořádná VH ČSTV, kde by měly být schváleny nové stanovy ČSTV, možná změna názvu organizace atd. Jmenován nový finanční ředitel – ing.Jan Prádler. Nový místopředseda pro svazy – T.Král – předseda svazu ledního hokeje. Ve výkonném výboru je také nově předseda fotbalového svazu I.Hašek.
·         Návrh rozpočtu dle potvrzených financí od MŠMT, Sazky, MF a ČOV byl schválen takto:
Přehled plánovaných výdajů ČSK DV 2010 na základě příjmů od MŠMT ČR a Sazky
 
 
Závody
1 600 000
 
Společné výdaje
1 800 000
 
Oddíly
630 000
 
Rezerva
250 000
+ příspěvky z členských známek
příspěvek SP Praha
150 000
 
příspěvek před MSJ Opava
50 000
 
půjčka ČSTV
812 000
 
Reprezentace cekem
6 442 735
ČOV dotace převedena do RD + RDJ
Celkem
11 734 735
 
SCM
3 922 600
 
CELKEM s SCM
15 657 335
 
 
 
 
Dělení mezi RD bude provedeno na základě přidělených bodů – Pultera.
·         Informace o Konferenci Českého svazu kanoistů. Na další 4 roky zvolen předsedou ČSK Prof. ing. J. Pollert DrSc.
·         Předseda informoval také o jednání Výboru ČSK a přípravách oslav 100 let kanoistiky v Čechách. Finance se šetří na společném účtu ČSK. M.Bílý požádán o doplnění knihy z historie kanoistiky – diplom.práce pro studenta FTVS. Členové Výboru si připraví návrhy na oslavy 100.let.
·         OH dětí a mládeže 2011 – informace R.Knebel – 21.-26.6.2011 – kanoistika v Hynkově u Olomouce.
·         Předseda informoval o průběhu jednání s vedením ICF o kandidatuře pro MS 2013. ICF zaslala návrh smlouvy na pořádání závodu s některými, prakticky nereálnými požadavky. Předseda odeslal své připomínky ke smlouvě a čekáme na reakci ze strany ICF.
·         Předseda informoval o nabídce předsedy sekce VT pana J.Hodice na možnou spolupráci s obnovením závodů na Doubravce – prověří J.Pollert.
·         Předseda všem připomněl povinnost absolvování školení řidičů při absolvování služebních cest soukromými i služebními auty.
 
Místopředseda:
·         L. Roleček  - omluven pro pracovní zaneprázdnění
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o vypracovaných a podepsaných dodatcích smluv se záchrannou službou (pro Sport Olomouc) a Results.cz na základě změn v místech konání závodů (Kameni = Sázava a Š.Mlýn = Trója, Vír).
·         R.Crha informoval o průběhu 6 ČP ve slalomu a sjezdu – organizačně bez problémů. Připomněl jen vysokou finanční náročnost pořádání závodů v Čunově (dražší než Š.Mlýn).
·         Smlouva na zbývající závody 2010 budou odeslány do konce června. Sekretariát zaurguje vyúčtování Č.Pily a Sázavy.
·         R.Crha informoval o změně na postu vedení organizačního výboru MČR Lipno – místo P.Divokého pan J.Bican. Problém je, že J.Bican nemá kvalifikaci zkoušky rozhodčího – řeší L.Rolečková.
Komise rozhodčích:
·         L. Rolečková -  nominace rozhodčích na závody SP slalom v Praze – dohoda s pořadatelem.
·         L.Rolečková informovala o své účasti na MS v Sortu, kde se uskuteční i schůze sj. komise ICF.
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o průběhu nominace pro RD slalom a RD U23 – Výbor nominace a složení RD odsouhlasil.
·         Informace o VT v Čunově a o odjezdu na ME 2010.
·         Informace o plánu akcí RD slalom – SP + MS 2010 a VT Tacen.
Trenér RD – sjezd :
·         Knebel na základě schváleného rozpočtu ČSK DV požádal o půjčku na dofinancování činnosti RD sjezd v roce 2010 z rezervy rozpočtu ve výši 100.000,-Kč - souhlas. Tato půjčka bude do položky rezerva vrácena z rozpočtu RD sjezd v roce 2011.
·         Informace o přípravách závodů před MSJ ve sjezdu – příprava smluv na časomíru, s Povodím atd. – Akce se uskuteční 26.7.-1.8.2010.
·         Knebel informoval o průběhu nominace pro RD sjezd a o dopisu K.Vacíkové, který členové Výboru již obdrželi elektronickou cestou. Výbor s návrhem TR k nominaci souhlasí.
·         R.Knebel informoval o plánu akcí (MS a SP) RD sjezd v roce 2010.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl informoval o průběhu nominace pro RDJ ve slalomu a sjezdu, které ještě nejsou uzavřeny. Po ukončení nominace budou členové Výboru s návrhem seznámeni per rolam.
·         Informace o VT v místě konání MEJ ve sjezdu v Srbsku
·         VT v místě konání MSJ slalom ve Francii v plánu akcí.
·         J.Kratochvíl požádal L.Rolečkou o výklad pravidel ICF k problematice startu ve 2 kategoriích.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  - informace o přípravách SP slalom v Praze a spolupráci s ICF.
·         M. Bílý informoval o průběhu školení trenérů. Zatím pouze 4 absolventi školení odevzdali závěrečnou práci.
·         M. Bílý informoval o plánovaném otevření školení trenérů licence „A“ na FTVS. Přihlášky nutné do 30.6.2010.
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek – bez připomínek.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný - omluven.
Sekretariát:
·         Informace o novém řediteli ADV – RNDr.M.Vrabec
·         Informace o komunikaci s vedením ICF o úhradě letenky rozhodčí na YOG
·         Termín příští schůze Výboru bude rozeslán na členy k odsouhlasení (pravděpodobná termín přelom červenec – srpen 2010).
 
Zapsal: Eichler                                                                                    Schválil:Pollert                                 

Momenty sportu

Momenty sportu